Sut mae'n gweithio a beth sydd ei angen

Mae Mynediad yn Seiliedig ar Rolau yn nodwedd yn Adroddiadau Anthology Illuminate sy'n caniatáu mynediad i adroddiadau wedi'u rhannu'n adrannau, sy'n sicrhau bod pob defnyddiwr dim ond yn cyrchu data priodol yn seiliedig ar eu rôl.

Ar hyn o bryd, mae Adroddiadau Anthology Illuminate wedi'u targedu at arweinwyr sefydliadol lefel uchel gan gynnwys Profostiaid, Penaethiaid dysgu o bell/ar-lein, Deoniaid, Arweinwyr Llwyddiant Myfyrwyr, ymhlith eraill. Fodd bynnag, er mwyn cefnogi a hwyluso diwylliant gwneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar ddata yn llawn, rydym eisiau ehangu'r gefnogaeth i ddefnyddwyr ychwanegol sydd â diddordeb mewn cynnwys adroddiadau ond efallai fod ganddynt fynediad at rywfaint o ddata ar draws y sefydliad.

Bydd cael defnydd ehangach o Adroddiadau ar draws eich strwythur rheoli Addysgu a Dysgu yn grymuso pob defnyddiwr i wneud penderfyniadau hyderus, hwyluso dirprwyo, adborth a chydweithio ar draws rolau, gan alluogi sgyrsiau sy'n seiliedig ar ddata heb orfod allgludo a dosbarthu data adroddiadau.

Er mwyn gweithredu Mynediad yn Seiliedig ar Rolau yn llwyddiannus, argymhellwn:

 1. Fabwysiadu Dilysiad Sefydliadol ar gyfer Anthology Illuminate. Dysgu sut i osod Dilysiad Sefydliadol
 2. Gosod Hierarchaeth Sefydliadol:

 

Adroddiadau a Gefnogir

Diweddarir y tabl hwn yn aml i adlewyrchu'r adroddiadau a gefnogir wrth i ni eu rhyddhau:

MaesAdroddiadStatws
DysguYmgysylltiad Myfyrwyr Fe'i cefnogir
DysguPerfformiad a Graddau Myfyrwyr Fe'i cefnogir
DysguYmgysylltiad Cymdeithasol a Chydweithredol Fe'i cefnogir
DysguCrynodeb Myfyriwr Wrthi'n gweithio arno 
AddysguArferion Hyfforddi Fe'i cefnogir
AddysguAsesu a Graddio Fe'i cefnogir
AddysguCrynodeb Cwrs Fe'i cefnogir 
ArwainMabwysiadu Offer Dysgu Wedi'i gynllunio 
ArwainGweithgarwch Sesiwn Gydweithio Wedi'i gynllunio 
ArwainMabwysiadu Platfform Dysgu Wedi'i gynllunio 
ArwainGweinyddu Cyrsiau Wedi'i gynllunio 

 


 

Gosod Mynediad yn Seiliedig ar Rolau gyda Blackboard Learn fel darparwr hunaniaeth

1) Sicrhewch fod yr adroddiad eisoes wedi'i osod i gefnogi gwylwyr cyfyngedig (Gwiriwch y tabl uchod).

2) Cael darpariaeth nodwedd Mynediad yn Seiliedig ar Rolau:

Gallwch gael mynediad i'r nodwedd Mynediad yn Seiliedig ar Rolau drwy gyflwyno achos ar Behind the Blackboard:

 1. Mewngofnodwch i Behind the Blackboard.
 2. Dewiswch Creu achos dan yr adran Cymorth.
 3. Llenwch y ffurflen â'r wybodaeth ofynnol.
 4. Pan fydd wedi'i ddarparu, dilynwch y camau nesaf yn y canllaw.

3) Ychwanegwch rôl BbDataRestrictedViewer at ddefnyddiwr sydd eisoes yn bodoli:

I roi'r rôl BbDataRestrictedViewer i ddefnyddiwr yn Blackboard Learn, dilynwch y camau hyn:

 1. Mewngofnodwch i Blackboard Learn gan ddefnyddio'ch manylion gweinyddol.
 2. Ewch i'r panel Gweinyddwr System.

  Ar yr adeg hon, argymhellwn eich bod eisoes wedi ffurfweddu'r Hierarchaeth Sefydliadol (HS) a'r cyrsiau Gweld sut i osod HS

 3. Ewch i'r adran Defnyddwyr a dewiswch Defnyddwyr
Blackboard Learn, System Admin, Users
 1. Yn yr adran Defnyddwyr, chwiliwch am y defnyddiwr rydych eisiau addasu rolau ar ei gyfer. 
 2. Agorwch y gwymplen wrth ochr yr enw defnyddiwr a dewiswch Golygu.
Blackboard Data, Users Roles
 1. Ewch i'r adran Rolau System ar waelod y dudalen. 
 2. Dewch o hyd i'r rôl BbDataRestrictedViewer o'r rhestr a'i hychwanegu at y defnyddiwr: mae'r rôl hon wedi'i dylunio'n benodol at ddibenion gweld data cyfyngedig. 
 3. Dewiswch Cyflwyno i rhoi'r newidiadau i'r defnyddiwr ar waith.
Blackboard Data, Roles, Restricter Viewer
 1. Gall gymryd amser i'r newidiadau ddod i rym. Caniatewch ychydig o oriau i'r diweddariadau gael eu gweithredu.

4) Gosodwch lefelau mynediad y defnyddiwr: 

I ffurfweddu'r lefelau mynediad ar gyfer defnyddiwr o fewn yr Hierarchaeth Sefydliadol, dilynwch y camau hyn: 

 1. Ewch i'r panel Gweinyddwr System
 2. Ewch i'r adran Cymunedau a dewiswch Hierarchaeth Sefydliadol: mae hyn yn caniatáu i chi reoli a ffurfweddu lefelau'r hierarchaeth.
 3. Llywiwch trwy'ch Hierarchaeth Sefydliadol, dewiswch y nodau a'r is-nodau yr hoffech roi mynediad i'r defnyddiwr iddynt, e.e., Coleg A > Adran 1.
Blackboard Data, Hierarchy Node
 1. Unwaith eich bod wedi dewis y nod o'ch dewis, ewch i'r tab Gweinyddwyr.
 2. Dylech weld rhestr o bob Gweinyddwr presennol y nod. Os yw'r rhestr yn wag, dewiswch Ychwanegu Gweinyddwr.
Blackboard Data, Hierarchy Node, Add Admin
 1. O'r blwch deialog Ychwanegu Gweinyddwyr:

  • Os rydych yn gwybod yr Enw defnyddiwr rydych eisiau ei ychwanegu fel Gweinyddwr, teipiwch yr enw yn y maes enw defnyddiwr.
  • Os nad ydych yn ei wybod, dewiswch y botwm Pori a chwiliwch yn ôl meysydd gan gynnwys Enw, Cyfeiriad e-bost, neu Rôl System. Dewiswch yr holl ganlyniadau perthnasol ac wedyn Cyflwyno.

  Gallwch symleiddio'r broses drwy neilltuo rôl system BbDataRestrictedViewer i bob defnyddiwr y mae angen mynediad wedi'i rannu'n adrannau arnynt. Drwy wneud hyn, gallwch ddod o hyd i'r defnyddwyr hyn yn hawdd heb wybod eu henwau defnyddiwr.

 2. Ar ôl dewis y defnyddwyr perthnasol, rhowch Rolau System y Gweinyddwr iddynt i'w defnyddio yn y nod.

  Nid yw'r rôl benodol yn berthnasol i adroddiadau wedi'u rhannu'n adrannau yn Anthology Illuminate ond bydd yn effeithio ar ganiatâd y defnyddiwr o fewn y nod yn Blackboard Learn. Argymhellwn ddefnyddio un o'r rolau sydd ar gyfer Anthology Illuminate yn benodol, megis BbDataRestrictedViewer, gan na fydd yn rhoi unrhyw ganiatâd ychwanegol yn Learn.

Blackboard Data, Hierarchy Node, Add Admin, Restricted Viewer
 1. Dewiswch Cyflwyno.

  Ar ôl yr adnewyddu nosol, bydd gan y defnyddiwr hwn fynediad wedi'i rannu'n adrannau i adroddiadau a bydd yn gallu gweld dim ond y nodau y mae ganddynt gydgysylltiad gweinyddwr ar eu cyfer, os oes ganddynt rôl BbDataRestrictedViewer yn y Dilysiad Sefydliadol hefyd.

 

Ar unrhyw adeg, gallwch addasu'r cydgysylltiad drwy newid cydgysylltiadau gweinyddwr y nod neu ddiddymu mynediad yn gyfan gwbl drwy dynnu rôl/grŵp Dilysiad Sefydliadol y defnyddiwr neu analluogi eu cyfrif SSO.

Mae rhoi mynediad i'r nod o'ch dewis yn sicrhau y gall y defnyddiwr weld a rhyngweithio â'r data sy'n benodol i'r lefel hwnnw. Mae hyn yn caniatáu rheolaeth fanwl dros fynediad defnyddwyr yn seiliedig ar eu rôl a chyfrifoldebau o fewn y sefydliad neu fudiad.


 

Gosod Mynediad yn Seiliedig ar Rolau gyda SAML fel darparwr hunaniaeth

Ni chefnogir mynediad drwy SAML ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae'n rhan o'r datblygiadau rydym wedi'u cynllunio ar gyfer y dyfodol.