Prestationspanelen är ett bra verktyg som du kan använda för att övervaka deltagarnas framsteg under din kurs. På den här sidan visas en tabell med varje deltagares åtkomst- och utvecklingshistorik. Under terminens gång kan du snabbt se om deltagarna är inne på din kurs regelbundet, går igenom kursinnehållet och bidrar i diskussionsforumet. Den här informationen kan hjälpa dig att hitta deltagare som ligger utanför det normala deltagandeintervallet eller som behöver hjälp och uppmuntran.

Din institution avgör om prestationspanelen ska vara tillgänglig. Ditt lärosäte kan även inaktivera diskussionsforumsverktyget, vilket påverkar informationen som visas på prestationspanelen.


Visa diskussionsstatistik

Med diskussionsstatistik från du insikter om forumdeltagare och aktivitet i forum. Den här informationen kan hjälpa dig att hitta personer som deltar eller som kanske behöver hjälp och uppmuntran. Du kommer åt diskussionsanalysen från sidan Diskussioner eller Kursinnehåll.

 1. Öppna menyn bredvid en diskussion och välj Visa analyser.
 2. Visa information om diskussionen:
  • Aktiva deltagare
  • Genomsnittligt antal inlägg per kursdeltagare
  • Genomsnittligt antal ord
  • Genomsnittligt diskussionsresultat
  • Deltagande:
  • Kursdeltagare som inte bidragit
  • Svar som kommenterats mest
  • Aktivaste deltagarna:

Djupdyk i analyser

Du kan titta närmare på enskilda diskussionsinlägg och deltagande på sidan Diskussionsanalyser.

Använd deltagandefältet som hjälp för att visualisera diskussionsdeltagandet. Fältet markerar i blått det procentantal av deltagarna som har öppnat diskussionen och deltagit.

Välj en kommentar i avsnittet Kommentarer med flest svar för att visa den diskussionen.

Välj en deltagare i avsnittet Aktivaste deltagarna för att öppna deltagarens bidrag till diskussionen. Du kan öppna panelen Diskussionsanalys för att få insikter på lärosätesnivå för varje deltagare.

Engagera icke-deltagare

Du kan skicka meddelanden till deltagare som inte har deltagit i diskussionen. Välj en enskild deltagare som inte har deltagit för att skicka ett meddelande direkt till den.

Skicka ett massmeddelande till icke-deltagare:

 1. Öppna menyn längst upp till höger i avsnittet med namnen på icke-deltagare.
 2. Meddelandepanelen öppnas med mottagarna automatiskt ifyllda. Skriv ditt meddelande och Skicka.
 3. Varje deltagare får meddelandet separat så att ingen kan se vem som får det. Inga andra deltagarnamn listas som mottagare.

Visa statistik för gruppdiskussioner

Du kan även visa diskussionsstatistik för grupper. Öppna en gruppdiskussions meny och välj Visa analys. Fliken Övergripande långt upp på sidan visar diskussionsstatistik för hela klassen. Du kan även öppna flikar med detaljer för varje grupp.


Diskussionsanalys för individuella deltagare

Deltagare rapporterar att hur nöjda de är med onlinekurser beror på lärarnärvaron. Diskussioner är ett enkelt sätt att engagera deltagarna i dina kurser. Diskussioner ökar kommunikationen och främjar starka band inom gruppen och till dig.

När du lägger till en diskussionsaktivitet kan du ha följande mål:

 • Uppmuntra deltagande
 • Engagera deltagare
 • Läsa alla svar
 • Tilldela resultat

Om du har många deltagare kan det vara en utmaning att uppnå målen. I kurser med många diskussioner eller högt diskussionsdeltagande kan det vara svårt att bedöma deltagande eller samla tillräckligt med information. En del lärare väljer att ge poäng för slutförande i stället för djupgående bedömning. Diskussionsanalys i Blackboard Learn underlättar bedömningen, så att du kan lägga mer tid på att få kontakt med deltagarna.

Diskussionsanalys ger detaljerad information om varje deltagares diskussionsdeltagande med hjälp av olika metrik. De här prestationsbaserade insikterna hjälper dig att avgöra vilka deltagare som kan behöva extra stöd och som ligger utanför normalt deltagande. Vår algoritm för diskussionsanalys fokuserar på deltagarens innehåll och ger information som underlättar en bedömning av deltagande. Vi har automatiserat ordräkning och lagt till funktioner för hur meningsfull texten är.

Diskussionsanalys visas bara för bedömda diskussioner. Diskussionsanalys är endast tillgängligt för kurser som hålls på engelska.

Komponenter i diskussionsanalys

Diskussionsanalys ger en inblick i hur deltagarna agerar i diskussioner. När du bedömer en diskussion kan du använda det här parametrarna för att fastställa ett resultat:

 • Inlägg med substans: Antalet inlägg och svar som bidrar till diskussionens utveckling.
 • Meningskomplexitet: Genomsnittlig årskursnivå för läsbarheten i deltagarens inlägg.
 • Lexikalisk variation: Antal innehållsord och funktionsord. Innehållsorden stöder deltagarens idéer medan funktionsorden stöder korrekt grammatik.
 • Nivå av kritiskt tänkande: Procentsats för ord och fraser som tyder på kritiskt tänkande i alla deltagarens inlägg.
 • Ordvalsvariation: Procentsats för unika ord i en deltagares inlägg och svar.

Vi har inkluderat diskussionsdetaljer för ytterligare insikter i omfattningen för deltagarens inlägg och svar till andra. Genomsnittet för diskussionsanalysen beräknas genom en jämförelse av en deltagares inlägg och svar till de övriga som deltar i samma diskussion.

Välj deltagare i en diskussions Resultat och deltagande för att visa dennes inlägg, svar och analys.

Detta betyder analysen

Inlägg med substans

Inlägg med substans är antalet inlägg och svar som bidrar till diskussionens utveckling. Ett inlägg med substans innehåller meningar som etablerar en deltagares ståndpunkt eller ställer tänkvärda frågor. Dessa inlägg visar även kritiskt tänkande eller sofistikerad komposition, baserat på ordval och variation.

Inlägg utan substans kan vara korta eller outvecklade. Till exempel så är ett enkelt "Ja" eller "Nej" som svar på ett diskussionsinlägg inte substantiellt. Deltagarna måste utveckla sina svar och förklara sin ståndpunkt för att ge inlägget eller svaret substans.

Meningskomplexitet

Meningskomplexitet mäts genom antal meningar, ord och stavelser i varje inlägg. Vi analyserar ordens komplexitet och hur ofta orden används. Det här måttet är en lingvistisk standard som kallas för Flesch-Kincaid. Komplexiteten i varje deltagares sammanlagda inlägg visas via en resultatnivå från årskurs 1 till årskurs 16. Innehåll med en Flesch-Kincaid-resultatnivå på 10 bör kunna förstås av en person i årskurs 10.

Lexikal variation

Lexikal variation analyserar om en deltagares inlägg eller svar har substans baserat på vilka ord denne har använt.

Innehållsord bär betydelsen i en deltagares inlägg eller svar. Dessa ord visar en deltagares känslor eller tankar avseende ämnet. Vid en jämförelse med totalt antal ord hjälper innehållsorden till att visa den lexikala densiteten i en deltagares inlägg eller svar. Ett högt värde kan indikera mer sofistikerat skrivande.

Funktionsord sammanfogar de semantiska elementen i en mening och indikerar korrekt grammatik. Prepositioner, konjunktioner, adverb och artiklar är funktionsord.

Tänk på funktionsord som limmet som håller samman en deltagares inlägg. Orden har i sig själva ingen substantiell betydelse.

Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande indikerar ord och fraser som demonstrerar kritiskt tänkande i alla deltagarens inlägg. Tolv ordlistor används för att identifiera orden, som sedan delas in i viktade kategorier för kritiskt tänkande:

 • Argumentera för ståndpunkt
 • Inkludera stödjande information
 • Referera till litteratur eller erfarenheter
 • Utvärdera
 • Sammanfatta
 • Referera till data
 • Lägga fram en hypotes
Så här mäter vi kritiskt tänkande

Det viktade antalet ord och fraser i varje kategori kombineras och jämförs sedan med klassens genomsnitt för att skapa en poäng för kritiskt tänkande. Poängen är skillnaden mellan deltagarens kritiska tänkande och klassgenomsnittet.

Poängen ligger inom ett decimalintervall på −1 till 1. En negativ poäng innebär att deltagarens kritiska tänkande ligger under klassgenomsnittet. Ett positivt resultat innebär att deltagarens kritiska tänkande ligger över klassgenomsnittet. En poäng nära 0 innebär att deltagarens kritiska tänkande ligger nära klassgenomsnittet. De här poängen utgörs av ett intervall från lågt till högt:

-1 < -0,06 = Låg
-0,06 till -0,03 = Under genomsnittet
-0,03 till 0,03 = Genomsnittlig
0,03 till 0,06 = Över genomsnittet
0,06 till 1 = Hög

Kritiskt tänkande visas visuellt, så att man ser varje deltagares poäng jämfört med klassgenomsnittet.

Exempel:

 • Enligt forskning är nivån av kritiskt tänkande högre om deltagare inte håller med, än när de håller med. I en diskussion ger ”Jag håller med Johan” en poäng på 0,113, medan ”Jag håller inte med Johan” ger en poäng på 0,260.
 • Om deltagare sammanfattar ett stycke, men inte ger några egna åsikter eller argument, får de en lägre poäng än de som argumenterar för en åsikt.
 • Om deltagare refererar till litteraturen får de en lägre poäng än de som lägger fram en hypotes.

Ordvariation

Ordvariation mäter antalet unika ord i en deltagares inlämning som en procentsats. En högre procentsats unika ord kan visa att deltagarens komposition består av flera idéer och starkt stöder en ståndpunkt. En högre procentsats kan även visa att en deltagare får klasskamrater att tänka från andra perspektiv.

Du kan jämföra deltagarens procentsats med klassens genomsnitt.

Diskussionsdetaljer

Utöver beräknad läsbarhet innehåller detaljerna genomsnittligt ordantal och svar för varje deltagare jämfört med klassgenomsnittet. Den här informationen kan tillsammans med eventuella kriterier hjälpa dig att bestämma ett resultat.

Dölj diskussionsanalys

För att dölja diskussionsanalysen ska du öppna menyn och välja Dölj diskussionsanalys.

Varför ser jag inga data?

Diskussionsanalysen uppdateras varje natt för aktiva diskussioner. Data uppdateras inte om det inte finns någon ny diskussionsaktivitet för en dag. Du kan se data i panelen Diskussionsanalys om deltagaren har deltagit under de senaste fyra månaderna. Endast lärare och bedömare kan se diskussionsanalysen.

Diskussionsanalys visas bara för bedömda diskussioner. Diskussionsanalys är endast tillgängligt för kurser som hålls på engelska.