Skapa ett prov

Prov är alltid tillgängliga för lärare men enkäter som lämnas in anonymt stöds inte för tillfället.

Du kan skapa prov samtidigt som du skapar det andra innehållet deltagarna behöver för att förbereda sig. Välj plustecknet där du vill lägga till ett prov på sidan Kursinnehåll. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Prov. Sidan Nytt prov öppnas.

Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du gör dina tester synliga.

Mer information om att redigera ett befintligt prov

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till ett prov.

När du skapar ett test skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor.

Efter hand som du lägger upp testresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt ett prov, kopplade kriterier, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat via provlänken på sidan Kursinnehåll.


Om sidan Nytt prov

Ange en beskrivande titel så att deltagarna enkelt kan hitta provet bland kursinnehållet. På sidan Kursinnehåll visas titeln som en länk deltagarna kan klicka på för att visa materialet. Om du inte lägger till någon rubrik visas Nytt test och datumet i innehållslistan. Om du inte lägger till något innehåll visas inte provet på sidan Kursinnehåll.

This is how a test creation workflow looks like.

Lägg till frågor och mer. Välj plustecknet för att öppna menyn och välja ett alternativ. Du kan välja en frågetyp, lägga till en frågepool eller återanvända frågor och innehåll från befintliga utvärderingar. Du kan också lägga till filer och text, så som instruktioner till provet. Du kan också lägga till filer från molnlagring, till exempel OneDrive® och Google Drive™. Du kan inte aktivera parallell bedömning för ett prov med frågor.

Mer om att lägga till frågor

Mer om att lägga till frågepooler

Mer om återanvända frågor och utvärderingsinnehåll

Lägg till ytterligare innehåll. När du har lagt till en fråga i ett prov kan du välja om du vill att deltagarna ska lägga till ytterligare innehåll, som text, stödfiler eller bilagor. Som standard är den här funktionen aktiverad för ditt prov. Inaktivera den här funktionen med växlingsknappen om du inte vill att deltagarna ska lägga till ytterligare innehåll. 

Test content page with additional content from students at the end of assessment turned on. You can turn off this function at any time.

Visa eller dölj provet. Deltagare kan inte se ett test förrän du väljer att visa det. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan också ställa in tillgänglighetsvillkor utifrån datum, tid och resultat på andra objekt i kursen via Kursadministration och resultat. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att testet ska visas.

Använd testinställningar. Välj ikonen Inställningar för att öppna panelen där du kan tillhandahålla detaljer och information om testet.

Ange ett inlämningsdatum. Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat. Uppmuntra deltagarna att kontrollera vad som snart ska lämnas in och kommande uppgifter så att de kan ställa frågor så tidigt som möjligt.

Förbjud sena inlämningar: Påtvinga en skarp tidsgräns och förhindra sen inlämning. Pågående och sparade försök skickas automatiskt in på inlämningsdagen. Deltagare får ett e-postmeddelande med inlämningskvitto. Man tar fortfarande hänsyn till angivna anpassningar.

Om deltagare har skickat in försök kan du inte ändra inlämningsdagen till ett datum som passerat. Om inlämningsdagen har passerat kan du inte välja inställningen Förbjud sena inlämningar.

Förbjud nya försök efter inlämningsdagen: Förhindra att deltagare påbörjar ett nytt försök efter inlämningsdagen.

Visa anpassningar. Du kan ställa in anpassningar för deltagare så att de undantas från vissa kurskrav, till exempel inlämningsdatum och tidsgränser för tester. Ställ in anpassningar genom att gå till Deltagarförteckningen och öppna en deltagares meny. Antalet anpassningar som du har gjort visas på testsidan i avsnittet Testinställningar.

Mer om anpassningar

Lägg till en tidsgräns. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på testet eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Provförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut. Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Du kan inte lägga till en tidsgräns för grupptester just nu.

Tillåta klasskonversationer. Om du tillåter klasskonversationer kan deltagarna diskutera testet med dig och klasskamraterna medan testet är tillgängligt. Deltagare kan bidra till konversationen före, under och efter testet. När konversationen går vidare visas den endast med relevant test.

Mer information om konversationer

Samla in inlämningar offline. Du kanske vill bedöma deltagararbeten som inte kräver att de laddar upp en inlämning. Du kan till exempel lägga till resultat i Kursadministration och resultat för muntliga presentationer, projekt, framträdanden och konstverk som lämnats in personligen.

Mer om samla in externa inlämningar

Slumpvisa frågor och svar. Du kan visa frågor och svar slumpmässigt för att underlätta övningsaktiviteter och hjälpa deltagare att undvika fusk. Du kan använda en eller båda inställningarna så att prov visas olika för varje deltagare. Du kan i nuläget inte använda slumpvisa frågor i ett test som har textblock eller bilagor.

Du kan endast ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill ha slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt.

Frågor visas i ordning för dig, men i slumpmässig ordning för deltagarna. Lägg inte till siffror för att hänvisa till andra frågor i testet eftersom detta kan förvirra deltagare.

Mer om att ordna frågor och svar slumpmässigt

Ändra resultatkategori. Du kan ändra testets resultatkategori så att den är en del av de anpassade kategorierna för kursadministration och resultat som du anger i din kurs. Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Du kan använda både standardkategorier och anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

Ange antal försök. Du kan låta eleverna skicka in mer än ett försök till ett test. När du tillåter flera försök, kan du även välja hur slutresultatet beräknas. Du kan för närvarande inte tillåta flera försök för ett grupptest.

Välj bedömningsschemat. Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor. Du kan när som helst ändra bedömningsschemat och ändringen visas för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

Om du skapar ett test som bara består av textstycken, kan du manuellt ställa in högsta poäng.

Aktivera anonym bedömning. När du skapar ett test utan frågor kan du aktivera anonym bedömning så att deltagarnas namn döljs medan du bedömer uppgiften. Du kan enbart lägga till text och filer till anonymt bedömda tester.

Mer information om anonym bedömning

Visa utvärderingsresultat. Välj kryssrytan Visa rätta svar för att låta deltagare se rätt svar på frågor som poängsätts automatiskt efter att de lämnat in.

Mer om att visa rätta svar

Aktivera automatiserad återkoppling. Ge återkoppling till deltagare som publiceras automatiskt utifrån dina inställningar.

Mer information om automatiserad återkoppling

Lägg till en åtkomstkod. Du kan tillhandahålla en åtkomstkod för att styra när deltagare och grupper ska göra ett prov. För närvarande genereras åtkomstkoder slumpvis av systemet. Du kan inte anpassa åtkomstkoderna.

Mer information om åtkomstkoder

Aktivera parallell bedömning. Du kan aktivera parallell bedömning och tilldela bedömare när du skapar ett test utan frågor. Du kan också aktivera parallell bedömning efter det att deltagare skickat in inlämningar. Systemet tilldelar slumpmässigt bedömare som du väljer så att varje deltagare har två bedömare för testet. Arbetsbelastningen med bedömning fördelas jämt bland bedömarna. Bedömare kan bara öppna inlämningar från deltagare som tilldelats dem. Lärare eller de som förenar resultat bestämmer det slutgiltiga resultatet för deltagare.

Mer om parallell bedömning

Lägg till ett kriterium. Kriterier kan hjälpa dig att utvärdera deltagarinlämningar utifrån viktiga kriterier som du definierar. I testinställningar, kan du skapa ett nytt kriterium eller koppla ett kriterium som du redan har skapat i din kurs. För närvarande kan du bara lägga till ett kriterium till ett test utan frågor.

Lägga till mål och standarder. Du kan justera ett test efter ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. Du kan även justera enskilda testfrågor efter mål.

Gör ett grupptest. Du kan skapa ett test för deltagargrupper. Som standard ger du en bedömning till varje grupp som en helhet men du kan ändra en gruppmedlems enskilda resultat.

Grupptester konfigureras på samma sätt som gruppuppgifter.

Aktivera SafeAssign. Du kan använda SafeAssign för att söka efter möjlig plagiering i deltagarnas inlämningar. Du kan när som helst aktivera SafeAssign-originalitetsrapporten, även efter deltagarna har påbörjat inlämningarna, men inlämningar kontrolleras bara när SafeAssign är aktiverad.

Lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen visas med testrubriken på sidan Kursinnehåll. Du kan be att deltagarna laddar upp filer i slutet av testerna. Du kan till exempel be dem att ange källhänvisningar för öppna frågor, ta med laboratoriearbete eller förbereda innehåll före provet.


Lägga till frågor till ett prov

När du skapar ett nytt prov klickar du på plustecknet för att öppna menyn och väljer sedan en frågetyp. Du kan även återanvända frågor och innehåll från befintliga utvärderingar. Om du lägger till frågor till ett test kan du inte aktivera anonym eller parallell bedömning.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Området Testinnehåll öppnas. Här du skriver frågan och svarsalternativen om det behövs, till exempel för flervalsfrågor. Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Mer information om de frågetyper som du kan lägga till

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Du kan lägga till filer i enskilda frågor så att du kan hålla ordning på testinnehållet. Välj ett alternativ i menyn Infoga innehåll i redigeraren, till exempel Infoga från molnlagring.

Mer om att lägga till filer och textblock

Mer information om att redigera och ta bort frågor


Koppla frågor till mål

Du kan koppla mål till enskilda utvärderingsfrågor för att hjälpa ditt lärosäte att mäta prestationer. När du har gjort utvärderingen tillgänglig kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Gå till menyn för en fråga, välj Koppla till mål och välj mål.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Lägg till filer och textblock till prov

Redigera ett prov. Klicka på plustecknet för att öppna menyn där du vill lägga till frågor, text eller en fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Lägg till textstycken. Välj Lägg till text för att öppna redigeraren. Du kan ta med anvisningar för en del av testet eller introduktionstexten till en ljudfil eller bild. Du kan också klistra in text från ett Word-dokument.

Du kan även använda redigeraren för att bädda in bilder och bifoga filer i din text.

Om du skapar ett test som bara innehåller textstycken kan du manuellt ändra maxpoängen på panelen Testinställningar. Du vill kanske till exempel att deltagarna ska ladda upp inlämningar eller använda fälten för fri text.

Lägg till filer. Välj Lägg till lokal fil för att bläddra efter en fil på datorn. Ditt lärosäte styr maxstorleken på filer som kan laddas upp. Du kan inte lägga till en mapp med filer.

Lägga till en fil från molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra dina filer, som till exempel OneDrive. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade.

Mer om molnlagring

Visningsalternativ för mediefiler

Visningsalternativ för mediefiler

Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler som du lägger till i utvärderingar som infogade som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga. Filer som du lägger till från molnlagring beter sig på samma sätt.

Bilder som visas som infogade är inbäddade i ett stycke med 768 pixlar vid de största brytpunkterna. Ju närmare den storleken bilderna är, desto mindre utfyllnad blir det omkring dem.

Öppna menyn för mediefilen och välj Redigera.

Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att markera filen i redigeringsverktyget och sedan klicka på ikonen Redigera bifogad fil.

I fönstret Redigera filattribut kan du välja hur din video-, ljud- eller bildfil visas i utvärderingen: som infogad eller bilaga. Du kan till exempel visa extremt stora filer som bilagor som deltagarna kan ladda ner. Du kan redigera filnamnen för filer som visas som bilagor.

Du kan även lägga till alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

För video- och ljudfiler som visas som infogade kan deltagarna styra hur de spelar upp, pausar uppspelningen och reglerar volymen. För videofiler kan deltagare se videon i helskärmsläge.

Visa mediefiler som bilagor

För mediefiler som visas som bilagor kan deltagare klicka på menyn och välja Förhandsgranska fil eller Ladda ner originalfil. Lärare har tillgång till ytterligare alternativ för att flytta, redigera och ta bort.

Mer om att redigera filer inom frågor


Ändra ordningen för frågor, text och filer i ett prov

Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ändrar ordningen. Innan deltagare öppnar provet kan du ändra ordningen på delar av provet.

Redigera ett prov. Peka på ett provobjekt för att komma åt ikonen Flytta. Tryck på frågan, textstycket eller filen och dra till en ny plats.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Välj en plats med piltangenterna.
  4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Vad ser deltagarna i prov?

Om det inte finns någon tidsgräns kan deltagare titta på ett prov utan att skicka in det. När deltagare väljer Visa utvärdering kan de välja att bara visa testet eller arbeta med det. Deltagare kan välja Spara och stäng i panelen och komma tillbaka senare. Deras arbete sparas. Deltagare kan välja Visa utvärdering för att fortsätta arbeta eller Skicka in när de är klara.

Students can take a test by clicking on this icon.

Om du har lagt till en tidsgräns ser deltagarna Påbörja försök istället för Visa utvärdering.

Tidsgränsen och andra testdetaljer visas på sidan Kursinnehåll. Deltagare kan också se tidsgränsen på panelen Detaljer och information för testet och inne i testet när de arbetar med det.

Missing media item.

När deltagarna klickar på Påbörja försök visas ett popup-fönster. De måste starta tiduret innan de kan komma åt testet. Om de inte är redo att börja kan de välja Avbryt. När de har påbörjat testet skickas det automatiskt in när tiden går ut.

Om du tillåter att deltagare skickar in flera försök gäller tidsgränsen för varje försök.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Mer om arbetsflöde för deltagare


Prov och aktivitetsflödet

När du skapar ett prov och gör det synligt för deltagare visas ett meddelande i deras aktivitetsflöden.

Test notification in a student's activity stream.

När du har publicerat testresultat kan deltagarna välja Visa dina resultat för att se sina resultat. Eventuell återkoppling du ger visas efter testrubriken.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

När du har inlämningar att bedöma ser du en avisering i flödet. Välj testrubrik när du vill påbörja din bedömning på sändningssidan för testet.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Mer om aktivitetsflödet


ULTRA: Samla in inlämningar offline

Du kan skapa utvärderingar som visas på sidan Kursinnehåll och som inte kräver att deltagarna laddar upp några inlämningar. Du kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål så att deltagare kan förbereda arbete offline. Du kan också aktivera konversationer, men du kan inte lägga till frågor.

Exempel på arbete offline:

  • Muntliga presentationer
  • Vetenskapsprojekt
  • Framträdanden
  • Konstverk som lämnas in personligen
  • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

Det här kan vara extra användbart för lärare som undervisar i hybridkurser. Du kan till exempel använda ett kriterium för att bedöma en klassredovisning under tiden som den görs. Du behöver inte göra anteckningar eller lägga till poäng senare.

När du skapar en utvärdering kan du välja att samla in offlineinlämningar i inställningspanelen. När deltagare öppnar den här typen av utvärderingar får de reda på att de inte kan göra en inlämning online. Om du skapar grupper för att samla in offlineinlämningar kan deltagare se de egna gruppmedlemmarna.

För inlämningar som samlas in offline kan du inte tillåta flera försök, tillåta en tidsgräns eller använda SafeAssign.

För resultat som kräver att deltagare är närvarande utanför klassträffar, till exempel för en gästtalare eller en utflykt, kan du lägga till möten i närvarofunktionen.

Mer om att lägga till ett möte

Bedöma offlineinlämningar

När du är redo att bedöma offlineinlämningar öppnar du inlämningslistan på bedömningssidan eller i Kursadministration och resultat. Välj ett deltagarnamn för att öppna panelen Skapa försök, ange datum och tid för inlämningen och spara.

På deltagarens inlämningssida kan du tilldela ett resultat och använda ett kriterium om du har kopplat ett sådant.

Vad ser deltagarna?

Deltagare kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på deras globala sidor och kursresultatsidor. När deltagare öppnar utvärderingen via de här kursytorna får de reda på att de inte kan göra inlämningar online. De kan komma åt annan information, som till exempel anvisningar och ett kriterium om du har lagt till det.

När du tilldelar ett resultat får deltagarna en avisering i sina aktivitetsflöden.