Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Trafodaethau a raddir

I ysgogi myfyrwyr i bostio cyfraniadau diddorol, gallwch wneud i'r trafodaethau gyfrif tuag at radd.

Dewiswch eicon Gosodiadau’r Drafodaeth i agor panel sydd ag opsiynau ar gyfer eich trafodaeth. Yn yr adran Manylion a Gwybodaeth, dewiswch Graddio trafodaeth.

Bydd rhagor o opsiynau'n ymddangos, megis y dyddiad cyflwyno a'r nifer mwyaf o bwyntiau. Defnyddir y nifer mwyaf o bwyntiau gydag un neu fwy o bostiadau a wnaed gan fyfyriwr. Pan fyddwch yn galluogi graddio ar gyfer trafodaeth, crëir colofn yn awtomatig yn y Llyfr Graddau.

Image of the Discussion Settings panel
  • Annog syniadau gwreiddiol. Gallwch ddewis Postio Gyntaf i guddio gweithgarwch yn y drafodaeth rhag myfyrwyr nes iddynt ymateb i'r drafodaeth. Pan fyddwch eisiau defnyddio postio gyntaf a grwpiau, dewiswch Postio Gyntaf cyn neilltuo grwpiau.
  • Gosod dyddiad cyflwyno cyfranogiadau. Gallwch guddio’r drafodaeth ar ôl y dyddiad cyflwyno fel na fydd modd i fyfyrwyr ychwanegu ymatebion nac atebion na golygu eu postiadau blaenorol.

Nid yw cymwysiadau terfyn amser yn berthnasol i drafodaethau.

  • Dewiswch gategori'r radd. Mae defnyddio amrywiaeth o asesiadau yn arfer gorau wrth gynllunio cyrsiau. Mae categoreiddio asesiadau yn bwysig i hyfforddwyr sy'n neilltuo pwysau i gategorïau yng nghyfrifiad y radd gyffredinol.
  • Dewiswch uned y radd. Gallwch ddewis Pwyntiau, Canran, Cyflawn/Anghyflawn, neu Lythyren. Nodwch y nifer mwyaf o bwyntiau posibl ar gyfer y drafodaeth a raddir.

Mae offer ychwanegol dewisol y gallwch eu defnyddio ar gyfer trafodaethau:

  • Neilltuo cyfarwyddyd. Ar ôl i chi ddewis Graddio trafodaeth, gallwch greu neu ychwanegu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli er mwyn i fyfyrwyr allu gweld gofynion y gwaith a raddir. Gall defnyddio cyfarwyddiadau eich helpu i werthuso gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar feini prawf allweddol rydych yn eu diffinio. Gallwch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob trafodaeth.
  • Alinio nodau â'r drafodaeth. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio nodau i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Pan fyddwch yn creu trafodaeth, gallwch alinio un nod neu ragor. Dewiswch Alinio â nodau i chwilio am y nodau sydd ar gael. Ar ôl i chi drefnu bod y drafodaeth yn weladwy, gall myfyrwyr weld y nodau er mwyn iddynt wybod eich disgwyliadau.
  • Defnyddio grwpiau. Gallwch greu grwpiau trafod a graddio eu cyfraniadau.

Dewiswch Cadw pan fyddwch wedi gorffen. Gallwch olygu'r gosodiadau graddio nes i chi i ddechrau graddio.

Cofiwch drefnu bod eich trafodaeth ar gael i fyfyrwyr fel y gallant gyfrannu eu syniadau!

Cymwysiadau

Mae myfyrwyr sydd â chymwysiadau yn ymddangos gyda baner borffor wrth ochr eu henwau yn y llyfr graddau, trafodaethau, a’r gofrestr. Nid yw myfyrwyr yn gweld y cymwysiadau rydych wedi'u hychwanegu. Dim ond y cymhwysiad dyddiad cyflwyno sy’n berthnasol i drafodaethau.

Image of 5 students' names in the Discussion page, showing purple flags by 3 of them

Gwylio fideo am Sut i Raddio Trafodaethau

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.

Fideo: Sut i Raddio Trafodaethau 

 

Graddio trafodaeth

Mewn trafodaethau a raddir, mae graddau yn seiliedig ar gyfraniadau cyffredinol pob myfyriwr, nid pob post unigol.

Gall myfyrwyr gyfranogi at a golygu eu postiadau hyd at y dyddiad cyflwyno.

Gallwch gael mynediad i'r llif gwaith graddio o dair ardal:

  • O'r llywio sylfaenol pan fyddwch yn mewngofnodi i Learn, dewiswch Graddau. Dewiswch enw'r drafodaeth i'w graddio.
  • Yn eich cwrs, gallwch ddewis y dudalen Graddau.
  • Gallwch hefyd ddewis y drafodaeth yn eich Llyfr Graddau.

Mae'r holl lwybrau hyn yn arwain at dudalen Graddau a Chyfranogiad trafodaeth a raddir.

A screenshot of the Grades & Participation page, showing student grades for the discussion

Ar y dudalen Graddau a Chyfranogiad, dewiswch enwau myfyrwyr i agor tudalennau sy’n cynnwys eu cyfraniadau. Mae atebion ac ymatebion myfyrwyr wedi'u hamlygu ar dudalennau eu cyflwyniadau.

Cyfrifir yr holl ymatebion ac atebion yn rhestr cyfranogwyr y drafodaeth. Fodd bynnag, dim ond cyfraniadau trafodaeth a gyflwynwyd cyn y dyddiad cyflwyno sy'n cael eu cyfrif ar y dudalen Graddau a Chyfranogiad.

Screenshot of a student response to a discussion, with Discussion Analysis on the right side

Gallwch weld dadansoddiadau'r drafodaeth i gael manylion am gyfranogiad pob myfyriwr yn y drafodaeth, cymhlethdod eu brawddegau a’u lefel o feddwl yn feirniadol. Mae’r mewnwelediadau ar sail perfformiad hyn yn dangos pwy sydd â chyfranogiad isel neu’r rheini a allai fod angen cymorth arnynt. Ni ddylech ddefnyddio metrigau dadansoddi trafodaethau fel eich unig ganllaw ar gyfer graddio. Bwriad algorithmau dadansoddi trafodaethau yw hysbysu'ch penderfyniadau, ond ni allant gymryd lle darllen ymatebion myfyrwyr.

Rhagor am ddadansoddi trafodaethau

Os nad ydych eisiau gweld dadansoddiad trafodaeth, ewch i'r ddewislen Mwy opsiynau a dewiswch Cuddio Dadansoddiad o'r Drafodaeth.

Screenshot of a student response, highlighting the More options menu and the Hide Discussion Analysis option

Mae'n rhaid graddio o leiaf un drafodaeth er mwyn cynhyrchu dadansoddiadau trafodaethau.

Rhowch radd ac adborth ar gyfer y myfyriwr hwn ar frig y dudalen. Gallwch ychwanegu gwerth rhifol o bum digid neu lai a dau ddigid ar ôl pwynt degol. Dewiswch yr eicon Adborth, sy'n ymddangos fel arwydd plws, wrth ochr y bilsen radd i agor y panel adborth.

Screenshot of the header of a student's response, highlighting the plus icon of the Feedback button

Mae’r panel adborth yn parhau ar ochr y sgrin er mwyn i chi allu sgrolio trwy’r dudalen ac ychwanegu adborth cyffredinol. Gallwch hefyd blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio. Gall myfyrwyr wylio neu wrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun rydych yn ei gynnwys.

Screenshot of the feedback panel, with the More options menu expanded

Os rydych wedi neilltuo cyfarwyddyd i’r drafodaeth, dewiswch y bilsen radd sydd ag eicon y cyfarwyddyd i agor panel y cyfarwyddyd. Gallwch roi gradd yn uniongyrchol neu ddewis gwerthoedd o’r cyfarwyddyd i'w hychwanegu at y radd.

Image of the top of a student's discussion response, showing the rubric icon inside the grade pill

Rhagor am raddio â chyfarwyddiadau

Pan fyddwch yn barod i ddatgelu’r radd i'r myfyriwr, agorwch y ddewislen Mwy o opsiynau a dewiswch Cyhoeddi. Gallwch gyhoeddi graddau o'r dudalen Graddau a Chyfranogiad neu'ch Llyfr Graddau hefyd.