Monitro a gwella hygyrchedd eich sefydliad

Mae'ch ysgol yn llawn myfyrwyr amrywiol gyda galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys gwreiddiol mwy hygyrch iddynt yn golygu eu bod yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt: HTML ar gyfer darllen yn well ar ffonau symudol, Braille Electronig ar gyfer y rhai â nam ar eu golwg, a Sain ar gyfer dysgu wrth symud. Mae Ally yn sganio'ch cynnwys gwreiddiol yn awtomatig ac yn cwblhau cyfres o gamau i'w gwneud yn fwy hygyrch.

 • Darparu adroddiad hygyrchedd cynnwys cyrsiau ar gyfer y sefydliad cyfan
 • Darparu sgoriau hygyrchedd
 • Rhoi adborth hyfforddwr ar sut i wella eich sgôr hygyrchedd
 • Cynhyrchu fformatau amgen i fyfyrwyr eu lawrlwytho

Rhagor am bwysigrwydd hygyrchedd mewn addysg


Adroddiad sefydliadol Ally

Mae Blackboard Ally yn darparu adroddiad hygyrchedd cynnwys cwrs ledled y sefydliad sy'n caniatáu am fewnwelediad a dealltwriaeth ddwfn i'r ffordd mae'r sefydliad yn perfformio ac yn datblygu o safbwynt hygyrchedd cynnwys cwrs. Mae'r adroddiad hwn yn helpu i olrhain cynnydd a gall helpu i amlygu meysydd trafferthus a nodi mentrau a all helpu i wella hygyrchedd ymhellach yn y sefydliad.

Gallwch ddod o hyd i adroddiad sefydliad Ally yn eich LMS.

 • Blackboard Learn: Ar banel y gweinyddwr o dan Offer a Chyfleustodau, dewiswch Adroddiad Ally.
 • Cynfas Instructure: Dewiswch Gweinyddwr yn y llywio cyffredinol. Dewiswch gyfrif a dewis Ally.
 • Moodle: O Gweinyddiaeth Safle dewiswch Adroddiadau. Dewiswch Hygyrchedd.
 • Tudalen Mewngofnodi Wedi’i Haddasu: Os oes gennych fynediad trwy dudalen mewngofnodi wedi’i haddasu, teipiwch yr allwedd a chyfrinach LTI ar gyfer eich sefydliad.
 • D2L BrightSpace: Ar y dudalen Hafan dewiswch Mwy a dewiswch Adroddiad Sefydliadol Ally.

Mwy ar yr adroddiad sefydliadol


Sgoriau hygyrchedd

Mae Ally yn darparu sgoriau i fesur hygyrchedd cynnwys. Caiff sgoriau hygyrchedd eu pennu gan lymder materion ymhob ffeil ddigidol neu olygydd cynnwys WYSIWYG. 

Eiconau Sgôr Hygyrchedd Ally

Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

 • Isel (0-33%): Angen Help? Mae problemau hygyrchedd difrifol.
 • Canolig (34-66%): Ychydig yn well. Mae'r ffeil rhywfaint yn hygyrch ac mae angen gwella.
 • Uchel (67-99%): Bron yno. Mae'r ffeil ar gael ond mae rhagor o welliannau yn bosibl.
 • Perffaith (100%): Perffaith! Ni nododd Ally unrhyw broblemau hygyrchedd ond efallai y bydd gwelliannau pellach yn bosibl o hyd.

Gwella sgoriau hygyrchedd

Mae Ally yn eich darparu ag adborth manwl a chefnogaeth i'ch helpu i fod yn arbenigwr ar hygyrchedd. Dysgwch am faterion hygyrchedd, pam eu bod yn bwysig, a sut i'w datrys. Gwyrdd yw'r nod! 

Ewch i'r adroddiad sefydliadol yn eich LMS. O'r Tabl materion hygyrchedd, dewch o hyd i eitem benodol o gynnwys mewn cwrs sydd â phroblem hygyrchedd. Dewiswch ddynodwr hygyrchedd yr eitem o gynnwys i agor y panel adborth.

Mae'r nodwedd hon wedi'i hanalluogi yn ddiofyn. Cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard er mwyn ei alluogi. Mae'r nodwedd hon ar gael wrth gyrchu'r adroddiad sefydliadol o'r LMS yn unig ac nid wrth ddefnyddio'r URL i gael mynediad uniongyrchol.

Mwy ar wella sgoriau hygyrchedd


Fformatau amgen

Mae Ally yn creu fformatau amgen o ffeiliau cwrs yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Bydd y fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i bopeth mewn un lleoliad cyfleus.

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Caiff y fformatau amgen eu creu drosoch. Os ydych chi eisiau, gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer unrhyw eitem benodol o gynnwys am ba bynnag reswm.

Ewch i gwrs ac agorwch y ddewislen nesaf at ffeil. Dewiswch Fformatau amgen i weld y gwahanol fformatau sydd ar gael ac i'w hanalluogi.

Rhagor am fformatau amgen