Am gwestiynau Llenwi’r Bwlch

Mae cwestiwn Llenwi’r Bwlch yn cynnwys ymadrodd, brawddeg, neu baragraff â bwlch gwag lle dylai'r myfyriwr roi'r gair neu eiriau sydd ar goll. Y nifer mwyaf o atebion gallwch roi am fwlch yw 100. Defnyddiwch gwestiynau Llenwi Bylchau i greu cwestiwn gyda nifer o atebion.

Enghraifft:

_____ yw’r mwyn silicad gyda'r tymheredd toddi isaf a'r gwrthwynebiad mwyaf i hindreulio.

Rhagor am gwestiynau Llenwi Bylchau gyda JAWS®

Graddir cwestiynau Llenwi Bwlch yn awtomatig. Sgorir atebion yn seiliedig ar a yw ateb y myfyriwr yn cyd-fynd â'r atebion cywir rydych chi'n eu rhoi. Gallwch ddewis y dull gwerthuso ar gyfer atebion:

 • Cyfatebiaeth union
 • Yn cynnwys rhan o’r ateb cywir
 • Yn cyfateb i batrwm rydych chi’n ei bennu

Rydych chi’n dewis p’un a yw’r atebion yn sensitif i lythrennau bach/mawr.

Mewn cyrsiau a adferwyd, mae llythrennau bach/mawr yn cael ei diffodd ar gyfer holl gwestiynau cyfredol Llenwi Bylchau Lluosog. Golygwch y cwestiynau hynny a dewiswch Sensitif i Lythrennau Bach/Mawr, os oes angen.

Video: Create a Fill in the Blank Question


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Creu cwestiwn Llenwi’r Bwlch

Mae dwy ran i gwestiynau Llenwi’r Bwlch: y cwestiwn a'r set o atebion. Mae blwch testun yn ymddangos yn dilyn y cwestiwn er mwyn i fyfyrwyr deipio eu hatebion.

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Llenwi Bylchau.
 2. Teipiwch Destun y Cwestiwn.
 3. I ychwanegu mwy nag un ateb, dewiswch o'r ddewislen Nifer o Atebion - hyd at 100. I ddileu ateb, cliciwch Dileu.

  Teipiwch bob ateb a dewis Yn Cynnwys, Cyfatebiaeth union neu Cydweddu Patrymau i nodi sut y dylid gwerthuso’r ateb yn erbyn ateb myfyriwr. Ar gyfer Yn Cynnwys a Cyfatebiaeth Union, dewiswch y blwch ticio Adnabod Llythrennau Bach a Phriflythrennau os ydych am ystyried priflythrennau.

 4. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
 5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Am greu atebion

Cadwch atebion yn syml a byr yn y setiau ateb. Er mwyn osgoi anawsterau gyda graddio awtomatig, gallwch gyfyngu atebion i un gair. Mae atebion un gair yn osgoi problemau megis bylchau ychwanegol neu drefn geiriau gan achosi i ateb cywir gael ei sgorio fel un anghywir.

 • Dewiswch Yn Cynnwys o’r ddewislen yn yr ateb i ganiatáu talfyriadau neu atebion rhannol. Mae'r opsiwn hwn yn cyfrif ateb myfyriwr fel un cywir os yw'n cynnwys y gair neu eiriau a ddynodir gennych. Er enghraifft, crëwch ateb sengl sy'n cynnwys Franklin er mwyn cyfrif Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. a Ben Franklin fel atebion cywir. Yna, nid oes rhaid i chi chi restru'r holl bosibiliadau derbyniol ar gyfer yr ateb Benjamin Franklin.
 • Rhowch atebion ychwanegol sy’n caniatáu am wallau sillafu cyffredin. Neu, dewiswch Cydweddu Patrymau o’r ddewislen yn yr ateb a chreu ymadrodd rheolaidd sy’n caniatáu amrywiadau sillafu, gofod neu amrywiadau priflythrennau.

Cydweddu Patrymau

Gallwch greu ymadrodd rheolaidd sy’n caniatáu ar gyfer amrywiadau sillafu, gofod, neu amrywiadau priflythrennau mewn ateb.

Ymadrodd rheolaidd yw patrwm chwilio a ddefnyddir ar gyfer paru un neu fwy o nodau mewn llinyn. Gydag ymadrodd cyffredinol, gallwch gyfrif rhai patrymau fel cywir, yn hytrach na chyfatebiad testun union. Er enghraifft, mae ymadroddion rheolaidd yn caniatáu graddio amrediad eang o atebion posib sy'n nodweddiadol o ddata gwyddonol.

Mewn mynegiant rheolaidd, mae'r rhan fwyaf o nodau mewn llinyn yn cyd-fynd â'u hunain yn unig ac fe'u gelwir yn llythrenyddion. Mae gan rai nodau ystyr arbennig ac fe'u gelwir yn nodau meta. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd am mynegiannau i gael rhestr gyflawn. Mae'r rhestr hon yn cynnwys rhai enghreifftiau:

 • Mae dot (.) yn cyd-fynd ag unrhyw nod unigol heblaw am nodau llinell newydd.
 • Bydd cromfachau [ ] yn cydweddu â phopeth o fewn y cromfachau sgwâr ar gyfer un nod.
 • Mae dash (-) y tu mewn i gromfachau sgwâr yn eich caniatáu i ddiffinio amrediad. Er enghraifft, gellir ailysgrifennu [0123456789] fel [0-9].
 • Mae marc cwestiwn (?) yn gwneud yr eitem flaenorol yn yr ymadrodd rheolaidd yn ddewisol. Er enghraifft, bydd Rhag(fyr)? yn cyd-fynd â Rhag a Rhagfyr.

Enghreifftiau o linynnau syml:

 • b.t - yn cydweddu â bat, bet, but, bit, b9t oherwydd gall unrhyw nod gymryd lle'r dot (.)
 • mae b[aeui]t yn cyd-fynd â bat, bet, but, bit.
 • bydd b[a-z]t yn derbyn unrhyw gyfuniad tair llythyren sy'n dechrau gyda b ac yn gorffen gyda t. Ni fydd rhif yn cael ei dderbyn fel yr ail nod.
 • Mae [A-Y] yn cyd-fynd ag unrhyw briflythyren.
 • Mae [12] yn cydweddu â'r nod targed hyd at 1 neu 2.
 • Mae [0-9] yn cyd-fynd â'r nod targed i unrhyw rif o fewn amrediad 0 i 9.

Pan fyddwch yn dewis cydweddu patrwm ar gyfer ateb, gallwch brofi’r patrwm a bydd ffenestr newydd yn agor.