Om Fyll i flervalsfrågor

För fyll i flervalsfrågor kan deltagare se text som innehåller upp till 10 tomma luckor. Du kan lägga till högst 100 svar för varje tom lucka. Deltagarna skriver lämpligt ord eller lämplig fras i varje tomt utrymme. Mer information om frågor med en enda lucka finns i Fyll i luckfrågor.

Exempel:

”Four [a] and [b] years ago" is the beginning of the [c] delivered by [d].

Frågor av typen Fyll i flerval bedöms automatiskt. Svaren poängsätts utifrån om deltagarens svar överensstämmer med de rätta svar som du har angett. Du väljer utvärderingsmetoden för svaren:

 • Exakt matchning
 • Innehåller en del av rätt svar
 • Matchar ett mönster som du anger

Du väljer om svaret är skiftlägeskänsligt eller inte.

I återskapade kurser stängs skiftlägeskänsligheten av för alla befintliga frågor av typen Fyll i flerval. Redigera de här frågorna och välj Skiftlägeskänslig om det behövs.Skapa en fyll i flervalsfråga

En fråga av typen fyll i flerval består av två delar: frågan och uppsättningen av svar.

 1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Fyll i flervalsfråga på menyn Skapa fråga.
 2. Skriv in frågetexten som deltagarna ska se den, men ersätt den saknade informationen med variabler i hakparenteser. Variabler inom hakparenteser visas som textrutor för deltagare. Variabler kan bestå av bokstäver, siffror (0–9), punkter ( . ), understreck ( _ ) och bindrestreck ( - ). Variabelnamn måste vara unika och du kan inte återanvända dem.
 3. Markera Tillåt delpoäng om du vill ge en bråkdel av det totala poängvärdet till varje rätt svar.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Välj antal svar för varje variabel på nästa skapa/redigera-sida. Du kan lägga till flera möjliga svar (upp till 100) för en variabel.
 6. Ange svaren.
 7. Välj Exakt matchning, Innehåller eller Mönstermatchning på menyn för varje svar för att ange hur det ska utvärderas jämfört med deltagarens svar.
 8. Markera kryssrutan Skiftlägeskänslig om svaret ska vara skifteslägeskänsligt.
 9. Klicka på Nästa.
 10. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
 11. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Mer information om att fylla i flervalsfrågor med JAWS®


Delpoäng

Markera kryssrutan Tillåt delpoäng för att tilldela en procent av det totala antalet poäng när deltagarna ger rätt svar för några av de tomma luckorna. Mängden delpoäng tilldelas automatiskt utifrån frågans möjliga poäng och antal svar. Det här alternativet visas enbart om du har valt det på sidan Frågeinställningar.

Mer information om delpoäng


Svarsuppsättningar för varje variabel

Se till att svaren är enkla och kortfattade i svarsuppsättningarna. Undvik svårigheter med automatisk bedömning genom att begränsa svaren till ett ord. Svar med ett ord förhindrar problem med exempelvis extra mellanslag eller ordföljd som kan leda till att ett rätt svar bedöms som felaktigt.

 • Välj Innehåller på menyn i svaret för att tillåta förkortningar eller ofullständiga svar. Det här alternativet räknar en deltagares svar som rätt om det innehåller det ord eller de ord som du anger. Konfigurera till exempel ett enstaka svar som innehåller Franklin så att Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin och Ben Franklin räknas som rätt svar allihop. Då behöver du inte ange alla möjliga kombinationer för svaret Benjamin Franklin.
 • Ge ytterligare svar där det finns utrymme för vanliga stavfel. Du kan även välja Mönstermatchning på menyn för svaret och skapa ett reguljärt uttryck som tillåter variationer i stavning, avstånd eller skiftläge.

Mönstermatchning

Du kan skapa ett reguljärt uttryck som tillåter variationer i stavning, avstånd eller skiftläge.

Ett reguljärt uttryck är ett sökmönster som används för att matcha ett eller flera tecken i en sträng. Med reguljära uttryck kan du använda vissa mönster som korrekt svar, istället för en exakt textmatchning. Till exempel gör reguljära uttryck det möjligt att bedöma alla olika möjliga svar som är typiska för vetenskapliga data.

I ett reguljärt uttryck matchar de flesta tecknen i strängen endast sig själva och kallas literala. Vissa tecken har en speciell betydelse och kallas för metatecken. Du kan söka på internet på ”reguljära uttryck” för att få en komplett lista. Den här listan innehåller några exempel:

 • En punkt (.) matchar alla enstaka tecken utom newline-tecken.
 • Hakparenteser [ ] matchar allt inom hakparenteserna som stämmer överens med något av tecknen.
 • Ett bindestreck (-) inuti hakparenteser låter dig definiera ett intervall. Till exempel kan [0123456789] också skrivas som [0-9].
 • Ett frågetecken (?) gör att föregående objekt i det reguljära uttrycket blir valfritt. Till exempel matchar dec(ember)? både dec och december.

Exempel på enkla strängar:

 • b.t – matchar bat, bet, but, bit, b9t eftersom vilket tecken som helst kan ta punktens (.) plats.
 • b[aeui]t matchar bat, bet, but, bit.
 • b[a-z]t accepterar alla kombinationer av tre bokstäver som börjar med b och slutar med t. En siffra accepteras inte som det andra tecknet.
 • [A-Z] matchar alla versaler.
 • [12] matchar måltecknet till 1 eller 2.
 • [0-9] matchar måltecknet till någon av siffrorna i intervallet 0 till 9.

När du väljer att matcha ett mönster för ett svar kan du testa mönstret och ett nytt fönster öppnas.