Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch ailddefnyddio cwestiynau o'r holl brofion, arolygon a chronfeydd presennol yn eich cwrs.

Am y dudalen Dod o Hyd i Gwestiynau

Os ydynt wedi’u galluogi, sicrhewch eich bod yn analluogi’r rhwystrwyr ffenestr naid ar gyfer Blackboard er mwyn i chi allu cyrchu’r ffenestr Dod o Hyd i Gwestiynau.

Ar y dudalen Dod o Hyd i Gwestiynau, gallwch bori, rhagolygu, hidlo a dewis cwestiynau prawf a grëwyd neu a fewngludwyd i mewn i'ch cwrs.

Yn ddiofyn, bydd y rhestr gwestiynau yn wag. I ddod o hyd i gwestiynau, bydd angen i chi bori trwy'r ddewislen ar y chwith a dewis y meini prawf a ffynonellau yr hoffech eu defnyddio.

Initial view of the questions available to reuse. The list appears empty by default and instructors need to select initial criteria and sources to visualize the filtered list of questions they want

Gallwch gyfyngu ar eich detholiad, pori'n seiliedig ar feini prawf penodol, gan gynnwys metaddata. Bydd ychwanegu mwy o fetaddata at bob cwestiwn yn eich helpu i gyfyngu ar eich chwiliad.

Mae’r dudalen Dod o Hyd i Gwestiynau yn cynnwys maes hidlo gweithredol sy’n dangos yr holl gwestiynau sy’n bodloni eich meini prawf chwilio. Mae hon yn rhestr ddeinamig sy'n newid yn awtomatig wrth i chi ddewis neu glirio meini prawf. Mae’r ardal Cwestiynau a Ddewiswyd yn dangos y cwestiynau rydych chi eisoes wedi’u dewis, felly nid oes rhaid i chi sgrolio i fyny ac i lawr rhestrau hir o gwestiynau.


Copïo a chysylltu â chwestiynau.

Ar y dudalen Dod o Hyd i Gwestiynau, gallwch gopïo cwestiwn prawf presennol i brawf newydd neu gysylltu’r cwestiwn gwreiddiol i’r prawf newydd. Mae cwestiwn cysylltiedig yn dangos mewn unrhyw brawf sy’n cynnwys y cwestiwn hwnnw. Pan fyddwch yn copïo cwestiwn, dim ond yn y copi newydd y bydd eich newidiadau'n ymddangos.

Copïo a chysylltu cwestiynau
  Manteision Anfanteision
Copïo Cwestiwn Pan fyddwch yn copïo cwestiwn, gallwch olygu'r copi newydd heb boeni. Nid effeithir ar brofion eraill. Ni fydd newidiadau a wneir i un enghraifft o'r cwestiwn yn cael eu gweld yn yr enghreifftiau eraill.

Os ydych am i newidiadau ddangos ym mhob achos, bydd rhaid i chi ganfod a golygu pob enghraifft wedi'i chopïo.
Dolen i’r cwestiwn gwreiddiol Mae newidiadau i gwestiwn sydd wedi'i gysylltu trwy ddolen mewn unrhyw brawf yn cael eu hadlewyrchu ym mhob prawf lle mae dolen i'r cwestiwn.

Mewn prawf, mae eicon yn dynodi cyswllt rhwng cwestiynau. Pan fyddwch yn golygu cwestiwn prawf sydd wedi'i gysylltu trwy ddolen, mae'r neges statws yn rhestru'r profion eraill sy'n cynnwys y cwestiwn sydd wedi'i gysylltu trwy ddolen.

Pan fyddwch yn golygu cwestiynau sy’n ymddangos mewn profion sydd ag unrhyw ymgeisiau ar waith neu wedi'u cwblhau, fe'ch rhybuddir y bydd y newid yn effeithio ar yr ymgeisiau hynny.
Mae newidiadau i gwestiwn sydd wedi'i gysylltu trwy ddolen yn ymddangos ym mhob prawf lle mae'r cwestiwn hwnnw'n codi. Ni allwch ddewis pa brofion sy'n cael eu newid.

Dim ond ar y dudalen Dod o Hyd i Gwestiynau y mae’r opsiwn i gynnwys dolen neu gopïo ar gael. I dynnu'r ddolen o gwestiwn, rhaid i chi ddileu’r cwestiwn sydd wedi’i gysylltu trwy ddolen o’r prawf a’i ychwanegu eto fel copi.

Ni allwch ychwanegu cwestiynau newydd at brofion rydych eisoes wedi’u defnyddio.

Dod o hyd i gwestiynau

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O'r ddewislen Ailddefnyddio Cwestiwn, dewiswch Dod o hyd i Gwestiynau.
 2. Yn y ffenestr naid, gallwch Copïo cwestiynau a ddewiswyd neu Cysylltu â chwestiynau gwreiddiol.
 3. Yn y panel Pori Meini Prawf, ehangwch yr adrannau meini prawf a dewiswch feini prawf penodol. Gallwch chwilio cronfeydd, profion, mathau o gwestiynau, categorïau, pynciau, lefelau anhawster a geiriau allweddol. Bydd yr holl gwestiynau sy'n bodloni'r meini prawf hynny yn ymddangos. Gallwch hefyd ddefnyddio’r blwch Chwilio’r canlyniadau presennol i deipio brawddeg, gair, neu ran o air i ddod o hyd i gwestiynau sy’n cyd-fynd.
 4. Rhowch dic yn y blwch wrth ymyl y cwestiynau rydych am eu hychwanegu at yr asesiad. Mae’r cwestiynau yn ymddangos yn y maes Cwestiynau a Ddewiswydar waelod y sgrin. Gallwch ehangu'r maes i weld eich rhestr o gwestiynau. Dewiswch yr Xcoch wrth ymyl cwestiwn i’w dynnu. Caiff y cwestiwn ei dynnu o’r casgliad, ond ni chaiff ei ddileu o’ch cwrs.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Mae'r cwestiynau'n cael eu hychwanegu at eich prawf, eich arolwg neu eich cronfa.

Ynghylch yr Adran Pori Meini Prawf

Wrth i chi ddewis meini prawf yn yr adran Pori Meini Prawf, bydd y cwestiynau perthnasol yn ymddangos yn y rhestr hidlo weithredol.

Mae’r meini prawf yn ymddangos fel cyfeiriad. Mae'r rhestr hidlo weithredol yn wag os nad oes unrhyw gwestiynau sy'n paru.

Categorïau meini prawf:

 • Cronfeydd: Mae'r rhain yn gasgliad o gwestiynau a grëwyd gan hyfforddwr, sydd fel rheol yn gysylltiedig â'i gilydd, ac y gallwch eu cynnwys fel un grŵp mewn prawf, arolwg neu gronfa fwy arall.
 • Profion: Gan gynnwys profion (wedi’u graddio) ac arolygon (heb eu graddio)
 • Mathau o gwestiynau: Dewiswch un o’r mathau o gwestiwn neu fwy
 • Categorïau: Dewis o blith y categorïau o gwestiynau sydd wedi'u neilltuo
 • Pynciau: Dewis o blith y pynciau o gwestiynau sydd wedi'u neilltuo
 • Lefelau Anhawster: Dewis o blith lefelau anhawster sydd wedi'u dynodi i gwestiynau
 • Geiriau Allweddol: Dewis yn ôl geiriau allweddol y cwestiwn a ddynodwyd

Neges Atgoffa: Mae’r cwestiynau rydych yn eu dewis drwy’r broses hon yn ymddangos yn y maes Cwestiynau a Ddewiswydar waelod y dudalen.

Efallai y bydd y cwestiynau y byddwch yn dod o hyd iddynt yn gyfyngedig, yn unol â'ch caniatadau mynediad penodol.


Dulliau eraill o ailddefnyddio cwestiynau

Gallwch hefyd greu setiau o gwestiynau a blociau ar hap i ailddefnyddio cwestiynau yn eich profion ac arolygon.


ULTRA: Ailddefnyddio cwestiynau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Jump to the "Original" help about reusing questions.

Yn y Golwg Cwrs Ultra, gallwch ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys arall o'r holl brofion, aseiniadau a banciau cwestiynau presennol yn eich cwrs.

Mae cronfeydd cwestiynau'r Golwg Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Unsupported question types are removed.

On the Reuse Questions page, you can browse, preview, filter, and select questions created or imported into your course. Gallwch weld y cwestiynau, ond ni allwch wneud newidiadau hyd nes y byddwch yn copïo'r cwestiynau i'ch asesiad. Gallwch hefyd ailddefnyddio cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu at asesiadau, megis blociau testun, ffeiliau, delweddau a fideos.

Ni allwch ailddefnyddio cwestiynau pan fydd y gosodiadau neu'r amgylchiadau hyn yn bodoli:

Hefyd, ni allwch ailddefnyddio blociau testun neu ffeiliau os dewiswch chi drefnu cwestiynau ar hap.

Search for questions

Mewn asesiad, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag yr hoffech ailddefnyddio cwestiynau neu gynnwys asesu. Select Reuse questions from the menu. Mae'r cwestiynau a'r cynnwys a gopïwyd yn cael eu mewnosod ar yr adeg hon yn yr asesiad.

On the Reuse Questions layer, the Filter Criteria panel is open by default and all questions and assessment content appear in the active filter area on the right. The active filter area changes automatically as you select or clear criteria. Gallwch ehangu a chrebachu adrannau.

Ar ddyfeisiau bach, mae'r panel Meini Prawf Hidlo yn cael ei gau yn ddiofyn.

In the Filter Criteria panel, you can perform a basic search by keyword. Ar ôl i chi deipio un allweddair, bydd maes arall yn ymddangos. Mae'n bosibl y bydd pob allweddair perthnasol yn cynyddu nifer y canlyniadau. Mae'r canlyniadau'n cynnwys ffurfiau unigol a lluosog geiriau ac amser y ferf. Ni fydd rhesymeg geiriau rhannol nac yn cynnwys yn gweithio gyda'r chwiliad sylfaenol hwn.

Gallwch hefyd ddewis yr asesiadau, banciau cwestiynau, mathau o gwestiynau a thagiau rydych eisiau eu pori. Caiff ffynonellau, mathau o gwestiynau neu dagiau gwag eu ffiltro allan.

At this time, the Question Banks section is only populated if you converted an Original course or imported a question pool. The Tags section is only populated if you converted an Original course with questions that have tags.

Wrth i chi wneud dewisiadau, bydd y cwestiynau a chynnwys asesiad perthnasol yn ymddangos yn yr ardal hidlo weithredol. Mae'r wybodaeth ar frig y panel yn dangos faint o ffynonellau a ddewiswyd gennych a faint o eitemau sy'n ymddangos i ddewis rhyngddynt.. Dewiswch yr X i gwympo'r panel a chynyddu'r ardal i weld cynnwys. Dewiswch Hidlo i agor y panel.

Text and files you added to your assessments appear in the Question Types section as Other.

You can expand questions and content to view them. Mae cwestiynau ag aliniadau nod yn ymddangos ag eiconau tlws wrth ymyl y gwerthoedd pwyntiau. Mae aliniadau nod yn copïo â'r cwestiynau. Ni allwch olygu'r cynnwys na'r gwerthoedd pwyntiau nes i chi gopïo'r eitemau i asesiad.

Dewiswch y blychau nodi ar gyfer y cwestiynau a chynnwys asesiad rydych chi am eu copïo. Gallwch weld faint o eitemau rydych chi wedi'u dewis i'w copïo ar waelod y sgrîn.

Select Clear all to clear the check boxes in the Sources section. Os ydych chi eisoes wedi dewis rhai eitemau i'w copïo, mae'r eitemau hynny'n dal i fod yn barod i'w copïo. Yn y maes hidlo gweithredol, gallwch chi glirio'r blychau nodi ar gyfer y cwestiynau a'r cynnwys asesu nad ydych am eu copïo mwyach.

Select Copy Questions. Mae'r cwestiynau a'r cynnwys asesu yn cael eu copïo i'ch prawf neu'ch aseiniad. Yn yr asesiad, byddwch yn derbyn hysbysiad: X questions copied successfully to the assessment.

Gallwch olygu'r copïau newydd yn eich asesiad heb bryder. Nid effeithir ar asesiadau eraill. Ni fydd newidiadau a wneir i un enghraifft o'r cwestiwn neu gynnwys yn cael eu gweld yn yr enghreifftiau eraill. Os ydych am i newidiadau ddangos ym mhob achos, mae'n rhaid i chi ganfod a golygu pob enghraifft wedi'i chopïo.

Expand questions and content

Gallwch ehangu cwestiynau a chynnwys i'w gweld.


ULTRA: Llywio Bysellfwrdd

Gallwch ddefnyddio'r bysellfwrdd i lywio yn y dulliau hyn:

 • Defnyddiwch y saethau i fyny ac i lawr i lywio trwy'r cwestiynau.
 • Defnyddiwch y saethau i'r dde a'r chwith i ehangu a chwympo cwestiynau.
 • Defnyddiwch y fysell TAB i lywio grwpiau ffynhonnell.
 • Dewiswch flychau ticio gyda'r bylchwr.

ULTRA: Mewnforio cwestiynau

Gallwch fewnforio ffeiliau ZIP o gronfeydd cwestiynau Gwedd Cwrs Gwreiddiol i'ch cwrs Ultra. Mae cronfeydd cwestiynau'r cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, agorwch y ddewislen nesaf at y ddolen Swp-olygu. Dewiswch Mewnforio Cynnwys > Mewnforio Cwrs a dewiswch y ffeil ZIP i'w uwchlwytho o’ch cyfrifiadur. The Course Content page displays a message that the content is importing. But when you only import questions, the content doesn't appear on the Course Content page. You can only access the imported questions on the Reuse Questions page.


ULTRA: Ailddefnyddio cwestiynau a throsi cwrs

Mae cronfeydd cwestiynau'r cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu. You can only access your question banks on the Reuse Questions page.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol i gwrs Ultra, mae dau le degol yn cario drosodd.