Kan jag tillåta flera försök för uppgifter som använder SafeAssign?

Ja. SafeAssign skapar rapporter för flera uppgiftsförsök. Om fler än ett försök tillåts innehåller rapporten bilagor för alla försök. SafeAssign känner igen om ett nytt försök på en uppgift kommer från samma deltagare och kontrollerar därför inte det nya försöket mot innehåll i tidigare försök.


Kan jag skapa gruppuppgifter med SafeAssign?

Ja. SafeAssign kan rapportera om gruppuppgifter. Gruppmedlemmarna som skickat in uppgiften visas i rapporten. Rapporten är kopplad till varje individuell deltagare när den visas i Kursadministration och resultat.


Finns det en storleksbegränsning för inskickade filer?

Ja. SafeAssign kan endast bearbeta inskickade filer som är mindre än 10 MB.


Vilka filtyper stöds för SafeAssign?

SafeAssign stöder endast följande filformat:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Filer i andra format kontrolleras inte.


Analyseras försök på främmande språk med SafeAssign?

SafeAssign stöder flera språk.

Mer information om språkstöd i SafeAssign


Jag glömde att aktivera SafeAssign innan deltagare började skicka in arbete. Kan jag fortfarande aktivera SafeAssign?

Ja, men befintliga inlämningar analyseras inte. SafeAssign analyserar endast inlämningar som tagits emot när det är aktiverat. Om deltagare lämnar in arbete medan SafeAssign är inaktiverat bearbetas inlämningarna inte och kontrolleras inte avseende originalitet. Inlämningar som tas emot när SafeAssign är aktiverat kommer att bearbetas och kontrolleras.

Om du vill kontrollera de obearbetade inlämningarna med SafeAssign kan du ladda ner befintliga inlämningar, komprimera dem som en ZIP-fil och ladda upp ZIP-filen till DirectSubmit. SafeAssign genererar originalitetsrapporter för inlämningar.


Vad händer när jag raderar en inlämning i en utvärdering med SafeAssign?

Om du tar bort en deltagares inlämning och samma deltagare återlämnar samma papper, bearbetar SafeAssign inlämningen och känner igen den tidigare inlämningen som samma deltagares. SafeAssign registrerar inte detta som en matchning och ignorerar detta i originalitetsrapporten. Det här beteendet gäller för utvärderingar med enskilda försök och flera försök.

När en deltagarens inlämning tas bort finns innehållet kvar i databasen och kan användas för att upptäcka framtida matchningar för andra deltagarinlämningar. Om en annan deltagare skickar in arbete som matchar en borttagen inlämning, listas en Icke-existerande uppsats som en källa i originalitetsrapporten. SafeAssign hittar en matchning, men du kan inte öppna källan för att jämföra matchningarna eftersom källan har tagits bort.

Du kan välja att utesluta inlämningar från databasen helt eller för en del av utvärderingen om du endast vill skicka in ”slutgiltiga” inlämningar till databasen.


Vad händer när jag återställer en kurs med SafeAssign-inlämningar?

SafeAssign är en molntjänst, och kursdeltagarnas uppsatser lagras i SafeAssigns databas. SafeAssign bibehåller en referenslänk mellan kursen/uppgiften/deltagaren eller gruppen OCH inlämningen som en viss uppsats och originalitetsrapporten är associerade med. Men det kan hända att ett återskapat arkiv eller en exakt kurskopia (inklusive inlämningar) kan innehålla referenser till inlämningar som raderats tidigare.

Exempel:

 1. Under vecka 1 skickar en deltagare in en uppgift med SafeAssign aktiverat.
 2. När kursen är slut arkiverar läraren kursen och raderar kursen, uppgiften eller inlämningen.
 3. Senare återställer läraren kursen med hjälp av kursarkiveringspaketet.

Från SafeAssigns perspektiv har länken mellan kursen, uppgiften eller inlämningen och den bakomliggande uppsatsen brutits på grund av lärarens åtgärder i steg 2. Därför kan läraren inte se SafeAssign-originalitetsrapporten för inlämningen i den återställda kursen. Återställ länken mellan SafeAssign-data och kursen/uppgiften/inlämningen genom att klicka på Synkronisera kurs.


Har sättet att skicka in uppgifter ändrats?

Inga ändringar har gjorts i deltagarprocessen för att skicka in uppgifter med SafeAssign aktiverat.


Kan jag använda anonym och delegerad bedömning med SafeAssign?

Ja. När anonym bedömning är aktiverad kan inte bedömarna se SafeAssign-informationen. När bedömningen är klar körs verktyget för att upptäcka plagiering. Du kan följa upp alla deltagare som kan ha problem och ändra resultat vid behov.


Fungerar SafeAssign på andra ställen i Blackboard Learn, som till exempel i själv- och kamratutvärderingar, forum eller Content Collection?

Inte i dagsläget.


ULTRA: Kan jag tillåta flera försök för uppgifter som använder SafeAssign? Och gruppuppgifter?

Ja. SafeAssign fungerar tillsammans med andra bedömningsinställningar, t.ex. flera försök och grupper. Använd samma arbetsflöde för att bedöma uppgifter och tester med SafeAssign med grupper eller flera försök. Om du tillåter flera försök för en utvärdering med SafeAssign genereras en Originality Report för varje försök. Du kan visa originalitetsrapporten för varje försök i listan Inlämningar.

Mer information om att bedöma flera försök i Blackboard Learn


ULTRA: Funderar SafeAssign någon annanstans i Blackboard Learn?

Ja! SafeAssign fungerar även i tester i Ultra-kursvyn.