Het prestatieoverzicht is een waardevol hulpmiddel voor het volgen van de voortgang van studenten tijdens een cursus. Een overzichtstabel laat voor elke student de geschiedenis van toegang en voortgang zien. Gedurende het verloop van cursus kun je zo snel zien of studenten de cursus regelmatig bezoeken, cursusinhoud raadplegen en bijdragen aan discussieforums. Aan de hand van deze informatie kunt u afleiden welke studenten onvoldoende actief zijn of hulp en ondersteuning nodig hebben.

De instelling bepaalt of de tool Prestatieoverzicht beschikbaar is. Het is mogelijk dat de instelling ook de tool Discussieruimte heeft uitgeschakeld. Het is belangrijk te weten dat dit gevolgen heeft voor de informatie die wordt weergegeven in het prestatieoverzicht.


Discussiestatistieken weergeven

Discussie-analyses geven je inzicht op forumdeelnemers en hun activiteit. Aan de hand van deze gegevens kun je afleiden welke studenten voldoende actief zijn of hulp en ondersteuning nodig hebben. Je kunt de statistieken van een discussie openen vanaf de pagina Discussies of Cursusinhoud.

 1. Open het menu naast een discussie en selecteer Analyses bekijken.
 2. Informatie over de discussie bekijken:
  • Actieve studenten
  • Gemiddelde berichten per student
  • Gemiddeld aantal woorden
  • Gemiddeld discussiecijfer
  • Bijdrage
  • Studenten die niet hebben deelgenomen
  • Reacties met de meeste antwoorden
  • Belangrijkste deelnemers

Verdiep je in analyses

Vanaf de pagina Discussie-analyses kun je afzonderlijke discussieberichten en bijdragen in meer detail bekijken.

De deelnamebalk geeft een visuele indicatie van de deelname aan de discussie. Het percentage studenten dat de discussie heeft geopend en daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd, is blauw gemarkeerd op de balk.

Selecteer een opmerking in de sectie Opmerkingen met de meeste reacties om die discussie te lezen.

Selecteer een student in het gedeelte Belangrijkste deelnemers om de bijdragen van die student aan de discussie te zien. Je kunt het deelvenster Discussie-analyses weergeven om op individueel niveau inzicht te krijgen voor elke student.

Studenten bereiken die niet deelnemen aan de discussie

Je kunt een bericht sturen naar de studenten die niet hebben deelgenomen aan de discussie. Selecteer een individuele student die geen bijdrage heeft geleverd om deze rechtstreeks een bericht te sturen.

Een bulkbericht sturen naar studenten die geen bijdrage hebben geleverd:

 1. Open het menu in de rechterbovenhoek van het gedeelte met de namen van studenten die geen bijdrage hebben geleverd.
 2. Er verschijnt een nieuw, leeg bericht met de ontvangers al ingevuld. Typ het bericht en klik op Verzenden.
 3. Elke student ontvangt het bericht afzonderlijk om zijn of haar privacy te garanderen. De namen van de andere studenten worden niet vermeld.

Statistieken voor groepsdiscussie weergeven

Je kunt ook discussiestatistieken bekijken voor groepen. Open het menu van een groepsdiscussie en selecteer Analyses bekijken. Op het tabblad Totaal aan het begin van de pagina worden discussiestatistieken voor de hele klas weergegeven. Je kunt ook tabbladen openen met details voor elke groep.


Discussie-analyses voor individuele studenten

Uit onderzoek is gebleken dat de tevredenheid van studenten over online cursussen gerelateerd is aan de aanwezigheid van de cursusleider. Discussies zijn een makkelijke manier om studenten enthousiast te maken en te houden voor een cursus. Discussies stimuleren de communicatie en versterken het groepsgevoel en de relatie met jou als de cursusleider.

De volgende doelen kun je bereiken door een discussieactiviteit toe te voegen:

 • Bijdrage stimuleren
 • Studenten betrekken
 • Alle reacties lezen
 • Cijfers geven

Als je veel studenten hebt, worden deze doelen al snel een uitdaging. In cursussen met veel discussies of een goede bijdrage van studenten aan discussies kan het lastig zijn om de bijdrage van studenten te meten of om voldoende gegevens te verzamelen. Sommige cursusleiders kiezen ervoor om studiepunten te geven voor het afronden van een opdracht in plaats van deze uitgebreid te beoordelen. Discussie-analyses in Blackboard Learn vereenvoudigen het toekennen van cijfers, zodat je meer tijd hebt voor contact met studenten.

Discussie-analyses bieden een goed beeld van de bijdrage van studenten aan de discussie, gebaseerd op verschillende statistieken. Deze op prestaties gebaseerde inzichten geven aan welke studenten misschien hulp nodig hebben of een afwijkend bijdragepatroon hebben. Ons algoritme voor discussie-analyses richt zich op de inhoud van een student en biedt details om zijn of haar bijdrage te evalueren. We hebben de woordentelling geautomatiseerd en functies geïntroduceerd die de betekenis van de bijdragen analyseren.

Discussie-analyses worden alleen weergegeven voor beoordeelde discussies. Discussie-analyses zijn alleen beschikbaar voor cursussen die in het Engels worden aangeboden.

Onderdelen van discussie-analyses

Discussie-analyses bieden een beter beeld van de manier waarop studenten bijdragen aan discussies. Als je een discussie gaat beoordelen, kun je deze statistieken gebruiken bij het bepalen van een cijfer:

 • Inhoudelijke berichten: Het aantal reacties en antwoorden dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de discussie.
 • Complexiteit van zinnen: Het gemiddelde cijferniveau voor de leesbaarheid van de berichten van studenten.
 • Lexicale variatie: Het aantal inhoudswoorden en functiewoorden. Inhoudswoorden ondersteunen de ideeën van de student, terwijl functiewoorden voor een goede grammatica zorgen.
 • Kritisch denkniveau: Het percentage woorden en zinnen in alle berichten van een student die wijzen op kritisch denken.
 • Woordvariatie: Het percentage unieke woorden in de reacties en antwoorden van een student.

We hebben ook discussiegegevens toegevoegd voor meer inzicht in de hoeveelheid reacties en antwoorden van studenten op anderen. Gemiddelden voor discussie-analyses worden berekend door de reacties en antwoorden van een student te vergelijken met de reacties en antwoorden van andere studenten in dezelfde discussie.

Selecteer op de pagina Deelname en beoordeling van een discussie een student om reacties, antwoorden en een analyse te bekijken.

Wat de analyse betekent

Inhoudelijke berichten

Inhoudelijke berichten zijn het aantal reacties en antwoorden dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de discussie. Een inhoudelijk bericht bevat zinnen die het standpunt van een student aangeven of onderbouwen, of waarin doordachte vragen worden gesteld. Deze berichten geven ook blijk van kritisch denken of verfijnde samenstelling, gebaseerd op woordkeuze en variatie.

Niet-inhoudelijke berichten kunnen kort zijn of niet uitgewerkt. Een simpele "Ja" of "Nee" als reactie op een vraag in een discussie is geen inhoudelijk bericht. Studenten moeten meer uitleg geven over hun antwoorden en hun standpunt uitleggen om de reacties en antwoorden inhoudelijk te maken.

Complexiteit van zinnen

De complexiteit van zinnen wordt bepaald door het aantal zinnen, woorden en lettergrepen in elke reactie. We kijken naar de complexiteit van woorden en hoe vaak de woorden worden gebruikt. Deze meting is een linguïstische standaard met de naam Flesch-Kincaid. De complexiteit van het totale aantal berichten van een student wordt aangegeven met een cijfer van 1 tot 16 dat overeenkomt met een groep of klas van dat niveau. Zo moet tekst met een score van 10 op de schaal van Flesch-Kincaid makkelijk kunnen worden begrepen door iemand die in het tweede jaar zit van een opleiding na de lagere school.

Lexicale variatie

Lexicale variatie is een analyse van de betekenis van de reacties of antwoorden van een student gebaseerd op de woorden die zijn gebruikt.

Inhoudelijke woorden hebben betekenis in de reactie of het antwoord van een student. Deze woorden geven het gevoel of de gedachten weer die een student heeft met betrekking tot het discussiepunt. In vergelijking met het totale aantal woorden dragen inhoudelijke woorden bij aan de lexicale densiteit van de reacties en antwoorden van een student. Een hoger aantal kan een indicatie zijn van meer geavanceerd schrijven.

Functionele woorden zijn nodig om de semantische elementen van een zin te verbinden om deze grammaticaal correct te maken. Voorzetsels, voegwoorden, voornaamwoorden en lidwoorden zijn functionele woorden.

Je kunt functionele woorden zien als de lijm die de reactie van een student bij elkaar houdt. De woorden zelf hoeven geen betekenis te hebben.

Kritisch denken

Kritisch denken verwijst naar woorden en zinsdelen in alle berichten van een student die wijzen op kritisch denken. Er worden twaalf woordenlijsten gebruikt om die woorden te identificeren, die vervolgens in een van de gewogen categorieën van kritisch denken worden geplaatst:

 • Een standpunt beargumenteren
 • Ondersteunde gegevens leveren
 • Literatuur of ervaring aanhalen
 • Evalueren
 • Samenvatten
 • Referentiegegevens
 • Een hypothese bieden
Hoe kritisch denken wordt gemeten

De gewogen aantallen woorden en zinsdelen in elke categorie worden gecombineerd en vervolgens vergeleken met het groepsgemiddelde om de score voor kritisch denken vast te stellen. De score is het verschil tussen het vermogen tot kritisch denken van de student en de groep.

De score valt in een decimaal bereik tussen -1 en 1. Een negatieve score betekent dat het kritisch denken van de student lager is dan het gemiddelde van de groep. Een positieve score betekent dat het kritisch denken van de student hoger is dan het gemiddelde van de groep. Een score in de buurt van 0 betekent dat het kritisch denken van de student overeenkomt met het groepsgemiddelde. Deze scores worden voorgesteld als een bereik van laag naar hoog:

-1 < -0,06 = Laag
-0,06 tot -0,03 = Onder gemiddelde
-0,03 tot 0,03 = Gemiddelde
0,03 tot 0,06 = Boven gemiddelde
0,06 tot 1 = Hoog

Het vermogen tot kritisch denken wordt visueel aangetoond om de scores van elke student beter tot uiting te laten komen in vergelijking met het gemiddelde van de groep.

Voorbeelden:

 • Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat er een hogere mate van kritisch denken vereist is om het ergens mee oneens te zijn dan het ergens mee eens te zijn. In een discussie krijgt de uitspraak "Ik ben het eens met John" een score van 0,113, terwijl "Ik ben het niet eens met John" een score krijgt van 0,260.
 • Als studenten een passage samenvatten maar geen mening of argument toevoegen, scoren ze lager dan een student die een mening beargumenteert.
 • Als studenten literatuur aanhalen, krijgen ze een lagere score dan studenten die een hypothese bieden.

Woordvariatie

Woordvariatie verwijst naar het aantal unieke woorden in de inzending van een student, uitgedrukt als een percentage. Een hoger percentage van unieke woorden kan aangeven dat de compositie van de student meerdere ideeën bevat eneen standpunt aanzienlijk wordt ondersteund. Een hoger percentage kan ook aangeven dat een student klasgenoten betrekt om na te denken over andere perspectieven.

Je kunt het percentage van de student vergelijken met het gemiddelde van de groep.

Discussiegegevens

Naast de berekende leesbaarheid, bestaan de gegevens uit het gemiddelde aantal woorden, reacties en antwoorden voor elke student vergeleken met het gemiddelde van de groep. Aan de hand van deze informatie kun je, samen met eventuele rubrieken of criteria die je hebt ingesteld, een cijfer vaststellen.

Discussie-analyses verbergen

Om discussie-analyses te verbergen, open je het menu en selecteer je Discussie-analyses verbergen.

Waarom zie ik geen gegevens?

Discussie-analyses worden iedere nacht vernieuwd voor actieve discussies. De gegevens worden niet bijgewerkt als er op een dag geen activiteit heeft plaatsgevonden in een discussie. Je ziet gegevens in het venster Discussie-analyses als de student in de afgelopen vier maanden bijdragen heeft geleverd. Alleen cursusleiders en beoordelaars zien de discussie-analyses.

Discussie-analyses worden alleen weergegeven voor beoordeelde discussies. Discussie-analyses zijn alleen beschikbaar voor cursussen die in het Engels worden aangeboden.