Om luckfrågor

Luckfrågor består av en fras, en mening eller ett stycke med tomma luckor där deltagarna ska ange ordet eller orden som saknas. Det högsta antalet svar du kan ange för en luckfråga är 100. Använd Fyll i flervalsfrågor för att skapa en fråga med flera svar.

Exempel:

_______ är silikatmaterialet med lägst smälttemperatur och störst motstånd mot vittring.

Mer information om att fylla i luckfrågor med JAWS®

Luckfrågor bedöms automatiskt. Svaren poängsätts utifrån om deltagarens svar överensstämmer med de rätta svar som du har angett. Du väljer utvärderingsmetoden för svaren:

 • Exakt matchning
 • Innehåller en del av rätt svar
 • Matchar ett mönster som du anger

Du väljer om svaret är skiftlägeskänsligt eller inte.

I återskapade kurser stängs skiftlägeskänsligheten av för alla befintliga luckfrågor. Redigera de här frågorna och välj Skiftlägeskänslig om det behövs.

Video: Create a Fill in the Blank Question


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Skapa en luckfråga

Luckfrågor består av två delar: frågan och uppsättningen av svar. Deltagaren ser en textruta efter frågan där svaret kan fyllas i.

 1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Luckfråga på menyn Skapa fråga.
 2. Ange frågetexten.
 3. Välj ett alternativ på menyn Antal svar för att lägga till fler än ett svar (upp till 100). Om du vill ta bort ett svar väljer du Ta bort.

  Ange varje svar och välj Innehåller, Exakt matchning eller Mönstermatchning för att ange hur svaret ska utvärderas jämfört med deltagarens svar. Markera kryssrutan Skiftlägeskänslig för Innehåller och Exakt matchning om du vill att svaret ska vara skiftlägeskänsligt.

 4. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
 5. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Om att skapa svar

Se till att svaren är enkla och kortfattade i svarsuppsättningarna. Undvik svårigheter med automatisk bedömning genom att begränsa svaren till ett ord. Svar med ett ord förhindrar problem med exempelvis extra mellanslag eller ordföljd som kan leda till att ett rätt svar bedöms som felaktigt.

 • Välj Innehåller på menyn i svaret för att tillåta förkortningar eller ofullständiga svar. Det här alternativet räknar en deltagares svar som rätt om det innehåller det ord eller de ord som du anger. Konfigurera till exempel ett enstaka svar som innehåller Franklin så att Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin och Ben Franklin räknas som rätt svar allihop. Då behöver du inte ange alla möjliga kombinationer för svaret Benjamin Franklin.
 • Ge ytterligare svar där det finns utrymme för vanliga stavfel. Du kan även välja Mönstermatchning på menyn för svaret och skapa ett reguljärt uttryck som tillåter variationer i stavning, avstånd eller skiftläge.

Mönstermatchning

Du kan skapa ett reguljärt uttryck som tillåter variationer i stavning, avstånd eller skiftläge.

Ett reguljärt uttryck är ett sökmönster som används för att matcha ett eller flera tecken i en sträng. Med reguljära uttryck kan du använda vissa mönster som korrekt svar, istället för en exakt textmatchning. Till exempel gör reguljära uttryck det möjligt att bedöma alla olika möjliga svar som är typiska för vetenskapliga data.

I ett reguljärt uttryck matchar de flesta tecknen i strängen endast sig själva och kallas literala. Vissa tecken har en speciell betydelse och kallas för metatecken. Du kan söka på internet på ”reguljära uttryck” för att få en komplett lista. Den här listan innehåller några exempel:

 • En punkt (.) matchar alla enstaka tecken utom newline-tecken.
 • Hakparenteser [ ] matchar allt inom hakparenteserna som stämmer överens med något av tecknen.
 • Ett bindestreck (-) inuti hakparenteser låter dig definiera ett intervall. Till exempel kan [0123456789] också skrivas som [0-9].
 • Ett frågetecken (?) gör att föregående objekt i det reguljära uttrycket blir valfritt. Till exempel matchar dec(ember)? både dec och december.

Exempel på enkla strängar:

 • b.t – matchar bat, bet, but, bit, b9t eftersom vilket tecken som helst kan ta punktens (.) plats.
 • b[aeui]t matchar bat, bet, but, bit.
 • b[a-z]t accepterar alla kombinationer av tre bokstäver som börjar med b och slutar med t. En siffra accepteras inte som det andra tecknet.
 • [A-Z] matchar alla versaler.
 • [12] matchar måltecknet till 1 eller 2.
 • [0-9] matchar måltecknet till någon av siffrorna i intervallet 0 till 9.

När du väljer att matcha ett mönster för ett svar kan du testa mönstret och ett nytt fönster öppnas.