Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae aseiniadau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Creu aseiniad

Mae aseiniadau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Gallwch greu aseiniadau ynghyd â mathau eraill o gynnwys. Gall myfyrwyr gael gafael ar eu gwaith wrth ymyl y cynnwys fydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt. Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs.

Mwy ar greu aseiniadau ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr

Mae croeso i chi arbrofi! Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld yr hyn ychwanegwch nes i chi wneud eich aseiniadau yn weladwy.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu aseiniad. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Aseiniad. Bydd y dudalen Aseiniad Newydd yn agor.

Gallwch ehangu neu greu ffolder ac ychwanegu aseiniad hefyd.

Wrth greu aseiniad, caiff eitem llyfr graddau ei chreu yn awtomatig.

Ar ôl i chi bostio graddau aseiniad, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalen graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gael mynediad at aseiniad, eu cyflwyniadau, eich adborth, cyfarwyddiadau, a'u graddau o'r ddolen i'r aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

 

Gosodiadau tudalen Aseiniad Newydd

Gallwch osod cydrannau gwahanol aseiniad i addasu eich aseiniad. Darparwch deitl disgrifiadol er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i'r aseiniad yn hawdd ymysg cynnwys eich cwrs. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, bydd y teitl yn ymddangos fel y ddolen mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y deunyddiau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Aseiniad Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys. Os nad ydych yn ychwanegu cynnwys, ni fydd yr aseiniad yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

The New assignment page is open with 1) the "Release conditions" button highlighted and with the "Visible to students" option selected, 2) the plus sign clicked and the content creation dropdown list on screen, and 3) the Assignments settings on screen.

Ychwanegu testun, ffeiliau a chwestiynau. Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a gwneud eich dewis. Gallwch ddewis math o gwestiwn, ychwanegu cronfa gwestiynau neu ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys o asesiadau sydd eisoes yn bodoli. Gallwch ychwanegu ffeiliau a thestun, megis cyfarwyddiadau ar gyfer yr aseiniad. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, megis OneDrive® a Google Drive™.

Rhagor am ychwanegu cwestiynau yn y wybodaeth am brofion

Rhagor am ychwanegu cronfeydd cwestiynau

Rhagor am ailddefnyddio cwestiynau

Dangos neu guddio'r aseiniad. Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld aseiniad tan i chi dewis ei dangos. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch chi hefyd bennu amodau argaeledd ar sail dyddiad, amser a pherfformiad ar eitemau eraill yn llyfr graddau’r cwrs. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd rydych wedi trefnu i'r aseiniad ymddangos.

Rhoi gosodiadau'r aseiniad ar waith. Dewiswch eicon Gosodiadau i agor y panel lle rydych chi'n darparu'r manylion a gwybodaeth am yr aseiniad.

Rhowch ddyddiad cyflwyno. Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Mae cyflwyniadau hwyr i’w gweld â label Hwyr yn llyfr graddau’r cwrs. Anogwch fyfyrwyr i adolygu beth y dylid ei gyflwyno nawr a beth sydd ar ddod fel y gallant holi cwestiynau cyn gynted â phosibl.

Gweld cymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr a’u heithrio rhag gofynion cwrs penodol, megis dyddiadau dyledus aseiniadau a therfynau amser. I ddewis cymwysiadau, ewch i'r Cofrestr ac agorwch ddewislen myfyriwr. Mae nifer y cymwysiadau rydych wedi'u gwneud yn ymddangos ar dudalen yr aseiniad yn yr adran Gosodiadau'r Aseiniad.

Rhagor ar gymwysiadau

Caniatáu sgyrsiau dosbarth. Beth os oes gan eich myfyrwyr gwestiynau am aseiniad? Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn aseiniad, ac mae unrhyw yn gallu cyfrannu. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae ond yn ymddangos gyda'r aseiniad perthnasol.

Rhagor am sgyrsiau

Casglu cyflwyniadau all-lein. Efallai y byddwch am raddio gwaith myfyrwyr nad yw'n galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniad. Er enghraifft, gallwch ychwanegu graddau at eich llyfr graddau ar gyfer cyflwyniadau llafar, prosiectau ffair gwyddoniaeth, perfformiadau actio, a gwaith celf a ddarperir yn bersonol.

Rhagor am gasglu cyflwyniadau all-lein

Trefnu cwestiynau ac atebion ar hap. Gallwch drefnu cwestiynau a'u hatebion ar hap i ategu gweithgareddau ymarfer/drilio a helpu myfyrwyr i osgoi anonestrwydd academaidd. Gallwch ddefnyddio un neu ddau osodiad felly bydd aseiniadau'n ymddangos yn wahanol ar gyfer pob myfyriwr.

Mae cwestiynau'n ymddangos yn eu trefn i chi, ond maent yn cael eu trefnu ar hap i fyfyrwyr. Er mwyn atal dryswch, peidiwch ag ychwanegu rhifau i gyfeirio at gwestiynau eraill o fewn yr aseiniad.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau. Ni allwch drefnu cwestiynau ar hap mewn aseiniad â blociau testun neu atodiadau.

Rhagor ar drefnu cwestiynau ac atebion ar hap.

Newid categori’r graddau. Gallwch newid categori gradd aseiniad i fod yn rhan o un o'r categorïau personol y llyfr graddau y byddwch yn eu sefydlu yn eich cwrs. Gallwch greu categorïau newydd i bersonoli sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Gall categorïau unigryw fod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn pennu’r radd gyffredinol.

Pennu nifer yr ymgeisiau. Gallwch ganiatáu i'ch myfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais o aseiniad. Pan fyddwch chi’n dewis caniatáu ymgeisiau lluosog, gallwch chi hefyd ddewis sut caiff y radd derfynol ei chyfrifo.

Dewiswch y sgema graddio. O ddewislen Defnyddio graddau, dewiswch gynllun marcio cyfredol megis Pwyntiau. Gallwch newid y sgema graddio ar unrhyw adeg a bydd y newid yn dangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddau.

Galluogi graddio dienw. Pan fyddwch yn creu aseiniad heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio dienw fel bod enwau myfyrwyr wedi'u cuddio wrth i chi raddio. Testun a ffeiliau yn unig allwch chi eu hychwanegu at aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Rhagor am raddio dienw

Dangos canlyniadau'r asesiad. Dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir i ganiatáu i fyfyrwyr weld atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig ar ôl cyflwyno. Os nad ydych yn ychwanegu cwestiynau at eich aseiniad, dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir wrth greu'r aseiniad.

Rhagor am ddangos atebion cywir

Galluogi adborth awtomatig. Rhowch adborth i fyfyrwyr sy’n cael ei ryddhau’n awtomatig ar sail eich gosodiadau.

Rhagor am adborth awtomatig

Ychwanegu cod mynediad. Gallwch ddosbarthu cod mynediad i reoli pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno aseiniad. Ar hyn o bryd, cynhyrchir codau mynediad ar hap gan y system. Ni allwch addasu'r codau mynediad. Gallwch hefyd ychwanegu cod mynediad at aseiniad grŵp.

Rhagor am godau mynediad

Galluogi graddio cyfochrog. Gallwch alluogi graddio cyfochrog a neilltuo graddwyr wrth greu aseiniad. Gallwch hefyd alluogi graddio cyfochrog hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno’u gwaith. Mae’r system yn neilltuo graddwyr o'ch dewis ar hap fel bod gan bob myfyriwr ddau raddiwr ar gyfer yr aseiniad. Dosbarthir y baich gwaith graddio yn gyfartal rhwng y graddwyr. Gall graddwyr ond agor y cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr a neilltuwyd iddynt. Mae hyfforddwyr neu gysonwyr yn pennu'r graddau terfynol ar gyfer myfyrwyr.

Rhagor am raddio cyfochrog

Ychwanegu terfyn amser. Mae terfyn amser yn gallu cadw myfyrwyr ar y trywydd cywir ac yn canolbwyntio ar yr aseiniad gan fod gan bob person gyfnod penodedig o amser i gyflwyno'u gwaith. Caiff yr ymgeisiau ar yr aseiniad eu cadw a'u cyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben. Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio ar ôl y terfyn amser. Ar hyn o bryd, ni allwch ychwanegu terfyn amser at aseiniadau grŵp.

Ychwanegu cyfarwyddyd graddio. Gall defnyddio cyfarwyddiadau eich helpu i werthuso gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar feini prawf allweddol rydych yn eu diffinio. Gallwch greu cyfarwyddyd newydd neu gysylltu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli. Offeryn sgorio yw cyfarwyddyd y gallwch ei defnyddio i werthuso gwaith a raddir. Ar hyn o bryd, gallwch ddim ond ychwanegu cyfarwyddyd at aseiniad heb gwestiynau.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch alinio aseiniad i un nod neu ragor. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Gallwch hefyd alinio cwestiynau unigol at nodau.

Gwneud aseiniad grŵp. Gallwch greu aseiniad ar gyfer un grŵp o fyfyrwyr neu ragor. Yn rhagosodedig, byddwch yn pennu gradd i bob grŵp fel cyfanrwydd, ond gallwch newid gradd unigol aelod o grŵp.

Galluogi SafeAssign. Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad yng nghyflwyniadau myfyrwyr. Gallwch alluogi'r Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio.

Ychwanegu disgrifiad dewisol. Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl yr aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs.


Ychwanegu ffeiliau a blociau testun at aseiniadau

Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen lle bynnag rydych eisiau ychwanegu cwestiynau, testun neu ffeil. Gallwch ychwanegu cynifer o flociau testun a ffeiliau ag y mynnwch,

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Ychwanegu blociau testun. Dewiswch Ychwanegu testun i agor y golygydd. Gallwch gynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer adran o'r aseiniad neu destun cyflwyniadol ar gyfer ffeil sain neu ddelwedd. Gallwch hefyd ludo testun o ddogfen Word.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r golygydd i blannu delweddau ac atodi ffeiliau ynghyd â’ch testun.

Os byddwch yn creu aseiniad sy'n cynnwys blociau testun yn unig, gallwch newid y Sgôr uchafswm eich hun yn Gosodiadau'r Aseiniad.

Ychwanegu ffeiliau. Dewiswch Ychwanegu ffeil leol i bori am ffeil ar eich cyfrifiadur. Eich sefydliad sy'n rheoli uchafswm maint y ffeil y gallwch ei huwchlwytho. Ni allwch ychwanegu ffolder o ffeiliau.

Ychwanegu ffeil o’r Storfa Cwmwl. Gallwch gysylltu ar unwaith â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis One Drive. Bydd y ffeiliau a ychwanegwch yn gopïau. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs. Os yw’ch porwr yn ei ganiatáu, bydd ffeiliau cyfryngau yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos yn fewnol.

Rhagor am storfa cwmwl

Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

Os yw'ch porwr yn ei chaniatáu, mae ffeiliau amlgyfrwng yr ychwanegwch yn ymddangos yn fewnol yn ddiofyn. Os nad yw'ch porwr yn gallu arddangos ffeil amlgyfrwng yn fewnol, mae'n ymddangos fel atodiad. Bydd ffeiliau y byddwch chi'n eu hychwanegu o storfa cwmwl yn ymddwyn yn yr un modd.

Caiff delweddau sy’n ymddangos yn fewnol eu hymgorffori mewn bloc 768 picsel ger y torbwyntiau mwyaf. Yr agosaf yw'r delweddau i'r maint hwnnw, y lleiaf o badin sy'n ymddangos o'u hamgylch.

Ewch i ddewislen ffeil amlgyfrwng a dewiswch Golygu.

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.

Yn ffenestr Golygu Priodweddau'r Ffeil, gallwch ddewis sut mae'ch fideo, ffeil sain neu ddelwedd yn ymddangos yn yr asesiad: yn fewnol neu fel atodiad: Er enghraifft, gallwch chi arddangos ffeiliau mawr iawn fel atodiadau y gall myfyrwyr eu lawrlwytho. Galwch olygu enwau ffeiliau ar gyfer ffeiliau a ddangosir fel atodiadau.

Gallwch hefyd ychwanegu testun amgen i ddisgrifio'r delweddau ychwanegwch chi. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenyddion sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Ar gyfer ffeiliau fideo a sain sy’n ymddangos yn fewnol, gall myfyrwyr chwarae, oedi a rheoli'r sain. Ar gyfer ffeiliau fideo, gall myfyrwyr weld y fideo mewn sgrin lawn.

Gweld ffeiliau amlgyfrwng fel atodiadau

Ar gyfer ffeiliau amlgyfrwng sy'n ymddangos fel atodiadau, mae myfyrwyr yn cyrchu'r ddewislen ac yn dewis Rhagolwg o'r Ffeil neu Lawrlwytho'r Ffeil Wreiddiol. Mae gan hyfforddwyr yr opsiynau ychwanegol o symud, golygu a dileu.

Rhagor am olygu ffeiliau o fewn cwestiynau


Ychwanegu amserydd

Gallwch ychwanegu terfyn amser at aseiniad yng Ngwedd Cwrs Ultra. Mae terfyn amser yn gallu cadw myfyrwyr ar y trywydd cywir ac yn canolbwyntio ar yr aseiniad gan fod gan bob person gyfnod penodedig o amser i gyflwyno'u gwaith. Caiff yr ymgeisiau ar yr aseiniad eu cadw a'u cyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio ar ôl y terfyn amser. Mae amser ychwanegol yn caniatáu i fyfyrwyr ailgysylltu os ydynt yn colli cysylltiad yn ystod eu hymgeisiau. Gallwch ganiatáu amser ychwanegol i weld a yw'r amser ychwanegol osodoch chi'n ddigon i fyfyrwyr gwblhau'r aseiniad. Pan fyddwch yn graddio aseiniadau, gallwch weld faint o amser ychwanegol ddefnyddiodd pob myfyriwr i gwblhau'r aseiniad. Os ydych wedi cynnwys cwestiynau, gallwch hefyd weld pa gwestiynau cafodd eu hateb o fewn y terfyn amser cychwynnol. Mae myfyrwyr hefyd yn gweld y wybodaeth yma pan maen nhw'n cael mynediad at eu haseiniadau graddedig.

Ar hyn o bryd, ni allwch ychwanegu terfyn amser at aseiniadau grŵp.


Golygu, aildrefnu a dileu aseiniadau

Gallwch wneud newidiadau i aseiniadau cyfredol a newid lle maen nhw'n ymddangos ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch yn ymwybodol, os byddwch yn newid aseiniad sydd eisoes yn bodoli y gall myfyrwyr gael mynediad ato, mae'n bosib bod rhai myfyrwyr wedi dechrau ar eu cyflwyniadau. Ni allwch newid y sgema graddio os ydych eisoes wedi dechrau graddio.

Pwyswch ar eicon Symud yn rhes aseiniad a'i symud i leoliad newydd. Gallwch hefyd symud aseiniad i mewn i ffolder.

Yn rhes aseiniad, agorwch y ddewislen i ddewis y swyddogaethau Golygu a Dileu.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud aseiniad.

  1. Tabiwch i eicon Symud eitem.
  2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
  3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
  4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Dileu aseiniadau

Gallwch ddileu aseiniad o'ch cwrs ac os does dim cyflwyniadau gan fyfyrwyr, bydd yr eitem hefyd yn cael ei dileu yn y llyfr graddau. Ar gyfer aseiniadau gyda chyflwyniadau, rhaid i chi gadarnhau eich bod eisiau tynnu'r aseiniad, yr holl gyflwyniadau a graddau o'ch cwrs yn barhaol.

Neu, gallwch guddio'r aseiniad o fyfyrwyr er mwyn cadw'r cyflwyniadau a'r sgorau yn y llyfr graddau. Nid all myfyrwyr gael mynediad at aseiniadau cudd ar dudalen Cynnwys y Cwrs neu ar eu tudalennau graddau hyd yn oed os ydych wedi graddio cyflwyniadau.


Aseiniadau a'r ffrwd gweithgarwch

Pan fyddwch yn creu aseiniad ac yn ei wneud yn weladwy i fyfyrwyr, byddant yn cael gwybod yn eu ffrydiau gweithgarwch.

New assignment notification displayed in the activity stream of the Student's view.

Ar ôl i chi bostio graddau aseiniad, mae myfyrwyr yn gallu dewis Gweld eich gradd i ddangos eu graddau. Bydd unrhyw adborth a ddarparwch yn ymddangos ar ôl teitl yr aseiniad.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Byddwch yn gweld rhybudd yn y ffrwd pan fydd gennych gyflwyniadau i'w graddio. Dewiswch deitl yr aseiniad i ddechrau graddio ar dudalen cyflwyniadau'r aseiniad.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Rhagor am y ffrwd gweithgarwch


Casglu cyflwyniadau all-lein

Gallwch greu asesiadau sy'n ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs nad ydynt yn gofyn i fyfyrwyr uwchlwytho cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau fel y gall myfyrwyr baratoi ar gyfer y gwaith all-lein. Gallwch hefyd alluogi sgyrsiau, ond ni allwch chi ychwanegu cwestiynau neu raddio'n ddienw.

Enghreifftiau o waith all-lein:

  • Cyflwyniadau llafar
  • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
  • Perfformiadau actio
  • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
  • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

Efallai y bydd hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau hybrid yn canfod mai'r math hwn o asesiad yw'r mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cyfarwyddyd i raddio cyflwyniad mewn dosbarth wrth i fyfyriwr gyflwyno. Nid oes angen cymryd nodiadau neu ychwanegu sgôr wedyn.

Pan fyddwch yn creu asesiad, gallwch ddewis casglu cyflwyniadau heb gyswllt yn y panel gosodiadau. Pan fydd myfyrwyr yn agor y math hwn o asesiad, fe'u hysbysir na allant gyflwyno gwaith ar-lein. Os byddwch yn creu grwpiau i gasglu cyflwyniadau all-lein, bydd myfyrwyr yn gallu gweld aelodau eu grŵp.

The Assignment page is open with 1) the Assignment settings panel on screen and 2) the "Collect submissions offline" option clicked and highlighted.

Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir all-lein, ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog, caniatáu terfyn amser neu ddefnyddio SafeAssign.

Ar gyfer graddau sy'n mynnu bod myfyrwyr yn bresennol y tu allan i'r dosbarth, megis ar gyfer siaradwr gwadd neu daith maes, gallwch chi ychwanegu cyfarfodydd at y nodwedd bresenoldeb.

Rhagor ar ychwanegu cyfarfod

Graddio cyflwyniadau heb gyswllt

Pan rydych yn barod i raddio cyflwyniadau heb gyswllt, agorwch y dudalen gyda'r rhestr o gyflwyniadau o dudalen yr asesiad neu o'r Llyfr Graddau. Dewiswch enw myfyriwr i agor panel Creu Ymgais, rhowch ddyddiad ac amser y cyflwyniad, a chadwch eich newidiadau.

The Submission list page is open with 1) a student name selected and 2) the Create Attempt panel opened with the submission date and time option on screen.

Ar dudalen cyflwyniadau y myfyriwr, gallwch bennu gradd a defnyddio cyfarwyddyd os ydych wedi cysylltu un.

Student's submission page is open and the view for assigning grades is displayed.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Gallant gyrchu gwybodaeth arall, megis y cyfarwyddiadau a chyfeireb os ydych wedi ychwanegu un. Gall myfyrwyr gymryd rhan yn y sgyrsiau ar yr asesiad os ydynt wedi'u galluogi.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Rhagor am lif gwaith myfyrwyr