Om manglende ord-spørsmål

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål består av en frase, en setning eller et avsnitt med et tomt felt hvor studentene legger inn ordet eller ordene som mangler. Du kan oppgi maksimalt 100 svar per tomme felt. Bruk Skriv inn flere manglende ord-spørsmål for å opprette spørsmål med flere riktige svar.

Eksempel:

_______ er silikatmineralet med det laveste smeltepunktet og den største motstanden mot forvitring.

Mer om Skriv inn ett manglende ord-spørsmål med JAWS®

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål vurderes automatisk. Svarene vurderes basert på om studentens svar stemmer overens med de riktige svarene du oppgir. Du må velge hvilken vurderingsmetode du vil bruke:

 • Nøyaktig treff
 • Inneholder deler av det riktige svaret
 • Stemmer overens med et mønster du angir

Du må velge om det skal skilles mellom store og små bokstaver i svaret eller ikke.

I gjenopprettede emner skilles det ikke mellom store og små bokstaver for eksisterende Skriv inn ett manglende ord-spørsmål. Rediger disse spørsmålene og velg Skill mellom store og små bokstaver hvis det er nødvendig.

Video: Create a Fill in the Blank Question


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Opprett Skriv inn ett manglende ord-spørsmål

Skriv inn ett manglende ord-spørsmål består av to deler: spørsmålet og et sett med svar. Studentene skriver inn svarene sine i en tekstboks under spørsmålet.

 1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Skriv inn ett manglende ord i Opprett spørsmål-menyen.
 2. Skriv inn spørsmålsteksten.
 3. Du kan legge til mer enn ett svar ved å velge et tall i Antall svar-menyen (maksimum er 100). Velg Fjern for å slette et svar.

  Skriv inn hvert svar, og velg Inneholder, Eksakt samsvar eller Mønstersamsvar for å spesifisere hvordan svaret skal sammenlignes med studenters svar. For Inneholder og Eksakt samsvar kan du merke av for Skill mellom store og små bokstaver hvis du vil skille mellom store og små bokstaver for svarene.

 4. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
 5. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Om oppretting av svar

Bruk enkle og korte svar i svarsettene. For å unngå problemer med automatisk vurdering kan du begrense svarene til ett ord. Med svar som består av ett ord, unngår du at problemer som ekstra mellomrom og feil ordrekkefølge, fører til at riktige svar vurderes som feil.

 • Velg Inneholder fra menyen i svaret for å tillate forkortelser eller delvise svar. Med dette alternativet regnes studentenes svar som riktige hvis de inneholder ordet eller ordene du spesifiserer. Du kan for eksempel konfigurere ett svar som inneholder Franklin, sånn at Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin og Ben Franklin alle teller som riktige svar. Da trenger du ikke føre opp alle de akseptable alternativene for svaret «Benjamin Franklin».
 • Oppgi ytterligere svar som dekker vanlige stavefeil. Du kan eventuelt velge Mønstersamsvar fra menyen i svaret og opprette et regulært uttrykk med rom for forskjeller i stavemåter, mellomrom eller store og små bokstaver.

Mønstersamsvar

Du kan opprette et regulært uttrykk som gir rom for forskjeller i stavemåter, mellomrom eller store og små bokstaver i et svar.

Et regulært uttrykk er et søkemønster som brukes til å finne samsvar med ett eller flere tegn i en streng. Med regulære uttrykk kan du regne enkelte mønstre som riktige, i stedet for bare tekst som er helt lik det du har angitt som svar. Du kan for eksempel bruke regulære uttrykk til å vurdere oppgaver med vitenskapelige data, hvor det ofte er mange mulige svar.

I regulære uttrykk gir de fleste tegnene i strengen bare treff for et helt likt tegn. Slike tegn kalles litteraler. Noen tegn har en spesiell betydning og kalles metategn. Du kan finne en fullstendig liste over regulære uttrykk ved å søke etter «regular expressions» på nettet. I denne listen ser du noen eksempler:

 • Et punktum (.) gir treff for alle enkelttegn – med unntak av linjeskifttegn.
 • Hakeparentes [ ] gir treff for det som står skrevet mellom hakeparentesene, for ett tegn.
 • Du kan bruke en bindestrek (-) i hakeparenteser for å definere en tegnrekke. For eksempel kan [0123456789] skrives om til [0-9].
 • Med et spørsmålstegn (?) blir elementet som står før spørsmålstegnet i det regulære uttrykket, valgfritt. For eksempel gir «des(ember)?» treff for «des» og «desember».

Eksempler på enkle strenger:

 • B.t gir treff for båt, bit, bot, bet og b9t – siden punktumet (.) kan erstattes med et hvilket som helst tegn.
 • B[åioe]t gir treff for båt, bit, bot og bet.
 • Med b[a-å]t aksepteres alle kombinasjoner av tre bokstaver som begynner på b og slutter på t. Tall aksepteres ikke som det andre tegnet.
 • [A-Å] gir treff for alle store bokstaver.
 • [12] gir treff for måltegnet hvis det er 1 eller 2.
 • [0-9] gir treff for måltegnet hvis det er tall fra 1–9.

Når du velger å bruke mønstersamsvar for svar, kan du teste mønsteret. Da åpnes det et nytt vindu.