Ynghylch cwestiynau Llenwi'r Bylchau

Ar gyfer cwestiynau Llenwi'r Bylchau, gall myfyrwyr weld testun sy’n gallu cynnwys hyd at 10 o fylchau Gallwch ychwanegu uchafswm o 100 o atebion ar gyfer pob bwlch. Mae’r myfyrwyr yn teipio'r gair neu ymadrodd priodol ar gyfer pob bwlch. Ar gyfer cwestiynau gydag un bwlch, defnyddiwch Cwestiynau Llenwi’r Bwlch.

Enghraifft:

“Pedwar [a] a [b] blynedd yn ôl” yw dechrau’r [c] a gyflawnwyd gan [d].

Graddir cwestiynau Llenwi'r Bylchau yn awtomatig. Sgorir atebion yn seiliedig ar a yw ateb y myfyriwr yn cyd-fynd â'r atebion cywir rydych chi'n eu rhoi. Gallwch ddewis y dull gwerthuso ar gyfer atebion:

 • Cyfatebiaeth union
 • Yn cynnwys rhan o’r ateb cywir
 • Yn cyfateb i batrwm rydych chi’n ei bennu

Rydych chi’n dewis p’un a yw’r atebion yn sensitif i lythrennau bach/mawr.

Mewn cyrsiau a adferwyd, mae sensitifrwydd i lythrennau bach/mawr yn cael eu diffodd ar gyfer holl gwestiynau Llenwi'r Bylchau sydd eisoes yn bodoli. Golygwch y cwestiynau hynny a dewiswch Sensitif i Lythrennau Bach/Mawr, os oes angen.Creu Cwestiwn Llenwi'r Bylchau

Mae dwy ran i gwestiynau Llenwi'r Bylchau: y cwestiwn a'r set o atebion.

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Llenwi'r Bylchau.
 2. Teipiwch y cwestiwn fel y bydd myfyrwyr yn ei weld, ond amnewidiwch y wybodaeth sydd ar goll gyda newidynnau mewn cromfachau sgwâr. Mae newidynnau mewn cromfachau'n ymddangos fel blychau testun i fyfyrwyr. Gall newidynnau gynnwys llythrennau, digidau (0-9), atalnodau llawn ( . ), tanlinellau ( _ ) a llinellau toriad ( - ). Mae rhaid i enwau newidynnau fod yn unigryw ac ni allwch eu hailddefnyddio.
 3. Dewiswch Caniatáu Credyd Rhannol os ydych chi am roi i bob ateb cywir ffracsiwn cyfartal o gyfanswm gwerth y pwyntiau.
 4. Dewiswch Nesaf.
 5. Ar y dudalen Creu/Golygu nesaf, dewiswch y nifer o atebion ar gyfer pob newidyn. Gallwch ychwanegu mwy nag un ateb posibl—hyd at 100—ar gyfer un newidyn.
 6. Teipiwch yr atebion.
 7. Dewiswch Cyfatebiaeth union, Yn cynnwys, neu Cydweddu patrymau o ddewislen bob ateb i nodi sut y bydd yn cael ei werthuso yn erbyn ateb y myfyriwr.
 8. Dewiswch y blwch ticio Sensitif i Lythrennau Bach/Mawr os yw priflythrennau’n bwysig.
 9. Dewiswch Nesaf.
 10. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
 11. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Mwy Am gwestiynau Llenwi Bylchau Lluosog gyda JAWS®


Credyd rhannol

Dewiswch y blwch ticio Caniatáu Clod Rhannol i ddyfarnu canran o gyfanswm y pwyntiau pan fydd myfyrwyr yn rhoi atebion cywir ar gyfer rhai o'r bylchau. Neilltuir swm y clod rhannol yn awtomatig, yn seiliedig ar bwyntiau posibl cwestiwn a'r nifer o atebion. Bydd yr opsiwn hwn ond yn ymddangos os dewiswch chi ef ar dudalen Gosodiadau Cwestiynau.

Rhagor am gredyd rhannol


Setiau ateb ar gyfer pob newidyn

Cadwch atebion yn syml a byr yn y setiau ateb. Er mwyn osgoi anawsterau gyda graddio awtomatig, gallwch gyfyngu atebion i un gair. Mae atebion un gair yn osgoi problemau megis bylchau ychwanegol neu drefn geiriau gan achosi i ateb cywir gael ei sgorio fel un anghywir.

 • Dewiswch Yn Cynnwys o’r ddewislen yn yr ateb i ganiatáu talfyriadau neu atebion rhannol. Mae'r opsiwn hwn yn cyfrif ateb myfyriwr fel un cywir os yw'n cynnwys y gair neu eiriau a ddynodir gennych. Er enghraifft, crëwch ateb sengl sy'n cynnwys Franklin er mwyn cyfrif Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. a Ben Franklin fel atebion cywir. Yna, nid oes rhaid i chi chi restru'r holl bosibiliadau derbyniol ar gyfer yr ateb Benjamin Franklin.
 • Rhowch atebion ychwanegol sy’n caniatáu am wallau sillafu cyffredin. Neu, dewiswch Cydweddu Patrymau o’r ddewislen yn yr ateb a chreu ymadrodd rheolaidd sy’n caniatáu amrywiadau sillafu, gofod neu amrywiadau priflythrennau.

Cydweddu Patrymau

Gallwch greu ymadrodd rheolaidd sy’n caniatáu ar gyfer amrywiadau sillafu, gofod, neu amrywiadau priflythrennau mewn ateb.

Ymadrodd rheolaidd yw patrwm chwilio a ddefnyddir ar gyfer paru un neu fwy o nodau mewn llinyn. Gydag ymadrodd cyffredinol, gallwch gyfrif rhai patrymau fel cywir, yn hytrach na chyfatebiad testun union. Er enghraifft, mae ymadroddion rheolaidd yn caniatáu graddio amrediad eang o atebion posib sy'n nodweddiadol o ddata gwyddonol.

Mewn mynegiant rheolaidd, mae'r rhan fwyaf o nodau mewn llinyn yn cyd-fynd â'u hunain yn unig ac fe'u gelwir yn llythrenyddion. Mae gan rai nodau ystyr arbennig ac fe'u gelwir yn nodau meta. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd am mynegiannau i gael rhestr gyflawn. Mae'r rhestr hon yn cynnwys rhai enghreifftiau:

 • Mae dot (.) yn cyd-fynd ag unrhyw nod unigol heblaw am nodau llinell newydd.
 • Bydd cromfachau [ ] yn cydweddu â phopeth o fewn y cromfachau sgwâr ar gyfer un nod.
 • Mae dash (-) y tu mewn i gromfachau sgwâr yn eich caniatáu i ddiffinio amrediad. Er enghraifft, gellir ailysgrifennu [0123456789] fel [0-9].
 • Mae marc cwestiwn (?) yn gwneud yr eitem flaenorol yn yr ymadrodd rheolaidd yn ddewisol. Er enghraifft, bydd Rhag(fyr)? yn cyd-fynd â Rhag a Rhagfyr.

Enghreifftiau o linynnau syml:

 • b.t - yn cydweddu â bat, bet, but, bit, b9t oherwydd gall unrhyw nod gymryd lle'r dot (.)
 • mae b[aeui]t yn cyd-fynd â bat, bet, but, bit.
 • bydd b[a-z]t yn derbyn unrhyw gyfuniad tair llythyren sy'n dechrau gyda b ac yn gorffen gyda t. Ni fydd rhif yn cael ei dderbyn fel yr ail nod.
 • Mae [A-Y] yn cyd-fynd ag unrhyw briflythyren.
 • Mae [12] yn cydweddu â'r nod targed hyd at 1 neu 2.
 • Mae [0-9] yn cyd-fynd â'r nod targed i unrhyw rif o fewn amrediad 0 i 9.

Pan fyddwch yn dewis cyfateb patrwm ar gyfer ateb, gallwch brofi’r patrwm a bydd ffenestr newydd yn agor.