Hur det fungerar och vad som krävs

Rollbaserad åtkomst är en funktion i Anthology Illuminate Reporting som ger åtkomst till uppdelade rapporter, vilket säkerställer att varje användare endast får åtkomst till lämpliga data baserat på deras roll.

För närvarande är Anthology Illuminate Reporting inriktad på lärosätesledarskap på hög nivå, inklusive provoster, chefer för distans-/online-undervisning, dekaner, studentframgångsledare, bland andra. Men för att fullt ut stödja och underlätta en datainformerad beslutskultur vill vi utöka stödet till ytterligare användare som är intresserade av rapportinnehåll men kanske bara har tillgång till vissa lärosätesomfattande data.

Att ha en bredare distribution av Reporting över din hanteringsstruktur för undervisning och lärande ger varje användare möjlighet att fatta säkra beslut, underlättar delegering, feedback och samarbete mellan roller, vilket möjliggör datainformerade konversationer utan att behöva exportera och distribuera rapportdata.

För att implementera rollbaserad åtkomst rekommenderar vi:

 1. Anpassa lärosätesautentisering för Anthology Illuminate. Få reda på hur man konfigurerar lärosätesautentisering
 2. Konfigurera lärosäteshierarki:

Rapporter som stöds

Den här tabellen uppdateras ofta för att reflektera de rapporter som stöds när vi släpper dem:

YtaRapportStatus
LärandeDeltagarengagemang Stöds
LärandeDeltagares prestationer och resultat Stöds
LärandeSocialt engagemang och samarbete Stöds
LärandeDeltagarsammanfattning Stöds
UndervisningUndervisningsmetoder Stöds
UndervisningUtvärdering och bedömning Stöds
UndervisningKurssammanfattning Stöds 
LedandeAnpassning av inlärningsverktyg Pågående arbete
LedandeAktivitet i Collaborate-sessioner Pågående arbete
LedandeAnvändning av lärplattformen Pågående arbete 
LedandeKursadministration Stöds

 


Konfigurera rollbaserad åtkomst i Blackboard Learn (gammal metod)

Genom att följa dessa steg kan administratörer som använder Blackboard Learn som identitetsleverantör ge användarbehörigheter att logga in på rapportering och endast komma åt data från de noder som de är associerade med:

1) Se till att rapporten redan är inställd på att stödja begränsade användare. (Kontrollera tabellen över rapporter som stöds ovan). 

2) Lägg till rollen Data – begränsad för en befintlig användare:

För att bevilja rollen Data – begränsad till en användare ska du logga in på Anthology Illuminate och följa dessa steg: 

 • I den vänstra panelen går du till Inställningar. 

  I det här läget rekommenderar vi att du redan har konfigurerat lärosäteshierarkin (IH) och kurserna. Se hur man ställer in IH.

 • Välj fliken Licenshantering och leta reda på användarlistan. 
 • Klicka på pennikonen i kolumnen Åtgärder för den användare du vill ändra. 
The image indicates that: 1) the 'Settings' option is selected and highlighted, 2) the 'License Management' tab is selected and highlighted, and 3) the pencil icon is selected and highlighted.
 • På sidan Redigera användare navigerar du till Rapportbehörigheter och väljer alternativet Data – begränsad från rullgardinsmenyn. Klicka sedan på Lägg till. 
The image shows that the 'Data - Restricted' option is selected from the roles dropdown menu, and the 'Add' button is selected and highlighted.

3) Ställ in användaråtkomstnivåer: 

Så här konfigurerar du åtkomstnivåerna för en användare inom lärosäteshierarkin, logga in på Blackboard Learnmed dina administrativa användaruppgifteroch följ dessa steg:  

 • Gå till panelen Administratör i basnavigeringen. 
The image shows the Learn Ultra platform opened with the 'Admin' option selected and highlighted.
 • Gå till avsnittet Grupper och välj Lärosäteshierarki: på så sätt kan du hantera och konfigurera hierarkinivåerna.
The image shows the 'Admin' panel opened with the 'Communities' section highlighted and the 'Institutional Hierarchy' option selected.
 • Navigera genom din lärosäteshierarki, välj noderna och underordnade noder som du vill ge åtkomst till användaren.

  När du konfigurerar åtkomst är det viktigt att du noggrant väljer vilken nivå du tilldelar varje användare. Kom ihåg att användare kan visa information från sin tilldelade nivå och alla nivåer under den, men inte från nivåer i samma skikt eller högre.  

  Tänk på det här exemplet: 

  • Lärosätesnivå 1 – A 
   • Lärosätesnivå 2 – B 
    • Lärosätesnivå 3 – C 
     • Lärosätesnivå 4 – D 
     • Lärosätesnivå 4 – E 

  Om du ger Användare1 åtkomst till lärosätesnivå 3 – C med den här strukturen kommer användaren även att få åtkomst till data från både lärosätesnivå 4 – D och lärosätesnivå 4 – E. Detta beror på att nivåerna 4 – D och 4 – E är kapslade under nivå 3 – C och åtkomstbehörigheterna sträcker sig ner till lägre nivåer.  

  Men om du endast beviljar Användare2 åtkomst till Lärosätesnivå 4 – D kommer användaren inte att kunna komma åt data från Lärosätesnivå 4 – E. Åtkomst på nivå 4 – D är begränsad till endast den nivån och inkluderar inte andra noder på samma nivå eller några högre nivåer. 

 • När du har valt önskad nod, gå till Administratörer tabba och välj Lägg till administratör. 
The image shows 1) the Institutional Hierarchy nodes list highlighted, 2) the 'Administrators' tab selected and highlighted, and 3) the 'Add Administrator' option selected and highlighted.
 • Från dialogrutan Lägg till administratörer:
  • Om du vet vilket användarnamn du vill lägga till som administratör skriver du det i fältet för användarnamn.
  • I annat fall klickar du på knappen Bläddra och söker efter fält som Namn, E-postadress eller Systemroll. Välj alla relevanta resultat och sedan Skicka.
 • I avsnittet Roller väljer du önskad administratörs systemroll för användning i noden.  

  Den specifika rollen är inte relevant för uppdelad rapportering i Anthology Illuminate men påverkar användarens behörigheter inom noden i Blackboard Learn. 

 • Klicka på Skicka.

  Vänta över natten på att reglerna börjar tillämpas. 

The image shows 1) the 'Username' field filled and highlighted, 2) the 'Roles' section filled and highlighted, and 3) the 'Submit' option selected and highlighted.

Du kan när som helst ändra associationen genom att ändra nodadministratörskopplingarna eller helt återkalla åtkomsten genom att ta bort användarens roll/grupp för lärosätesautentisering eller inaktivera användarens SSO-konto.


Konfigurera rollbaserad åtkomst i Anthology Illuminate (ny metod)

Genom att följa dessa steg kan administratörer som använder lärosätesautentisering med SAML som identitetsleverantör ge användarbehörigheter för att logga in i rapporter och komma åt data endast från de noder som de är associerade med:

1) Se till att rapporten redan är inställd på att stödja begränsade användare. (Kontrollera tabellen över rapporter som stöds ovan). 

2) Lägg till rollen Data – begränsad för en befintlig användare:

 • I den vänstra panelen går du till Inställningar. 

  I det här läget rekommenderar vi att du redan har konfigurerat lärosäteshierarkin (IH) och kurserna. Se hur man ställer in IH.

 • Välj fliken Licenshantering och leta reda på användarlistan. 
 • Klicka på pennikonen i kolumnen Åtgärder för den användare du vill ändra. 
The image indicates that: 1) the 'Settings' option is selected and highlighted, 2) the 'License Management' tab is selected and highlighted, and 3) the pencil icon is selected and highlighted.
 • På sidan Redigera användare navigerar du till Rapportbehörigheter och väljer alternativet Data – begränsad från rullgardinsmenyn. Klicka sedan på Lägg till. 
The image shows that the 'Data - Restricted' option is selected from the roles dropdown menu, and the 'Add' button is selected and highlighted.

3) Ställ in användaråtkomstnivåer: 

Så här konfigurerar du åtkomstnivåerna för en användare inom lärosäteshierarkin, följ dessa steg: 

 • På sidan Redigera användare som du öppnade i föregående steg bläddrar du ner till avsnittet Lärosäteshierarki och väljer de noder som motsvarar de lärosätesnivåer som du vill ge behörighet till. Du kan expandera varje nod för att visa dess underordnade. 
 • Spara alla beviljade behörigheter genom att klicka på knappen Spara ändringar. 

  Vänta över natten på att reglerna börjar tillämpas. 

The image shows the nodes of the Institutional Hierarchy selected and highlighted, and the ' Save Changes' button selected and highlighted.

När rollbaserad åtkomst tillämpas visas rapporterna inledningsvis ofiltrerade och utan data på grund av begränsad åtkomst. Användarna måste välja relevanta hierarkinivåer för att fylla i rapporterna med information baserat på deras åtkomsträttigheter. 


Lägga till eller ta bort rapportbehörigheter

Du kan lägga till eller ta bort rapportbehörigheter baserat på användarroller. Varje roll ger specifika åtkomstnivåer till rapporter:

 • Åtkomsttyp: 
  • Rapporteringsområde – Ledande: Alla rapporter i området Ledande
  • Rapporteringsområde – Lärande Alla rapporter inom området Lärande
  • Rapporteringsområde – Undervisning: Alla rapporter inom området Undervisning
  • Rapporteringsområde – Alla: Tillgång till alla rapporter
    
 • Data – begränsad: I rapporter med rollbaserad åtkomst aktiverad visas endast de hierarkinoder som valts för användaren, eller
 • Data – obegränsad: Tillgång till alla data i alla rapporter som är tillgängliga för användaren.

Du kan kombinera åtkomsttyperna Rapporteringsområde och Data begränsad eller Data obegränsad för att skapa en mer personlig upplevelse.

 

Så här hanterar du rapportbehörigheter:

 • I den vänstra panelen går du till Inställningar
 • Välj fliken Licenshantering och leta reda på användarlistan.
 • Klicka på pennikonen bredvid användaren som du vill ändra.
The image indicates that: 1) the 'Settings' option is selected and highlighted, 2) the 'License Management' tab is selected and highlighted, and 3) the pencil icon is selected and highlighted.
 • Om du vill tilldela behörigheter för rapporter går du till avsnittet Rapportbehörigheter, markerar en eller flera roller och klickar sedan på Lägg till.
The image shows the dropdown menu from the 'Report permissions' section highlighted, and the 'Add' button is selected and highlighted.