This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Dela data från Kursadministration och resultat

Du kan ställa in att andra, till exempel assistenter, bedömare, kursdeltagare, observatörer med flera, ska få ta del av resultat och annan information. Deras roller avgör vilken åtkomst de har till Kursadministration och resultat och data i Kursadministration och resultat. Assistenter och bedömare har till exempel samma åtkomst till funktioner och verktyg i Kursadministration och resultat som lärare.

Kontrollera alltid institutionens regler och riktlinjer innan du vidarebefordrar uppgifter om kursdeltagare till andra. Uppgifterna kan vara sekretessbelagda. Du måste följa alla internationella, nationella och regionala lagar och regler för dataskydd och personlig integritet.

Dela Kursadministration och resultat med kursdeltagare

Du styr vilka data i Kursadministration och resultat som kursdeltagarna ska få se och när de ska få se dem. Du kan välja att inte visa kolumner för deltagarna. Kolumner som finns tillgängliga visas i Mina resultat och kan visas enskilt i resultatmodulen.

Du kan välja om statistik i Kursadministration och resultat ska vara tillgänglig för användare. Om statistiken är tillgänglig visas den tillsammans med tillhörande kolumn.

När du lägger till nya kolumner i Kursadministration och resultat har du följande alternativ:

  • Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat
  • Visa denna kolumn för deltagare
  • Visa statistik (genomsnitt och median) i denna kolumn för deltagare i Mina betyg.

På sidan Kursadministration och resultat kan du öppna menyn för en kolumn och välja alternativet Redigera kolumninformation. Här kan du ändra tillgänglighetsalternativen. Från menyn kan du även välja alternativet Dölj för deltagare (på/av).

Dela Kursadministration och resultat med observatörer

Observatörer har vanligtvis i uppgift att följa specifika användare i Blackboard Learn utan att interagera med systemet. Om du tillåter det kan observatörerna se dina kurser och följa en deltagares utveckling. Vid behov kan du även skicka e-postvarningar till observatörer från kursen.

När observatörer har loggat in har de tillgång till information om sina kursdeltagare i observatörspanelen som öppnas från fliken Min institution i panelen Verktyg. Om du tillåter det kan observatörerna se tillgängliga data i Kursadministration och resultat för sina respektive kursdeltagare.

Mer information om observatörsåtkomst


Spara och återanvända inställningar och data i Kursadministration och resultat

I nedanstående tabell kan du se hur du kan spara och återanvända inställningar och data från Kursadministration och resultat inom en kurs.

Alternativ för att spara data
Funktion Så här hanteras data och inställningar för Kursadministration och resultat
Arkiv Med alternativet Arkivera skapas en fullständig kopia av en kurs i ett zip-format. Alla kolumner med ackumulerade resultat, deltagarresultat och tillhörande inställningar i den arkiverade källkursen finns med i kurspaketet.
Återskapa Med alternativet Återskapa används en arkiverad kurs för att skapa en ny kurs. Alla kolumner med beräknade resultat, deltagarresultat och tillhörande inställningar i den arkiverade kursen återskapas i målkursen. Standardkolumnerna för slutgiltiga totalpoäng och slutgiltiga viktade resultat i den nya kursen åsidosätts med kolumnerna för ackumulerade resultat från det arkiverade kurspaketet.
Kopiera kursmaterial till en ny kurs Välj material från en befintlig kurs som du vill kopiera till en ny kurs. Inställningarna från den ursprungliga kursen i Kursadministration och resultat kopieras till den nya kursen. När du anger att Kursadministration och resultat ska ingå i kopian kopieras alla kolumner med beräknade resultat och tillhörande inställningar i källkursen till målkursen. Standardkolumnerna för slutgiltiga totalpoäng och slutgiltiga viktade resultat i den nya kursen åsidosätts med kolumnerna för ackumulerade resultat från källkursen.
Kopiera kursmaterial till en befintlig kurs Välj material från en befintlig kurs som du vill kopiera till en annan befintlig kurs. Kolumner i Kursadministration och resultat från den kopierade kursen läggs till i eventuella befintliga kolumner i målkursen. När du anger att Kursadministration och resultat ska ingå i kopian kopieras alla kolumner med beräknade resultat och tillhörande inställningar i källkursen till målkursen. Käll- och målkurserna sammanfogas och inget åsidosätts i målkursen. Målkursen innehåller alla kolumner med beräknade resultat från båda kurserna. Det kan leda till dubbletter av slutgiltiga totalpoäng och de viktade slutresultatkolumnerna.
Kopiera kurs med användare (Exakt kopia) En exakt kopia av en befintlig kurs skapas med alla användare och alla data om användarna. Alla kolumner med beräknade resultat, deltagarresultat och tillhörande inställningar i källkursen kopieras till målkursen. Standardkolumnerna för slutgiltiga totalpoäng och slutgiltiga viktade resultat i den nya kursen åsidosätts med kolumnerna för beräknade resultat från källkursen.
Exportera Vid export kan du välja hela eller delar av en befintlig kurs som ska läggas i en exporterad komprimerad fil. Vid export ingår inte data om kursdeltagare. När du anger att Kursadministration och resultat ska ingå i exporten finns alla kolumner med beräknade resultat och tillhörande inställningar i källkursen med i kurspaketet som exporteras.
Importera paket Med alternativet Importera paket kan du ladda upp valt kursmaterialet från en exporterad komprimerad fil till en kurs. Du kan ladda upp hela Zip-filen eller delar av den. När du anger att Kursadministration och resultat ska tas med i en import importeras alla kolumner med beräknade resultat och tillhörande inställningar i det exporterade kurspaketet till målkursen. Kurspaketet och målkurserna sammanfogas och inget åsidosätts i målkursen. Målkursen innehåller alla kolumner med beräknade resultat från båda kurserna. Det kan leda till dubbletter av slutgiltiga totalpoäng och de viktade slutresultatkolumnerna, vilket är tillåtet.