This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan skapa utskrivbara rapporter för dina kurser och deltagare. Du kan även ta fram rapporter med resultat från en viss bedömningsperiod för en viss grupp av kursdeltagare i en klass. Du kan endast välja deltagare från en sektion som ska visas i rapporten. Du måste köra en separat rapport för varje sektion.

Beroende på vilken version du använder av Blackboard Learn kan deltagare få bekräftelsenummer när de skickar in uppgifter. Om den här funktionen är tillgänglig kan du se bekräftelsenumren för alla deltagarinlämningar i Kursadministration och resultat.

Om du vill kan du ställa in vad rapporterna ska innehålla. Du kan ställa in om det ska finnas text i sidhuvud och sidfot, en underskriftsrad, datum eller kursinformation.

När du skriver ut går det endast att skriva ut en deltagare per sida.

Skapa rapporter

Öppna menyn Rapporter i Kursadministration och resultat och välj alternativet Skapa rapport.

Du kan ställa in alternativ och ange text för de olika delarna i rapporten. I sidfoten kan du ställa in formatet på datumet för när rapporten skapades.

Du kan inte skapa rapporter om grupper om inga grupper dessförinnan har skapats.

Om du vill markera flera kursdeltagare håller du skifttangenten nedtryckt och klickar på den första och sista deltagaren som du vill markera. Om du vill markera kursdeltagare som inte ligger efter varandra i listan håller du Ctrl intryckt och klickar på varje enskild deltagare som du vill markera. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten.

Du kan förhandsgranska rapporten innan du kör den.


Spara eller skriva ut rapporter

Om du vill spara en rapport väljer du alternativet Spara som i webbläsaren och anger var rapporten ska sparas. Rapporten sparas som en HTML-fil.

Om du vill skriva ut en rapport använder du webbläsarens utskriftsfunktion. Välj önskade alternativ för utskriften. Mer information om utskrifter finns i onlinehjälpen till webbläsaren.


Statistik i Kursadministration och resultat

I Kursadministration och resultat kan du se statistik om kolumner och användare. Statistiksidorna är skrivskyddade. Här kan du inte ändra resultat eller annan information.

Sidan Användarstatistik

På sidan Användarstatistik kan du se uppgifter om aktuell kursdeltagare och hur stor andel av kursarbetet och hur många arbeten som denne hittills avklarat.

Vilka kontaktuppgifter som visas beror på vad kursdeltagaren i fråga har ställt in ska visas.

På sidan Användarstatistik visas statistik för en deltagare. Du kommer till sidan genom att öppna menyn för en användare i Kursadministration och resultat och klicka på Visa användarstatistik.

Open and see the student's statistics page

Om du vill ta fram information för en annan användare medan du är på sidan Användarstatistik väljer du önskad deltagare i menyn Användare och klickar på Sök. Använd vänster- och högerpilarna för att flytta till föregående eller nästa deltagare i alfabetisk ordning. Du kan skicka e-postmeddelanden till deltagarna under rubriken Kontakt på den här sidan.

Om du vill ändra statistiken som visas på sidan kan du välja vy i menyn Visa statistik för och klicka på Uppdatera. Den fullständiga vyn över Kursadministration och resultat visas som standard, men om du väljer en annan vy visas den statistiken.

Sidan Kolumnstatistik

På sidan Kolumnstatistik visas statistik för ett visst resultatobjekt, däribland genomsnitt, medianvärde och standardavvikelse. Du kan även se hur många inlämnade arbeten som fortfarande inte bedömts och hur resultaten är fördelade.

Du går till sidan genom att öppna menyn till en kolumnrubrik i Kursadministration och resultat och välja alternativet Kolumnstatistik.

Du kan välja om du även vill se statistik för ej tillgängliga kursdeltagare. Öppna menyn Visa statistik för och välj alternativet Alla användare. Klicka på Uppdatera.

Om du vill se en annan kolumn väljer du den kolumnen i menyn Kolumn och klickar på Kör. Du kan gå mellan kolumner med hjälp av pilarna för nästa kolumn och föregående kolumn.

Statistik som visas

  • Minimi- och maxvärden: Den lägsta och högsta poängen för alla resultatkolumner i Kursadministration och resultat.
  • Intervall: Det numeriska intervallet mellan det lägsta och högsta resultatet för ett arbete
  • Genomsnitt: Det statistiska genomsnittet för arbetet
  • Medel: Medianpoängen för arbetena
  • Standardavvikelse: Skillnaden mellan poängen för arbetet och genomsnittet
  • Varians: Ett statistiskt mått på spridningen eller variationen för arbetena

Bekräftelse om inlämning av deltagarnas uppgifter

När deltagare skickar uppgifter visas sidan Granska sändningshistoriken med information om inskickade uppgifter och ett meddelande med ett bekräftelsenummer som visar att uppgiften har skickats. Deltagarna kan kopiera och spara det här numret som bevis på inlämningen och bevis för akademiska tvister. För uppdrag med flera försök får deltagarna olika nummer för varje sändning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för bekräftelser på inlämningar får deltagarna även ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och annan information för varje inlämning.

Du och dina deltagare kommer inte att kunna visa bekräftelsenummer om din institution använder Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller tidigare. E-postaviseringar för deltagare och deltagaråtkomst till kvittohistorik lanserades i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Du och administratörerna har ett register i systemet som kan hämtas även om ett försök, en uppgift eller en deltagare senare tas bort från kursen. Dessa poster underhålls i kursen och kan även hämtas efter arkiverings- och återställningsprocessen.

Du kan komma åt alla dina elevers bekräftelsenummer från Kursadministration och resultat. Öppna menyn Rapporter och välj Inlämningskvitton.

På sidan Inlämningskvitton kan du visa information för varje uppgift, till exempel vem som har skickat in och när. Gruppuppgifter loggas dessutom och i kolumnen Avsändare ser du vem som har skickat in för gruppen. I kolumnen Sändning kan du se om en deltagare har skickat en fil eller skrivit sändningen i redigeraren för uppgiften.

Använd menyerna överst på sidan för att filtrera objekten. I den andra menyn väljer du Ej tom och lämnar sökrutan tom för att visa alla inlämningskvitton. Du kan klicka på en kolumnrubrik för att sortera raderna i kolumnen.