Antalet deltagare i din kurs och hur väl du känner dem kan påverka hur du väljer medlemmar för grupparbete och samarbete.

Generellt bör varje grupp bestå av minst fyra medlemmar. Grupper med fyra medlemmar kan hantera frånvaro och fortsätta framåt. Det finns inte tillfälle för någon deltagare att ta ett steg tillbaka i en grupp med den här storleken. Gruppmedlemmar kan fördela uppgifterna jämnt. Fyra medlemmar ger tillräckligt med olikheter, åsikter och inlärningsstilar för givande brainstorming och lösningar.

Om du planerar att tilldela gruppaktiviteter mer än en gång kan du rotera grupperna under terminen. Låt grupperna vara intakta tillräckligt länge för att de ska vara produktiva och så att deltagarna kan lära känna varandra.


Gruppinskrivningsmetoder

När du skapar en grupp eller en uppsättning grupper kan du välja gruppmedlemmar på följande sätt:

  • Välja gruppmedlemmar manuellt, så kallade anpassade grupper
  • Låta systemet slumpmässigt välja dem när du skapar gruppuppsättningar
  • Låta deltagarna skriva in sig själva

Manuell inskrivning

Med manuell inskrivning skriver du in varje deltagare i din kurs i en grupp.

Om du vet lite om deltagarna kan du fördela medlemmar i grupper på ett bra sätt och se till att grupperna blir mångsidiga. Grupper med olika personlighetsdrag eller blandade förmågor kan producera bäst resultat. Deltagare kanske hellre ser att läraren delar in grupperna än att de själva får välja vilka grupper de ska vara med i.

Du vill skapa grupper som innehåller personer med olika styrkor, kunskap och till och med arbetsvanor. Du måste även överväga könsskillnader och kulturella skillnader. Heterogena grupper fungerar särskilt bra för att generera nya idéer och utforska ett projekt från olika synvinklar. De starkare medlemmarna i en grupp får djupare kunskap om ämnet när de hjälper lagkamrater som har problem. De svagare deltagarna lär sig av de motiverade deltagarna och får inblick i hur deras gruppmedlemmar tar sig an sin inlärning. Förhoppningsvis är resultatet av samarbetet att deltagarna får bra självkänsla genom att hjälpa andra och att deltagarna motiveras av de exempel deras kurskamrater sätter.


Slumpvis inskrivning

Slumpvis inskrivning fördelar automatiskt medlemskap i olika grupper baserat på tilldelat antal deltagare per grupp, eller tilldelat antal grupper. Slumpmässig inskrivning tillämpas bara för deltagare som för närvarande är inskrivna på kursen. Du kan skriva in ytterligare deltagare manuellt.

Slumpvis tilldelning i grupper kanske fungerar bäst för lärare som undervisar kurser med många deltagare och inte har möjlighet att lära känna dem individuellt. Därför kan det vara svårt att veta vilka deltagare som samarbetar bra och kommer överens. Även om slumpvis tilldelning är enkelt för en lärare då det inte kräver någon förberedelse kan en del deltagare se det som att läraren inte bryr sig.

När du delar upp deltagare i grupper slumpmässigt undviker du risken att deltagare som väljer sina egna partners lägger för mycket tid på att umgås och skapa gäng. Inga deltagare utesluts, blir ignorerade eller valda sist. En del lärare tycker även att ett av målen med grupparbete är att samarbeta med personer man inte känner och slumpmässig tilldelning ökar sannolikheten för detta.


Självinskrivning

Självinskrivning låter deltagare själva gå med i en grupp.

När deltagare väljer grupper själva brukar de göra det baserat på tidigare relationer eller egenskaper: vänner, lagkamrater, organisationsmedlemskap, sociala grupper på campus, etnicitet eller kön. Deltagare som har få relationer kan ha svårt att bli medlem i grupper som består av likasinnade personer.

Homogena grupper kanske inte behöver lägga så mycket tid på att lära känna varandra. De kanske redan litar på varandra och kommer överens, så dessa grupper kanske passar ditt avsedda resultat bäst.

Överväg hur du kan uppmuntra att alla får vara med eller använd självinskrivning bara för de kurser där du har deltagare med liknande förmågor, intressen och relationer. Du kan även använda självinskrivning för grupper baserade på intressen, icke bedömt samarbete, extrapoäng, frivilliga situationer eller för studiegrupper.

Mer information om att skapa och hantera grupper