Cwestiynau Cyffredin Cyffredinol Ally ar gyfer Hyfforddwyr

Cyffredinol

Ym mha ieithoedd ydy Blackboard Ally ar gael?

Mae Blackboard Ally ar gael mewn sawl iaith wahanol. Mae’r dewisiadau iaith yn arddangos rhyngwyneb Ally yn yr iaith a ddewiswyd. Mae fformatau amgen hefyd ar gael gan gynnwys ar fformat sain.

Mae’r fformat sain ar gael trwy gyfrwng llais sy’n adlewyrchu iaith y ddogfen ffynhonnell. Mae’n defnyddio’r acen fwyaf priodol ar sail lleoliad. Er enghraifft, byddai defnyddiwr yng Ngogledd America yn derbyn gwasanaeth sydd ag acen Saesneg Gogledd America, byddai defnyddiwr yn Ewrop yn derbyn gwasanaeth sydd ag acen Saesneg Prydeinig a byddai defnyddiwr yn Awstralia yn derbyn gwasanaeth Saesneg sydd ag acen Saesneg Awstralia.

Mae Blackboard Ally ar gael yn yr ieithoedd canlynol.

 • Catalan
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg, UDA
 • Saesneg, DU
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Ffrangeg, Canada
 • Almaeneg
 • Eidaleg
 • Norwyeg Bokmål
 • Norwyeg Nynorsk
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Portiwgaleg, Brasil
 • Sbaeneg
 • Swedeg
 • Tyrceg
 • Cymraeg

Ar gyfer pa Systemau Rheoli Dysgu mae Ally ar gael?

Mae Ally ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y Systemau Rheoli Dysgu hyn:

 • Blackboard Learn 9.1 (rhyddhad Q2 2017 CU3 ac yn uwch)
 • Gweddau Cwrs Gwreiddiol SaaS ac Ultra Blackboard Learn
 • Blackboard Open LMS
 • Instructure Canvas
 • Moodle a hunanletyir (fersiwn 3.2 ac yn uwch)

Pa borwyr sydd wedi'u cefnogi?

Cefnogir Ally ar yr un porwr y defnyddiwch i gael mynediad at y System Rheoli Dysgu (LMS).

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Beth sy'n digwydd pan gaiff cwrs ei gopio? A yw Ally yn mynd gyda chopi'r cwrs?

Ydych. Pan rydych yn copïo cwrs, bydd pob fformat amgen ac adborth hyfforddwr ar gael yn y cwrs newydd hefyd.

Gall fod oedi cyn i bopeth symud draw i'r cwrs newydd.

Pan rydych yn archifo cwrs, dim ond cyfeiriadau at hygyrchedd ffeil sydd ar gael. Mae Ally yn wasanaeth yn y cwmwl a bydd yn cadw'r fformatau amgen ar weinyddion Ally, sy'n golygu na chaiff y rhain eu gwthio yn ôl at y LMS. Ni chaiff y fformatau amgen eu cadw o fewn archif y cwrs, ond bydd y cyfeiriad o archif y cwrs yn parhau i fod ar gael.

Beth yw rhai enghreifftiau o sut gall hygyrchedd fod o fudd i bob myfyriwr?

Mewn nifer o achosion, mae gwella hygyrchedd cynnwys y cwrs o fudd i bob myfyriwr, gan gynnwys y rheiny sydd heb anabledd. Cysylltir hygyrchedd yn agos ag ansawdd a defnyddioldeb deunyddiau cwrs yn aml.

Enghraifft 1: Mae cael copi digidol go iawn o ddogfen yn lle sgan yn gwneud y ddogfen yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Efallai y bydd yn gwneud y ddogfen yn haws i'w darllen, yn enwedig ar gyfer sganiau o ansawdd isel, ac yn caniatáu myfyrwyr i chwilio trwy'r ddogfen a chanfod cynnwys penodol, copïo a gludo rhannau o'r ddogfen, ac yn y blaen.

Enghraifft 2: Mae'r fformat amgen HTML Semantig yn ymatebol yn llwyr ac yn addas ar gyfer dyfeisiau syml. Mae'n gwneud defnyddio cynnwys ar ddyfeisiau symudol yn haws ar gyfer pob myfyriwr. Mae'r fformat amgen ePub yn hwyluso newid arddangosiad gweledol dogfen ac yn caniatáu ychwanegu anodiadau ac amlygiadau. Gellir defnyddio'r fformat amgen sain wrth deithio i'r gwaith, wrth redeg, ac yn y blaen. Gall fformat amgen y fersiwn cyfieithiedig helpu myfyrwyr ail iaith.

Enghraifft 3: Bydd cael fideo â chapsiynau neu drawsgrifiad yn gwneud y fideo yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Mae'n caniatáu’r myfyriwr i chwilio trwy'r fideo a chanfod rhannau penodol, gellid parhau i wylio'r fideo mewn amgylchedd â lefel sŵn uchel (er enghraifft, wrth deithio i'r gwaith), ac ati.

Enghraifft 4: Gall cael delwedd â disgrifiad o ansawdd wneud y ddelwedd yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Gall helpu egluro cynnwys y ddelwedd a sut mae'n cysylltu â'r cyd-destun o'i gwmpas, mae'n gwneud y ddelwedd yn chwiliadwy, ac ati.

Enghraifft 5: Mae darparu strwythur penawdau da ar gyfer dogfen hir yn gwneud y ddogfen yn fwy defnyddiadwy ar gyfer pob myfyriwr. Mae'n darparu strwythur ychwanegol, sy'n gwneud gweithio trwy a phrosesu'r cynnwys yn haws. Mae hefyd yn caniatáu cynhyrchu Tabl Cynnwys, sy'n gallu gwneud llywio'r ddogfen yn haws.

A fydd Ally yn newid sut mae fy nghwrs yn ymddangos?

Yr unig wahaniaeth y gwelwch o fewn eich cwrs yw bod Ally yn darparu sgôr hygyrchedd ar gyfer eich ffeiliau. Dangosir y sgôr gan eicon medrydd nesaf at ffeiliau eich cwrs. Dewiswch y medrydd i weld a gwella hygyrchedd eich ffeil.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae myfyrwyr yn gweld dewislen i'r chwith neu'r dde pob dogfen. O'r ddewislen hon, gallant ddewis Fformatau amgen i gyrchu fersiynau sydd ar gael iddynt eu lawrlwytho. Er bod modd iddynt lawrlwytho fformatau amgen eich ffeiliau, mae'n well i chi wella'r ddogfennau trwy'r adborth hyfforddwr.

Rhagor am Ally ar gyfer myfyrwyr

Beth sy'n digwydd i fy ffeiliau gwreiddiol?

Bydd y ffeil wreiddiol yn aros yn eich LMS. Nid yw Ally yn cadw copi o'r ffeil wreiddiol, ei symud na ei dileu.

Cwestiynau Cyffredin Rhestr Wirio Hygyrchedd Ally


Rhestr wirio hygyrchedd

Pa gynnwys ydy Ally yn ei wirio?

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, TIFF)
 • Fideos YouTubeTM
 • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

  Nid yw hyfforddwyr yn gweld sgoriau hygyrchedd ar gyfer cynnwys WYSIWYG yn eu cyrsiau. Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG yn ymddangos ond yn yr Adroddiad Sefydliadol.

Pa broblemau hygyrchedd ydy Ally yn edrych amdanyn nhw?

Mae rhestr wirio hygyrchedd Ally yn seiliedig ar WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol, ac mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn cyd-fynd â'r safon hon.

Yn ogystal, mae Ally hefyd yn ychwanegu nifer o wiriadau ychwanegol ar ben hynny sy'n cychwyn targedu defnyddioldeb ac ansawdd deunyddiau cwrs ychydig yn fwy.

Beth ydy Ally yn ei wneud â chynnwys nad yw’n gallu ei wirio?

Mae Ally yn nodi cynnwys nad yw’n gallu ei wirio am broblemau hygyrchedd, megis ffeiliau ZIP archif a ffeiliau XML, o dan “Arall” yn yr adroddiad sefydliadol. Ni roddir sgôr hygyrchedd i’r cynnwys hwn ac nid yw’n cael ei gynnwys fel rhan o sgôr hygyrchedd y sefydliad. Nid oes ganddo ddangosydd neu fformatau amgen a ellir eu lawrlwytho trwy’r Rhyngwyneb Defnyddiwr. .

Rhagor o wybodaeth am yr adroddiad sefydliadol ar gyfer gweinyddwyr

Beth ydy gwiriad cyferbynnedd?

Mae gwiriadau cyferbynnedd yn wiriadau sy’n canfod a oes ddigon o gyferbyniad rhwng lliw testun a lliw ei gefndir. Gall pawb weld hi’n anodd darllen cynnwys sydd â diffyg cyferbyniad rhwng lliw'r testun a lliw'r cefndir ond mae myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg megis lliwddallineb yn gweld hi’n arbennig o anodd ei ddarllen.

Mae Ally yn defnyddio'r gofynion cyferbyniad a nodir yng nghanllawiau WCAG 2.1 AA.

Defnyddiwch Colour Contrast Analyser gan The Paciello Group i wirio’ch cynnwys ar unrhyw adeg.

Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen

Fformatau amgen

Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

A gynhyrchir fformatau amgen ar ôl cyflwyno cais i lawrlwytho?

Pan gyflwynir cais am fformat amgen penodol ar gyfer eitem o gynnwys penodol am y tro cyntaf, bydd Ally yn ei gynhyrchu ar alw. Ar gyfer y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn yn gorffen o fewn 1-2 funud.

Ar ôl ei gynhyrchu, lawrlwythir y fformat amgen. Wedyn, mae Ally yn cadw'r canlyniad yn y storfa, felly caiff ceisiadau ychwanegol ar gyfer yr un fformat amgen eu cynhyrchu a'u lawrlwytho o'r storfa ar unwaith.

A yw Ally yn cynhyrchu fformatau amgen ar gyfer cynnwys myfyrwyr?

Ar hyn o bryd mae Ally ond yn prosesu cynnwys hyfforddiadol. Er enghraifft, cynnwys a ychwanegwyd gan rywun â chaniatâd golygu yn y cwrs, megis yr hyfforddwr neu gynllunydd hyfforddiadol. Ar hyn o bryd nid yw Ally yn prosesu cynnwys myfyrwyr neu gyflwyniadau myfyrwyr.

Pa fformat yw'r fformat amgen wedi'i brosesu gan OCR?

Mae'r fersiwn OCR ar gael fel PDF wedi'i dagio.

Pa fformat yw'r fformat amgen Sain?

Mae'r fformat amgen sain ar gael fel ffeil MP3 a ellir ei lawrlwytho. Rydym yn ychwanegu rhai o'r wybodaeth semanteg a echdynnwyd at y data lleferydd hefyd, sy'n ychwanegu strwythur ychwanegol at y ffeil sain ac yn ei wneud yn haws i'w dilyn.

Pa god Braille mae Ally yn ei ddefnyddio ar gyfer y Fformat Braille Electronig?

Mae Ally yn defnyddio'r ffeil Braille .brf (Braille Ready File) fel y fformat Braille electronig. Mae'r cod braille a ddefnyddiwyd yn dibynnu ar iaith y ddogfen. Ar gyfer dogfennau Saesneg, mae Ally yn defnyddio Gradd 2 Braille Saesneg Safonol (cywasgedig).

Rhagor am Braille Saesneg Safonol ar wefan UKAAF

A ellir argraffu Fformat Braille Electronig Ally gan ddefnyddio argraffydd Braille?

Gellid defnyddio fformat .brf (Braille Ready File) ar gyfer dangosyddion braille electronig a boglynwyr braille (argraffyddion).

Bydd rhaid ichi wirio a yw boglynnwr/argraffydd Braille penodol yn cefnogi'r fformat .brf.

Rhagor am BRF ar wefan Accessible Instructional Materials

Pam ydw i'n gweld "Mae'r fformatau amgen ar gyfer y ffeil hon wedi'u hanalluogi"?

Gall hyfforddwyr a gweinyddwyr ddiffodd fformatau amgen ar gyfer eitem o gynnwys unigol o fewn cwrs. Er enghraifft, ar ffeil a uwchlwythwyd i'r cwrs.

Cwestiynau Cyffredin am Fformatau Amgen ar gyfer Hyfforddwyr

Beth mae rhaid i'r hyfforddwr ei wneud i gynhyrchu fformatau amgen ar gyfer eitem o gynnwys?

Dim byd. Bydd Ally yn sylwi ar unrhyw materion presennol neu newydd yn awtomatig, yn ei rhedeg trwy'r rhestr wirio hygyrchedd, ac yn gwneud y fformatau amgen ar gael i'r myfyriwr a'r hyfforddwr.

Oes terfyn maint ffeil?

Nac oes, nid oes terfyn maint ffeil. Efallai bydd achosion lle mae'r algorithm yn methu â chynhyrchu fformatau amgen ar gyfer rai ffeiliau mawr, ond nid yw Ally yn gorfodi terfyn maint ffeil.

Sut mae Ally yn trin cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair?

Mae Ally yn canfod cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, yn rhoi sgôr hygyrchedd 0% iddo ac yn darparu arweiniad i help tynnu'r cyfrinair trwy'r adborth hyfforddwr. Nid yw Ally yn cynhyrchu unrhyw fformatau amgen ar gyfer cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, gan na allwn gael mynediad at y cynnwys ei hun.

Ga i analluogi fformatau amgen?

Ydych. Gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer eitemau unigol o gynnwys, os dymunwch. Os fyddwch yn newid eich meddwl, gallwch eu galluogi eto yn ddiweddarach.

Cwesitynau Cyffredion y Fersiwn Cyfieithiedig


Fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedg

Mae'r fformat amgen yn darparu fersiwn o ddogfen wreiddiol yr hyfforddwr a gyfieithwyd gan beiriant i mewn i 50 o ieithoedd gwahanol ac yn cefnogi dogfennau PDF, Word, Powerpoint a HTML. 

Ym mha ieithoedd mae fformat amgen y Fersiwn Cyfieithiedig ar gael?

Mae'r Fersiwn Cyfieithiedig ar gael ar hyn o bryd yn yr ieithoedd dilynol:

 • Affricaneg
 • Arabeg
 • Bosnieg - Syrilig
 • Bosnieg - Lladin
 • Bwlgareg
 • Catalaneg
 • Tsieinëeg – Wedi’i symleiddio
 • Tsieinëeg - Traddodiadol
 • Croateg
 • Tsieceg
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg
 • Estoneg
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Groeg, Cyfoes
 • Haiteg
 • Hebraeg
 • Hindi
 • Hwngareg
 • Indoneseg
 • Eidaleg
 • Japaneg
 • Corëeg
 • Latifeg
 • Lithwaneg
 • Maleieg
 • Malti
 • Norwyeg Bokmål
 • Perseg (Farsi)
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Rwmaneg
 • Rwseg
 • Serbeg - Syrilig
 • Serbeg - Lladin
 • Slovaceg
 • Slofeneg
 • Sbaeneg
 • Swahili
 • Swedeg
 • Thai
 • Tyrceg
 • Wcreineg
 • Wrdw
 • Fietnameg
 • Cymraeg

Cwestiynau Cyffredin am Adborth i Hyfforddwr


Adborth yr hyfforddwr

Sut ydw i'n gweld yr holl broblemau?

Dewiswch Pob broblem i weld pob problem yn y ffeil. Mae'r olwg hon yn dangos ichi faint y gall y sgôr wella trwy atgyweirio pob problem. Canfyddwch y problem rydych chi am ddechrau ei atgyweirio a dewis Atgyweirio.

Pa drothwy sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer lliw y dangosydd hygyrchedd?

Rydyn ni'n darparu sgôr hygyrchedd i bob dogfen, sef sgôr ganran sydd i fod i adlewyrchu pa mor hygyrch yw eitem, faint o fyfyrwyr y gall effeithio arnynt, pa mor ddifrifol mae'n effeithio arnynt, ac ati. I gyfrifo'r sgôr hygyrchedd ar gyfer dogfen, rydym yn cymryd cyfartaledd pwysedig o'r gwahanol reolau/gwiriadau hygyrchedd, gan fod rhai rheolau yn bwysicach/mwy sylweddol nag eraill.

O fewn y Rhyngwyneb Defnyddiwr, rydym yn defnyddio trothwyon ar gyfer penderfynu lliw y dangosydd.

Mae hygyrchedd yn sbectrwm lle mae gwelliannau pellach yn bosibl bob amser, felly mae'n anodd darparu pwynt lle mae'r eitem yn dod yn "hygyrch". Fodd bynnag, fel rheol bawd, unwaith y bydd eitem yn y parth gwyrdd dylai fod yn gwneud yn rhesymol dda. 

Ar gyfer pa fathau o gynnwys mae rhagolygon yn y porwr ar gael?

Mae rhagolygon yn y porwr ar gael ar gyfer y ffeiliau hyn ar hyn o bryd:

 • Delweddau
 • Dogfennau PDF
 • Dogfennau Word
 • Cyflwyniadau PowerPoint
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice (Writer ac Impress)

Wedyn, defnyddir y rhagolygon hyn i nodi ble gallwch ddod o hyd i broblemau hygyrchedd penodol yn y ddogfen. Darparir amlygiadau ar hyn o bryd ar gyfer y problemau hyn:

 • Delweddau heb ddisgrifiad amgen priodol
 • Darnau o destun â chyferbyniad annigonol
 • Tablau heb benawdau tabl

Bydd adborth i hyfforddwr ar gyfer problemau hygyrchedd eraill ond yn dangos y rhagolwg o gynnwys heb amlygiadau.

Rhagor am ragolygon