Gemensam inlärning har många fördelar framför traditionell undervisning. Studier visar att elever som arbetar i lag utvecklar positiva attityder, löser problem mer effektivt och känner sig mer nöjda med vad de åstadkommit.

Du kan organisera deltagarna i grupper så att de kan interagera med varandra och demonstrera sin kunskap medan de lär sig att uppskatta andra perspektiv.

Du kan skapa kursgrupper en och en eller i uppsättningar om flera.


Åtkomst till kursgrupper

Alla grupper har en egen hemsida med länkar till verktyg för att hjälpa gruppen samarbeta. Det är bara du och gruppmedlemmarna som har tillgång till gruppverktygen.

I Kontrollpanelen ska du expandera avsnittet Användare och grupper och klicka på Grupper. På sidan Grupper kan du visa och redigera dina befintliga grupper och skapa nya grupper och gruppuppsättningar.


Gruppinskrivningsmetoder

Du kan skriva in deltagare i grupper på tre sätt: Deltagare kan inte ta bort sin inskrivning i en grupp själv.

 • Manuell inskrivning låter dig tilldela varje deltagare i din kurs en grupp. Manuell inskrivning är tillgänglig för både enstaka grupper och gruppuppsättningar.
 • Slumpvis inskrivning är bara tillgänglig för gruppuppsättningar. Slumpvis inskrivning fördelar automatiskt deltagarna i grupper utifrån dina inställningar om maxantal per grupp eller sammanlagt antal grupper. Slumpmässig fördelning tillämpas bara för deltagare som för närvarande är inskrivna på kursen. Du kan skriva in ytterligare deltagare manuellt.
 • Självinskrivning låter deltagare lägga till sig själva i en grupp genom ett anmälningsformulär. Alternativet självinskrivning är tillgängligt för både enstaka grupper och gruppuppsättningar.

Mer information om att välja en metod för gruppinskrivning


Deltagaråtkomst till kursgrupper

Deltagare kan komma åt grupper på två sätt:

 • Klicka på länken Grupper på kursmenyn för en ny kurs.
 • Gå till Verktyg > Grupper i kursmenyn.

Skapa en enstaka kursgrupp

 1. Klicka på Skapa på sidan Grupper.
 2. Välj Självinskrivning eller Manuell inskrivning i listan Enstaka grupp.
 3. Skriv in ett namn och, om du vill, en beskrivning. Gör gruppen synlig för deltagare.
 4. Markera kryssrutorna för de kursverktyg du vill göra synliga för gruppen.
 5. Om du vill bedöma deltagarnas inlämningar för bloggar, wikis och loggböcker, väljer duBetyg och skriver in Möjliga poäng för bloggar, journaler, och wikis.
 6. Markera kryssrutan för Tillåt anpassning för att låta deltagare lägga till personliga moduler på gruppens hemsida. Moduler visas bara för den gruppmedlem som har lagt till dem.
 7. Du kan även markera kryssrutan skapa en smartvy för den här gruppen.

Skriva in deltagare i en kursgrupp

 1. Om du väljer Självinskrivning anger du ett namn och instruktioner. Du kan tala om för deltagarna att de inte kan ta bort sig själva från grupper. Ange Maximalt antal medlemmar och välj andra alternativ som du vill använda.

  -ELLER-

  Om du väljer Manuell inskrivning söker du efter och väljer deltagare från popup-fönstret Lägg till användare.

  De deltagare du valt visas i ytan längst ner med en siffra som anger det totala antalet. Klicka på ikonen Visa lista, som kännetecknas av en ifylld fyrkant, för att öppna ytan Lägg till användare och se dina val. Ta bort användare genom att klicka på X bredvid deras namn.

 2. Klicka på Skicka.

Den nyskapade gruppen visas på listsidan med grupper.


Skapa gruppuppsättning

 1. Klicka på Skapa på sidan Grupper.
 2. Klicka på Självinskrivning, Manuell inskrivning eller Slumpvis inskrivning i listan Gruppuppsättning.

Använd samma steg som när du skapar en enskild grupp. Utifrån de inskrivningsalternativ du har valt kan du sedan välja bland följande alternativ:

 • Självinskrivning: Ange ett namn och instruktioner för gruppen. Ange Maximalt antal medlemmar och välj andra alternativ som du vill använda.
 • Slumpvis inskrivning: Ange Antal deltagare per grupp eller Antal grupper som du vill skapa. Välj ett alternativ för hur resterande medlemmar ska skrivas in i grupperna.
 • Manuell inskrivning: Ange det antal grupper som ska skapas. Klicka på Lägg till användare på nästa sida för varje grupp och gör dina val.

  De deltagare du valt visas i ytan längst ner med en siffra som anger det totala antalet. Klicka på ikonen Visa lista, som kännetecknas av en ifylld fyrkant, för att öppna ytan Lägg till användare och se dina val. Ta bort användare genom att klicka på X bredvid deras namn.

Inaktiva användare räknas i det totalt antalet inskrivna i grupper, tills kursmedlemmarna eller användarna rensas.


Ta bort en gruppmedlem

Du kan ta bort medlemmar från en kursgrupp.

Det är bara kursens lärare och administratörerna som kan ta bort gruppmedlemmar. Deltagare kan inte ta bort sig själva från en grupp eller andra deltagare från grupper som har skapats av deltagare.

 1. Klicka på Redigera grupp i gruppens meny på sidan Grupper.
 2. På sidan Redigera grupp klickar du påX i en medlems rad för att ta bort användaren från gruppen. Klicka på Ta bort alla användare för att ta bort alla medlemmar i en grupp.
 3. Klicka på Skicka.

Gruppmedlemmen har nu tagits bort från gruppen. För att verifiera att en användare har tagits bort kan du gå till gruppens hemsida och se efter i medlemslistan.


Skicka e-post till en kursgrupp

Du kan använda verktyget för e-post till grupper för att effektivt kommunicera med andra gruppmedlemmar eller hela gruppen. När du vill skicka ett meddelande lägger verktyget automatiskt till gruppmedlemmarna i mottagarlistan, så att du snabbt kan välja alla eller några av dem. E-postmeddelandet skickas till mottagarnas externa e-postadresser. Blackboard Learn sparar inte en kopia av de här e-postmeddelandena.

Om grupperna föredrar att hålla kommunikationen inom kursen kan de använda kursmeddelanden, det interna e-postverktyget i Blackboard Learn. Eftersom kursmeddelanden inte är tillgängliga som ett gruppverktyg måste deltagarna välja mottagare från listan med alla kursmedlemmar. En kopia av alla skickade meddelanden sparas i kursens meddelandeverktyg.


Presentera grupper för deltagarna

Deltagarna kommer åt grupper på olika sätt, beroende på hur du konfigurerar din kurs. Det finns tre alternativ för att sätta ihop grupper för olika inlärningsmål.

Alternativ A: Mina grupper

Så ser det ut:

Varje deltagares grupper visas som standard i Mina grupper.

Så fungerar det:

När du har skapat grupper och lagt till användare är grupperna tillgängliga för inskrivna medlemmar i Mina grupper där användarna kan visa alla gruppnamn för att snabbt komma åt dess verktyg. Eftersom Mina grupper fylls i automatiskt när deltagare läggs till i grupper är detta alternativ enklast att implementera. Klicka på pilen för att visa gruppens hemsida i innehållsramen.

Alternativ B: Kursmenylänk

Så ser det ut:

En kursmenylänk på listsidan med grupper visar alla grupper där en deltagare är inskriven samt tillgängliga anmälningsformulär.

Så fungerar det:

Eftersom Mina grupper inte listar anmälningsformulär kan du skapa en länk till listsidan med grupper om du vill använda grupper med självinskrivning. En länk till grupper i kursmenyn gör det enklare för deltagarna. Använd kursmenyns Lägg till menyobjekt för att skapa en verktygslänk eller kurslänk. Sedan väljer du sidan med listan över Grupper i kurskartan som öppnas i ett popupfönster.

Alternativ C: Tillhandahåll länkar i kursytan

Så ser det ut:

En länk till listsidan med grupper, en grupphemsida eller ett anmälningsformulär i en innehållsyta, mapp, lärmodul eller lektionsplan med nära relaterat innehåll.

Så fungerar det:

Skapa grupper med gruppverktyget. Därefter går du till kursytan där du vill lägga till grupplänken. Öppna menyn Verktyg och välj Grupper. Gör ditt val på sidan Skapa länk: Gruppsidan