Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Tre typer av kolumner

Det finns tre typer av kolumner i Kursadministration och resultat: användarkolumner, beräknade kolumner och resultatkolumner. I varje kolumn finns det en meny med alternativ. Vilka alternativ som visas varierar baserat på typen av kolumn.

När du skapar eller redigerar kolumner kan du välja vilken typ av information som ska visas i Kursadministration och resultat. Du kan även dölja och visa kolumner, koppla kolumner till kategorier och bedömningsperioder, samt ändra ordningen på dem.

Mer information om beräknade kolumner


Om användarkolumner

I en ny kurs finns det sex standardanvändarkolumner i rutnätet för Kursadministration och resultat:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Användarnamn
 • Deltagar-ID
 • Senaste åtkomst
 • Tillgänglighet

Du kan inte ta bort eller ändra standardanvändarkolumnerna. Du kan dölja alla användarkolumner utom den första användarkolumnen i rutnätet. Om du måste dölja den första kolumnen kan du ändra ordning på användarkolumnerna på sidan Kolumnorganisation. Minst en användarkolumn visas dock alltid. Du kan även låsa användarkolumner så att de ligger kvar på samma plats fast du bläddrar i rutnätet.

Du kan göra en användare ej tillgänglig på sidan Användare. Ikonen för användare ej tillgänglig visas i kolumnen i Kursadministration och resultat för de användare som inte är tillgängliga. Användarnas rader är dock inte dolda i rutnätet. Otillgängliga användare kommer inte åt din kurs.

Om du vill sortera efter en kolumn klickar du på kolumnrubriken. Du kan till exempel sortera kolumnen Senaste åtkomst. Användare som öppnade din kurs vid det senaste tillfället visas först i listan. Den sorterade listan gäller tills du ändrar den eller loggar ut.


Kolumn för externt resultat

Resultaten i kolumnen för externa resultat meddelas lärosätet som deltagarnas resultat för kursen. Du bestämmer vilken kolumn som ska anges som externt resultat. I nya kurser är standardsummakolumnen standardkolumn för externt resultat, och ikonen för externt resultat visas i kolumnrubriken. Du kan inte ta bort standardsummakolumnen förrän du har ställt in en annan kolumn för externt resultat.

Om du vill ställa in en kolumn som kolumn för externt resultat öppnar du den kolumnens meny och klickar på Ange som externt resultat. Ikonen för externt resultat visas då i den kolumnrubriken istället för standardsummakolumnen.

Om du kopierar eller återställer en kurs, används den kolumn för externt resultat som du har valt fortfarande som kolumn för externt resultat.


Menyalternativ

I menyerna till de olika kolumnerna finns olika alternativ för olika kolumner.

Exempel: Ändra namn på kolumner

I Kursadministration och resultat kan du inte ändra objektsnamnet på de kolumner som skapats automatiskt för bedömningsbara objekt, som prov och inlämningsuppgifter. Du kan redigera namnet på ett bedömningsbart objekt i din kurs. Namnet ändras då i Kursadministration och resultat.

Du kan skriva in ett annat namn i rutan Namn i Kursadministration och resultat på sidan Redigera kolumn för automatiskt skapade kolumner. Namnet som du anger visas endast för dig i rutnätet i kursadministration och resultat. Deltagarna ser inte det här namnet. Namnet på objektet i kursen ändras inte.

Mer information om att komma åt kolumnmenyer med JAWS®


Automatisk radering av resultatkolumner

Om du raderar en innehållsmapp i en innehållsyta som innehåller bedömda objekt utan försök raderas även motsvarande kolumner från Kursadministration och resultat.

Mer om att ta bort behållare och innehåll

Dölj kolumner från deltagare


Går det att kontrollera när deltagarna ser sina resultat och sin återkoppling?

Du kan dölja en kolumn från deltagarnas sidor Mina resultat medan du tilldelar resultaten och återkopplingen. När du döljer en kolumn från kursdeltagarna visas den ändå i rutnätet i Kursadministration och resultat.

 1. Du går till sidan genom att öppna menyn till en kolumn i Kursadministration och resultat och välja Redigera kolumninformation.
 2. På sidan Redigera kolumn ska du gå till avsnittet Alternativ.
 3. Välj Nej för att Inkludera denna kolumn i beräkningarna för Kursadministration och resultat och Visa denna kolumn för deltagarna.
 4. Klicka på Skicka.

Det bedömda arbetet visas inte på deltagarnas sidor Mina resultat. Om en deltagare öppnar det bedömda arbetet från ett innehållsområde visas inget resultat eller någon återkoppling.

I rutnätet för Kursadministration och resultat visas kolumnen med ikonen Kolumnen är inte synlig för användare bredvid kolumntiteln.

När du är redo att publicera resultat och återkoppling för deltagarna ska du öppna sidan Redigera kolumn och välja Ja för de två alternativen.


Automatiskt skapade resultatkolumner

När du skapar bedömningsbara objekt i din kurs skapas resultatkolumner automatiskt i Kursadministration och resultat. Du kan ändra namn på kolumnerna, koppla dem till olika kategorier, bedömningskriterier och bedömningsperioder. Du kan även ställa in om kursdeltagarna ska se resultaten i Mina resultat och om kolumnerna ska räknas med när resultat räknas fram eller inte.

När kursdeltagare lämnar in arbete som du ska bedöma visas en ikon som innebär att arbetet Behöver bedömas i deras celler.

 • Uppgifter: Du kan ge uppgifter till individuella personer eller grupper.
 • Enkäter: Enkäter poängsätts automatiskt av systemet. När en deltagare har fyllt i en enkät visas en ikon som innebär att enkäten är slutförd i deltagarens cell. Du kan öppna kolumnens meny och klicka på Försöksstatistik om du vill se enkätresultaten. Du kan se hur stor andel av kursdeltagarna som valde vart och ett av svaren. Du kan inte se individuella resultat eftersom deltagarnas svar är anonyma.
 • Tester: De flesta testfrågor poängsätts automatiskt av systemet. Om du skapar ett test som endast består av frågor som poängsätts automatiskt visas resultaten i kursdeltagarnas celler. Om du skapar ett test som innehåller frågor som du måste poängsätta manuellt, till exempel uppsatser, visas ikonen som innebär att provet Behöver bedömas i deltagarnas celler. Du måste bedöma de här frågorna innan testresultaten visas i deltagarnas celler.
 • Diskussionsforum: Om du har aktiverat bedömning för forum eller trådar måste du manuellt bedöma inskickade inlägg. När en gruppmedlem har skickat in ett inlägg i ett bedömt gruppdiskussionsforum, gäller det resultat som du tilldelar endast för den individuella medlemmen.
 • Bloggar, loggböcker och wiki-webbplatser: Om du har aktiverat bedömning måste du manuellt bedöma inskickade inlägg och wiki-bidrag.
 • Närvaro: Om du öppnar Närvaro från Kontrollpanelen > Kursverktyg, kan du skapa närvaro i Kursadministration och resultat.

Manuellt skapade resultatkolumner

Du kan skapa resultatkolumner för aktiviteter som äger rum utanför klassrummet, till exempel en vetenskapsmässa eller konsttävling. Eller så kan du ge poäng för deltagande i något evenemang. Inga inlämningar kan göras för manuellt tillagda aktiviteter. Kolumnerna fylls i när du skriver in resultaten.

 1. Klicka på Skapa kolumn i Kursadministration och resultat.
 2. På sidan Skapa resultatkolumn skriver du ett kort namn och eventuellt en beskrivning. Namnet visas som kolumnnamn i Kursadministration och resultat och på deltagarnas Mina resultat-sidor. Om namnet är för långt för att få plats i Kursadministration och resultat anger du ett kortare namn i rutan Namn i Kursadministration och resultat.
 3. Välj alternativ på menyn Primärvy. Alternativet du väljer är det resultatformat som visas i Kursadministration och resultat och för deltagarna i Mina resultat. Om du har skapat anpassade bedömningsscheman visas de i listan. Fem standardalternativ visas:
  • Poäng: Numeriska resultat är standardinställningen. Om du inte väljer något alternativ är det poäng som visas i rutnätet.
  • Bokstav: Bokstavsresultat visas. Standardbedömningsschemat används för att tilldela bokstavsresultat. Poängen 21/30 motsvarar till exempel 70 % och visas som ett C.
  • Text: När du skapar ett eget bedömningsschema med text visas text i kolumnen. Exempel på textvärden: Utmärkt, Mycket bra, Bra, Godtagbart och Dåligt ELLER Tillfredsställande och Icke tillfredsställande. Om det inte finns något textbedömningsschema och du väljer alternativet Text kan du skriva in text i kolumnens celler. Begränsa texten till 32 tecken. Om du väljer att dela kolumnresultat med deltagare i Mina resultat, ser de textvärdena för sina resultat.

   Du kan konvertera en numerisk poäng till text. Men om du inte har skapat ett eget bedömningsschema med text och går tillbaka till sifferresultat visas värden som inte kan konverteras som noll efter konverteringen. Vi rekommenderar att du skapar ett bedömningsschema med text och kopplar det till önskade kolumner om du vill att det ska stå text som resultat.

  • Procentsats: En procentsats visas. Poängen 21/30 visas till exempel som 70 %.
  • Fullständig/Ofullständig: När en deltagare har skickat in ett arbete visas en inlämningsikon i kolumnen, oavsett vilken poäng som har uppnåtts.
 4. Du kan även välja alternativ i menyn Sekundärvy. Standardinställningen är Ingen. Det sekundära värdet visas inom parentes i kolumnen i Kursadministration och resultat. Sekundärvärdet visas inte för deltagarna.
 5. Du kan även koppla en kolumn med en kategori. Standardinställningen är Ingen kategori. Med kategorier kan du filtrera informationen i Kursadministration och resultat, skapa smartvyer och beräknade kolumner.
 6. Ange totalt antal poäng i rutan Möjliga poäng. Alla inmatningar måste vara numeriska.

  Om du tilldelar 0 som den möjliga poängen representeras alla bedömningsscheman som använder en procentsats, såsom Procent eller Bokstav, i Hela Kursadministration och resultat som en poäng. Dessa bedömningsscheman baseras på procentandelen av poängen jämfört med möjlig poäng. När den möjliga poängen är 0 kan ingen procentandel beräknas.

 7. Om det finns bedömningsperioder kan du koppla kolumnen till en bedömningsperiod. Om det inte finns några bedömningsperioder visas inte den här menyn. Du kan använda bedömningsperioder för att filtrera data i Kursadministration och resultat samt skapa beräknade kolumner.
 8. Ange inlämningsdag om du vill. Om du ställer in inlämningsdag kan du ställa in i deltagaruppföljningen att en varning ska skickas om ett prov eller en uppgift inte har lämnats in i tid. Inlämningsdagar visas även i kurskalendern.
 9. Välj alternativen:
  • Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat: Välj Ja om du vill att kolumnen ska kunna inkluderas när beräknade kolumner skapas.
  • Visa denna kolumn för deltagare: Välj Ja om du vill att kolumnen ska visas för kursdeltagarna i Mina resultat.
  • Visa statistik (genomsnitt och median) i denna kolumn för deltagare i Mina resultat: Välj Ja om du vill att kursdeltagarna ska få se statistik tillsammans med resultatvärdet.

  När du ändrar kolumnen för ett prov i Kursadministration och resultat har du eventuellt inte möjlighet att välja alternativen Inkludera denna kolumn vid andra beräkningar i Kursadministration och resultat och Visa statistik (genomsnitt och median) i denna kolumn för deltagare i Mina resultat. De här alternativen kan inte ställas in om du har markerat alternativet Dölj resultat på detta test helt för lärare och Kursadministration och resultat på sidan Testalternativ.

 10. Klicka på Skicka.