Två sätt att publicera kursinnehåll

När du anpassar innehållspubliceringen skapar du en kurs som är mer interaktiv och skräddarsydd utifrån individuella deltagares behov. I den ursprungliga kursvyn kan du med hjälp av anpassad publicering visa rätt kursinnehåll för utvalda kursdeltagare vid rätt tidpunkt.

Du kan använda två sorters anpassad publicering:

Med grundläggande anpassad publicering kan du tillämpa en regel på ett innehållsobjekt. Den här regeln kan innehålla alla fyra sorters villkor, men inte flera villkor av samma sort. Alla villkor i regeln måste uppfyllas innan objektet publiceras. Ju fler villkor du lägger till i en regel, desto fler begränsningar på publiceringen av objektet. Om det finns många villkor blir det svårare för kursdeltagarna att få tillgång till objektet.

Med avancerad anpassad publicering kan du ställa in mer avancerade publiceringsvillkor. Du kan till exempel lägga till fler villkor i en regel eller ange olika alternativ för publicering av innehållet. Kursdeltagarna måste uppfylla alla villkor i någon av reglerna för att få tillgång till objektet.

Det kan till exempel finnas en regel som säger att alla i Grupp A som fått minst 85 poäng på ett prov får se ett visst kursinnehåll. Enligt en annan regel för samma innehåll får alla i Grupp B se samma innehåll först efter ett specifikt datum.

Du kan bara lägga till ett medlemskapsvillkor och ett datumvillkor per regel. Du kan ställa in flera resultat- och granskningsstatusvillkor i samma regel.


Regler och villkor

Det är villkoren som definierar en regel för anpassad publicering. Du kan använda ett eller flera villkor för varje regel. Det kan till exempel finnas en regel som gör att kursinnehåll blir tillgängligt efter ett visst datum. En annan regel, med flera kriterier, kan göra innehåll tillgängligt för en kursgrupp efter ett specifikt datum.

Det finns fyra typer av kriterier som du kan använda när du skapar regler:

  • Datum
  • Medlemskap
  • Resultat
  • Granskningsstatus

Mer information om regler

Mer information om kriterier


Publicera resultat baserat på flera resultatkolumner

Låt oss tänka oss att du har avancerat läsmaterial för kursdeltagare som får 85 % eller mer både på sin första inlämningsuppgift under terminen och på mitterminsprovet. Då kan du ställa in en regel med resultatkriterier för både uppgiften och provet. Åtkomsten till det här läsmaterialet blir då ännu mer begränsad eftersom båda kriterierna måste uppfyllas.


Publicera kursinnehåll när kursdeltagarna har läst flera innehållsobjekt

Gör ett blockprov tillgängligt när kursdeltagarna har läst tre innehållsobjekt i blocket. Ställ in tre granskningsstatuskriterier för vart och ett av innehållsobjekten. Åtkomsten till de här objekten blir då mer begränsad eftersom kursdeltagarna måste uppfylla alla tre kriterierna i regeln.


Ställa in två eller fler regler för samma innehållsobjekt

Gör ett innehållsobjekt tillgängligt för alla deltagare under Vecka 5 och tidigare för deltagare som markerat alla tidigare innehållsobjekt som granskade. Lägg till en regel med granskningsstatusvillkor och ytterligare en regel med datumvillkor. Då finns det två olika sätt som kursdeltagarna kan få tillgång till innehållsobjektet på eftersom de bara behöver uppfylla en regel.


Publicera kursinnehåll vid två datum eller under två datumintervall

Om du vill göra en studieguide tillgänglig veckan innan såväl mitterminsprovet som examensprovet lägger du till två datumregler, en för respektive vecka. Då skapas två datumstyrda vägar till samma innehållsobjekt.


Anpassad publicering i praktiken

Tre lärare diskuterar hur de använder anpassad publicering i sina kurser.

Shelby M.

”Jag delar upp min kurs i enheter som motsvarar kapitlen i läroboken.

Jag vill inte att kursdeltagarna ska arbeta i förväg så jag ställer in att de olika blocken ska publiceras ett visst datum. Till exempel kan Block 1 öppnas när terminen startar. Deltagare kan inte öppna Block 2 förrän nästa vecka.”


Maria R.

”Jag skapar ytterligare kursmaterial för stödstudier. Jag vill att det materialet ska vara tillgängligt för deltagare i min kurs som behöver extra hjälp.

Deltagare som fick ett resultat på 65 % eller lägre på sina mitterminsprov kan öppna stödmaterialet.”


Tom K.

”Min kurs är organiserad i mappar för varje vecka. Varje mapp innehåller en översikt, en diskussion, obligatorisk läsning och ett prov.

Jag vill att deltagarna ska läsa materialet innan de kan öppna provet. Jag använder anpassad publicering så att deltagarna måste markera läsningen som granskad innan de kan göra provet."