Creu prawf

Bydd profion ar gael bob amser i hyfforddwyr ond ni chefnogir arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Gallwch greu profion ar yr un pryd â’r cynnwys arall sydd ei angen ar fyfyrwyr wrth iddynt baratoi. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu prawf. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Prawf. Bydd y dudalen Prawf Newydd yn agor.

Mae croeso i chi arbrofi! Ni all myfyrwyr weld beth fyddwch chi’n ei ychwanegu nes i chi wneud ei profion yn weladwy.

Rhagor am sut i olygu prawf sydd eisoes yn bodoli

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu prawf.

Pan fyddwch chi’n creu prawf, caiff eitem llyfr graddau ei greu yn awtomatig. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn.

Ar ôl i chi bostio graddau profion, gall myfyrwyr weld eu sgoriau yn y dudalen graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu prawf, cyfarwyddiadau cysylltiedig, eu cyflwyniadau, eich adborth a’u graddau o ddolen y prawf ar dudalen Cynnwys y Cwrs.


Ynghylch y dudalen Prawf Newydd

Darparwch deitl disgrifiadol er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i'r prawf yn hawdd ymysg cynnwys eich cwrs. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, bydd y teitl yn ymddangos fel y ddolen mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y deunyddiau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Prawf Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Os nad ydych yn ychwanegu cynnwys, ni fydd y prawf yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

This is how a test creation workflow looks like.

Ychwanegu cwestiynau a rhagor. Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a gwneud eich dewis. Gallwch ddewis math o gwestiwn, ychwanegu cronfa gwestiynau neu ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys o asesiadau sydd eisoes yn bodoli. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau a thestun, megis cyfarwyddiadau ar gyfer y prawf. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, megis OneDrive® a Google Drive™. Ni allwch alluogi graddio cyfochrog ar brawf sydd â chwestiynau.

Rhagor am ychwanegu cwestiynau

Rhagor am ychwanegu cronfeydd cwestiynau

Rhagor am ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys asesiadau

Ychwanegu cynnwys ychwanegol. Ar ôl i chi ychwanegu cwestiwn at brawf, gallwch ddewis a ydych eisiau i fyfyrwyr ychwanegu cynnwys ychwanegol, fel testun, ffeiliau ategol neu atodiadau. Yn ddiofyn, mae'r nodwedd hon wedi'i throi ymlaen ar gyfer eich prawf. Toglwch y nodwedd hon i'w diffodd os nad ydych eisiau i fyfyrwyr ychwanegu cynnwys ychwanegol. 

Test content page with additional content from students at the end of assessment turned on. You can turn off this function at any time.

Dangos neu guddio’r prawf. All myfyrwyr ddim gweld prawf hyd nes ichi benderfynu ei ddangos iddynt. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch chi hefyd bennu amodau argaeledd ar sail dyddiad, amser a pherfformiad ar eitemau eraill yn llyfr graddau’r cwrs. Yn y dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd rydych yn dewis dangos y prawf.

Gweithredu gosodiadau profion. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel ble’r ydych chi’n darparu manylion a gwybodaeth y prawf.

Rhowch ddyddiad cyflwyno. Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Mae cyflwyniadau hwyr i’w gweld â label Hwyr yn llyfr graddau’r cwrs. Anogwch fyfyrwyr i adolygu beth y dylid ei gyflwyno nawr a beth sydd ar ddod fel y gallant holi cwestiynau cyn gynted â phosibl.

Gwahardd cyflwyniadau hwyr: Gorfodi dyddiad cyflwyno llym ac atal cyflwyniadau hwyr. Cyflwynir ymgeisiau sydd ar y gweill a'r rhai sydd wedi'u cadw yn awtomatig ar y dyddiad cyflwyno. Bydd myfyrwyr yn derbyn derbynneb cyflwyniad drwy e-bost. Caiff cymwysiadau wedi'u nodi eu parchu.

Os yw myfyrwyr wedi cyflwyno ymgeisiau, ni allwch newid y dyddiad cyflwyno i ddyddiad yn y gorffennol. Os yw'r dyddaid cyflwyno wedi bod, ni allwch ddewis y gosodiad Gwahardd cyflwyniadau hwyr.

Gwahardd ymgeisiau newydd ar ôl y dyddiad cyflwyno: Atal myfyrwyr rhag dechrau ymgais newydd ar ôl y dyddiad cyflwyno.

Gweld cymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr a’u heithrio rhag gofynion cwrs penodol, megis dyddiadau cyflwyno a therfynau amser ar gyfer profion. I ddewis cymwysiadau, ewch i'r Gofrestr a chyrchu dewislen y myfyriwr. Bydd nifer y cymwysiadau rydych chi wedi’u gwneud yn ymddangos yn nhudalen y prawf yn yr adran Gosodiadau’r Prawf.

Rhagor ar gymwysiadau

Ychwanegu terfyn amser. Gall cyfyngiad amser sicrhau fod myfyrwyr yn ystyriol o’u gwaith ac y canolbwyntio ar brawf oherwydd bydd gan bob unigolyn amser cyfyngedig i gyflwyno. Caiff ymgeisiau i wneud y prawf eu cadw a’u cyflwyno’n awtomatig pan fydd yr amser ar ben. Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio ar ôl y terfyn amser. Ar yr adeg hon, ni allwch ychwanegu terfyn amser at brofion grŵp.

Caniatáu sgyrsiau dosbarth. Os byddwch chi’n galluogi sgyrsiau dosbarth, gall myfyrwyr drafod y prawf gyda chi a’u cyd-ddisgyblion tra bod y prawf ar gael. Gall myfyrwyr gyfrannu at y sgwrs cyn, yn ystod, ac ar ôl y prawf. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, bydd yn ymddangos gyda'r prawf perthnasol yn unig.

Rhagor am sgyrsiau

Casglu cyflwyniadau all-lein. Efallai y byddwch am raddio gwaith myfyrwyr nad yw'n galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniad. Er enghraifft, gallwch ychwanegu graddau at eich llyfr graddau ar gyfer cyflwyniadau llafar, prosiectau ffair gwyddoniaeth, perfformiadau actio, a gwaith celf a ddarperir yn bersonol.

Rhagor am gasglu cyflwyniadau all-lein

Trefnu cwestiynau ac atebion ar hap. Gallwch drefnu cwestiynau a'u hatebion ar hap i ategu gweithgareddau ymarfer/drilio a helpu myfyrwyr i osgoi anonestrwydd academaidd. Gallwch ddefnyddio un neu ddau osodiad er mwyn i brofion ymddangos yn wahanol ar gyfer pob myfyriwr. Ni allwch drefnu cwestiynau ar hap mewn prawf â blociau testun neu atodiadau.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau.

Mae cwestiynau'n ymddangos yn eu trefn i chi, ond maent yn cael eu trefnu ar hap i fyfyrwyr. I osgoi dryswch, peidiwch ag ychwanegu rhifau i gyfeirio at gwestiynau eraill o fewn y prawf.

Rhagor ar drefnu cwestiynau ac atebion ar hap.

Newid categori’r graddau. Gallwch newid categori gradd y prawf i fod yn rhan o un o’r categorïau llyfr graddau addasedig byddwch chi’n ei osod yn eich cwrs. Gallwch greu categorïau newydd i bersonoli sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Gallwch chi ddefnyddio categorïau rhagosodedig ac addasedig pan fyddwch chi’n pennu’r radd gyflawn.

Pennu nifer yr ymgeisiau. Gallwch ganiatáu i’ch myfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais i sefyll prawf. Pan fyddwch chi’n dewis caniatáu ymgeisiau lluosog, gallwch chi hefyd ddewis sut caiff y radd derfynol ei chyfrifo. Ar yr adeg hon, ni allwch chi ganiatáu ymgeisiau lluosog i sefyll prawf grŵp.

Dewiswch y sgema graddio. O ddewislen Defnyddio graddau, dewiswch gynllun marcio cyfredol megis Pwyntiau. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn. Gallwch newid y sgema graddio ar unrhyw adeg a bydd y newid yn dangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddau.

Os byddwch chi’n creu prawf sy’n cynnwys blociau testun yn unig, gallwch chi osod y sgôr uchaf â llaw.

Galluogi graddio dienw. Pan fyddwch yn creu aseiniad heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio dienw fel bod enwau myfyrwyr wedi'u cuddio wrth i chi raddio. Testun a ffeiliau yn unig allwch chi eu hychwanegu at aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Rhagor am raddio dienw

Dangos canlyniadau'r asesiad. Dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir i ganiatáu i fyfyrwyr weld atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig ar ôl cyflwyno.

Rhagor am ddangos atebion cywir

Galluogi adborth awtomatig. Rhowch adborth i fyfyrwyr sy’n cael ei ryddhau’n awtomatig ar sail eich gosodiadau.

Rhagor am adborth awtomatig

Ychwanegu cod mynediad. Gallwch ddosbarthu cod mynediad i reoli pan fydd myfyrwyr yn cymryd prawf. Ar hyn o bryd, cynhyrchir codau mynediad ar hap gan y system. Ni allwch addasu'r codau mynediad.

Rhagor am godau mynediad

Galluogi graddio cyfochrog. Gallwch alluogi graddio cyfochrog a neilltuo graddwyr wrth greu prawf heb gwestiynau. Gallwch hefyd alluogi graddio cyfochrog hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno’u gwaith. Mae’r system yn neilltuo graddwyr o'ch dewis ar hap fel bod gan bob myfyriwr ddau raddiwr ar gyfer y prawf. Dosbarthir y baich gwaith graddio yn gyfartal rhwng y graddwyr. Gall graddwyr ond agor y cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr a neilltuwyd iddynt. Mae hyfforddwyr neu gysonwyr yn pennu'r graddau terfynol ar gyfer myfyrwyr.

Rhagor am raddio cyfochrog

Ychwanegu cyfarwyddyd. Gall defnyddio cyfarwyddiadau eich helpu i werthuso gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar feini prawf allweddol rydych yn eu diffinio. Yn Gosodiadau Prawf, gallwch greu cyfarwyddyd newydd neu gysylltu cyfarwyddyd rydych eisoes wedi’i chreu yn eich cwrs. Ar hyn o bryd, gallwch ddim ond ychwanegu cyfarwyddyd at brawf heb gwestiynau.

Ychwanegu amcanion a safonau. Mae hyfforddwyr yn alinio cynnwys cwrs i un nod neu nodau lluosog. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Gallwch chi hefyd sicrhau fod cwestiynau prawf unigol yn cyd-fynd â nodau.

Gwneud prawf grŵp. Gallwch greu prawf ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr. Yn rhagosodedig, byddwch yn pennu gradd i bob grŵp fel cyfanrwydd, ond gallwch newid gradd unigol aelod o grŵp.

Caiff profion grŵp eu trefnu yn yr un modd ag aseiniadau grŵp.

Galluogi SafeAssign. Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad posibl mewn gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr. Gallwch alluogi'r Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio.

Ychwanegu disgrifiad dewisol. Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y prawf yn y dudalen Cynnwys y Cwrs. Gallwch ofyn i fyfyrwyr uwchlwytho ffeiliau i ddiwedd eu profion. Er enghraifft, efallai y byddwch yn gofyn iddynt ddarparu dyfyniadau ar gyfer cwestiynau traethodau, cynnwys gwaith labordy, neu baratoi cynnwys cyn y prawf.


Ychwanegu cwestiynau at brawf

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch fath o gwestiwn. Gallwch hefyd ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys o asesiadau sy'n bodoli eisoes. Os byddwch yn ychwanegu cwestiynau at brawf, ni allwch alluogi graddio cyfochrog neu raddio dienw.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Bydd y maes Cynnwys Prawf yn agor pan fyddwch yn teipio’r cwestiwn a’r dewisiadau o atebion os oes angen hynny, megis yn achos cwestiynau Aml-ddewis. Mae gan gwestiynau werth rhagosodedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd.

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Rhagor am y mathau o gwestiynau y gallwch eu hychwanegu

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

I helpu i gadw eich cynnwys prawf yn drefnus, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl.

Mwy ar ychwanegu ffeiliau a blociau testun

Mwy ar olygu a dileu cwestiynau


Alinio cwestiynau â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl ichi drefnu bod y prawf ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio gyda chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Ychwanegu ffeiliau a blociau testun at brofion

Golygwch brawf. Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen lle bynnag rydych eisiau ychwanegu cwestiynau, testun neu ffeil. Gallwch ychwanegu cynifer o flociau testun a ffeiliau ag y mynnwch,

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Ychwanegu blociau testun. Dewiswch Ychwanegu testun i agor y golygydd. Gallwch chi gynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer rhan o’r prawf neu destun rhagarweiniol ar gyfer ffeil sain neu ddelwedd. Gallwch hefyd ludo testun o ddogfen Word.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r golygydd i ymgorffori delweddau ac atodi ffeiliau ynghyd â’ch testin.

Os byddwch chi’n creu prawf sy’n cynnwys blociau testun yn unig, gallwch newid Sgôr mwyaf yn y panel Gosodiadau Profion. Er enghraifft, efallai byddwch chi’n dymuno i fyfyrwyr lwytho cyflwyniadau i fyny neu ddefnyddio’r meysydd testun anstwrythuredig.

Ychwanegu ffeiliau. Dewiswch Atodi ffeil leol i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur. Eich sefydliad sy'n rheoli maint mwyaf y ffeil y gallwch ei uwchlwytho. Ni allwch ychwanegu ffolder o ffeiliau.

Ychwanegu ffeil o’r Storfa Cwmwl. Gallwch gysylltu ar unwaith â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis One Drive. Bydd y ffeiliau a ychwanegwch yn gopïau. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs. Os yw’ch porwr yn ei ganiatáu, bydd ffeiliau cyfryngau yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos yn fewnol.

Rhagor am storfa cwmwl

Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

Os yw'ch porwr yn ei chaniatáu, mae ffeiliau amlgyfrwng yr ychwanegwch yn ymddangos yn fewnol yn ddiofyn. Os nad yw'ch porwr yn gallu arddangos ffeil amlgyfrwng yn fewnol, mae'n ymddangos fel atodiad. Bydd ffeiliau y byddwch chi'n eu hychwanegu o storfa cwmwl yn ymddwyn yn yr un modd.

Caiff delweddau sy’n ymddangos yn fewnol eu hymgorffori mewn bloc 768 picsel ger y torbwyntiau mwyaf. Yr agosaf yw'r delweddau i'r maint hwnnw, y lleiaf o badin sy'n ymddangos o'u hamgylch.

Ewch i ddewislen ffeil amlgyfrwng a dewiswch Golygu.

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.

Yn ffenestr Golygu Priodweddau'r Ffeil, gallwch ddewis sut mae'ch fideo, ffeil sain neu ddelwedd yn ymddangos yn yr asesiad: yn fewnol neu fel atodiad: Er enghraifft, gallwch chi arddangos ffeiliau mawr iawn fel atodiadau y gall myfyrwyr eu lawrlwytho. Galwch olygu enwau ffeiliau ar gyfer ffeiliau a ddangosir fel atodiadau.

Gallwch hefyd ychwanegu testun amgen i ddisgrifio'r delweddau ychwanegwch chi. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenyddion sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Ar gyfer ffeiliau fideo a sain sy’n ymddangos yn fewnol, gall myfyrwyr chwarae, oedi a rheoli'r sain. Ar gyfer ffeiliau fideo, gall myfyrwyr weld y fideo mewn sgrin lawn.

Gweld ffeiliau amlgyfrwng fel atodiadau

Ar gyfer ffeiliau amlgyfrwng sy'n ymddangos fel atodiadau, mae myfyrwyr yn cyrchu'r ddewislen ac yn dewis Rhagolwg o'r Ffeil neu Lawrlwytho'r Ffeil Wreiddiol. Mae gan hyfforddwyr yr opsiynau ychwanegol o symud, golygu a dileu.

Rhagor am olygu ffeiliau o fewn cwestiynau


Aildrefnu cwestiynau, testun a ffeiliau mewn prawf

Caiff cwestiynau eu rhifo yn awtomatig yn y drefn yr ydych yn eu hychwanegu. Mae rhifau’r cwestiynau’n cael eu diweddaru pan fyddwch chi’n aildrefnu. Cyn i fyfyrwyr agor y prawf, gallwch ail-drefnu elfennau’r prawf.

Golygwch brawf. Pwyntiwch at un o eitemau’r prawf i gyrchu’r eicon Symud. Pwyswch a llusgwch y cwestiwn, bloc testun neu’r ffeil i leoliad newydd.

Reorder icon right below the menu on the top right-hand corner.

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud eitem.

  1. Tabiwch i eicon Symud eitem.
  2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
  3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
  4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Beth fydd myfyrwyr yn ei weld mewn profion?

Os nad oes terfyn amser, gall myfyrwyr weld prawf ac nid oes rhaid iddynt ei gyflwyno. Pan fydd myfyrwyr yn dewis Gweld asesiad, gallant ddewis edrych ar y prawf yn unig neu ychwanegu ychydig o waith. Gall y myfyrwyr ddewis Cadw a Chau yn y panel a dychwelyd nes ymlaen. Caiff eu gwaith ei gadw. Gall myfyrwyr ddewis Gweld asesiad i ail-ddechrau gweithio neu Cyflwyno pan fyddant wedi gorffen.

Students can take a test by clicking on this icon.

Os ydych wedi ychwanegu terfyn amser, bydd y myfyrwyr yn gweld Dechrau ymgais yn hytrach na Gweld yr asesiad.

Mae'r terfyn amser yn ymddangos ochr yn ochr â manylion eraill y prawf ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Mae myfyrwyr hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth y prawf ac o fewn y prawf wrth iddynt weithio.

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

Pan fydd myfyrwyr yn dewis Dechrau ymgais, byddant yn gweld ffenestr naid. Rhaid iddynt gychwyn yr amserydd cyn iddynt allu cael mynediad at y prawf. Os nad ydynt yn barod i ddechrau, gallant ddewis Canslo. Ar ôl iddynt gychwyn, bydd y prawf yn cael ei gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

Os gwnaethoch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau lluosog, mae'r terfyn amser yn berthnasol i bob cais.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Rhagor am lif gwaith myfyrwyr


Profion a’r ffrwd gweithgarwch

Pan fyddwch yn creu prawf ac yn ei wneud yn weladwy i fyfyrwyr, cânt eu hysbysu yn eu ffrydiau gweithgarwch.

Test notification in a student's activity stream.

Ar ôl i chi bostio graddau profion, gall myfyrwyr ddewis Gweld eich gradd i arddangos eu graddau. Bydd unrhyw adborth a ddarparwch yn ymddangos wedi teitl y prawf.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Byddwch yn gweld rhybudd yn y ffrwd pan fydd gennych gyflwyniadau i'w graddio. Dewiswch deitl y prawf i gychwyn graddio yn y dudalen cyflwyno profion.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Rhagor am y ffrwd gweithgarwch


ULTRA: Casglu cyflwyniadau heb gyswllt

Gallwch greu asesiadau sy'n ymddangos ar dudalen Cynnwys Cwrs nad ydynt yn galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau fel y gall myfyrwyr baratoi ar gyfer y gwaith all-lein. G hallwch alluogi sgyrsiau, ond ni allwch chi ychwanegu cwestiynau.

Enghreifftiau o waith all-lein:

  • Cyflwyniadau llafar
  • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
  • Perfformiadau actio
  • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
  • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

Efallai y bydd hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau hybrid yn canfod mai'r math hwn o asesiad yw'r mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cyfarwyddyd i raddio cyflwyniad mewn dosbarth wrth i fyfyriwr gyflwyno. Nid oes angen cymryd nodiadau neu ychwanegu sgôr wedyn.

Pan fyddwch yn creu asesiad, gallwch ddewis casglu cyflwyniadau heb gyswllt yn y panel gosodiadau. Pan fydd myfyrwyr yn agor y math hwn o asesiad, fe'u hysbysir na allant gyflwyno gwaith ar-lein. Os byddwch yn creu grwpiau i gasglu cyflwyniadau heb gyswllt, mae myfyrwyr yn gallu gweld aelodau eu grŵp.

Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt, ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog, caniatáu terfyn amser neu ddefnyddio SafeAssign.

Ar gyfer graddau sy'n mynnu bod myfyrwyr yn bresennol y tu allan i'r dosbarth, megis ar gyfer siaradwr gwadd neu daith maes, gallwch chi ychwanegu cyfarfodydd at y nodwedd bresenoldeb.

Rhagor ar ychwanegu cyfarfod

Graddio cyflwyniadau heb gyswllt

Pan rydych yn barod i raddio cyflwyniadau heb gyswllt, agorwch y dudalen gyda'r rhestr o gyflwyniadau o dudalen yr asesiad neu o'r Llyfr Graddau. Dewiswch enw myfyriwr i agor panel Creu Ymgais, rhowch ddyddiad ac amser y cyflwyniad, a chadwch eich newidiadau.

Ar dudalen cyflwyniadau y myfyriwr, gallwch bennu gradd a defnyddio cyfeireb os ydych chi wedi cysylltu un.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Pan fydd myfyrwyr yn cyrchu'r asesiad o'r meysydd cwrs hyn, fe'u hysbysir na allant gyflwyno gwaith ar-lein. Gallant gyrchu gwybodaeth arall, megis y cyfarwyddiadau a chyfeireb os ydych wedi ychwanegu un.

Pan fyddwch yn neilltuo gradd, caiff myfyrwyr wybod am hyn yn eu ffrydiau gweithgarwch.