Många lärare som undervisar fysiska och blandade kurser använder närvaro som en del av deltagarens sammanlagda resultat. Vissa lärosäten och program har närvaropolicyer som kräver att läraren registrerar hur många klassmöten deltagare har missat.

Lärare och lärosäten använder även närvarodata på följande sätt:

 • Internationella studenter med visa måste uppfylla närvarokrav.
 • Institutioner kan behöva bevisa ”undervisningstid” för bidrag eller ackreditering.
 • Många institutioner och lärare använder närvaro för att lägga fokus på att behålla deltagare.

För varje klassmöte kan du markera om en deltagare är närvarande, sen, frånvarande eller har beviljad frånvaro. Närvaroposterna för varje deltagare visas i en kolumn bredvid andra resultat. På sidan Närvaro visas profilbilder för att göra det enklare att identifiera deltagare.

Du kan låta närvaron ingå när du beräknar resultat, precis som en resultatkolumn för uppgifter.


Öppna närvaro

Kontrollpanelen > Kursverktyg > Närvaro

När du öppnar närvarofunktionen för första gången bestämmer du om du vill lägga till närvaro i Kursadministration och resultat. På sidan Närvaro väljer duLägg till närvaro och panelenInställningar öppnas.

Du kan ändra standardinställningarna för resultatvisning och för Sen i resultatschemat. För tillfället kan du inte ändra procentandelarna för Närvarande, Frånvarande och Beviljad frånvaro. Beviljad frånvaro räknas som Närvarande vid poängsättning. Du kan välja om du vill inkludera Beviljad frånvaro i beräkningar.

Spara inställningarna eller stäng panelen om du inte vill göra några ändringar. En närvarokolumn visas i Kursadministration och resultat, men du markerar närvaron via Kontrollpanelen > Kursverktyg > Närvaro.

Du kan när som helst ändra schemat i panelen Inställningar, spara och sedan uppdatera sidan. Det nya schemat används i resultatkapslarna på sidan Närvaro och i denövergripande vyn.


Ta en rundtur på närvarosidan

När du öppnar närvaron ser du som standard mötesvyn för den aktuella dagen, även om du inte har slutfört närvaroregistreringen av ett tidigare möte. I vyn Övergripande kan du se flera möten och den övergripande kursstatistiken. Du kan markera eller redigera närvaro i båda vyerna.

Mötesvyn

I mötesvyn kan du markera varje enskild deltagares närvaro. Du kan även använda menyn för en statusrubrik för att markera alla deltagare närvarande eller frånvarande. Därefter kan du ändra enskilda deltagares närvaro eller rensa alla registreringar. Ditt arbete sparas under tiden.

När du registrerar deltagarnärvaro uppdateras deltagarnas närvaroresultat automatiskt. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna se ändringarna direkt.

Mötesvyn är den enda vy som visas på små enheter.

Klicka på rubriken i datumkolumnen för att öppna menyn och utföra följande åtgärder:

 • Rensa alla deltagarmarkeringar för ett möte
 • Välja en annan status för alla deltagare
 • Undanta mötet
 • Redigera mötet
 • Ta bort mötet

Om du tilldelar alla deltagare samma status och vill ändra till en annan status får du en bekräftelse om att statusen har skrivits över.

Statusar

 • Närvarande: Inställd på 100 %. Du kan för närvarande inte ändra procentandelen.
 • Sena: Standardvärdet är inställt på 50 %. Justera procentsatsen i panelen Inställningar.
 • Frånvarande: Inställd på 0 %. Du kan för närvarande inte ändra procentandelen.
 • Beviljad frånvaro: Räknas som Närvarande vid poängsättning. Du kan välja om du vill inkludera Beviljad frånvaro i beräkningar.

I mötesvyn visas resultat alltid som procentsatser oavsett vilket schema du har valt i panelen Inställningar. På grund av att Mötesvyn bara visar en status ser du en procentsats, eftersom det är värdet av statusen.

Använd pilarna Föregående möte och Nästa möte för att navigera mellan mötena.

Klicka på deltagarnamn för att visa sammanfattningar av deras övergripande närvaro. Du kan se hur många klassmöten varje deltagare har missat. Varje deltagares totala poäng visas med schemat som du har valt i panelen Inställningar. Den här vyn är skrivskyddad.

Övergripande vy

I den övergripande vyn kan du markera närvaro, se närvarohistorik och klasstatistik, samt skapa nya möten.

När du registrerar deltagarnärvaro uppdateras deltagarnas närvaroresultat automatiskt. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna se ändringarna direkt.

Det senaste mötet som du måste markera närvaro för visas till höger på skärmen. Kolumnen är lila tills du lägger till närvaro för alla deltagare.

Du kan använda menyn för en kolumnrubrik för att markera alla deltagare som närvarande eller frånvarande. Sedan kan du ändra status för enskilda deltagare via deras celler vid behov. Ditt arbete sparas under tiden.

Om du tilldelar alla deltagare samma status och vill ändra till en annan status får du en bekräftelse om att statusen har skrivits över.

Deltagaröversikt i resultatkapsel

Resultatkapslen för varje deltagare visar det totala närvaroresultatet utifrån det schema som du har valt i panelen Inställningar, till exempel A+ istället för 100. Klicka på deltagarnamn för att visa sammanfattningar av deras övergripande närvaro. Du kan se hur många klassmöten varje deltagare har missat. Den här vyn är skrivskyddad. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna direkt se ändringen i sina resultat.

Övergripande kursöversikt

I den Övergripande vyn visas övergripande statistik för deltagarens närvaro i kursen. Följande statistik ingår:

 • Kursgenomsnitt i resultatkapslen
 • Fullständig närvaro
 • Genomsnittlig eller över genomsnittlig närvaro: Deltagare med fullständig närvaro inkluderas
 • Under genomsnittlig närvaro

Om en deltagare bara har beviljad frånvaro, inga poster eller om allt har tagits bort från kursen inkluderas inte deltagarens närvaro i den övergripande kursstatistiken. Antal deltagare som listas vid varje statistik kanske inte motsvarar det totala antalet deltagare.

Om alla deltagare har närvaro stämmer antalet för genomsnittlig/över genomsnittlig och under genomsnittlig närvaro med det totala antalet deltagare.

Uppgifter för otillgängliga deltagare visas i skrivskyddat läge och deras tidigare närvaro inkluderas inte i den övergripande kursstatistiken.


Redigera ett möte

Klicka på rubriken i datumkolumnen för att öppna menyn och välj Redigera möte. Du kan välja ett nytt datum i popup-kalendern. Om du ändrar mötesdatum eller väljer Gå till dagens datum sorteras alla möten kronologiskt när du stänger och öppnar sidan Närvaro.

Du kan välja ett mötesdatum längre fram. Om du har ett eller flera möten längre fram öppnas mötesvyn fortfarande på det senaste mötet för Idag.


Lägg till eller ta bort ett möte

I den Övergripande vyn kan du lägga till ett möte om klassen har haft ett möte utanför klasschemat. Du kan även ta bort ett möte som du har ställt in.

Lägg till ett möte

I den Övergripande vyn kan du lägga till närvaro för flera möten på en dag. Om din klass till exempel träffades för en utflykt efter den schemalagda lektionen kan du lägga till ett möte och markera närvaro. Klicka på plusikonen bredvid ett befintligt mötesdatum för att lägga till ett nytt möte.

Ta bort ett möte

Du kan ta bort ett möte i båda vyerna, men minst ett möte måste finnas kvar. Du kan inte ha en tom närvarosida. Om du bara har ett möte och tar bort det, ersätts det av ett nytt möteIdag.

Deltagarnas totala närvaroresultat uppdateras till att inte inkludera mötet som tagits bort.

Klicka på rubriken i datumkolumnen i mötesvyn för att öppna menyn och välj Ta bort möte.

I den Övergripande vyn klickar du på rubriken i datumkolumnen för att öppna menyn och väljer Ta bort möte.


Undanta ett möte

I mötesvyn eller denövergripande vyn kan du undanta ett möte som inte längre kräver närvaro. Deltagarnas totala närvaroresultat uppdateras till att inte inkludera det undantagna mötet, även om du har markerat några eller alla cellerna. Du kan även ta bort undantag i båda vyerna.

När du undantar ett möte innehåller mötets kolumnrubrikmeny inte längre alternativet att markera alla deltagare närvarande eller frånvarande. Menyalternativet Undanta möte ändras även till Rensa undantag.

Undantagna möten visas gråmarkerade och alla rutnätscellerna är inaktiverade. Ett nullvärde eller ett tomt värde (--) visas för alla deltagare utan en markering. Om du har markerat en deltagare med en status behålls den, men skrivskyddas och går inte att ändra.

På små enheter kan du bara se närvaro i Mötesvyn. När du undantar ett möte kan statusalternativen inte användas förrän du rensar undantaget.


Se närvaro i Kursadministration och resultat

Du kan se närvaro i kursadministration och resultat, men du kan inte markera närvaro. Deltagarnas totala närvaropoäng visas alltid med 100 poäng som max. Du kan inte ta bort närvarokolumnen, men du kan dölja den i din vy.

Närvarokolumnen läggs automatiskt till i kategorin Närvaro. Du kan ändra kategori på sidan Redigera kolumn.

Du kan överlag utföra samma åtgärder på närvarokolumnen som på andra kolumner. Du kan till exempel lägga till ett visningsnamn och ändra inställningarna, som primärvy och använda närvaro i beräkningar.

Mer information om att beräkna resultat

Öppna en cellmeny och välj Bedöm användares aktivitet för att visa en översikt av deltagarens totala närvaro.

Du kan se hur många klassträffar deltagaren har missat. Varje deltagares totala poäng visas med schemat som du har valt i panelen Inställningar. Den här vyn är skrivskyddad. Klicka på Gå tillbaka till kursadministration och resultat längst ner på skärmen för att gå tillbaka till rutnätet.

Även om du kan redigera deltagarnas totala närvaro från resultatcellerna i kursadministration och resultat, visas inga ändringar för träffar som du redan har markerat. Om en deltagare har varit närvarande alla gånger och du ändrar deltagarens närvarocell från 100 till 75, blir deltagarens nya totala närvaro 75. När du öppnar närvaron visas 75 som den totala närvaron, även om deltagaren har varit närvarande alla gånger. Vi rekommenderar att du istället gör ändringar i enskilda möten om du vill ändra en deltagares totala närvaro.


Vyer för mobil och surfplatta

I ditt fysiska klassrum kan du använda din mobiltelefon eller surfplatta för att markera närvaro framför deltagarna. Du har tillgång till en kompakt närvarovy som visar ett möte i taget, tillsammans med deltagarnas profilbilder. Du behöver inte göra några anteckningar till senare eller markera närvaron på datorn.

Längst upp på skärmen kan du välja en status och markera alla deltagare på en gång. Ditt arbete sparas under tiden. Du kan även markera några deltagare med en status och sedan gå vidare till nästa status. Deltagare grupperas efter den status som du har tilldelat. Deltagare som inte har markerats flyttas till överst i listan. Om några deltagare är otillgängliga visas de i ett eget avsnitt.

När du registrerar deltagarnärvaro uppdateras deltagarnas närvaroresultat automatiskt. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna se ändringarna direkt.

Använd pilarna Föregående möte och Nästa möte för att navigera mellan mötena.


Deltagarvy

Deltagarna kan se en sammanfattning av närvaro och hur många möten de har missat.

Mer information om deltagarvyn för närvaro


Exportera närvarodata

I den Övergripande vyn väljer du ikonen Exportera för att ladda ner en CSV-fil med deltagarnas närvaro. Nedladdningen startar omedelbart utan bekräftelse.


Närvaro och kurskopia, arkivering/återställning och export/import

Närvarodata inkluderas inte i kursexporten eller när du kopierar en kurs till en ny eller befintlig kurs. Närvaroalternativet tas bort från kopierings- och exportalternativen.

Närvarodata inkluderas i en arkivering/återställning och i en exakt kurskopia.

Exportera/importera skapar en närvarokolumn som du inte kan ta bort, men inga närvarodata läggs till.

Specifika scenarier och resultaten

 • Om du kopierar en kurs med närvarodata till en ny kurs eller en befintlig kurs utan närvarodata kopieras inte källkursens närvarodata. En närvarokolumn utan data, som du kan radera, läggs till.
 • Om du kopierar en kurs med närvarodata till en befintlig kurs med närvarodata finns två närvarokolumner. Du kan ta bort den extra kolumnen.
 • Om du gör en exakt kopia av en kurs med närvarodata har den nya kursen en närvarokolumn med alla data från källkursen.
 • Om du exporterar en kurs med närvarodata och importerar den till en befintlig kurs utan närvarodata har den befintliga kursen inga närvarodata. Med du kan inte ta bort närvarokolumnen.
 • Om du exporterar en kurs med närvarodata och importerar den till en befintlig kurs med närvarodata har den befintliga kursen två närvarokolumner. Du kan inte ta bort den extra kolumnen. Båda kolumnerna är öppna för att visa samma data. Om du tar bort data från en kolumn tar du också bort den från den andra kolumnen.
 • Närvarodata inkluderas i kursarkiv. När du arkiverar din kurs skapar du en stillbild eller en permanent post av din kurs. Ett arkiv innehåller allt innehåll, all kursstatistik, alla användare och all kursinteraktion, som diskussioner, närvaro och resultat. Om du arkiverar och återställer en kurs har den nya kursen en närvarokolumn med alla befintliga data.

Mer om att arkivera din kurs


Ta bort kopierade närvarodata för kurser

När du förbereder en kurs för en kommande termin kan du kopiera allt innehåll, inklusive resultatkolumner, från förra terminens kurs. Du kan ta bort närvarokolumner som har lagts till när kursen kopierats.

Du kan även ta bort närvarokolumnen som är kopplad till din kurs om du tar bort alla närvaroposter för deltagarna först.

I Kursadministration och resultat ska du öppna kolumnens meny och välja Radera kolumn.


Närvarorapportering i Collaborate

Låt Collaborate ta närvaron åt dig. Om du använder Collaborate från din Blackboard Learn-kurs kan du välja att låta Collaborate skicka deltagarnas närvaro till sidan Närvaro i din Blackboard Learn-kurs.

Deltagarna måste gå med i sessionen via Collaborate-verktyget i deras kurs. För de som går med via en gästlänk tas den sessionen inte med i beräkningen av deras närvaro.

Närvarorapportering är avstängt som standard. Du måste aktivera närvarorapportering för varje session som du vill spåra närvaron på. Närvarorapporteringen är endast tillgänglig under sessioner med ett slutdatum och en sluttid.

Mer om att aktivera närvarorapportering för din Collaborate-session

Baserat på de kriterier du ställer in spårar Collaborate om en deltagare är närvarande, sen eller frånvarande från en session. Collaborate skickar sedan den informationen direkt till sidan Närvaro i din Blackboard Learn-kurs.

Närvaron från Collaborate-sessionen räknas in i varje deltagares genomsnittliga närvaro för kursen, som även kan användas för att beräkna deltagares resultat.

Du hittar dessa saker på sidan Närvaro:

 • Collaborates närvaroinformation visas i kronologisk ordning och visar namn, datum och tid för sessionen. Du kan ändra datum för mötet men inte namn eller tid.
 • Ikonen för källinformation visas ovanför sessionsnamnet. Om du för pekaren över det kan du se att källan för informationen är Collaborate.

Du kan redigera, ta bort och undanta närvaroinformation i Collaborate.

Möte kontra Övergripande vy

Mötesvy: Ikonen för källinformation visas ovanför sessionsnamnet.

Övergripande vy: Ikonen för källinformation visas ovanför varje sessionsnamn.