Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Tre kolonnetyper

Det vises tre kolonner i vurderingssenteret: bruker, beregnet og vurdering. Hver kolonne har en meny med alternativer. Hvilke alternativer som vises, varierer avhengig av kolonnetypen.

Når du oppretter eller redigerer kolonner, kan du velge innstillinger for å vise dataene du vil ha i vurderingssenteret. Du kan også skjule og vise kolonner, tilknytte kolonner med kategorier og vurderingsperioder og omorganisere kolonner.

Mer om beregnede kolonner


Om brukerkolonner

I nye emner vises seks standardbrukerkolonner i rutenettet i vurderingssenterrutenettet.

 • Etternavn
 • Fornavn
 • Brukernavn
 • Student-ID
 • Siste tilgang
 • Tilgjengelighet

Du kan ikke slette eller redigere standardbrukerkolonner. Du kan skjule alt bortsett fra første brukerkolonne i rutenettet. Hvis du må skjule den første kolonnen, kan du omorganisere brukerkolonnene på Kolonneorganisering-siden. Minst én av brukerkolonnene må vises. Du kan også fryse brukerkolonner sånn at de holdes på plass når du blar i rutenettet.

Brukere-siden kan du gjøre brukeren utilgjengelig. I vurderingssenteret vises Bruker utilgjengelig-ikonet i kolonnen til en utilgjengelig bruker. Raden til brukeren er imidlertid ikke skjult i rutenettet. Utilgjengelige brukere får ikke tilgang til emnet.

Hvis du vil sortere basert på en kolonne, velger du kolonneoverskriften. Du kan for eksempel sortere Siste tilgang-kolonnen. Brukeren som åpnet emnet sist, vises først i listen. Den sorterte listen gjelder til du endrer den eller logger ut.


Kolonne for ekstern vurdering

Resultatene i den kolonnen for ekstern vurdering deles med institusjonen din som vurderingene til studentene for emnet ditt. Du bestemmer hvilken kolonne som angis som den eksterne vurderingen. I nye emner er standard totalkolonne standard ekstern vurderingskolonne, og Ekstern vurdering-ikonet vises i kolonneoverskriften. Du kan ikke slette standard totalkolonne før du angir en annen kolonne som ekstern vurdering.

For å sette ekstern vurdering, åpne kolonnens meny og velg Angi som sluttvurdering. Sluttvurdering-ikonet vises i kolonneoverskriften du velger, og ingen ikoner vises i overskriften for standard totalkolonne.

Hvis du kopierer eller gjenoppretter et emne, forblir den eksterne vurderingskolonnen som den eksterne totalvurderingskolonnen.


Menyalternativer

Alle kolonnenes menyer viser alternativer som er spesifikke for den kolonnen.

Eksempel: Rediger kolonnenavn

Du kan ikke endre elementnavnet til kolonner som er opprettet automatisk for elementer som kan vurderes – for eksempel prøver og oppgaver – i vurderingssenteret. Du kan redigere navnet på et element som kan gis vurdering, i emnet ditt, og navnet endres i vurderingssenteret.

Rediger kolonne-siden for automatisk opprettede kolonner kan du skrive inn et annet navn i Navn på vurderingssenter-ruten. Navnet du oppgir, vises bare for deg i Vurderingssenter-rutenettet. Studentene ser ikke dette navnet. Navnet på gjenstanden i emnet ditt endres ikke.

Mer om hvordan du åpner kolonnemenyer med JAWS®


Automatisk sletting av vurderingskolonner

Hvis du sletter en innholdsmappe i et innholdsområde som inneholder vurderte elementer med ingen forsøk, vil korresponderende kolonner også bli slettet fra vurderingssenteret.

Mer om sletting av beholdere og innhold

Skjul kolonner for studenter


Kan jeg kontrollere når studentene ser vurderinger og tilbakemeldinger?

Du kan skjule kolonner for studentenes Mine vurderinger-sider mens du tilordner vurderinger og tilbakemeldinger. Du ser fortsatt kolonner i rutenettet i vurderingssenteret selv om du skjuler dem for studentene.

 1. Åpne menyen for en kolonneoverskrift i vurderingssenteret, og velg Rediger kolonneinformasjon.
 2. Rediger kolonne-siden går du til Alternativer-delen.
 3. Velg Nei for Ta med denne kolonnen i beregningene i vurderingssenteret og Vis studentene denne kolonnen.
 4. Velg Send.

Da ser ikke studentene det vurderte arbeidet på Mine vurderinger-sidene. Hvis en student åpner det vurderte arbeidet fra et innholdsområde, vises det ingen vurderinger eller tilbakemelding.

I rutenettet i vurderingssenteret vises kolonnen med Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet ved siden av kolonnetittelen.

Når du er klar til å vise studentene vurderingene og tilbakemeldingene, kan du gå til Rediger kolonne-siden og velge Ja for begge alternativene.


Automatisk opprettede vurderingskolonner

Når du oppretter elementer som kan vurderes, i emnet ditt, opprettes vurderingskolonner automatisk i vurderingssenteret: Du kan redigere en vurderingskolonne for å endre navn på den, knytte den til en annen kategori og tilknytte den til en vurderingsmatrise og vurderingsperiode. Du kan også bestemme om studentene skal få se resultatene i Mine resultater, og ta med eller utelukke kolonnen i beregningene.

Når studenter sender inn arbeid som er klart til å vurderes, vises et Ikke vurdert-ikon i cellene deres.

 • Oppgaver : Du kan levere oppgaver til enkeltpersoner eller grupper.
 • Spørreundersøkelser: Spørreundersøkelser gis poeng automatisk av systemet. Når studenter fullfører spørreundersøkelser, vises et Fullført-ikon i cellen til studentene. For å se resultater for spørreundersøkelser kan du åpne kolonnemenyen og velge Forsøksstatistikk. Du kan se hvor mange prosent av elevene som har valgt hvert enkelt svar. Du kan ikke se individuelle resultater fordi svarene fra studentene er anonyme.
 • Prøver: De fleste prøvespørsmålene gis poeng automatisk av systemet. Hvis du oppretter en prøve som bare består av spørsmål som gis poeng automatisk, vises vurderingene i cellene til studentene. Hvis du oppretter en prøve som inneholder spørsmål du må gi poeng manuelt –for eksempel langsvar – vises Ikke vurdert-ikonet i cellene til studentene. Du må vurdere disse spørsmålene før prøveresultatene vises i cellene til studentene.
 • Diskusjonstavle: Hvis du har slått på vurdering for forum eller tråder, må du vurdere de publiserte innleggene manuelt. Når et gruppemedlem legger ut et innlegg i en gruppediskusjonstavle som vurderes, gjelder vurderingen du tildeler bare for det individuelle medlemmet.
 • Blogger, dagbøker og wiki: Hvis du har slått på vurdering, må du vurdere de publiserte innleggene og wiki-bidragene manuelt.
 • Deltakelse: Hvis du åpner Deltakelse fra Kontrollpanel > Emneverktøy, kan du opprette deltakelse i vurderingssenteret.

Manuelt opprettede vurderingskolonner

Du kan opprette vurderingskolonner for aktiviteter som har foregått utenfor klassen – for eksempel forskningstorg eller kunstutstillinger med jury. Eller så kan du tildele studiepoeng for deltakelse eller oppmøte i aktiviteter. Det finnes ingen innsendinger for elementer som legges til manuelt. Kolonnen fylles ut når du tilordner vurderingene.

 1. Velg Opprett kolonne i vurderingssenteret.
 2. Opprett vurderingskolonne-siden kan du skrive inn et kort navn og en valgfri beskrivelse. Navnet blir kolonnenavnet i vurderingssenteret og på studentenes Mine resultater-sider. Hvis navnet er for langt til å vises tydelig i vurderingssenteret, legger du til et kortere navn i Navn på vurderingssenter-boksen.
 3. Foreta et valg i Primær visning-menyen. Utvalget er vurderingsformatet som vises i vurderingssenteret og til studenter i Mine vurderinger. Hvis du har opprettet egendefinerte vurderingsskjemaer, vises de i listen. Fem standardalternativer vises:
  • Poengsum: Numerisk vurdering er standard innstilling. Hvis du ikke foretar et valg, vises poengsummen i rutenettet.
  • Bokstav: En bokstavvurdering vises. Standard vurderingsskjema brukes til å tilordne bokstavvurderinger. En poengsum på 21/30 tilsvarer for eksempel 70 % og vises som en C.
  • Tekst: Tekst vises i kolonnen når du oppretter og tilknytter tekstvurderingsskjemaer. Eksempler på tekstverdier omfatter: Utmerket, Svært bra, Bra, Middels og Dårlig –ELLER– tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende. Hvis det ikke finnes noen vurderingsskjemaer, og du velger Tekst-alternativet, kan du skrive tekst i kolonnecellene. Begrens teksten til 32 tegn. Hvis du velger å dele kolonneresultatene med studentene dine i Mine resultater, kan de se tekstverdiene for vurderingene sine.

   Du kan konvertere en numerisk poengsum til tekst. Men hvis du ikke lager et egendefinert tekstvurderingsskjema, og går tilbake til numerisk poengsetting, viser verdier som ikke kan konverteres, en null etter konvertering. Hvis du vil inkludere tekst som vurderinger, anbefaler vi at du oppretter et tekstvurderingsskjema og knytter det til de riktige kolonnene.

  • Prosent: En prosent vises. En poengsum på 21/30 vises for eksempel som 70 %.
  • Fullført/ufullstendig Når studenter sender inn elementer, vises et Fullført-ikon i kolonnen uansett hvilken poengsum studenten fikk.
 4. Du kan eventuelt foreta et valg i Sekundær visning-menyen. Standardinnstillingen er Ingen I vurderingssenterkolonnen vises sekundærverdien i parentes. Sekundærverdien vises ikke til studenter.
 5. Du kan alternativt tilknytte kolonnen med en kategori. Standardinnstillingen er Ingen kategori. Bruk kategorier til å filtrere vurderingssenterdataene, opprette smartvisninger og opprette beregnede kolonner.
 6. I Mulige poeng-boksen kan du skrive inn total poengsum. Innleggene må være numeriske.

  Hvis du velger 0 som antallet mulige poeng, representeres alle vurderingsskjemaer som bruker en prosentverdi (for eksempel «Prosent» eller «Bokstav»), som en poengsum i det fullstendige vurderingssenteret. Disse vurderingsskjemaene er basert på prosentverdien for poengsummen sammenlignet med det mulige antallet poeng. Når antallet mulige poeng er 0, er det ikke mulig å beregne en prosentverdi.

 7. Hvis det finnes vurderingsperioder, kan du tilknytte kolonnen med en vurderingsperiode. Hvis det ikke finnes noen vurderingsperioder, vises ikke menyen. Du kan bruke vurderingsperioder for å filtrere vurderingssenterdata og opprette beregnede kolonner.
 8. Du kan alternativt oppgi en leveringsfrist. Du kan bruke leveringsfrister sammen med oppfølgingssenteret til å generere varsler hvis prøver eller oppgaver ikke leveres i tide. Leveringsfristene vises også i emnekalenderen.
 9. Velg Alternativer:
  • Inkluder denne kolonnen i vurderingssenterberegninger: Velg Ja for å gjøre kolonnen tilgjengelig for mulig inkludering når du oppretter beregnede kolonner.
  • Vis denne kolonnen til studenter: Vis Ja for å vise kolonnen til studenter i Mine vurderinger.
  • Vis statistikk (gjennomsnitt og median) for denne kolonnen til studenter i Mine resultater Velg Ja for å inkludere statistisk informasjon med vurderingsverdien når den vises til studenter.

  Når du redigerer vurderingssenterkolonnen for en prøve, er kanskje ikke alternativene for å inkludere denne kolonnen i andre vurderingssenterberegninger og vise statistikk (gjennomsnitt og median) for denne kolonnen til studenter i Mine resultater tilgjengelig. Alternativene er ikke tilgjengelige hvis du velger alternativet for å skjule resultatene for denne prøven fullstendig fra læreren og vurderingssenteretPrøvealternativer-siden.

 10. Velg Send.