Mae cwestiynau Fformiwla sydd wedi'i Chyfrifo yn cyflwyno cwestiwn i fyfyrwyr sy'n gofyn iddynt wneud cyfrifiad ac ymateb ar ffurf rhif. Mae'r niferoedd dan sylw'n newid gyda phob myfyriwr ac fe'u tynnir o amrediad rydych chi'n ei osod. Mae'r ateb cywir yn werth neu’n amrediad gwerthoedd penodol. Gallwch roi credyd rhannol am atebion sy'n dod o fewn amrediad. Caiff cwestiynau Fformiwla Gyfrifedig eu graddio'n awtomatig.

Rhagor am gredyd rhannol

Creodd hyfforddwr y cwestiwn hwn:

Os gall gwydryn bach gynnwys [x] owns o ddŵr, ac y bydd gwydryn mawr yn cynnwys [y] owns o ddŵr, beth yw cyfanswm yr ownsys mewn 4 gwydryn mawr a 3 gwydryn bach o ddŵr?

Pan fydd myfyriwr yn gweld y cwestiwn, disodlir newidion [[x] a [[y] gan werthoedd a gynhyrchir ar hap o nifer o amrediadau y mae'r hyfforddwr yn eu pennu.

Rhagor ar Gwestiynau Fformiwla Gyfrifedig gyda Jaws®


Crëwch y cwestiwn a'r fformiwla

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O'r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Fformiwla a Gyfrifir.
 2. Mae'n rhaid bod o leiaf un newidyn yn adran Testun Cwestiwn. Rhowch gromfachau petryal o amgylch newidion. Disodlir newidion gan werthoedd pan fyddant yn cael eu dangos i fyfyrwyr.

  Mae'r rhaid bod newidynnau yn cynnwys llythyrau, ond mae "pi" ac "e" ar gadw, felly ni allwch eu defnyddio fel newidynnau. Ni chewch ailddefnyddio enwau newidynnau. Mae newidion yn gallu cynnwys mwy nag un nod, megis [ab] neu [cd].

  Dylai ôl-slaes ("\") rhagflaenu pob digwyddiad arall o'r braced petryal ("[[").

  Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau neu gyfryngau at destun y cwestiwn.

 3. Y Fformiwla Ateb yw'r mynegiad mathemategol a ddefnyddir i ddod o hyd i'r ateb cywir. Dewiswch weithredyddion a swyddogaethau ar draws top y blwch Fformiwla Ateb. Yn yr enghraifft, y fformiwla yw 4y+3x.

  Nid yw'r fformiwla yn weladwy i fyfyrwyr. Mae'r system yn defnyddio'r fformiwla i benderfynu ar yr ateb cywir i'r cwestiwn.

 4. Yn yr adran Opsiynau, gadewch yr Amrediad Atebion yn sero os oes rhaid i'r ateb fod yn fanwl gywir. Neu, osodwch amrediad ar gyfer atebion cywir. Gallwch hefyd Caniatáu Credyd Rhannol a dewis Unedau Gofynnol.
 5. Dewiswch Nesaf i barhau.

Diffiniwch y newidynnau

Defnyddiwch y tudalen nesaf yn y broses i ddiffinio newidion y cwestiwn a dewiswch opsiynau ar gyfer y set o atebion a gynhyrchir yn awtomatig.

 1. Yn yr adran Diffinio Newidynnau, rhowch y Gwerth Isaf a Gwerth Uchaf ar gyfer pob newidyn. Pan gaiff y cwestiwn ei ddangos i fyfyriwr, mae'r system yn disodli'r newidyn gyda gwerth a ddewisir ar hap o'r amrediad a ddiffiniwyd gennych. Gallwch ddefnyddio nodiant gwyddonol yn y blychau gwerth. Dewiswch y nifer o Bwyntiau Degol ar gyfer gwerth pob newidyn.

  Mae nifer y lleoedd degol rydych yn eu dewis yn gallu affeithio ar werthoedd isafswm ac uchafswm newidyn. Er enghraifft, rydych yn gosod y gwerth isafswm i 0.0000004 a'r gwerth uchafswm fel 1, ac rydych yn dewis 2 le degol. Mae'r system yn talgrynnu'r rhifau i 2 le degol, felly mae'r system yn cynhyrchu newidion yn y setiau o atebion gyda gwerthoedd rhwng 0.00 ac 1.00.

 2. Yn yr adran Opsiynau'r Setiau Atebion, defnyddiwch y ddewislen Cyfrifwch Atebion i i ddewis nifer y pwyntiau Degol neu Ffigurau Arwyddocaol ar gyfer cynhyrchu atebion cywir. Os oes seroau dilynol, mae angen cael pwynt degol er mwyn i Learn gyfrif y seroau fel ffigur arwyddocaol. Teipiwch nifer y Setiau o Atebion, sef y nifer o amrywiadau posibl ar gyfer y cwestiwn. Dewiswch a yw Fformat Ateb Cywir yn arferol neu'n esbonyddol.
 3. Dewiswch Cyfrifo i gynhyrchu a gweld setiau ateb yn y system. Dewiswch Nesaf i weld y setiau o atebion. Gallwch olygu'r setiau ateb ar y dudalen nesaf, ond nid yw'n cael ei argymell i chi wneud hynny eich hun. Dewiswch Yn ôl i fynd i'r dudalen flaenorol, neu Canslo i roi'r gorau iddi.

Golygwch y setiau ateb

Mae'r tudalen olaf yn y broses yn arddangos y setiau ateb a gynhyrchwyd gan y system. Mae pob set yn cynrychioli un o amrywiadau posibl y cwestiwn y gellir ei gyflwyno i fyfyrwyr.

 1. Gallwch newid gwerth y newidynnau ymhob set o atebion wrth deipio yn y blychau. Dewiswch Cyfrifo i ddiweddaru'r atebion cyfrifedig a chadw'ch newidiadau cyn i chi gyflwyno.
 2. Dewiswch Tynnu mewn rhes set atebion i'w dileu a chael y system i’w disodli'n awtomatig gyda set arall. Os ydych am leihau nifer y setiau, dewiswch Mynd yn ôl a newid nifer y setiau atebion mewn cwestiwn yn Opsiynau Set Ateb.
 3. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
 4. Dewiswch Cyflwyno neu Cyflwyno a Chreu Un Arall i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Gosod opsiynau ateb

Ar dudalen gyntaf creu'r cwestiwn, gallwch ddewis Caniatáu Credyd Rhannol neu Unedau Gofynnol. Ar ô i chi ddewis y blwch ticio, mae mwy o opsiynau'n ymddangos.

Yn yr enghraifft, gallwch weld y rhain:

 • Mae ateb sydd o fewn 4 i fyny neu i lawr yn derbyn 100% o'r cyfanswm pwyntiau.
 • Dyfernir 50% o gyfanswm y pwyntiau i ateb sydd o fewn amrediad clod rhannol plws neu finws 5 i 8.

Mae'r opsiynau sydd ar gael yn cynnwys y rhain:

 • Amrediad Atebion: Amrediad yr atebion y dyfernir credyd llawn iddynt. Dewiswch a yw'n amrediad Rhifol neu'n amrediad Canrannol. Os oes rhaid i'r ateb fod yn union ateb, teipiwch sero ar gyfer yr amrediad.
 • Caniatáu Credyd Rhannol: Caniatewch glod rhannol ar amrediad llai cywir o atebion. Gosodwch y Canran Pwyntiau Credyd Rhannol i'w dyfarnu os yw'r myfyriwr o fewn yr amrediad credyd rhannol.
 • Unedau Gofynnol: Rhaid darparu'r uned fesur yn ateb y myfyriwr. Teipiwch yr Unedau Ateb a Canran Pwyntiau Unedau i'w dyfarnu os mewnbynnir yr unedau'n gywir.

Enghreifftiau

Mae'r enghreifftiau'n defnyddio newidynnau yn yr hafaliadau. Gallwch weld sut gwnaeth yr hyfforddwr lunio testun y cwestiwn a'r cwestiwn y mae'r myfyriwr yn ei weld o ganlyniad.

Enghraifft 1

Enghraifft 2