To måter å publisere innhold på

Når du tilpasser utgivelsen av innhold, oppretter du et emne som er mer interaktivt og tilpasset behovene til hver enkelt student. I Original-emnevisningen kan du bruke tilpasset visning for å vise passende innhold, til bestemte personer, til riktig tid.

Du kan bruke to typer tilpasset visning:

Med grunnleggende tilpasset visning kan du angi én regel for et innholdselement. Denne regelen kan inneholde alle de fire kriterietypene, men ikke flere tilfeller av samme type. Alle kriteriene i regelen må oppfylles før elementet publiseres. Jo flere kriterier du legger til en regel, desto flere begrensninger finnes det for publiseringen av det aktuelle elementet. Med flere kriterier er det vanskeligere for studentene å få tilgang.

Med avansert tilpasset visning kan du angi mer komplekse publiseringskriterier. Du kan for eksempel legge til flere kriterier i en regel, eller du kan angi forskjellige alternativer for publisering av innholdet. Studentene må oppfylle alle kriteriene i én av reglene for å få tilgang.

Du kan for eksempel opprette én regel for å tillate at medlemmer av Gruppe A som fikk over 85 i poengsum for en prøve, kan se innholdselementet. Med en annen regel for det samme elementet kan du angi at medlemmer av Gruppe B bare får se dette elementet etter en bestemt dato.

Du kan bare legge til ett medlemskapskriterium og ett datokriterium i hver regel. Du kan legge til flere vurderingssenter- og gjennomgangskriterier i hver regel.


Regler og kriterier

Vilkår er delene som utgjør en regel for tilpasset visning. Du kan legge til ett eller flere kriterier for hver regel. En regel kan for eksempel gjøre innhold tilgjengelig etter en spesifikk dato. En annen regel, med flere kriterier, kan gjøre innhold tilgjengelig for en emnegruppe etter en spesifikk dato.

Du kan legge til fire kriterietyper når du oppretter regler:

  • Dato
  • Medlemskap
  • Vurdering
  • Gjennomgangsstatus

Mer om regler

Mer om kriterier


Publiser innhold basert på flere vurderingskolonner

Du har avansert lesestoff til studenter som får 85 % eller mer både på semesteroppgaven og tentamen for første semester. Du kan lage en regel med Vurdering-kriterier for begge elementene. Da er det vanskeligere å få tilgang til dette innholdet, siden begge kriteriene må oppfylles.


Publiser innhold når studentene har gått gjennom flere innholdselementer

Gjør en enhetstest tilgjengelig når studentene har gått gjennom de tre innholdselementene i enheten. Legg til tre Status for gjennomgang-kriterier – ett for hvert innholdselement. Da er det vanskeligere å få tilgang til dette innholdet, siden studentene må oppfylle alle de tre kriteriene i regelen.


Legg til to eller flere regler for det samme innholdselementet

Gjør et innholdselement tilgjengelig for alle studenter i uke 5, men tilgjengelig før for studenter som merker alle tidligere innholdselementer som gjennomgått. Legg til én regel med Status for gjennomgang-vilkår og en annen med Dato-vilkår. Studentene kan få tilgang til innholdselementet på to måter, siden de bare må oppfylle én regel.


Publiser innhold på to datoer eller i to datoperioder

Hvis du vil gjøre en studiehåndbok tilgjengelig uken før både tentamen og eksamen, kan du legge til to Dato-regler – én for hver uke. Du lager to måter å få tilgang til det samme innholdselementet på – begge styrt av datoer.


Publisering av innhold i praksis

Tre professorer forteller om de forskjellige måtene publiserer innhold i emnene sine på.

Shelby M.

«Jeg deler emnene mine inn i enheter som samsvarer med lærebokkapitler.

Jeg vil ikke at studentene skal gjøre arbeid på forhånd, så jeg angir at hver enhet skal publiseres på en bestemt dato. For eksempel: enhet 1 er klar til å åpnes når semesteret starter. Studentene kan ikke åpne enhet 2 før neste uke.»


Maria R.

«Jeg oppretter ekstra emnemateriell for å gi mer undervisningsstøtte. Jeg vil at dette materiellet skal være klar for studenter som trenger ekstra hjelp i emnet mitt.

Studenter som mottok en vurdering på 65% eller lavere i sine eksamener midt i semesteret, kan åpn hjelpematerialet.»


Tom K.

«Emnet mitt er delt inn i ukentlige mapper. Hver mappe inneholder en oversikt, en diskusjon, obligatorisk lesemateriell og en prøve.

Jeg vil at studentene skal lese materialet før de kan åpne spørrekonkurransen. Jeg bruker tilpasset visning slik at studentene må merke lesingen som gjennomgått før de tar prøven.»