This information applies only to the Ultra experience.

Du kan skriva frågor i en textfil offline och ladda upp filen i tester, enkäter och frågebanker.

När du har laddat upp filen, kan du redigera och använda frågorna precis som med frågor som du skapar i din kurs.


Innan du sätter igång

 • Frågorna och filen du laddar upp måste uppfylla riktlinjerna som anges i det här avsnittet.
 • Frågor som innehåller ett fel kommer inte att laddas upp. Frågor utan fel kommer att laddas upp.
 • Systemet kontrollerar inte om det finns dubblettfrågor.
 • Standardvärdet för uppladdade frågor är automatiskt det poängvärde som de tilldelas när de laddas upp. Om du inte anger ett standardvärde får frågorna automatiskt poängvärdet noll. Du måste lägga till ett poängvärde för varje fråga.

Skapa en frågefil som ska laddas upp

Riktlinjer för filformat

Alla filer som innehåller frågor som ska laddas upp måste följa de här riktlinjerna:

 • Varje fil måste vara en tabbavgränsad txt-fil. Du kan redigera den här filen i Microsoft® Excel® eller i en textredigerare.
 • Blackboard rekommenderar att varje batch-fil inte överskrider 500 poster på grund av de tidsbegränsningar som de flesta webbläsare har.
 • Det får inte finnas någon rubrikrad i filen.
 • Det får inte finnas några tomma rader mellan posterna. En tom rad bearbetas och skickas tillbaka som ett fel.
 • Inkludera endast en fråga per rad.
 • Det första fältet i varje rad definierar frågetypen.
 • Avgränsa varje fält i en rad med en TABB.
 • correct, incorrect, true, false och andra ord som identifierar svar måste vara på engelska.

Riktlinjer för frågeformat

Frågorna i textfilen måste följa riktlinjerna i den här tabellen för att uppladdningen ska lyckas.

När frågorna laddas upp i en enkät, ignoreras svarsbeteckningen correct|incorrect, men filen måste följa samma format som beskrivits för prov och frågor.

Frågor som innehåller ett fel kommer inte att laddas upp. Frågor utan fel kommer att laddas upp.

Riktlinjer för frågeformat
Frågetyp Struktur
Flervalsfråga MC TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

Texten inom ( ) kan upprepas för alla svar som är en del av flervalsfrågan. Max antal svar är 100.
Flersvarsfråga MA TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

Texten inom ( ) kan upprepas för alla svar som är en del av flersvarsfrågan. Max antal svar är 100.
Sant/Falskt TF TAB question text TAB true|false
Öppen fråga ESS TAB question text TAB [example]

Texten inom [ ] är valfri. Du kan välja att lägga till ett exempel eller lämna utrymmet tomt.
Ordna ORD TAB question text TAB answer text TAB answer two text

Texten inom ( ) kan upprepas för alla svar som är en del av ordna korrekt-frågan. Max antal svar är 100. Ordningen som har angetts i filen är den rätta ordningen. Systemet kommer att slumpvis ordna svaren.
Para ihop-fråga MAT TAB question text TAB answer text TAB matching text TAB answer two text TAB matching two text

Texten inom ( ) kan upprepas för alla svar som är en del av para ihop-frågan. Max antal svar är 100. Systemet kommer att slumpvis ordna svaren och deras respektive frågor. När du laddar upp en para ihop-fråga måste varje fråga ha ett tillhörande svar. Annars kan rätt svar markeras som felaktigt, om fler än ett svar har samma värde.
Luckfråga FIB TAB question text TAB answer text TAB answer two text

Texten inom ( ) kan upprepas för alla svar som är en del av luckfrågan. Max antal svar är 100.
Fyll i flerval-fråga FIB_PLUS TAB question text TAB variable1 TAB answer1 TAB answer2 TAB TAB variable2 TAB answer3

Formatet består av en lista över variabelsvar, där varje variabelsvar består av variabelnamnet och en lista över rätta svar för den variabeln. Variabelsvar avgränsas med ett tomt fält.

Max antal variabler är 10.
Svar via fil-fråga FIL TAB question text
Numeriskt svar NUM TAB question text TAB answer TAB [optional]tolerance
Kortsvarsfråga SR TAB question text TAB sample answer
Skattningsskala/Likert-skala OP TAB question text

Max antal svar är 100.
Lucktextfråga JUMBLED_SENTENCE TAB question text TAB choice1 TAB variable1 TAB choice2 TAB TAB choice3 TAB variable2

Formatet består av en lista över val/svar. Varje val/svar består av ett val följt av en lista över variabler för vilka det valet utgör rätt svar. Ett tomt fält anger slutet på ett val/svar. Ett val som följs direkt av ett tomt fält anger att det valet inte är rätt svar för någon variabel.

Max antal svar är 100.
Svara med fråga-fråga QUIZ_BOWL TAB question text TAB question_word1 TAB question_word2 TAB phrase1 TAB phrase2

Formatet består av en lista över giltiga frågeord följt av ett tomt fält och en lista över giltiga svarsfraser.

Max antal frågeord är 103.

Max antal svarsfraser är 100.

Exempel på frågefil


Ladda upp en frågefil

 1. Välj Ladda upp frågor i ett test, en enkät eller en frågebank.
 2. Välj Bläddra för att leta upp filen.
 3. Du kan även ange en siffra i rutan Poäng per fråga för att ange ett standardvärde för alla frågor. Om du lämnar rutan tom tilldelas alla frågor värdet noll. Du kan redigera enskilda värden för frågor vid ett senare tillfälle.
 4. Välj Skicka och OK. Frågorna visas i testet, enkäten eller frågebanken. Du kan redigera och ändra ordningen på frågorna.