Ynghylch dadansoddi trafodaethau a gweithgarwch myfyrwyr

Mae myfyrwyr yn dweud bod bodlonrwydd gyda chyrsiau ar-lein yn ymwneud â phresenoldeb hyfforddwyr. Mae trafodaethau'n ffordd hwylus o ennyn diddordeb myfyrwyr yn eich cyrsiau! Mae trafodaethau'n ehangu cyfathrebu ac yn meithrin cysylltiadau cryf ymysg y grŵp ac â chi.

Pan fyddwch yn ychwanegu gweithgaredd trafod, efallai y bydd gennych y nodau hyn:

 • Annog cyfranogi
 • Ymgysylltu â'ch myfyrwyr
 • Darllen yr holl ymatebion
 • Aseinio graddau

Os oes gennych lawer o fyfyrwyr, mae'r nodau hyn yn dod yn heriol. Yng nghyrsiau â llawer o drafodaethau neu gyfranogiad uchel mewn trafodaethau, efallai byddwch yn gweld ni allwch fesur cyfranogiad myfyrwyr neu gasglu digon o fanylion. Mae rhai hyfforddwyr yn dewis dyfarnu credyd am gwblhad heblaw am raddio manwl. Mae dadansoddiadau trafodaethau yn Blackboard Learn yn symleiddio graddio, felly bydd gennych fwy o amser i ymgysylltu â myfyrwyr.

Mae dadansoddiadau trafodaethau yn darparu golwg manwl ar gyfranogiad pob myfyriwr at drafodaethau drwy ddefnyddio sawl mesur. Mae'r mewnwelediadau hyn sy'n seiliedig ar berfformiad yn dangos i chi pa fyfyrwyr y gallai fod angen cymorth arnynt neu sydd allan o'r ystod arferol o gyfranogi. Mae ein algorithm dadansoddi trafodaethau yn canolbwyntio ar gynnwys myfyriwr ac yn darparu manylion i'ch helpu i werthuso cyfranogiad. Rydym wedi awtomeiddio'r cyfrif geiriau ac wedi cyflwyno nodweddion sy'n mynd i'r afael ag ystyrlonedd yr ysgrifennu.

Ni ddylech ddefnyddio metrigau dadansoddi trafodaethau fel eich unig ganllaw ar gyfer graddio. Bwriad algorithmau dadansoddi trafodaethau yw hysbysu'ch penderfyniadau, ond ni allant gymryd lle darllen ymatebion myfyrwyr.

Mae dadansoddi trafodaethau ar lefel unigolyn dim ond yn ymddangos ar gyfer trafodaethau a raddir.

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys:


Gwyliwch fideo am Ddadansoddiad Trafodaeth


Dadansoddi trafodaethau ar lefel dosbarth a gweithgarwch myfyrwyr

Gallwch gyrchu dadansoddiadau trafodaethau ar gyfer y dosbarth cyfan drwy ddewis y tab Gweithgarwch Myfyrwyr ar dudalen y drafodaeth. Gallwch hefyd gael mynediad i ddadansoddiadau trafodaethau o dudalen Cynnwys y Cwrs trwy ddewis Gweithgarwch Myfyrwyr yn y ddewislen Mwy o opsiynau ar gyfer trafodaeth.

Image of the Course Content page, with the More Options menu beside a discussion highlighted

Os yw'n drafodaeth grŵp, caiff gwybodaeth ei dangos fesul grŵp a gallwch ddewis pa grŵp i'w weld o ddewislen y Grŵp ar y brig.

Image of the class level student activity tab

Mae'r dudalen Gweithgarwch Myfyrwyr yn crynhoi cyfranogiad eich dosbarth yn y drafodaeth. Gallwch weld:

 • Nifer y myfyrwyr gweithredol allan o'r dosbarth cyfan
 • Postiadau fesul myfyriwr ar gyfartaledd
 • Cyfrif geiriau ar gyfartaledd
 • Gradd y drafodaeth ar gyfartaledd
 • Canran y myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan
 • Canran y myfyrwyr sydd wedi agor y drafodaeth

Mae adran yn dangos myfyrwyr nad ydynt wedi cymryd rhan. Gallwch ddewis eu henwau i anfon neges atynt am eu cyfranogiad, neu anfon neges at y grŵp cyfan o fyfyrwyr nad ydynt wedi cymryd rhan drwy ddewis eicon yr amlen ar y dde.

Dangosir ymatebion gyda'r nifer mwyaf o atebion er mwyn i chi allu gweld pa ymatebion mae myfyrwyr wedi ymgysylltu â nhw fwyaf. Dewiswch yr ymateb i fynd yn uniongyrchol i edefyn y drafodaeth.

Dangosir y prif gyfranogwyr ar y dudalen. Dewiswch y myfyriwr i fynd i'w dudalen dadansoddi trafodaeth unigol.


Dadansoddi trafodaethau ar lefel unigolyn

Dewiswch y tab Graddau a Chyfranogiad ar dudalen y drafodaeth i weld dadansoddiadau trafodaeth unigolyn. Dewiswch enw myfyriwr i fynd i'w dadansoddiadau trafodaeth.

Image of the Grades & Participation tab for a discussion

Gallwch ddewis y saethau nesaf neu flaenorol ar y top i fynd i ddadansoddiad trafodaeth myfyriwr arall. Gallwch hefyd raddio neu roi adborth o'r un dudalen.

Image of a discussion page for a student named Carla Muller, with the arrows to view other student discussions highlighted, as well as the options for grading and leaving feedback

Gallwch hefyd gyrchu dadansoddiadau trafodaethau unigol drwy ddewis y drafodaeth ar dab Graddau Trosolwg Myfyriwr. Ewch i'r pwnc "Trosolwg Myfyriwr" am ragor o wybodaeth am nodwedd Trosolwg Myfyriwr.

Image of the student overview, with a discussion's title highlighted

Gallwch fynd yn uniongyrchol i'r dadansoddiad trafodaeth unigol ar gyfer unrhyw un o'r prif gyfranogwyr sy'n ymddangos ar dab Gweithgarwch Myfyrwyr y drafodaeth.


Manylion trafodaeth

Gallwch weld crynodeb o gyfranogiad myfyrwyr ynghyd â'r metrigau dadansoddi trafodaethau. Mae'r crynodeb yn cynnwys y nifer o atebion ac ymatebion myfyriwr a'i gyfrif geiriau ar gyfartaledd wedi'u cymharu â chyfartaledd y dosbarth.

Image of discussion details for a discussion post

 


Mathau o fetrigau dadansoddi trafodaethau

Mae dadansoddiadau trafodaethau yn darparu golwg agosach ar sut mae'ch myfyrwyr yn cymryd rhan yn nhrafodaethau. Wrth i chi raddio trafodaeth, gallwch ddefnyddio'r mesurau hyn i bennu gradd:

 • Postiadau sylweddol: Y nifer o atebion ac ymatebion sy'n cyfrannu at ddatblygiad y drafodaeth.
 • Cymhlethdod y Frawddeg: Darllenadwyedd cyfartalog ar lefel gradd ar gyfer postiadau'r myfyriwr.
 • Amrywiad geiriadurol: Cyfrif geiriau cynnwys a geiriau ymarferol. Mae geiriau cynnwys yn cefnogi syniadau myfyrwyr, tra mae geiriau ymarferol yn cefnogi gramadeg cywir.
 • Lefel meddwl yn feirniadol: Canran o eiriau ac ymadroddion o fewn y cyfanswm o bostiadau myfyriwr sy'n dangos y gallu i feddwl yn feirniadol.
 • Amrywiaeth y geiriau: Canran o eiriau unigryw yn atebion ac ymatebion myfyriwr.
 • Manylion trafodaeth: ymatebion, atebion, a chyfrif geiriau cyfartalog ar gyfer pob myfyriwr a chyfartaledd y dosbarth

Mae gan bostiadau ac atebion newydd gefndir porffor.


Mathau o fetrigau dadansoddi trafodaethau: Postiadau sylweddol

Postiadau sylweddol yw'r nifer o atebion ac ymatebion sy'n cyfrannu at ddatblygiad y drafodaeth. Mae dadansoddiadau trafodaethau yn cyfrifo a yw postiad yn sylweddol yn seiliedig ar gyfrif geiriau ac amrywiaeth geiriau.

Mae postiad sylweddol yn cynnwys brawddegau sy'n sefydlu neu gefnogi safiad myfyriwr neu ofyn cwestiynau meddylgar. Mae'r postiadau hyn hefyd yn dangos meddwl yn feirniadol neu gyfansoddiad uwch.

Gall postiadau ansylweddol fod yn rhai byr neu isddatblygedig. Er enghraifft, nid yw ymateb syml "Ie" neu "Na" i broc trafod yn sylweddol. Mae angen i fyfyrwyr ehangu ar eu hatebion ac esbonio eu safiadau i wneud eu hatebion neu ymatebion yn sylweddol.

Image of a student's single word reply to a post against a red background above a student entry that's two sentences and against a green background

Amlygir postiadau sylweddol yn wyrdd a phostiadau ansylweddol yn goch. Gallwch weld cyfanswm postiadau sylweddol myfyriwr a'i gymharu â chyfartaledd y dosbarth. Gallwch ddefnyddio'r nifer o bostiadau sylweddol i fesur faint mae'ch myfyrwyr yn cymryd rhan yn weithredol mewn trafodaeth yn hytrach na gadael atebion ansylweddol.


Mathau o fetrigau dadansoddi trafodaethau: Cymhlethdod brawddegau

Mesurir Cymhlethdod brawddegau yn seiliedig ar nifer y brawddegau, geiriau a sillafau ym mhob ymateb. Rydym yn edrych ar gymhlethdod geiriau a pha mor aml y defnyddir y geiriau. Mae'r mesur hwn yn safon ieithyddol o'r enw Flesch-Kincaid. Mae cymhlethdod holl bostiadau pob myfyriwr yn cael ei gynrychioli gan lefel radd o'r radd 1af i'r 16eg gradd, wedi'i fesur yn ôl safonau system addysg yr Unol Daleithiau. Dylai cynnwys â lefel radd Flesch-Kincaid o 10 gael ei ddeall yn hawdd gan unigolyn yn y 10fed gradd.

Er enghraifft, bydd gan fyfyriwr sy'n ymateb i bostiad â nifer o frawddegau cymhleth lefel gradd Flesch-Kincaid uchel.

Image of a student's discussion page, which features a long reply in paragraph form with advanced vocabulary, with a sentence complexity of 15th grade

Mewn cymhariaeth, bydd gan fyfyriwr sy'n ymateb gyda dwy frawddeg fer â chystrawen syml lefel gradd Flesch-Kincaid isel.

Mae gan hyd brawddeg fwy o bwys na hyd geiriau. Gall brawddeg hir gyda geirfa seml gael sgôr uwch ar lefel gradd Flesch-Kincaid na brawddeg fer gydag geirfa uwch. Gallwch ddefnyddio lefel gradd Flesch-Kincaid fel trosolwg o faint o ymdrech mae myfyriwr yn ei roi i'r drafodaeth. Fodd bynnag, dylech barhau i adolygu union gynnwys postiadau myfyriwr cyn gwneud penderfyniad graddio.

Er enghraifft, mae gan y frawddeg ganlynol lefel gradd Flesch-Kincaid yr 8fed gradd:

Pan es i mewn i'r ystafell, es i'n syth i'r bwrdd bwyd a bwyta fy nghino.

Mewn cyferbyniad, mae gan y frawddeg ganlynol lefel gradd Flesch-Kincaid y 7fed gradd:

Diwallais fy newyn â gwledd faethlon.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar fformiwla lefel gradd Flesch-Kincaid ar wefan Readability Formulas.


Mathau o fetrigau dadansoddi trafodaethau: Amrywiad geiriadurol

Mae amrywiad geiriadurol yn cyfrifo sylwedd postiadau neu atebion myfyriwr yn seiliedig ar y nifer o eiriau cynnwys mae myfyriwr yn eu defnyddio o'u cymharu â geiriau ymarferol. Mae gan eiriau cynnwys ystyr neu syniadau, tra bod geiriau ymarferol yn gwneud i'r frawddeg weithio gyda gramadeg cywir. Mae arddodiaid, cysyllteiriau, rhagenwau, a banodau yn eiriau ymarferol.

Meddyliwch am eiriau ymarferol fel y glud sy'n dal rhannau o ateb myfyriwr at eu cilydd. Efallai na fydd gan eiriau ymarferol ystyr sylweddol eu hunain. Mae geiriau cynnwys yn dangos teimladau neu feddyliadau myfyriwr am eich anogwr.

Image of a student's discussion page, with a lexical variation word count highlighted

Yn y sgrinlun uchod, mae Cami wedi ymateb gyda nifer o frawddegau sydd â llawer mwy o eiriau ymarferol na geiriau cynnwys. Ysgrifennodd Cami:

Rydw i'n cytuno â Kim, mae adar yn ddinosoriaid byw. Dechreuon nhw yn y Jwrasig ac yn ffynnu gyda'u perthnasau nad oedden nhw'n adar. Yr unig reswm rydym ni'n ystyried adar fel rhywogaeth hollol wahanol yw oherwydd mai nhw yw'r dinosoriaid sydd wedi goroesi.

Mae dinosoriaid, adar, a Jwrasig yn eiriau cynnwys. Nid yw ymadroddion a ddefnyddir i gysylltu syniadau, megis "yn y" neu "fel," yn cael eu cyfrif fel amrywiad geiriadurol.


Mathau o fetrigau dadansoddi trafodaethau: Meddwl yn feirniadol

Mae meddwl yn feirniadol yn mesur y nifer o eiriau ac ymadroddion yng nghyfanswm postiadau myfyriwr sy'n dangos y gallu i feddwl yn feirniadol fel canran. Defnyddir deuddeg geiriadur i adnabod y geiriau, sydd wedyn yn syrthio i un o'r categorïau pwysedig ar gyfer meddwl yn feirniadol:

 • Dadlau safbwynt
 • Anghytundeb
 • Darparu sylwebaeth
 • Cytundeb
 • Negodi
 • Gwerthuso
 • Nodi safiad
 • Rhagdybiaeth
 • Darparu profiad
 • Dyfynnu llenyddiaeth

Sut rydym yn mesur sgiliau meddwl yn feirniadol

Mae'r geiriau a'r ymadroddion ym mhob categori y deuddeg geiriadur a ddefnyddir yn ymateb y myfyriwr yn cael eu cyfuno ac wedyn eu pwysoli. Mae gan anghytundeb fwy o bwys na chytundeb.

Cynrychiolir meddwl yn feirniadol yn weledol i ddangos sgôr pob myfyriwr wedi'i gymharu â chyfartaledd y dosbarth. Mae myfyrwyr sydd â lefel meddwl yn feirniadol sy'n uwch na'r cyfartaledd yn tueddu i gael sgoriau da mewn meysydd eraill o ddadansoddi trafodaethau, megis lefel gradd Flesch-Kincaid ac amrywiadau geiriadurol.

Image of the discussion analysis scores and charts

Ffactorau sy'n cyfrannu at y lefel meddwl yn feirniadol:

 • Mae ymchwil empirig yn dangos bod anghytuno yn dangos lefel uwch o feddwl yn feirniadol na chytuno. Mewn trafodaeth, mae'r datganiad "Rwy'n cytuno â John" yn derbyn sgôr o 0.113, tra bydd "Rwy'n anghytuno â John" yn derbyn sgôr o 0.260.
 • Os bydd myfyrwyr yn crynhoi darn ond heb ychwanegu barn neu ddadl, maent yn sgorio'n is nag eraill sy'n dadlau safbwynt.
 • Os yw myfyrwyr yn dyfynnu llenyddiaeth, maent yn cael sgôr is nag eraill sy'n cynnig rhagdybiaeth.

Mathau o fetrigau dadansoddi trafodaethau: Amrywiad geiriau

Mae Amrywiad geiriau yn mesur y nifer o eiriau unigryw yn ymateb myfyriwr fel canran. Gall canran uwch o eiriau unigryw ddangos bod ymateb myfyriwr yn cynnwys sawl syniad ac yn cefnogi safiad yn sylweddol. Gall canran uwch hefyd ddangos bod myfyriwr yn ennyn diddordeb eu cyd-ddisgyblion i feddwl am safbwyntiau eraill.

Image of a discussion page displaying a word variation for the student of 46.58% compared to a class average of 48%

Gallwch gymharu canran myfyriwr â chyfartaledd y dosbarth.


Cuddio dadansoddiad trafodaeth

I guddio dadansoddiadau trafodaethau, agorwch y ddewislen a dewiswch Cuddio Dadansoddiadau Trafodaethau.

Image of a discussion post, with the More options menu expanded and Hide Discussion Analysis highlighted

Pam ni allaf weld y data?

Mae'n rhaid graddio o leiaf un drafodaeth cyn cynhyrchir dadansoddiadau trafodaethau. Mae dadansoddiadau trafodaethau yn adnewyddu bob nos ar gyfer trafodaethau gweithredol. Ni fydd y data yn diweddaru os nad oes gweithgarwch trafodaeth newydd ar ddiwrnod penodol. Gwelwch ddata yn y panel Dadansoddiadau Trafodaethau os yw'r myfyriwr wedi cymryd rhan o fewn y pedwar mis diwethaf.

Dim ond hyfforddwyr a graddwyr sy'n gallu gweld y dadansoddiad trafodaethau.