Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

Opprett oppgaver

Oppgaver er alltid tilgjengelige for undervisere i Ultra-emnevisningen.

Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold. Studentene har tilgang til arbeidet sitt ved siden av innholdet de trenger – akkurat når de trenger det. Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt.

Mer om hvordan du oppretter oppgaver for grupper med studenter

Ikke vær redd for å eksperimentere! Studentene ser ikke hva du legger til, før du gjør oppgavene synlige.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til en oppgave. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Oppgave. Ny oppgave-siden åpnes.

Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til oppgaver.

Når du oppretter oppgaver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken.

Når du har lagt ut vurderingene for oppgavene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De har også tilgang til oppgaver, innsendinger, tilbakemeldinger, vurderingsmatriser og vurderinger via oppgavelenken på Emneinnhold-siden.

 

Siden Ny oppgave

Gi en beskrivende tittel, så studenter kan lett finne vurderingen blant emneinnholdet ditt. På Emneinnhold-siden vises tittelen som lenken studenten velger for å se materiellet. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Ny oppgave» og datoen i innholdslisten. Hvis du ikke legger til noe innhold, vises ikke oppgaven på Emneinnhold-siden.

Missing medieelement.

Legg til tekst, filer og spørsmål. Velg plusstegnet for å åpne menyen, og velg noe. Du kan velge spørsmålstype, legge til en spørsmålsbank, eller bruke spørsmål og innhold på nytt fra eksisterende oppgaver. Du kan legge til filer og tekst, som instruksjoner for oppgaven. Du kan også legge til filer fra skylagringstjenester, for eksempel OneDrive® og Google Disk™.

Mer om hvordan du legger til spørsmål i prøvetemaet

Mer om å legge til spørsmålsbanker

Mer informasjon om gjenbruk av spørsmål

Vis eller skjul oppgaven. Studentene kan ikke se oppgaver før du velger å vise dem. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også angi betingelser for tilgjengelighet basert på dato, klokkeslett og resultater for andre elementer i vurderingsboken for emnet. Studenter kan se visningsdatoen for oppgaver på Emneinnhold-siden.

Angi oppgaveinnstillinger. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne panelet hvor du kan oppgi detaljer og informasjon om oppgaver.

Oppgi en innleveringsfrist. Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet. Du bør oppfordre studentene til å gå gjennom hva som skal leveres, både nå og senere, slik at de kan stille spørsmål så tidlig som mulig.

Se tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger og frita studenter fra forskjellige emnekrav, for eksempel leveringsfrister og tidsbegrensninger for oppgaver. Du kan velge tilrettelegginger ved å gå til Deltakerliste og åpne menyen for en student. Hvor mange tilpasninger du har gjort, vises i innstillingsdelen på oppgavesiden i Oppgaveinnstillinger-delen.

Mer om justering av leveringsfrister

Tillat klassesamtaler. Hva om studentene har spørsmål om en oppgave? Du kan tillate samtaler inne i oppgaver, og alle kan bidra. Samtaler vises bare sammen med den relevante oppgaven.

Mer om samtaler

Samle inn innleveringer utenfor nettet. Du vil kanskje gi vurdering til studentarbeid som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan for eksempel legge til vurderinger i vurderingsboken for muntlige presentasjoner, prosjekter som stilles ut, opptredener og kunstverk som leveres personlig.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

Vis spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge. Du kan vise spørsmål og de tilknyttede svarene i tilfeldig rekkefølge for å bygge opp om øvingsaktiviteter og hjelpe studentene med å unngå juks. Du kan bruke én av eller begge innstillingene for at alle studentene skal se oppgaver forskjellig.

Du ser spørsmålene i samme rekkefølge hver gang, men studentene ser dem i tilfeldig rekkefølge. For å unngå forvirring bør du ikke bruke numre for å vise til andre spørsmål i oppgaven.

Du kan bare sette svar i tilfeldig rekkefølge for paring- og flervalg med flere riktige svar-spørsmål. Hvis du vil ha svar på riktige/falske spørsmål i tilfeldig rekkefølge, kan du bruke Flervalg med ett riktig svar spørsmålstype med sann-og usann-svar-alternativene. Du kan ikke bruke tilfeldig rekkefølge for oppgaver med tekstblokker eller vedlegg.

Mer om hvordan du viser spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge

Endre vurderingskategori. Du kan endre vurderingskategorien for oppgaven, for å bruke en egendefinert vurderingsbokkategori du har konfigurert i emnet ditt. Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Egendefinerte kategorier kan være nyttige når du konfigurerer totalvurderinger.

Bestem antall forsøk. Du kan la studentene dine sende inn mer enn ett forsøk for en oppgave. Når du tillater flere forsøk, kan du også velge hvordan den endelige vurderingen skal beregnes.

Velg vurderingsskjemaet. Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

Aktiver anonym vurdering. Når du oppretter en oppgave uten spørsmål, kan du aktivere anonym vurdering, slik at studentenes navn er skjult mens du vurderer oppgaven. Du kan bare legge til tekst og filer i anonymt vurderte oppgaver.

Mer om anonym vurdering

Vise vurderingsresultater. Velg Vis riktige svar-avkryssingsruten for å tillate studentene å se de riktige svarene på automatiske poengsummerte spørsmål etter de har sendt inn. Hvis du ikke legger til spørsmål i oppgaven, velger du avkryssingsruten for Vis riktige svar under oppretting.

Mer om visning av riktige svar

Aktiver automatisert tilbakemelding. Gi tilbakemelding til studentene som utgis automatisk, basert på innstillingene dine.

Mer om automatisert tilbakemelding

Legg til en tilgangskode. Du kan utstede en tilgangskode for å kontrollere når studenter sender inn en oppgave. For øyeblikket genereres tilgangskodene tilfeldig av systemet. Du kan ikke tilpasse tilgangskodene. Du kan også legge til en tilgangskode i en gruppeoppgave.

Mer om tilgangskoder

Aktiver parallellvurdering Du kan aktivere parallellvurdering og tilordne vurderere når du oppretter oppgaver. Du kan også aktivere parallellvurdering selv etter at studentene har sendt inn oppgavene sine. Systemet tilordner vurderere du velger, på en vilkårlig måte, slik at alle studentoppgaver blir tilordnet to vurderere. Vurderingsarbeidet distribueres jevnt mellom vurdererne. Vurderere kan bare åpne innsendingene til studentene de er tilordnet. Undervisere eller fullførere bestemmer studentenes endelige vurderinger.

Mer om parallellvurdering

Legg til en tidsbegrensning. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på oppgaven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Oppgaveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute. Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver.

Legg til en vurderingsmatrise. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. Du kan opprette en ny vurderingsmatrise eller tilknytte en eksisterende vurderingsmatrise. En vurderingsmatrise er et poengverktøy du kan bruke til å evaluere vurdert arbeid. For øyeblikket er det bare mulig å legge til vurderingsmatriser i oppgaver uten spørsmål.

Legg til mål og standarder. Du kan tilpasse en oppgave til ett eller flere mål. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Du kan også innrette spørsmål med mål enkeltvis.

Opprett en gruppeoppgave. Du kan opprette oppgaver for én eller flere grupper med studenter. Som standard tilordner du vurderinger til hver gruppe som et hele, men du kan også endre studenters individuelle vurdering.

Aktiver SafeAssign. Du kan bruke SafeAssign til å sjekke sannsynligheten for plagiat i studentinnsendinger. Du kan aktivere SafeAssign Originality Reports når som helst, selv etter at studentene har startet innsendingene sine, men innsendingene sjekkes bare når SafeAssign er aktivert.

Legg til en valgfri beskrivelse. Beskrivelsen vises sammen med oppgavetittelen på Emneinnhold-siden.


Legg til filer og tekstbokker til oppgaver

Velg plusstegnet for å åpne menyen der du vil legge til spørsmål, tekst eller filer. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsverktøyet. Du kan ta med instruksjoner for en del av oppgaven eller introduksjonstekst for lyd- og bildefiler. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter.

Du kan også bruke redigeringsverktøyet til å bygge inn bilder og legge ved filer sammen med teksten din.

Hvis du oppretter en oppgave som bare inneholder tekstblokker, kan du manuelt endre den maksimale poengsummen i Oppgaveinnstillinger.

Legg til filer. Velg Legg til lokal fil for å lete etter filer på datamaskinen. Det er institusjonen som setter grenser for hvor store filer som kan lastes opp. Du kan ikke legge til mapper med filer.

Legg til filer fra skylagringstjenester: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren.

Mer om skylagring

Visningsalternativer for mediefiler

Visningsalternativer for mediefiler

Hvis det støttes i nettleseren, vises som standard mediefiler du legger til i oppgaver og prøver, direkte i nettleseren. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg. Det samme er tilfellet for filer du legger til fra skylagringstjenester.

Bilder som vises direkte i nettleseren, er plassert i en blokk på 768 piksler ved de største bruddpunktene. Jo nærmere den størrelsen bildene er, jo mindre er avstanden rundt dem.

Åpne menyen for en mediefil, og velg Rediger.

For å redigere filens alternative tekst eller visningsatferd kan du velge filen i redigeringsverktøyet og deretter velge Rediger vedlegget-ikonet.

I Rediger filattributter-vinduet kan du velge hvordan video-, lyd- eller bildefilen skal vises i oppgaven eller prøven: direkte i nettleseren eller som vedlegg. Du kan for eksempel vise ekstremt store filer som vedlegg studentene kan laste ned. Du kan redigere filnavnene til filer som vises som vedlegg.

Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har studentene alternativer de kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause og justere volumet. Studentene kan se videofilene i fullskjermmodus.

Se mediefiler som vedlegg

For mediefiler som vises som vedlegg, må studentene åpne menyen og så Se en forhåndsvisning av filen eller Last ned opprinnelig fil. Undervisere har også alternativer for å flytte, redigere og slette elementer.

Mer om hvordan du redigerer filer i spørsmål


Legg til en tidtaker

Du kan legge til en tidsbegrensning for oppgaver i Ultra-emnevisningen. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på oppgaven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Oppgaveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Da blir det mulig for studentene å koble seg til igjen hvis tilkoblingen blir brutt mens de holder på med et forsøk. Du kan også tillate ekstra tid for å se om den opprinnelige tiden er nok til at studentene kan fullføre oppgaven. Når du vurderer oppgaver, kan du se hvor mye ekstra tid hver student har brukt. Hvis du har inkludert spørsmål, kan du også se hvilke spørsmål som ble besvart etter at den opprinnelige tiden var ute. Studentene ser den samme informasjonen når de åpner de vurderte oppgavene sine.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeoppgaver.


Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

Du kan endre eksisterende oppgaver og hvor de vises, på Emneinnhold-siden. Vær oppmerksom på at hvis du endrer en eksisterende oppgave som studentene har tilgang til, kan det hende at noen av dem har begynt på innsendingene sine. Du kan ikke endre vurderingsskjemaet hvis du allerede har begynt å vurdere.

Trykk på Flytt-ikonet i raden for en oppgave, og flytt den til et nytt sted. Du kan også flytte oppgaver inn i mapper.

Gå til raden for en oppgave, og åpne den tilknyttede menyen for å velge Rediger- og Slett-funksjonene.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Du kan bruke tastaturet til å flytte oppgaver.

  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Slett oppgaver

Hvis det ikke finnes noen innsendinger fra studentene når du sletter en oppgave fra emnet, slettes også vurderingsbokelementet. For oppgaver med innsendinger må du bekrefte at du vil slette oppgaven, alle innsendingene og vurderingene fra emnet permanent.

Eventuelt kan du skjule oppgaven for studentene, for å beholde vurderingene og innsendingene i vurderingsboken. Studenter har ikke tilgang til skjulte oppgaver på Emneinnhold-siden eller vurderingssidene sine – selv ikke hvis du har vurdert innsendingene.


Oppgaver og aktivitetsstrømmen

Når du oppretter en oppgave og gjør den synlig for studentene, blir de varslet i aktivitetsstrømmene sine.

New assignment notification displayed in the activity stream of the Student's view.

Etter at du har publisert oppgavevurderinger, kan studentene velge Se vurderingen din for å se vurderingene sine. Tilbakemeldingene dine vises etter oppgavetittelen.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Du ser et varsel i strømmen når du har innsendinger som må vurderes. Velg oppgavetittelen for å begynne å vurdere på siden for oppgaveinnsendinger.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Mer om aktivitetsstrømmen


Samle innsendinger offline

Du kan opprette vurderinger som vises på Emneinnhold-siden, og som ikke krever at studentene laster opp noe. Du kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at studentene kan forberede seg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også aktivere samtaler, men du kan ikke legge til spørsmål eller vurdere anonymt.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

  • Muntlige presentasjoner
  • Prosjekter som stilles ut
  • Opptredener
  • Kunstverk som leveres personlig
  • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Undervisere som underviser i hybridemner, syns ofte denne typen oppgaver/prøver er de nyttigste. Du kan for eksempel bruke en vurderingsmatrise til å gi vurdering til en presentasjon en student holder for klassen. Da er det ikke nødvendig å ta notater eller legge til et resultat senere.

Når du oppretter en oppgave eller prøve, kan du velge å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, på innstillingspanelet. Når studenter åpner slike oppgaver eller prøver, blir de informert om at de ikke kan sende dem inn via nettet. Hvis du lager grupper for å samle inn innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan studentene se gruppemedlemmene.

The Assignment page is open with 1) the Assignment settings panel on screen and 2) the "Collect submissions offline" option clicked and highlighted.

For innleveringer som ikke sendes inn via nettet, kan du ikke tillate flere forsøk, angi tidsbegrensninger eller bruke SafeAssign.

For vurderinger som krever at studentene er til stede utenfor timen, for eksempel hvis det kommer en gjesteforeleser eller det er er planlagt en klassetur, kan du legge til møter med deltakelsesfunksjonen.

Mer om hvordan du legger til møter

Vurderer innleveringer som ikke er sendt inn via nettet

Når du er klar til å vurdere innleveringer som ikke er sendt inn via nettet, må du åpne siden for innleveringslisten på oppgavesiden eller i vurderingsboken. Velg navnet på en student for å åpne Opprett forsøk-panelet, legg inn datoen og klokkeslettet for innleveringen, og lagre.

The Submission list page is open with 1) a student name selected and 2) the Create Attempt panel opened with the submission date and time option on screen.

På siden for studentens innleveringer kan du tilordne en vurdering og bruke en eventuell vurderingsmatrise du har tilordnet.

Student's submission page is open and the view for assigning grades is displayed.

Hva ser studentene?

Studentene kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Studentene informeres om at de ikke kan sende inn arbeid på nettet. De kan se annen informasjon, for eksempel instruksjonene og eventuelt vurderingsmatrisen. Studentene kan delta i samtaler om oppgaven, såfremt dette er aktivert.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Mer om arbeidsflyten for studenter