Mae'r dudalen hon yn rhoi trosolwg i chi o ba wybodaeth bersonol sy'n cael ei defnyddio ar Blatfform Blackboard Data, o ble mae'n dod, ble mae'n cael ei lletya, pa drydydd parti sydd â mynediad ati a gwybodaeth arall am breifatrwydd data.

Dyma fersiwn drafft o'r wybodaeth rydym yn bwriadu ei rhyddhau cyn cyrraedd cerrig filltir rhyddhau Haen Adroddiadau Blackboard Reporting Stack. Mae'n cynnwys gwybodaeth sy'n ddefnyddiol ar gyfer adolygiadau preifatrwydd data. Mae'n ddarn o'r templed Asesiad Effaith Diogelu Blackboard Data rydym yn gweithio arno.

Beth yw eich barn am y trosolwg o wybodaeth am breifatrwydd data? A yw'n ddefnyddiol i chi a'ch timau Preifatrwydd/Cyfreithiol? A oes unrhyw wybodaeth ychwanegol y dylem ei chynnwys? Anfonwch e-bost atom yn [email protected]. Rydym eisiau clywed eich adborth.

Dyma fersiwn drafft. Oherwydd datblygiad parhaus, mae'n bosibl na fydd y wybodaeth hon yn hollol gynhwysfawr, gall y wybodaeth hon gael ei newid ac mae'n bosibl nad yw'n adlewyrchu'r ymdrechion datblygu diweddaraf yn llawn. Gallwn ddiweddaru hyn os oes angen.


Dibenion

Diben y prosesu yw casglu data presennol o systemau Addysgu a Dysgu SaaS Blackboard (gweler y rhestr o systemau ffynhonnell isod) y mae cleient yn eu defnyddio mewn cronfa ddata ganolog ar gyfer y cleient gyda saernïaeth, strwythur a geiriadur data a phrotocolau API cyson. Bydd hyn hefyd yn caniatáu i gleientiaid gael mynediad uniongyrchol (drwy fynediad darllen yn unig at ddata Snowflake) at y data a gasglwyd a chaniatáu adeiladu datrysiadau adroddiadau a dadansoddiadau ar Blatfform Blackboard Data.


Ffynonellau data (systemau ffynhonnell)

Cesglir yr holl ddata yn uniongyrchol o'r systemau ffynhonnell canlynol, os yw'r cleient yn eu defnyddio. Ni chesglir unrhyw ddata yn uniongyrchol o unigolion.

 • Blackboard Learn SaaS, os yw'r cleient yn ei ddefnyddio
 • Ap Symudol Blackboard, os yw'r cleient yn ei ddefnyddio
 • Collaborate Ultra, os yw'r cleient yn ei ddefnyddio
 • SafeAssign, os yw'r cleient yn ei ddefnyddio
 • Ally, os yw'r cleient yn ei ddefnyddio

Gwrthrychau data (unigolion â data sy'n cael eu prosesu)

Pob defnyddiwr awdurdodedig yn y systemau ffynhonnell a restrir uchod sy'n cael eu defnyddio. Fel arfer, mae hyn yn cynnwys:

 • Myfyrwyr a defnyddwyr awdurdodedig eraill
 • Athrawon, cynorthwywyr addysgu a rolau tebyg
 • Gweinyddwyr
 • Defnyddwyr gwestai wedi'u gwahodd gan y cwsmer neu'i ddefnyddwyr awdurdodedig (ar gyfer Collaborate Ultra)

Categorïau data

Mae'r categorïau data yn dibynnu ar y system ffynhonnell a restrir uchod. Byddant yn cynnwys gwybodaeth bersonol am y defnyddwyr a'u gweithgareddau dysgu. Gellir dod o hyd i'r rhestr lawn o elfennau data ar gyfer pob rhaglen yn Geiriadur Data Blackboard Data.

Blackboard Learn SaaS

 • Enwau neu ddynodwyr unigryw
 • Gwybodaeth gysylltu a demograffig, yn cynnwys cyfeiriad e-bost sefydliadol, cyfeiriad, rhywedd
 • Dyddiad geni, rhywedd, cenedligrwydd, perthnasau rhiant/myfyriwr
 • Gwybodaeth am fodiwlau, cyrsiau a graddau, megis lefel addysg, athrawon, dosbarthiadau/adrannau/cyrsiau, graddau, aseiniadau, profion, llyfrau, presenoldeb, gwaith cartref, math o radd
 • Manylion mynediad, enwau defnyddwyr a chyfrineiriau
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud â'r dyfeisiau sy'n cyrchu Learn SaaS, hanes pori neu wasanaeth, data lleoliad, gwybodaeth a roddwyd gan gyfryngau cymdeithasol (lle defnyddir integreiddiadau cyfryngau cymdeithasol), cyfathrebiadau defnyddwyr awdurdodedig neu'r cwsmer
 • Gweithgareddau dysgu, yn cynnwys y math o weithgaredd, system, amser, a'r modiwl, cwrs a chymhwyster cysylltiedig
 • Unrhyw wybodaeth a gynhwysir mewn papurau, aseiniadau, blogiau a phostiadau trafod a gyflwynwyd neu unrhyw gynnwys arall a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr

Collaborate Ultra

 • Enwau neu ddynodwyr unigryw
 • Mathau o ddefnyddwyr
 • Manylion mynediad, enwau defnyddwyr a chyfrineiriau
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud â'r dyfeisiau sy'n cyrchu Collaborate Ultra, hanes pori neu wasanaeth, data lleoliad, gwybodaeth a roddwyd gan gyfryngau cymdeithasol, cyfathrebiadau Defnyddwyr Awdurdodedig neu'r Cwsmer
 • Gwybodaeth am bresenoldeb a sesiynau Collaborate, gwybodaeth am sgyrsiau, recordiadau sain/fideo a gweithgareddau cysylltiedig defnyddwyr

Apiau Symudol Blackboard

 • Dynodwyr unigryw defnyddwyr
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud â'r gwrthrychau mae'r defnyddiwr wedi'u cyrchu gyda chyd-destun, y math o ddyfais symudol a'r fersiwn a ddefnyddiwyd a gwybodaeth am weithgareddau cysylltiedig defnyddwyr

SafeAssign

 • Dynodwyr unigryw defnyddwyr
 • Gwybodaeth a gynhwysir mewn aseiniadau a gyflwynwyd a chanlyniadau prosesu aseiniadau
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud ag adroddiadau gwreiddioldeb a gweithgareddau cysylltiedig defnyddwyr

Ally

 • Dynodwyr unigryw defnyddwyr
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud ag adroddiadau hygyrchedd a gweithgareddau cysylltiedig defnyddwyr, megis enwau rheolau, sgoriau cyn ac ar ôl
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud â'r fformatau amgen a gweithgareddau cysylltiedig defnyddwyr, megis math o addasiad a sgoriau cyn ac ar ôl

Gwybodaeth Bersonol Sensitif

Er bod hyn yn dibynnu ar sut mae'r cleient yn defnyddio'r ffynonellau data isod, nid yw'r ffynonellau data a restrir uchod yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol sensitif fel arfer. Ein cleientiaid sy'n penderfynu a rheoli unrhyw enghreifftiau o brosesu gwybodaeth o'r fath.


Gwybodaeth lletya

Lleoliad: Lletyir y cyfrif cleient Blackboard Data yn yr un rhanbarth â systemau ffynhonnell y cleient. Felly, mae'r lleoliad fel arfer fel a ganlyn:

 • Cleientiaid UDA a LATAM: UDA-Gorllewin
 • Cleientiaid yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica: Frankfurt, yr Almaen
 • Cleientiaid ANZ: Sydney, Awstralia

Nid oes modd i gleientiaid sydd y tu allan i'r rhanbarthau hyn ddefnyddio Blackboard Data ar hyn o bryd.

Tenantiaeth: Tenant unigol.


Rhannu data (is-broseswyr)

Efallai caiff data eu rhannu â'r is-broseswyr canlynol er mwyn darparu Blackboard Data.

Darparwyr gwasanaeth trydydd parti (gall trydydd partïon ychwanegol gyrchu'r systemau ffynhonnell yn unol â chytundebau)

 • AWS (UDA) (isadeiledd lletya, llinellau peipiau llyn data)
 • Snowflake (UDA) (isadeiledd lletya, swyddogaethau llyn data a swyddogaethau dadansoddiadau)

Cwmnïau cysylltiedig ac is-gwmnïau Blackboard

Efallai bydd angen i dimau Blackboard ledled y byd gyrchu data'r cleient ar Blackboard Data er mwyn cefnogi'r cleient, cynnal a chadw'r cynnyrch a dibenion tebyg. Y prif leoliadau ar gyfer cymorth i gleientiaid yw: Unol Daleithiau America, y Weriniaeth Tsiec, yr Iseldiroedd, y Deyrnas Unedig, Awstralia, Colombia ac India.


Cadw a dileu

Fel arfer, mae ein cleientiaid yn penderfynu'r cyfnodau cadw fel y rheolwyr data. Mae dileu yn dibynnu ar y senario perthnasol.

Senario 1: Dilëir cofnodion o systemau ffynhonnell: Dilëir y cofnodion cyfatebol yng nghronfa ddata Blackboard Data y cleient hefyd (fel rhan o'r broses cysoni).

Senario 2: Mae'r cleient yn terfynu pob system ffynhonnell gyda Blackboard: Proses dod i ben arferol ar gyfer yr holl data/gweinyddion a fydd yn cynnwys dod â chronfa ddata Blackboard Data yn Snowflake i ben. Dilëir data yn y cyfnod a nodwyd mewn cytundeb.

Senario 3: Mae'r cleient yn terfynu un o'r systemau ffynhonnell: Tynnir y data sy'n gysylltiedig â'r system ffynhonnell sydd wedi dod i ben o Blackboard Data fel rhan o'r broses cysoni (ond bydd data'r systemau ffynhonnell eraill yn aros yn Blackboard Data).