Camau Cyntaf at Greu Diwylliant Cynhwysol
gyda'r Dr. Bryan Berrett a Walt Hebern

Cyd-destun Prifysgol: "Grymuso Llwyddiant Myfyrwyr a Chyfadrannau"

Wedi'i leoli yng Nghwm Canolog California, mae California State University, Fresno yn darparu cyfleoedd addysg uwch i dros 22,000 o fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd diwylliannol ac ieithyddol. Fel rhan o'n hymrwymiad campws-cyfan at sicrhau awyrgylchoedd dysgu cyfiawn a chynhwysol ar gyfer pob myfyriwr, mae ein Canolfan er Rhagoriaeth y Cyfadrannau (CFE) yn cefnogi defnydd y cyfadrannau o dechnolegau newydd i wella eu dysgu ac addysgu. Nod ein gwaith gyda'r cyfadrannau yw creu cyfleoedd o adeiladau ymwybyddiaeth yn ogystal â darparu hyfforddiant strategol i gynyddu eu gwybodaeth a'u gallu i drwsio deunyddiau cwrs.

Amcanion Ally: Dylunio Prosesau o Newid

Mae dod yn gampws mwy cynhwysol yn gofyn am fwy na thrwsio problemau hygyrchedd mewn ffeiliau cwrs. Mae'n gofyn am newid diwylliannol lle mae cyfadrannau'n cychwyn adeiladu egwyddorion dylunio cyffredinol ar gyfer dysgu ac egwyddorion arfer gorau yn eu cyrsiau o'r cychwyn.

Wrth weithio i yrru'r newid diwylliannol hwn yn Fresno State, mabwysiadom Ally fel offeryn i helpu'r cyfadrannau i adnabod datrys problemau hygyrchedd yn eu cyrsiau yn ogystal â gweld â'u llygaid eu hunain sut mae cynnwys hygyrch yn caniatáu am fformatau amgen o ansawdd uchel a all bod yn fuddiol i bob myfyriwr. Yn hanfodol i'r prosesau newid hyn, mae'r CFE wedi bod yn adeiladu awyrgylch o gefnogaeth ac ymddiriedaeth gyda'r gyfadran dros y tair blynedd diwethaf. Wrth drefnu ein peilot ar gyfer Ally, roeddem eisiau dysgu'r prosesau mwyaf effeithiol o addasu deunyddiau cyfredol ac o addysgu'r cyfadrannau ar greu ffeiliau hygyrch.

I gefnogi arferion gorau, rydym wedi tynnu sylw at ddylunio cyffredinol ar gyfer dysgu, hunan-effeithiolrwydd a chynhwysiant yn ein sgyrsiau gyda'r cyfadrannau. Roeddem hefyd eisiau casglu adborth gan fyfyrwyr am eu defnydd o'r fformatau amgen a hefyd eu bodlonrwydd gydag ansawdd y fformatau. Mae cael noddwyr gweithredol ym maes materion academaidd hefyd wedi bod yn rhan hanfodol o'n cynllun cyfathrebu.

Mae Ally yn darparu platfform y gallwn lansio sgyrsiau ohono gyda'r cyfadrannau am y rhwyddineb o gychwyn gwneud newidiadau yn neunyddiau eu cwrs ac addysgeg y gall gael effaith sylweddol ar lwyddiant myfyrwyr." Dr. Dennis Nef, Vice Provost

Strategaeth Gosod: Cynnydd Dogfennu

Bu 43 cwrs gymryd rhan ym mheilot Gwanwyn 2018 gan roi cyfle i ni ddogfennu'n ofalus yr amser a dreuliwyd ar drwsio ffeiliau, mireinio ein hymdrechion datblygiad proffesiynol, a datblygu arferion cydweithio ar draws timau. Yn ystod y gweithdai, fe ddefnyddiom y gyfatebiaeth o achubwr bywyd gydag ysbienddrych yn monitro diogelwch y dŵr i esbonio diben dangosyddion lliw Ally i fonitro hygyrchedd yr awyrgylch dysgu. Fe dynnom sylw at y cread awtomatig o fformatau ffeil amgen fel adnoddau ychwanegol y gall pob myfyriwr eu defnyddio i gael gwell mynediad at gynnwys cyrsiau - un o egwyddorion allweddol Dylunio Cyffredinol ar gyfer Dysgu.

Trwy gefnogi hyfforddwyr i adfer problemau hygyrchedd yn ffeiliau eu cyrsiau, fe welsom fod 50% o gyrsiau'r peilot yn cael eu hadfer yn llwyddiannus mewn dan bedair awr.

Wrth baratoi ein peilot, fe gymerom ran hefyd mewn nifer o ddigwyddiadau gwasanaeth hygyrchedd Blackboard, gan gynnwys gweithdy hyfforddi'r hyfforddwr i helpu ysbrydoli syniadau ar gyfer datblygiad proffesiynol ac ymgynghori ar strategaeth i helpu i ddatblygu cynllun cyfathrebu. Trwy gasglu adborth am ein syniadau a'n prosesau, fe roddwyd ffocws i amryw elfennau ein strategaeth i ddatgelu ymdrech gynhwysfawr ar draws y campws, o arweinyddiaeth i lwyddiant myfyrwyr.

Henry Madden Library at California State, Fresno, home of the Center for Faculty Excellence

Gwerthusiad a Chanfyddiadau: Mae newid yn bosib (ac nid oes rhaid iddo fod yn gymhleth)

Yn ein harolwg i fyfyrwyr a oedd wedi ymrestru ar y cyrsiau peilot, fe welsom o'r myfyrwyr a oedd wedi cyrchu'r fformatau ffeil amgen, bod 89% naill ai'n hynod fodlon neu'n weddol fodlon gyda'u lawrlwythiadau mewn fformat amgen. Er bod myfyrwyr wedi nodi mai mynediad symudol gwael oedd un o'r prif rwystrau cyffredin at gyrchu cynnwys, roedd rhai myfyrwyr nad oedd wedi defnyddio'r fformatau yn ystod y peilot, yn rhannol oherwydd nad oeddent yn ymwybodol eu bod ar gael. Tynnodd y myfyrwyr hefyd sylw at rwystrau addysgol at gynnwys, megis bod y cwrs wedi'i drefnu'n wael.

Gan ddefnyddio allforion CSV adroddiadau sefydliadol Ally i bennu gwaelodlin hygyrchedd cwrs, roeddem yn gallu olrhain gwelliant i broblemau'r ffeiliau dros amser, ac fe welsom y sgôr hygyrchedd ar gyfartaledd yn cynyddu o 38% i 77% ar gyfer y 43 cwrs. Ar gyfer ffeiliau cwrs, fe gymerodd rhwng pum munud ac awr i drwsio materion hygyrchedd, gyda dogfennau PDF wedi'u sganio yn cymryd hiraf. Fe welsom hefyd bod rhai ffeiliau nad oedd modd eu gwneud yn hygyrch heb gyfaddawdu eu hystyr i eraill, megis ffeithluniau, neu ffeiliau sydd angen datrysiadau mwy cymhleth, megis nodiant cerddorol.

Mae Ally yn darparu Fresno State ag offeryn ardderchog sy'n mynd â ni y tu hwnt i gydymffurfio ag ADA ac ar lwybr at ddyluniad cyffredinol. Mae'r gwahanol fformatau amgen sydd ar gael trwy Ally yn darparu myfyrwyr ag opsiynau ardderchog i gyrchu deunyddiau cwrs." ~ Dr. Rudy Sanchez, Dirprwy Lywydd Cyswllt Dros Dro ar gyfer Materion y Cyfadrannau

Trwy ymgorffori Ally a Dylunio Cyffredinol ar gyfer Dysgu, rydym hefyd yn gweld hyfforddwyr yn cymryd ymagwedd fwy rhagweithiol at hygyrchedd. O'i gymharu â'r 67 cwrs haf a gychwynnodd gyda sgôr hygyrchedd o 50% ar gyfartaledd, mae'r 58 cwrs sy'n cael eu hail-ddylunio ar hyn o bryd gan ein cyfadran DISCOVERe a dderbyniodd hyfforddiant yn cychwyn gyda sgôr hygyrchedd gyffredinol o 67%. Gyda hyfforddiant Ally ar waith, mae gan 60 cyfadran newydd gyfanswm o 171 cwrs yn cychwyn gyda sgôr hygyrchedd o 75% ar gyfartaledd ar gyfer hydref 2018.

Awgrymiadau Defnyddiol: Gwneud Hygyrchedd yn Arfer Feunyddiol

Mae Ally a dyluniad cynhwysol ar gyfer cyrsiau bellach yn rhan o'r broses ymsefydlu ar gyfer ein cyfadran newydd, sy'n cynnwys chwe diwrnod o hyfforddiant a'r opsiwn o gael dau ddiwrnod ychwanegol ar gyfer dysgu. Rydym eisiau i arferion hygyrchedd ddod yn rhan naturiol o lif gwaith dylunio cwrs pob hyfforddwr, felly pan fyddant yn ychwanegu penawdau at ddogfen neu destun amgen at ddelwedd, eu bod yn meddwl am y camau hyn fel rhan hanfodol o gyflwyno profiad dysgu personol o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Er mwyn creu newid diwylliannol, yn gyntaf mae angen i chi feddu ar fewnwelediad dwfn i'r diwylliant cyfredol, ac mae'n hymdrechion yn CFE i adnabod anghenion y gyfadran wedi helpu i ddatblygu'r ddealltwriaeth ac ymddiriedaeth hynny. Gall defnyddio eich peilot Ally i ddysgu am gredoau a lefelau sgil cyfadrannau o ran hygyrchedd ynghyd ag i ddadansoddi a mireinio eich prosesau adfer cynnwys eich helpu i gychwyn plannu'r hadau am newid diwylliannol, lle nad yw hyfforddwyr yn gweld tasgau hygyrchedd fel rhai beichus bellach, ond fel arferion hanfodol ar gyfer dysg a llwyddiant y myfyrwyr.