Ydw i’n gallu caniatáu ymdrechion lluosog ar gyfer aseiniadau sy’n defnyddio SafeAssign?

Ydych. Mae SafeAssign yn adrodd ar ymdrechion lluosog ar gyfer un aseiniad. Os caniateir mwy nac un ymgais, mae’r adroddiad yn cynnwys atodiadau ar gyfer pob ymgais. Mae SafeAssign yn cydnabod pob ymgais newydd fel un sy’n tarddu o’r un myfyriwr ar gyfer yr un aseiniad, fel nad yw’n gwirio’r ymgais newydd yn erbyn cynnwys mewn ymgeisiadau blaenorol.


Ydw i’n gallu creu aseiniadau grŵp gan ddefnyddio SafeAssign?

Ydych. Mae SafeAssign yn gallu adrodd ar aseiniadau grŵp. Mae aelodau grŵp sy’n cyflwyno yn ymddangos yn yr adroddiad. Mae'r adroddiad wedi'i gysylltu â phob myfyriwr unigol wrth edrych yn y Ganolfan Raddau.


A oes terfyn maint ar gyfer ffeiliau a gyflwynir?

Ydych. Mae SafeAssign yn gallu prosesu ffeiliau a gyflwynir sy'n llai na 10MB.


Beth yw’r mathau o ffeiliau a gefnogir gan SafeAssign?

Mae SafeAssign yn derbyn y fformatiau ffeil hyn yn unig:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • txt
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Nid yw ffeiliau mewn fformatiau eraill yn cael eu gwirio.


A yw ymdrechion mewn ieithoedd tramor yn cael eu dadansoddi gyda SafeAssign?

Mae SafeAssign yn cefnogi nifer o ieithoedd.

Rhagor am gefnogaeth ar gyfer ieithoedd yn SafeAssign


Anghofiais alluogi SafeAssign cyn i fyfyrwyr ddechrau cyflwyno gwaith. A allaf alluogi SafeAssign o hyd?

Gallwch, ond ni ddadansoddir cyflwyniadau sydd eisoes yn bodoli. Mae SafeAssign yn dadansoddi cyflwyniadau a dderbynnir pan fydd wedi’i alluogi yn unig. Os yw myfyrwyr yn cyflwyno gwaith pan fydd SafeAssign heb ei alluogi, ni chaiff y cyflwyniadau eu prosesu na’u gwirio am wreiddioldeb. Caiff cyflwyniadau a dderbynnir pan fydd SafeAssign wedi’i alluogi eu prosesu a’u gwirio.

I wirio cyflwyniadau nas proseswyd gyda SafeAssign, lawrlwythwch y cyflwyniadau sydd eisoes yn bodoli a’u cywasgu fel ffeil ZIP, ac uwchlwytho'r ffeil ZIP i CyflwynoUniongyrchol. Bydd SafeAssign yn cynhyrchu Adroddiadau Gwreiddioldeb ar gyfer y cyflwyniadau.


Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn dileu cyflwyniad mewn asesiad gan ddefnyddio SafeAssign?

Os ydych yn dileu cyflwyniad myfyriwr ac mae’r un myfyriwr yn ailgyflwyno'r un papur, bydd SafeAssign yn prosesu'r papur ac yn adnabod y cyflwyniad blaenorol fel cyflwyniad yr un myfyriwr. Ni fydd SafeAssign yn adnabod hyn fel cyfatebiad a bydd yn ei anwybyddu yn yr Adroddiad Gwreiddioldeb. Mae'r ymddygiad hwn yn gweithio gydag asesiadau sydd ag ymgeisiau unigol a lluosog.

Pan fydd cyflwyniad myfyriwr yn cael ei dileu, bydd y cynnwys yn aros yn y gronfa ddata a gellir ei defnyddio i ganfod cyfatebiadau ar gyfer cyflwyniadau eraill gan fyfyrwyr yn y dyfodol. Os fydd myfyriwr arall yn cyflwyno gwaith sy’n cyfateb â chyflwyniad a ddilëwyd, rhestrir Papur nad yw’n bod fel ffynhonnell yn yr Adroddiad Gwreiddioldeb. Bydd SafeAssign yn canfod cyfatebiad, ond ni fyddwch yn gallu agor y ffynhonnell i gymharu'r cyfatebiadau gan fod y ffynhonnell wedi cael ei ddileu.

Gallwch ddewis eithrio cyflwyniadau o'r gronfa ddata yn gyfan gwbl neu fel rhan o'r asesiad os fydd yn well gennych ond gyflwyno cyflwyniadau “terfynol” i’r gronfa ddata.


Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn adfer cwrs sydd â chyflwyniadau SafeAssign?

Mae SafeAssign yn wasanaeth cwmwl ac mae papurau myfyrwyr yn cael eu storio yng nghronfa ddata SafeAssign. Mae SafeAssign yn cynnal cysylltiad cyfeiriadol rhwng y cwrs/aseiniad/myfyriwr neu grŵp A’R cyflwyniad y mae papur penodol a’r Adroddiad gwreiddioldeb yn gysylltiedig ag ef. Fodd bynnag, mae'n bosib y gallai archif a adferwyd neu union gopi o gwrs (gan gynnwys cyflwyniadau) gynnwys cyfeiriadau at gyflwyniadau a ddilëwyd eisoes.

Enghraifft:

 1. Yn wythnos 1, mae myfyriwr yn cyflwyno aseiniad gyda SafeAssign wedi ei alluogi
 2. Ar ddiwedd y cwrs, mae’r hyfforddwr yn archifo’r cwrs ac yn dileu’r cwrs, aseiniad neu gyflwyniad.
 3. Yn nes ymlaen, mae’r hyfforddwr yn adfer y cwrs gan ddefnyddio pecyn archif y cwrs.

O safbwynt SafeAssign, mae’r cysylltiad rhwng y cwrs, aseiniad, neu gyflwyniad a’r papur sylfaenol wedi cael ei dorri oherwydd gweithredoedd yr hyfforddwr yng ngham 2. Felly, yn y cwrs a adferir, ni all yr hyfforddwr weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign ar gyfer y cyflwyniad. I adfer y cysylltiad rhwng y data SafeAssign a’r cwrs/aseiniad/cyflwyniad, dewiswch Cysoni'r Cwrs.


A yw’r broses ar gyfer cyflwyno aseiniadau wedi newid?

Ni wnaethpwyd newidiadau i broses myfyrwyr o gyflwyno aseiniadau lle mae SafeAssign wedi'i alluogi.


Ydw i’n gallu defnyddio graddio dienw a dirprwyedig gyda SafeAssign?

Ydych. Pan fydd graddio dienw wedi'i alluogi, nid yw graddwyr yn gallu gweld gwybodaeth SafeAssign. Pan fydd graddio wedi ei gwblhau, fe redir datgeliad llên-ladrad. Gallwch ddilyn i fyny gydag unrhyw fyfyrwyr allai fod â phroblem ac addasu graddau, os oes angen.


A yw SafeAssign yn gweithio mewn mannau eraill yn Blackboard Learn, megis yn Hunanasesiad ac Asesiad Cyfoedion, fforymau, neu Gasgliadau Cynnwys?

Nid ar hyn o bryd.


ULTRA: Ydw i’n gallu caniatáu ymdrechion lluosog ar gyfer aseiniadau sy’n defnyddio SafeAssign? Beth am aseiniadau grŵp?

Ydych. Mae SafeAssign yn gweithio gyda gosodiadau aseiniad eraill, fel ymgeisiadau lluosog a grwpiau. Defnyddiwch yr un llif gwaith er mwyn pennu gradd aseiniadau a phrofion gyda SafeAssign gan ddefnyddio grwpiau neu ymgeisiau niferus. Os ydych yn caniatáu ymgeisiadau lluosog ar gyfer aseiniad sy’n defnyddio SafeAssign, mae Adroddiad Gwreiddioldeb yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob ymgais. Gallwch weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb ar gyfer pob ymgais yn y rhestr Cyflwyniadau.

Rhagor am raddio ymgeisiau lluosog yn Blackboard Learn


ULTRA: A yw SafeAssign yn gweithio yn rhywle arall yn Blackboard Learn?

Gallwch! Mae SafeAssign yn gweithio hefyd mewn profion yn yr Ultra Course View.