Cwestiynau Cyffredin Cyffredinol Ally ar gyfer Hyfforddwyr

Cyffredinol

Ym mha ieithoedd ydy Blackboard Ally ar gael?

Mae Blackboard Ally ar gael mewn sawl iaith wahanol. Mae’r dewisiadau iaith yn arddangos rhyngwyneb Ally yn yr iaith a ddewiswyd. Mae fformatau amgen hefyd ar gael gan gynnwys ar fformat sain.

Mae’r fformat sain ar gael trwy gyfrwng llais sy’n adlewyrchu iaith y ddogfen ffynhonnell. Mae’n defnyddio’r acen fwyaf priodol ar sail lleoliad. Er enghraifft, byddai defnyddiwr yng Ngogledd America yn derbyn gwasanaeth sydd ag acen Saesneg Gogledd America, byddai defnyddiwr yn Ewrop yn derbyn gwasanaeth sydd ag acen Saesneg Prydeinig a byddai defnyddiwr yn Awstralia yn derbyn gwasanaeth Saesneg sydd ag acen Saesneg Awstralia.

Mae Blackboard Ally ar gael yn yr ieithoedd canlynol.

 • Catalan
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg, UDA
 • Saesneg, DU
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Ffrangeg, Canada
 • Almaeneg
 • Eidaleg
 • Norwyeg Bokmål
 • Norwyeg Nynorsk
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Portiwgaleg, Brasil
 • Sbaeneg
 • Swedeg
 • Tyrceg
 • Cymraeg

Ar gyfer pa Systemau Rheoli Dysgu mae Ally ar gael?

Mae Ally ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y Systemau Rheoli Dysgu hyn:

 • Blackboard Learn 9.1 (rhyddhad Q2 2017 CU3 ac yn uwch)
 • Gweddau Cwrs Gwreiddiol SaaS ac Ultra Blackboard Learn
 • Blackboard Open LMS
 • Instructure Canvas
 • Moodle a hunanletyir (fersiwn 3.2 ac yn uwch)

Pa borwyr sydd wedi'u cefnogi?

Cefnogir Ally ar yr un porwr y defnyddiwch i gael mynediad at y System Rheoli Dysgu (LMS).

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Beth sy'n digwydd pan gaiff cwrs ei gopio? A yw Ally yn mynd gyda chopi'r cwrs?

Ydy. Pan rydych yn copïo cwrs, bydd pob fformat amgen ac adborth hyfforddwr ar gael yn y cwrs newydd hefyd.

Gall fod oedi cyn i bopeth symud draw i'r cwrs newydd.

Pan rydych yn archifo cwrs, dim ond cyfeiriadau at hygyrchedd ffeil sydd ar gael. Mae Ally yn wasanaeth yn y cwmwl a bydd yn cadw'r fformatau amgen ar weinyddion Ally, sy'n golygu na chaiff y rhain eu gwthio yn ôl at y LMS. Ni chaiff y fformatau amgen eu cadw o fewn archif y cwrs, ond bydd y cyfeiriad o archif y cwrs yn parhau i fod ar gael.

Beth yw rhai enghreifftiau o sut gall hygyrchedd fod o fudd i bob myfyriwr?

Mewn nifer o achosion, mae gwella hygyrchedd cynnwys y cwrs o fudd i bob myfyriwr, gan gynnwys y rheiny sydd heb anabledd. Cysylltir hygyrchedd yn agos ag ansawdd a defnyddioldeb deunyddiau cwrs yn aml.

Enghraifft 1: Mae cael copi digidol go iawn o ddogfen yn lle sgan yn gwneud y ddogfen yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Efallai y bydd yn gwneud y ddogfen yn haws i'w darllen, yn enwedig ar gyfer sganiau o ansawdd isel, ac yn caniatáu myfyrwyr i chwilio trwy'r ddogfen a chanfod cynnwys penodol, copïo a gludo rhannau o'r ddogfen, ac yn y blaen.

Enghraifft 2: Mae'r fformat amgen HTML Semantig yn ymatebol yn llwyr ac yn addas ar gyfer dyfeisiau syml. Mae'n gwneud defnyddio cynnwys ar ddyfeisiau symudol yn haws ar gyfer pob myfyriwr. Mae'r fformat amgen ePub yn hwyluso newid arddangosiad gweledol dogfen ac yn caniatáu ychwanegu anodiadau ac amlygiadau. Gellir defnyddio'r fformat amgen sain wrth deithio i'r gwaith, wrth redeg, ac yn y blaen. Gall fformat amgen y fersiwn cyfieithiedig helpu myfyrwyr ail iaith.

Enghraifft 3: Bydd cael fideo â chapsiynau neu drawsgrifiad yn gwneud y fideo yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Mae'n caniatáu’r myfyriwr i chwilio trwy'r fideo a chanfod rhannau penodol, gellid parhau i wylio'r fideo mewn amgylchedd â lefel sŵn uchel (er enghraifft, wrth deithio i'r gwaith), ac ati.

Enghraifft 4: Gall cael delwedd â disgrifiad o ansawdd wneud y ddelwedd yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Gall helpu egluro cynnwys y ddelwedd a sut mae'n cysylltu â'r cyd-destun o'i gwmpas, mae'n gwneud y ddelwedd yn chwiliadwy, ac ati.

Enghraifft 5: Mae darparu strwythur penawdau da ar gyfer dogfen hir yn gwneud y ddogfen yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Mae'n darparu strwythur ychwanegol, sy'n gwneud gweithio trwy a phrosesu'r cynnwys yn haws. Mae hefyd yn caniatáu cynhyrchu Tabl Cynnwys, sy'n gallu gwneud llywio'r ddogfen yn haws.

A fydd Ally yn newid sut mae fy nghwrs yn ymddangos?

Yr unig wahaniaeth y gwelwch o fewn eich cwrs yw bod Ally yn darparu sgôr hygyrchedd ar gyfer eich ffeiliau. Dangosir y sgôr gan eicon medrydd nesaf at ffeiliau eich cwrs. Dewiswch y medrydd i weld a gwella hygyrchedd eich ffeil.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae myfyrwyr yn gweld dewislen i'r chwith neu'r dde pob dogfen. O'r ddewislen hon, gallant ddewis Fformatau amgen i gyrchu fersiynau sydd ar gael iddynt eu lawrlwytho. Er bod modd iddynt lawrlwytho fformatau amgen eich ffeiliau, mae'n well i chi wella'r ddogfennau trwy'r adborth hyfforddwr.

Rhagor am Ally ar gyfer myfyrwyr

Beth sy'n digwydd i fy ffeiliau gwreiddiol?

Nid yw Blackboard yn cael gwared ar fersiwn gwreiddiol y ddogfen. Cedwir eich ffeil wreiddiol o fewn y system Blackboard a gellid ei adfer os oes angen.

Beth am y gweinyddwyr ar gyfer lleoliadau lleol?

Erbyn hyn mae’r lleoliadau Ally sy'n byw y tu allan i Ogledd America hefyd yn defnyddio gweinyddwyr nad ydynt yn yr Unol Daleithiau ar gyfer gwasanaethau 3ydd parti y mae Ally yn dibynnu arnynt. Mae hyn yn golygu nad yw lleoliadau lleol yn dibynnu ar weinyddwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer unrhyw ymarferoldeb Ally.

Ble galla i ddod o hyd i ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally?

Dogfen ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally (ar gael yn Saesneg yn unig)

A oes amserlen ryddhau benodol ar gyfer Blackboard Ally?

Mae Ally yn defnyddio gwir ymagwedd meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS) gan ryddhau diweddariadau i gynnyrch yn rheolaidd. Does dim amserlen ryddhau benodol ar yr adeg hon, er rydym yn rhyddhau diweddariadau tua unwaith bob 1-2 wythnos. Nid yw'r diweddariadau hyn fel arfer yn cael eu rhyddhau ar yr un pryd â diweddariadau Learn SaaS.

Yr unig eithriad i'r ymagwedd o ryddhau'n barhaol yw pan mae newid a fydd yn effeithio'n sylweddol ar y defnyddiwr ar y gweill. Yn yr achosion hyn, rydym yn rhoi 1 mis o rybudd cyn bod y cynnyrch newydd ar gael.

Gyda'r drefn rhyddhau barhaol hon, nid yw'n bosib cael mynediad at fersiwn cynnar o ddiweddariad ar awyrgylch profi/llwyfannu.

Ally Accessibility Checklist FAQs


Accessibility checklist

What content does Ally check?

What accessibility issues does Ally check for?

Ally’s accessibility checklist is based on WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). This is an international accessibility standard, and most of the legislation and legal requirements worldwide aligns with this standard.

Additionally, Ally also adds a number of additional checks on top of this that start to target the usability and quality of the course materials a bit more.

What does Ally do with content it can’t check?

Ally includes content it can’t check for accessibility issues, such as ZIP archive and XML file, under “Other” in the institutional report. This content does not receive an accessibility score, does not contribute to the institution’s accessibility score and does not have an indicator or option to download alternative formats in the User Interface.

More on the institution report for admins

What is a contrast check?

Contrast checks verify whether there is sufficient contrast between the text color and its background color. Text with poor contrast can be difficult to read for everyone, but especially for students with visual impairments such as color blindness.

Ally uses the contrast requirements specified as part of the WCAG 2.1 AA guidelines.

Use the Colour Contrast Analyser from The Paciello Group any time to check your content.

Cynnwys Golygydd Cynnwys Ally (WYSIWYG)

cynnwys golygydd cynnwys LMS (WYSIWYG)

Ar hyn o bryd, nid yw hyfforddwyr yn gweld sgôr hygyrchedd ar gyfer cynnwys a grëwyd yng ngolygydd cynnwys eu system.

Mae Ally hefyd yn gwirio'r mathau o gynnwys hyn a grëwyd trwy olygydd cynnwys y system WYSIWYG am broblemau hygyrchedd.

Mae'r data yn ymddangos yn yr Adroddiad Sefydliadol ar ffurf HTML. Mae'n ymddangos yn yr allforyn CSV fel penawdau colofnau rhaglenni.

 • Blackboard Learn
  • Ffolder Cynnwys (application/x-folder)
  • Eitem Cynnwys (application/x-item)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Cynllun Gwers (application/x-lesson)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
  • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys tudalen Wag a thudalen Modiwl (application/x-page)
 • Moodle a Blackboard Open LMS
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Llyfr (application/x-book)
  • Pennod llyfr (application/x-book-chapter)
  • Pynciau trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad fforwm (application/x-forum)
  • Disgrifiad geirfa (application/x-glossary)
  • Cofnod geirfa (application/x-glossary-entry)
  • Label (application/x-label)
  • Disgrifiad gwers (application/x-lesson-description)
  • Tudalen wers (application/x-lesson-page)
  • Cynnwys tudalen (application/x-page-content)
  • Cyflwyniad tudalen (application/x-page-intro)
  • Adran (application/x-section)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
 • Cynfas
  • Cyhoeddiad (application/x-announcement)
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
  • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys Tudalen (application/x-page)

Rhestr wirio hygyrchedd

I weld y rhestr wirio hygyrchedd lawn, edrychwch ar Rhestr Wirio Hygyrchedd Ally


Ally ar gyfer Blackboard Learn

Cwestiynau Cyffredin Bb Learn Gweinyddwr Ally

Pa fersiynau o Blackboard Learn sy’n cefnogi Ally?

Mae Blackboard Ally yn cael ei gefnogi ar Learn 9.1 Q2 2017 CU3 ac yn uwch. Mae hefyd ar gael ar gyfer Learn SaaS yng ngweddau cwrs Original ac Ultra.

Ni chefnogir sefydliadau Solaris sy'n hunan-letya.

A allwch chi sgorio cynnwys yng Nghasgliad Cynnwys Blackboard Learn cyn y caiff y cynnwys ei gymhwyso i gwrs?

Mae Ally yn sgorio’r cynnwys a ddefnyddir mewn cwrs yn unig. Gall cynnwys nas defnyddiwyd ogwyddo'r Adroddiad Sefydliadol ac nid yw wedi'i gynnwys.

Gallwch uwchlwytho cynnwys i ffolder gudd mewn cwrs, os yw hyfforddwyr eisiau gwneud diweddariadau hygyrchedd cyn ei wneud ar gael.

A yw Ally yn sganio pob cynnwys yn y Casgliad o Gynnwys?

Mae Ally ond yn sganio eitemau sydd wedi'u hatodi yn y cwrs ei hun ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu mai dim ond eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr caiff eu cynnwys yn yr adroddiadau. Nid yw hyn yn cynnwys cynnwys nas defnyddiwyd.


Ally ar gyfer Blackboard Open LMS a Moodle

Pa fersiynau o Moodle hunan-gynhaliol mae Ally ar gael ar eu cyfer?

Mae Ally ar gael ar gyfer fersiynau Moodle hunangynhaliol 3.2.5, 3.3.2 a 3.4 a phob fersiwn ddiweddarach. Gall Ally weithio mewn themâu eraill ond ar hyn o bryd mae'n cefnogi'r themâu dilynol:

 • Glanhau
 • Mwy
 • Boost
 • Snap

Nid oes gan Moodle y cysyniad o dymhorau. Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer yr adroddiad sefydliadol?

Mae'r adroddiad sefydliadol yn Blackboard Open LMS yn dal i ganiatáu i'r sefydliad olrhain cynnydd eu hygyrchedd ar gyfartaledd yn ôl mis a blwyddyn academaidd. Nid oes gan yr adroddiad yr opsiwn "Yn ôl Tymor".


Ally ar gyfer Instructure Canvas

Pam mae ar Ally angen Rheoli Gosodiadau Lefel Cyfrif ar gyfer Instructure Canvas?

Mae angen y caniatâd "Rheoli gosodiadau lefel cyfrif" i ganiatáu i Ally adfer y rhestr o dymhorau sydd ar gael, a ddefnyddir i helpu i gynhyrchu'r adroddiad sefydliadol.

A yw Ally yn sganio pob eitem o gynnwys yn yr offeryn Ffeiliau?

Ydy. Mae Ally yn sganio pob eitem o gynnwys bob tro yn yr offeryn “Ffeiliau” yng nghyrsiau Canvas.


Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen

Fformatau amgen

Pa fformatau amgen mae Ally yn eu cynhyrchu?

Mae Ally yn darparu fformatau amgen ar gyfer y mathau hyn o ffeiliau:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho

Gellir creu'r fformatau amgen hyn:

 • Fersiwn OCR (ar gyfer dogfennau wedi'u sganio)
 • PDF wedi'i dagio (ar gyfer ffeiliau Word, PowerPoint ac Open Office/LibreOffice ar hyn o bryd)
 • HTML sy'n addas ar gyfer dyfeisiau symudol
 • Sain
 • ePub
 • Braille Electronig
 • Fersiwn Cyfieithiedig

  Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal prawf o'r Fersiwn Cyfieithiedig Bydd y prawf yn rhedeg dros y misoedd nesaf a bydd yn cael ei ddefnyddio i gasglu adborth am yr achosion defnydd ar gyfer fformat ac ansawdd y cyfieithiadau. I ddysgu mwy, edrychwch ar Fformat Amgen Fersiwn Cyfieithiedig.

Rhagor am fformatau amgen

A gynhyrchir fformatau amgen ar ôl cyflwyno cais i lawrlwytho?

Pan gyflwynir cais am fformat amgen penodol ar gyfer eitem o gynnwys penodol am y tro cyntaf, bydd Ally yn ei gynhyrchu ar alw. Ar gyfer y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn yn gorffen o fewn 1-2 funud.

Ar ôl ei gynhyrchu, lawrlwythir y fformat amgen. Wedyn, mae Ally yn cadw'r canlyniad yn y storfa, felly caiff ceisiadau ychwanegol ar gyfer yr un fformat amgen eu cynhyrchu a'u lawrlwytho o'r storfa ar unwaith.

A yw Ally yn cynhyrchu fformatau amgen ar gyfer cynnwys myfyrwyr?

Ar hyn o bryd mae Ally ond yn prosesu cynnwys hyfforddiadol. Er enghraifft, cynnwys a ychwanegwyd gan rywun â chaniatâd golygu yn y cwrs, megis yr hyfforddwr neu gynllunydd hyfforddiadol. Ar hyn o bryd nid yw Ally yn prosesu cynnwys myfyrwyr neu gyflwyniadau myfyrwyr.

Pa fformat yw'r fformat amgen wedi'i brosesu gan OCR?

Mae'r fersiwn OCR ar gael fel PDF wedi'i dagio.

Pa fformat yw'r fformat amgen Sain?

Mae'r fformat amgen sain ar gael fel ffeil MP3 a ellir ei lawrlwytho. Rydym yn ychwanegu rhai o'r wybodaeth semanteg a echdynnwyd at y data lleferydd hefyd, sy'n ychwanegu strwythur ychwanegol at y ffeil sain ac yn ei wneud yn haws i'w dilyn.

Pa god Braille mae Ally yn ei ddefnyddio ar gyfer y Fformat Braille Electronig?

Mae Ally yn defnyddio'r ffeil Braille .brf (Braille Ready File) fel y fformat Braille electronig. Mae'r cod braille a ddefnyddiwyd yn dibynnu ar iaith y ddogfen. Ar gyfer dogfennau Saesneg, mae Ally yn defnyddio Gradd 2 Braille Saesneg Safonol (cywasgedig).

Rhagor am Braille Saesneg Safonol ar wefan UKAAF

A ellir argraffu Fformat Braille Electronig Ally gan ddefnyddio argraffydd Braille?

Gellid defnyddio fformat .brf (Braille Ready File) ar gyfer dangosyddion braille electronig a boglynwyr braille (argraffyddion).

Bydd rhaid ichi wirio a yw boglynnwr/argraffydd Braille penodol yn cefnogi'r fformat .brf.

Rhagor am BRF ar wefan Accessible Instructional Materials

Pam ydw i'n gweld "Mae'r fformatau amgen ar gyfer y ffeil hon wedi'u hanalluogi"?

Gall hyfforddwyr a gweinyddwyr ddiffodd fformatau amgen ar gyfer eitem o gynnwys unigol o fewn cwrs. Er enghraifft, ar ffeil a uwchlwythwyd i'r cwrs.

Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen ar gyfer Hyfforddwyr

Beth mae rhaid i'r hyfforddwr ei wneud i gynhyrchu fformatau amgen ar gyfer eitem o gynnwys?

Dim byd. Bydd Ally yn sylwi ar unrhyw materion presennol neu newydd yn awtomatig, yn ei rhedeg trwy'r rhestr wirio hygyrchedd, ac yn gwneud y fformatau amgen ar gael i'r myfyriwr a'r hyfforddwr.

Oes terfyn maint ffeil?

Nac oes, nid oes terfyn maint ffeil. Efallai bydd achosion lle mae'r algorithm yn methu â chynhyrchu fformatau amgen ar gyfer rai ffeiliau mawr, ond nid yw Ally yn gorfodi terfyn maint ffeil.

Sut mae Ally yn trin cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair?

Mae Ally yn canfod cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, yn rhoi sgôr hygyrchedd 0% iddo ac yn darparu arweiniad i help tynnu'r cyfrinair trwy'r adborth hyfforddwr. Nid yw Ally yn cynhyrchu unrhyw fformatau amgen ar gyfer cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, gan na allwn gael mynediad at y cynnwys ei hun.

Ga i analluogi fformatau amgen?

Cewch. Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os dymunwch. Os fyddwch yn newid eich meddwl, gallwch eu galluogi eto yn ddiweddarach.

Ble mae'r fformatau amgen yn cael eu storio? A fydd yn cyfrannu at fy storfa?

Caiff y fformatau amgen eu storio ar ochr Ally ac nid ydynt yn cael eu gwthio yn ôl i mewn i'r System Rheoli Dysgu (LMS). Felly, nid yw'r fersiynau amgen yn cyfrannu at unrhyw storfa leol neu gwota storio.

Beth am hawlfraint a gwaharddiadau ar wneud gwaith deilliannol?

 • Mae fformatau amgen ar gael yn unig a bob amser gyda'r ffeil wreiddiol.
 • Rhaid i fyfyrwyr gofrestru mewn cwrs i gael fformatau eraill. Os trefnir bod cwrs yn gyhoeddus, nid yw Ally yn darparu'r fformatau amgen i ddefnyddwyr dienw. 
 • Nid yw Ally yn darparu fformatau amgen ar gyfer dogfennau â metadata sy'n nodi na ellir cynhyrchu deilliadau o ddogfen. Bydd Ally ond yn sganio'r ddogfen ar gyfer materion hygyrchedd ac yn cynnwys y data hwn yn yr adroddiad ac adborth hyfforddwyr.

Pam nad ydw i'n gweld y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael fel fformat amgen?

Mae rhaid cael hyn wedi'i alluogi ar gyfer eich sefydliad. Cyflwynwch achos ar Behind the Blackboard er mwyn ei alluogi. 

Ym mha ieithoedd mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael?

Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig ar gael ar hyn o bryd yn yr ieithoedd dilynol:

 • Affricaneg
 • Arabeg
 • Bosnieg - Syrilig
 • Bosnieg - Lladin
 • Bwlgareg
 • Cantoneg - Traddodiadol
 • Catalaneg
 • Tsieinëeg – Wedi’i symleiddio
 • Tsieinëeg - Traddodiadol
 • Croateg
 • Tsieceg
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Groeg, Cyfoes
 • Haiteg
 • Hebraeg
 • Hindi
 • Hwngareg
 • Indoneseg
 • Eidaleg
 • Japaneg
 • Corëeg
 • Latifeg
 • Lithwaneg
 • Maleieg
 • Malti
 • Norwyeg Bokmål
 • Perseg (Farsi)
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Serbeg - Syrilig
 • Serbeg - Lladin
 • Slovaceg
 • Slofeneg
 • Sbaeneg
 • Swahili
 • Swedeg
 • Thai
 • Tyrceg
 • Wcreineg
 • Wrdw
 • Fietnameg
 • Cymraeg

Cwestiynau Cyffredin Adborth yr Hyfforddwr


Adborth yr hyfforddwr

Sut ydw i'n gweld yr holl broblemau?

Dewiswch Pob broblem i weld pob problem yn y ffeil. Mae'r olwg hon yn dangos ichi faint y gall y sgôr wella trwy atgyweirio pob problem. Canfyddwch y problem rydych chi am ddechrau ei atgyweirio a dewis Atgyweirio.

Pa drothwy sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer lliw y dangosydd hygyrchedd?

Rydyn ni'n darparu sgôr hygyrchedd i bob dogfen, sef sgôr ganran sydd i fod i adlewyrchu pa mor hygyrch yw eitem, faint o fyfyrwyr y gall effeithio arnynt, pa mor ddifrifol mae'n effeithio arnynt, ac ati. I gyfrifo'r sgôr hygyrchedd ar gyfer dogfen, rydym yn cymryd cyfartaledd pwysedig o'r gwahanol reolau/gwiriadau hygyrchedd, gan fod rhai rheolau yn bwysicach/mwy sylweddol nag eraill.

O fewn y Rhyngwyneb Defnyddiwr, rydym yn defnyddio trothwyon ar gyfer penderfynu lliw y dangosydd.

Mae hygyrchedd yn sbectrwm lle mae gwelliannau pellach yn bosibl bob amser, felly mae'n anodd darparu pwynt lle mae'r eitem yn dod yn "hygyrch". Fodd bynnag, fel rheol bawd, unwaith y bydd eitem yn y parth gwyrdd dylai fod yn gwneud yn rhesymol dda. 

Ar gyfer pa fathau o gynnwys mae rhagolygon yn y porwr ar gael?

Mae rhagolygon yn y porwr ar gael ar gyfer y ffeiliau hyn ar hyn o bryd:

 • Delweddau
 • Dogfennau PDF
 • Dogfennau Word
 • Cyflwyniadau PowerPoint
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice (Writer ac Impress)

Wedyn, defnyddir y rhagolygon hyn i nodi ble gallwch ddod o hyd i broblemau hygyrchedd penodol yn y ddogfen. Darparir amlygiadau ar hyn o bryd ar gyfer y problemau hyn:

 • Delweddau heb ddisgrifiad amgen priodol
 • Darnau o destun gyda chyferbyniad annigonol
 • Tablau heb benynnau tabl

Bydd adborth yr hyfforddwr ar gyfer problemau hygyrchedd eraill ond yn dangos y rhagolwg o gynnwys heb amlygiadau.

Rhagor am ragolygon


Adroddiad Sefydliadol

Pa mor aml caiff yr adroddiad sefydliadol ei gynhyrchu?

Diweddarir yr adroddiad sefydliadol yn barhaus, felly dylai fod yn gyfoes ar bob adeg. Fodd bynnag, gall fod ychydig o oedi rhwng ychwanegu'r eitem o gynnwys a diweddariad yr adroddiadau Tymor/Blwyddyn Academaidd/Mis.

Gaf i allforio data'r adroddiad sefydliadol?

Cewch, gallwch allforio data'r adroddiad sefydliadol Ally ar ffurf ffeil CSV. Mae'r allforyn data hwn yn cynnwys 4 ffeil CSV wahanol:

 • Trosolwg ar ddata fesul blwyddyn academaidd
 • Trosolwg ar ddata fesul tymor
 • Trosolwg ar ddata fesul mis
 • Rhestr o bob cwrs

Mae hefyd allforyn ffeil CSV ar gyfer pob cwrs unigol. Mae'r allforyn data hwn yn cynnwys rhestr o bob eitem o gynnwys yn y cwrs hwnnw, yn ogystal â'r problemau hygyrchedd gwahanol sydd wedi'u hadnabod yn yr eitemau hynny.

Rhagor am allforion CSV

Sut caiff sgoriau hygyrchedd eu cynnwys ar lefel cwrs a sefydliadol?

Mae Ally yn neilltuo sgôr hygyrchedd i bob eitem o gynnwys unigol. Caiff y sgôr hwn ei gynnwys ar lefel cwrs a chaiff pob cwrs sgôr hygyrchedd, sef cyfartaledd pob eitem yn y cwrs. Caiff y sgôr hwn ei gynnwys hefyd ar lefel sefydliadol a chaiff sgôr hygyrchedd ei neilltuo i bob mis/tymor/blwyddyn, sef cyfartaledd pob eitem o gynnwys a grëwyd yn y mis/tymor/blwyddyn priodol.

A yw'r adroddiad yn cynnwys eitemau o gynnwys a chyrsiau a oedd yn yr LMS yn barod?

Ydych. Wrth alluogi'r intergreiddiad Ally, bydd Ally yn prosesu pob cwrs ac eitem o gynnwys hanesyddol. Gall y broses hon gymryd sawl diwrnod i'w chwblhau, ond crëir adroddiad sefydliadol sy'n cynnwys pob math o ddata hanesyddol sy'n darparu trosolwg llawer gwell o'r tueddiadau ac esblygiadau.

Mae'n bosibl eithrio rhai o'r cyrsiau neu dymhorau o'r broses hon os dymuniff y sefydliad.

Sut allaf i ddarparu mynediad at yr adroddiad sefydliadol i weinyddwyr nad ydynt ar yr LMS?

Yn ddiofyn, bydd yr adroddiad sefydliadol ar gael i bob gweinyddwr LMS o fewn gweithfan weinyddol yr LMS.

Fodd bynnag, gellir rhoi mynediad at yr adroddiad sefydliadol i bobl nad ydynt yn weinyddwyr LMS (er enghraifft, Gwasanaethau Anabledd). I gyflawni hyn, gallwn ddarparu URL uniongyrchol i'r sefydliad gyda manylion mewngofnodi i'w rhannu gyda'r rheini a ddylai gael mynediad at yr adroddiad.