Loggböcker är personliga utrymmen där deltagarna kan kommunicera privat med dig. Deltagare kan även använda loggböcker som ett verktyg för självreflektion. De kan lägga upp sina åsikter, idéer och bekymmer vad gäller kursen eller diskutera och analysera kursrelaterat material.

Du kan skapa loggboksuppgifter som är generella och deltagarinriktade. Deltagare kan reflektera på inlärningsprocessen och dokumentera förändringar i sina uppfattningar och inställningar. Deltagarna kan beskriva problemen de har stött på och hur de löste dem. Du kan även skapa lärarledda loggboksinlägg som är mer formella. Du kan begränsa fokus med en lista över ämnen som ska diskuteras.


Så använder du loggböcker

Loggböcker är perfekta för enskilda projekt. I en kurs i kreativt skrivande, till exempel, skapar varje deltagare inlägg och du ge dem kommentarer. På så sätt kan en deltagare förfina en del av en skriftlig uppgift under en längre tid med hjälp av din vägledning och dina förslag. Deltagarna kan även kommentera på sina egna inlägg för att fortsätta konversationen.

Du kan välja att göra loggboksposter offentliga, vilket innebär att alla kursmedlemmar kan se alla poster. Du kan till exempel välja att göra en loggbok offentlig när du ber om åsikter om hur utvärderingsprocessen kan förbättras. Deltagarna kan läsa vad andra deltagare har skrivit och bygga vidare på de idéerna.

När loggböcker används i gruppytan kan gruppmedlemmarna se och kommentera varandras poster i grupploggboken. Gruppmedlemmarna kan öppet kommunicera med dig och alla medlemmar kan dra nytta av kommentarerna.

Du kan bedöma loggboksposter eller bara använda dem i kommunikationssyfte. I båda fallen kan deltagarna skapa flera poster för ett loggboksämne.


Skapa en loggbok

Du kan skapa en loggbok eller flera loggböcker som deltagarna kan använda i kursen. Du måste skapa loggboksämnen innan deltagarna kan lägga till sina poster.

 1. Gå till Kontrollpanel > Kursverktyg > Loggböcker och välj Skapa loggbok.
 2. Ange ett namn och eventuella anvisningar. Gör loggboken tillgänglig för deltagare.
 3. Markera kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera valen för datum och tid. Visningsbegränsningarna påverkar inte loggbokens tillgänglighet, endast när den visas.
 4. I avsnittet Loggboksinställningar väljer du månatliga eller veckovisa indexposter. Om du vill kan du markera kryssrutorna för att låta användarna redigera och radera poster eller radera kommentarer.
  • Alternativt markerar du kryssrutan Tillåt kursanvändare att se loggboken. Om den markeras blir loggboken offentlig. Alla användare kan se alla loggboksposter som lagts till för loggboksämnet.
 5. I avsnittet Inställningar för resultat väljer du Ingen bedömning eller alternativet Resultat och skriver in antalet Möjliga poäng.

  Om du ställer in möjliga poäng till ett decimaltal kan inte bokstavsresultat tilldelas korrekt.

  Möjliga poäng gäller en eller flera poster från en användare om loggboksämnet. När du har aktiverat bedömning skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. Loggboken är permanent bedömningsbar och du kan inte ändra inställningen till Ingen bedömning.

 6. Du kan även markera kryssrutan för Visa deltagare med statusen Behöver bedömas och välja antalet poster som krävs. Om du använder den här inställningen visas ikonen Behöver bedömas i Kursadministration och resultat. Posterna visas i kön på sidan Behöver bedömas när deltagarens aktivitet har uppnått tröskelvärdet.
 7. Lägg till en inlämningsdag om du vill.
 8. Lägg till ett kriterium om du vill det.
 9. Klicka på Skicka.

Loggboksämnena visas i alfabetisk ordning på listsidan med loggböcker. Markera en kolumnrubrik för att sortera innehållet.

Du kan även lägga till länkar i loggböcker i kursytor, till exempel innehållsytor och i mappar.


Loggboksämnessidan

Öppna loggboksämnessidan på följande sätt:

 • Öppna en loggbok i loggboksverktyget och välj en användare i menyn Alla kursmedlemmar.
 • På sidan Behöver bedömas ska du öppna en loggboks meny och välja Bedöm alla användare.
 • I Kursadministration och resultat letar du reda på kolumnen för loggboken du vill bedöma. Håll pekaren över en cell med ikonen för Behöver bedömas för att öppna loggbokens meny. Klicka på Bedöm användares aktivitet.

Loggboksämnessidan är indelad i två huvuddelar. Du kan visa loggboksposter i kursinnehållsramen. I sidpanelen kan du visa information om loggboksämnet eller -posten, expandera indexet och bedöma posten och loggboken är bedömningsbar. Du kan välja ett enskilt användarnamn för att visa posterna för sig i innehållsramen.

Om du inte ser bedömningsfunktionen i sidopanelen har ditt lärosäte inte aktiverat den här funktionen.

 1. Du kan visa avsnittet Loggboksdetaljer på sidpanelen för att se information om den aktuella markeringen, inklusive upphovsman, antalet poster och kommentarer. Klicka på pilen åt höger för att dölja marginallisten och få mer utrymme att visa poster. Klicka på de fyra pilarna för att se loggboksposterna i helskärmsläge.
 2. Loggboksinstruktioner är som standard öppna. Du kan dölja dem. Klicka på Överensstämmelser för att lägga till överensstämmelser.
 3. Klicka på nedåtpilen för Alla kursmedlemmar för att visa en lista och välja en medlem. Den markerade medlemmens poster visas i kursinnehållsramen. Använd pilarna åt vänster och höger för att navigera till föregående eller nästa deltagare. Välj Visa tomma loggböcker för att se vilka deltagare som inte har bidragit.
 4. För bedömda loggböcker anger ikoner en användares aktivitetsstatus. Ikonen för Behöver bedömas visar att en användare har uppfyllt den minimiaktivitet för bedömning som du har angett för loggboken. Pågår-ikonen visas när en användare har viss aktivitet men ännu inte har uppnått det minsta antal som krävs för att utlösa statusen Behöver bedömas.
 5. I sidopanelen för bedömning anger du ett resultat och återkoppling för deltagaren. I rutan Återkoppling till deltagare väljer du ikonen för redigering som representeras av bokstaven A för att öppna popup-fönstret för redigering.
 6. I Index visas rubrikerna på posterna som skapats av en person under den valda tidsperioden. Klicka på minustecknet för att dölja rubriklistan.

Skapa loggboksposter

Du och deltagarna kan skapa loggboksinlägg. Det är bara du som kan kommentera deltagarnas privata poster. Du och gruppmedlemmarna kan kommentera grupposter. På listsidan med loggböcker finns information om varje loggbok. Deltagarna kan se om deras poster är privata (mellan deltagaren och dig) eller offentliga.

 1. Klicka på en loggboksrubrik på listsidan med loggböcker.
 2. Klicka på Skapa loggbokspost på loggboksämnessidan.
 3. Skriv in rubrik och text.
 4. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen: Kursfiler eller Content Collection.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kan inte dra filer som ska laddas upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 5. Publicera loggboksposten genom att klicka på Skriv post eller klicka på Spara posten som utkast om du vill publicera den senare.

Visa loggboksutkast

Klicka på Visa utkast på listsidan med Loggböcker för att se eller göra tillägg till sparade utkast.


Kommentera en loggbokspost

Du och dina deltagare kan använda loggböcker för viktig kommunikation, speciellt i en webbaserad kurs. Deltagarnas inlägg och dina kommentarer kan bidra till att bygga upp samförstånd och skapa ett hälsosamt intellektuellt utbyte.

En deltagare kan lägga till kommentarer efter att du har kommenterat en post för att fortsätta konversationen. Deltagarna kan inte kommentera en annan deltagares loggbokspost även om du har gjort loggboken offentlig. Deltagarna kan bara kommentera en annan deltagares post när de är medlemmar i samma grupp. Du och alla gruppmedlemmar kan kommentera individuella poster i en grupploggbok.

 1. Klicka på en loggboksrubrik på listsidan med loggböcker.
 2. Välj vilken loggbokspost du vill visa genom att välja användarens namn i listan på sidpanelen. Användarens loggbokspost öppnas i innehållsramen.
 3. Klicka på Kommentera under användarens post och skriv en kommentar.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Klicka på länken Kommentarer med en siffra för att se alla kommentarer.

Redigera och hantera loggböcker

Du kan redigera ett loggboksämnes grundläggande egenskaper, som namnet, instruktionerna, tillgängligheten och vissa inställningar. Du kan även redigera alla användares loggboksposter och radera loggboksämnen och kommentarer.

Öppna en loggboks meny på sidan Loggböcker och klicka på Redigera. Gör dina ändringar och klicka på Skicka.

Ta bort en loggbok

Du kan ta bort en loggbok som du inte behöver längre. Borttagningsåtgärden är permanent och går inte att ångra.

 1. Öppna en loggboks meny på listsidan med Loggböcker och klicka på Ta bort.
 2. Klicka på OK i popup-varningen. Om loggboken är bedömningsbar öppnas sidan Ta bort bekräftelse och du kan välja om du vill ta bort den kolumn i Kursadministration och resultat som är kopplad till loggboken:
  • Behåll kolumnen i Kursadministration och resultat (markera inte kryssrutorna): Loggboken raderas, men kolumnen i Kursadministration och resultat och de poäng du har tilldelat bevaras. Detta är användbart om du exempelvis har bedömt alla deltagarposter och vill spara kolumnen Kursadministration och resultat tills du har räknat ut slutresultatet. Om du raderar en loggbok men sparar kolumnen i Kursadministration och resultat kan du radera den kolumnen från Kursadministration och resultat när som helst.
  • Ta bort kolumn i Kursadministration och resultat (markera kryssrutorna för de kolumner som ska tas bort): Resultatkolumnen i Kursadministration och resultat och loggboken raderas. Om du till exempel inte vill använda resultatkolumnen för loggboksposterna när du räknar ut slutresultatet kan du ta bort allt utan problem.
 3. Klicka på Ta bort för att slutföra borttagningen.

Lägga till en länk till loggböcker i kursmenyn

Du kan lägga till en länk i kursmenyn för direkt åtkomst till loggboksverktyget. Du kan även anpassa länkens namn.

 1. Klicka på plustecknet ovanför kursmenyn. Menyn Lägg till menyobjekt visas.
 2. Klicka på Verktygslänk och ange ett namn för länken.
 3. Välj Loggböcker från listan Typ.
 4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare.
 5. Klicka på Skicka.

Felsökning och loggbokshantering

 • Om du tar bort en loggbok medan användare skriver poster tas både loggbok och alla kommentarer bort.
 • Om du gör en loggbok otillgänglig medan användare skriver poster kan du fortfarande se loggboken i redigeringsläget, men användarna kan inte se den.
 • Om du ändrar inställningen Tillåt användare att redigera och ta bort poster finns posterna kvar, men användare kan inte redigera dem.
 • Om du ändrar inställningen Tillåt användare att ta bort kommentarer finns kommentarerna kvar, men användare kan inte ta bort dem.
 • Om du aktiverar bedömning av loggböcker kan du inte ändra den här inställningen. Radera loggboken och kolumnen Kursadministration och resultat för att ta bort den. Om du behöver loggboksposterna, men inte resultaten, kan du välja att inte ta med kolumnen för loggboken i uträkningar för Kursadministration och resultat.