This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

En blogg är en personlig onlineloggbok som ofta uppdateras och är avsedd att delas med andra. De flesta bloggar har en kommentarfunktion, så att personer kan kommentera varandras tankar. Bloggar uppmuntrar deltagare att tydligt uttrycka sina idéer. Bloggar riktar även in sig på behovet att öka olika delar av det sociala lärandet. Från lärarens sida är bloggar också ett effektivt sätt att få en inblick i deltagarnas aktiviteter och ge dem ett sätt att dela med sig av sin kunskap och sitt insamlade material.

I Blackboard Learn skapar och hanterar lärarna bloggar och bara inskrivna användare kan se och skapa poster och kommentarer i dem. Du kan använda bloggar, ungefär som loggböcker, som bedömningsbara uppgifter eller för att samla in åsikter och information utan att bedöma.

Bloggtyper

Bloggar består av två element:

 • Bloggposter: Texter, bilder, länkar, multimedia, sociala medier och bilagor som läggs till av kursmedlemmar.
 • Kommentarer: Anmärkningar eller svar på bloggposter från andra kursmedlemmar, inklusive läraren.

Du kan låta deltagare medverka i bloggar på tre sätt:

 • Kursbloggar: Du kan skapa en kursblogg och välja ett ämne. Alla kursmedlemmar kan lägga till bloggposter och kommentera dem.
 • Enskilda bloggar: Deltagarna kan bara lägga till poster i den egna bloggen. Alla andra kursmedlemmar kan se och kommentera den.
 • Gruppbloggar: Om du aktiverar bloggverktyget för en grupp användare kan de genomföra dessa åtgärder:
  • Gruppmedlemmarna kan lägga till bloggposter och kommentera dem och därmed bygga vidare på varandras poster.
  • Alla kursmedlemmar kan se gruppbloggar, men de som inte är medlem i gruppen kan bara lägga till kommentarer.

Du har fullständig kontroll över alla bloggar i din kurs. Du kan redigera och ta bort poster för alla bloggtyper. Du kan även ta bort kommentarer från användare.


Skapa ett bloggämne

Du måste skapa bloggämnen innan deltagarna kan lägga till sina poster. Ett bloggämne gör det enklare att samla poster om ett visst ämne på en plats. Du kan skapa mer än ett bloggämne där deltagare kan lägga till poster om olika ämnen.

 1. Gå till Kontrollpanelen > Kursverktyg > Bloggar och välj Skapa blogg.
 2. Ange ett namn och eventuella anvisningar. Gör bloggen tillgänglig för deltagarna.
 3. Markera kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera valen för datum och tid. Visningsbegränsningarna påverkar inte bloggens tillgänglighet, endast när den visas.
 4. I avsnittet Bloggdeltagande avgör du om bloggen är för enskilda användare eller kursen. Du kan även tillåta anonyma poster.
 5. I avsnittet Blogginställningar väljer du månatliga eller veckovisa indexposter. Alternativt markerar du kryssrutorna för att låta användarna redigera och radera poster, eller radera kommentarer.
 6. I avsnittet Inställningar för resultat väljer du Ingen bedömning eller alternativet Resultat och skriver in antalet Möjliga poäng.

  Om du ställer in möjliga poäng till ett decimaltal kan inte bokstavsresultat tilldelas korrekt.

  Möjliga poäng gäller en eller flera poster från en användare om bloggämnet. När du har aktiverat bedömning skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. Bloggen är permanent bedömningsbar och du kan inte ändra inställningen till Ingen bedömning.

  Mer information om bedömning av bloggar

 7. Du kan även markera kryssrutan för Visa deltagare med statusen Behöver bedömas och välja antalet poster som krävs. Om du använder den här inställningen visas ikonen Behöver bedömas i Kursadministration och resultat. Posterna visas i kön på sidan Behöver bedömas när deltagarens aktivitet har uppnått tröskelvärdet.
 8. Lägg till ett kriterium om du vill det.
 9. Klicka på Skicka.

Bloggämnena visas i alfabetisk ordning på sidan Bloggar. Markera en kolumnrubrik för att sortera innehållet. 

Du kan också lägga till länkar till bloggar i kursområden, så som innehållsområden och mappar.


Bloggämnessida

Du kan öppna bloggämnessidan på följande sätt:

 • Öppna en blogg i bloggverktyget och välj en användare i menyn Alla kursmedlemmar.
 • På sidan Behöver bedömas ska du välja Bedöm alla användare i en bloggs meny.
 • I Kursadministration och resultat letar du reda på kolumnen för bloggen du vill bedöma. Håll pekaren över en cell med ikonen för Behöver bedömas för att öppna bloggens meny. Klicka på Bedöm användares aktivitet.

Bloggämnessidan är indelad i två huvuddelar. Du kan visa bloggposterna i kursinnehållsramen. I sidpanelen kan du visa information om bloggämnet eller -posten. Du kan expandera indexet och bedöma bloggposten om bloggen är bedömningsbar. Du kan välja ett enskilt användarnamn för att visa posterna för sig i innehållsramen.

Om du inte ser bedömningsfunktionen i sidopanelen har ditt lärosäte inte aktiverat den här funktionen.

 1. Välj Skapa blogginlägg för att lägga till dina tankar eller Visa utkast för att se dina sparade opublicerade blogginlägg. Blogginstruktioner är expanderade som standard, men du kan minimera dem. Klicka på Överensstämmelser för att lägga till överensstämmelser.
 2. Du kan visa avsnittet Bloggdetaljer i marginallisten för att se information om den aktuella markeringen, inklusive skaparen och antalet poster och kommentarer. Klicka på pilen åt höger för att dölja marginallisten och få mer utrymme att visa poster. Klicka på ikonen med fyra pilar för att visa bloggposter i helskärm.
 3. Klicka på nedåtpilen för Alla kursmedlemmar för att visa en lista och välja en medlem. Den markerade medlemmens poster visas i kursinnehållsramen. Du kan även klicka på Visa medlemmar utan poster. Använd pilarna åt vänster och höger för att navigera till föregående eller nästa deltagare.
 4. I avsnittet Index visas rubrikerna på posterna som skapats under den valda tidsperioden. Klicka på minustecknet för att dölja rubriklistan. För bedömda bloggar anger ikoner en användares aktivitetsstatus. Ikonen för Behöver bedömas visar att en användare har uppfyllt minimiaktiviteten för bedömning som du har angett för bloggen. Pågår-ikonen visas när en användare har viss aktivitet men ännu inte har uppnått det minsta antal som krävs för att utlösa statusen Behöver bedömas. I sidpanelen för bedömning anger du ett resultat och återkoppling för en deltagare.

Skapa bloggposter

Du och deltagarna skapar bloggposter och andra kursmedlemmar kan kommentera dessa poster. Som lärare kan du använda bloggposter för att inleda diskussioner om lektionsämnen och andra problem.

På listsidan med bloggar kan deltagarna se om bloggen tillhör en grupp, kursen eller enskilda deltagare efter varje bloggrubrik. Alla kursmedlemmar kan läsa gruppbloggar, men för att lägga in en post måste användaren vara medlem i gruppen.

 1. Klicka på en bloggtitel i listan över bloggar.
 2. Klicka på Skapa bloggpost på bloggens ämnessida.
 3. Skriv in rubrik och text.
 4. Markera kryssrutan Skriv post som anonym om det valet är aktiverat och tillämpligt.
 5. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen: Kursfiler eller Content Collection.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in ditt arbete efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kan inte dra filer som ska laddas upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 6. Klicka på Skriv post för att skicka bloggposten eller klicka på Spara posten som utkast för att lägga till posten senare.

Visa bloggutkast

Klicka på Visa utkast på listsidan med bloggar för att se eller göra tillägg till sparade utkast.


Kommentera en bloggpost

Eftersom syftet med bloggar är att andra ska kunna läsa dem kan deltagarna kommentera varandras bloggposter i enskilda bloggar, kursbloggar och gruppbloggar.

Du avgör om användarna kan kommentera anonymt och radera sina kommentarer. Som lärare kan du radera alla användares kommentarer genom att klicka på X. Användarna kan inte redigera sina kommentarer efter att de har lagts upp.

 1. Klicka på en bloggtitel i listan över bloggar.
 2. Välj ett användarnamn i listan på sidpanelen för att visa en bloggpost. Posten öppnas i innehållsramen.
 3. Klicka på Kommentera under användarens post och skriv en kommentar.
 4. Markera kryssrutan Skriv post som anonym om det valet är aktiverat och du vill använda det.
 5. Klicka på Lägg till.
 6. Klicka på länken Kommentarer med en siffra för att se alla kommentarer.

Redigera och hantera bloggar

Du kan redigera ett bloggämnes grundläggande egenskaper, som namnet, instruktionerna, tillgängligheten och andra inställningar. Du kan redigera alla användares bloggposter samt radera bloggämnen och kommentarer.

När du har tilldelat personer eller kursen ett bloggämne kan du inte ändra det. När du har markerat en blogg som bedömd kan du inte ändra tillbaka den till inte bedömd.

Öppna en bloggs meny på sidan Bloggar och välj Redigera. Gör dina ändringar och klicka på Skicka.

Ta bort en blogg

Du kan ta bort en blogg du inte behöver längre. Borttagningsåtgärden är permanent och går inte att ångra.

Om en blogg är bedömningsbar öppnas sidan Ta bort bekräftelse. Du måste vidta extra åtgärder för att ta bort en bedömningsbar blogg.

 1. Gå till listan över bloggar, öppna en bloggs meny och klicka på Ta bort.
 2. Klicka på OK i popup-varningen. Om bloggen är bedömningsbar öppnas sidan Ta bort bekräftelse. Du har två alternativ:
  • Behåll kolumn i Kursadministration och resultat (markera inte några rutor): Bloggen raderas men kolumnen Kursadministration och resultat och de poäng du har tilldelat bevaras. Detta är användbart om du exempelvis har bedömt alla deltagarposter och vill spara kolumnen Kursadministration och resultat tills du har räknat ut slutresultatet. Om du raderar en blogg men sparar kolumnen Kursadministration och resultat kan du radera den kolumnen från Kursadministration och resultat när som helst.
  • Ta bort kolumn i Kursadministration och resultat (markera kryssrutorna för de kolumner som ska tas bort): Resultatkolumnen i Kursadministration och resultat och bloggen raderas. Om du till exempel inte vill använda resultatkolumnen för bloggposterna när du räknar ut slutresultatet kan du ta bort allt utan problem.
 3. Klicka på Ta bort för att slutföra borttagningen.

Lägga till en blogglänk i kursmenyn

Du kan lägga till en länk till kursmenyn för direkt åtkomst till bloggverktyget. Du kan även anpassa länkens namn.

 1. Klicka på plustecknet ovanför kursmenyn. Listan Lägg till menyobjekt visas.
 2. Klicka på Verktygslänk och ange ett namn för länken.
 3. Välj Bloggar från listan Typ.
 4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare.
 5. Klicka på Skicka.

Felsökning och blogghantering

 • Om du tar bort en blogg medan användare skriver poster tas både bloggen och kommentarer bort.
 • Om du gör en blogg otillgänglig medan användare skriver poster kan du fortfarande se bloggen i redigeringsläget, men användarna kan inte se den.
 • Om du ändrar inställningen Tillåt användare att redigera och ta bort poster finns posterna kvar, men användare kan inte redigera dem.
 • Om du ändrar inställningen Tillåt användare att ta bort kommentarer finns kommentarerna kvar, men användare kan inte ta bort dem.
 • Om du aktiverar bedömning av bloggar kan du inte ändra den här inställningen. Radera bloggen och kolumnen i Kursadministration och resultat för att ta bort den. Om du behöver bloggposterna, men inte resultaten, kan du välja att inte ta med kolumnen för bloggen i uträkningar för Kursadministration och resultat.