Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.

Kriterier kan bidra till konsekvent och opartisk bedömning, och hjälpa deltagare att fokusera på vad du förväntar dig.

Kriterier är ett poängsättningsverktyg som du kan använda för att utvärdera bedömt arbete. När du skapar kriterier delar du upp det arbete som kursdeltagarna ska utföra i olika delar. Du kan formulera tydliga beskrivningar av vad som ingår varje del för olika kunskapsnivåer.

Med kriterier blir det enklare för kursdeltagarna att organisera sitt arbete eftersom de tydligt kan se vad som krävs för att nå ett visst resultat. Genom att låta kursdeltagarna se bedömningskriterierna innan de utför sitt arbete är du öppen med vad som gäller när du bedömer det.

Skapa kriterier

Du kan skapa flera olika uppsättningar kriterier i en kurs. Kriterier består av rader och kolumner. Det är en rad för varje kriterium. Kolumnerna motsvarar de olika prestationsnivåerna för varje kriterium. Nya kriterieuppsättningar består av tre rader och tre kolumner.

När du har skapat kriterier kan du koppla dem till innehåll i kursen.

Kontrollpanel > Kursverktyg > Kriterier

 1. På sidan Kriterier klickar du på Skapa kriterier. Skriv in ett namn och eventuellt en beskrivning.
 2. Klicka på Lägg till rad om du vill lägga till ett nytt kriterium längst ner i rutnätet.
 3. Klicka på Lägg till kolumn om du vill lägga till en ny kunskapsnivå i rutnätet.
 4. Välj typ av kriterier i menyn Kriterietyp:
  • Inga poäng: Kursdeltagarna får endast skriftlig återkoppling.
  • Poäng: En viss poäng ställs in för varje kunskapsnivå.
  • Poängintervall: Ett värdeintervall ställs in för varje kunskapsnivå.
  • Procent: Antalet möjliga poäng på arbetet avgör vilken procentpoängen blir.
  • Procentintervall: Ett värdeintervall ställs in för varje kunskapsnivå. När du bedömer väljer du lämplig procentnivå för varje enskild prestationsnivå. Poängen räknas fram automatiskt som följer: vikten x prestationsprocent x poängen på arbetet.
 5. Om du vill ändra namnet på en rad eller kolumn öppnar du rubrikens meny och väljer alternativet Redigera. Skriv in ett nytt namn och klicka på Spara.
 6. Ange ett poängvärde eller en procentsats för varje rad och kolumn.
 7. Ange en beskrivning av kriteriet och den kopplade kunskapsnivån. Varje cell är begränsad till 1 000 tecken.
 8. Klicka på Skicka.

Du kan ändra ordningen på rader och kolumner. Om du klickar på någon av rubrikerna Kriterier eller Prestationsnivåer öppnas en panel för omordning.

När du har använt en uppsättning kriterier för bedömning kan kriterierna inte längre ändras. Du kan kopiera ett kriterium för att skapa ett dubblettkriterium som du kan redigera.

Mer information om att bedöma med kriterier

Procentbaserade kriterier

När du väljer procentbaserade kriterier kan du välja mellan följande alternativ:

 • Kryssrutan Visa villkorsvikt: Här väljer du om du vill att kriterievikterna ska visas eller döljas. Om du lägger till fler rader med vikterna dolda fördelas vikterna jämnt över alla nya kriterier.
 • Uppdatera viktning: Klicka på det här alternativet när du har lagt till en ny rad och vill att alla kriterier ska vara jämnt viktade. Om du vill att olika kriterier ska ha olika viktning skriver du in procentsatser för vart och ett av kriterierna. Du måste markera kryssrutan Visa villkorsvikt för att alternativet Uppdatera viktning ska visas.

Totalviktningen för alla villkor måste vara lika med 100 %. Ingen rad kan ha 0 %. Åtminstone en prestationsnivå måste ha värdet 100 %.


Koppla kriterier

Du kan koppla kriterier till följande typer av bedömningsbara objekt:

 • Uppgifter
 • Öppna frågor, kortsvarsfrågor och svar via fil-frågor
 • Bloggar och loggböcker
 • Wiki-webbplatser
 • Diskussionsforum och diskussionstrådar

Du kan även koppla kriterier till valfri kolumn i Kursadministration och resultat om den kolumnen inte ingår i något sammanräknat resultat. Du kan till exempel koppla kriterier till manuellt skapade kolumner för lektionsdeltagande och använda kriterierna för att bedöma deltagandet på lektionerna. Det gör du genom att öppna menyn till kolumnen och välja alternativet Redigera kolumninformation.

Du kopplar kriterier genom att öppna menyn Lägg till kriterier och välja ett av följande alternativ:

 • Välj kriterier: Du väljer mellan de kriterier som du har skapat.
 • Skapa nya kriterier: Ett nytt fönster öppnas där du kan skapa kriterier.
 • Skapa utifrån befintliga: Du använder befintliga kriterier för att skapa nya.

I kolumnen Typ kan du välja mellan alternativen Används vid bedömning eller Används för sekundär granskning för kriterierna. Om du kopplar flera uppsättningar kriterier kan du endast ställa in en uppsättning som primär.

I menyn Visa kriterier för deltagare finns fyra alternativ för kriterievisning:

 • Nej: Kursdeltagarna kan inte se kriterierna.
 • Ja (med kriteriepoäng): Kursdeltagarna kan se kriterierna när du gör objektet som de är kopplade till tillgängligt. De ser även möjliga poäng eller procentvärden.
 • Ja (utan kriteriepoäng): Kursdeltagarna kan se kriterierna när du gör objektet som de är kopplade till tillgängligt. De ser dock inte möjliga poäng eller procentvärden.
 • Efter bedömning: Kursdeltagarna får se kriterierna först efter att du är färdig med bedömningen av deras inlämningsuppgifter.

För procentbaserade kriterier anger du möjliga poäng. För poängbaserade kriterier uppmanas du att använda poängvärdena i kriterierna som möjliga poäng för objektet.

Poängvärden för provfrågor ställs in på huvudytan för provet eller frågebanken. Med både poäng- och procentbaserade kriterier justeras beräkningarna efter de poängvärden som ställts in för provfrågorna. Frågor som du har kopplat med kriterier visas med en kriterieikon bredvid poängrutan.


Deltagarens vy över innehåll med kriterier

Deltagare kan välja Visa kriterium och visa bedömningskriterierna innan de skickar in sitt arbete. De kan flytta kriteriefönstret bredvid innehållet så att de kan se anvisningarna samtidigt som kriterierna.

Om du inte valde ett alternativ för ett kriterium i kriteriets listvy och sedan skrev återkoppling, sparades inte återkopplingen när du sparade kriteriet.

För en uppgift

För en testfråga


Hantera kriterier

Öppna ett kriteriums meny för att redigera, kopiera eller ta bort det. Du kan även välja alternativet Visa kopplat innehåll och se vilka inlämningsobjekt som kriterierna är kopplade till.

Du kan kopiera kriterier om du har ett liknande bedömningsbart inlämningsobjekt som du vill använda samma bedömningskriterier för. Du kan behålla inställningarna och sätta ett nytt namn på kriterierna. Om du vill redigera kriterier som använts kan du kopiera dem. Då sparas en kopia med samma namn och med siffran 1 tillagd: ”Inledningstal(1).”

Hantera kopplade kriterier

När du redigerar ett inlämningsobjekt med kopplade kriterier kan du ändra alternativen för kriterierna.

Under rubriken Kopplade kriterier har du följande inställningsalternativ:

 • Ta bort kriteriekoppling: Kopplingen till kriterierna tas bort, men själva kriterierna finns kvar. Du kan ta bort kriterier från en uppgift som du har bedömt. Resultaten finns kvar. Resultaten är inte längre kopplade till kriterierna, utan visas nu istället som resultat du har lagt till manuellt.
 • Visa kriterium öppnar en förhandsgranskning som du inte kan redigera. Här finns en länk varifrån du kan se vilka objekt som är kopplade till kriterierna och skriva ut kriterierna.
 • Redigera kriterier öppnar kopplade kriterier så att du kan redigera dem. Om du redan har använt kriterierna för bedömning kan de inte redigeras.