Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Om beräkningar

Du kan enkelt lägga till beräkningar i Kursadministration och resultat för din kurs. En beräkning är en formel som ger ett numeriskt resultat som används för att visa eller tilldela resultat, och baseras vanligtvis på andra bedömda objekt.

Du kan skapa dina egna formler och använda vanliga aritmetiska operationer, inklusive addition, subtraktion, multiplikation och division, och använda gruppoperatörer (parenteser).

Du kan lägga till beräkningar som baseras på genomsnittet, totalsumman, maximum eller minimum av de variabler du tar med, till exempel kategorier, bedömda objekt och andra beräkningar. Du kan till exempel lägga till en beräkning som visar genomsnittet av alla uppgifter så att deltagarna har en översikt över sina prestationer. Du kan lägga till så många beräkningar du behöver.

I Ultra-kursvyn har varje kurs ett standardschema för bedömning som används för resultat och beräkningar. För tillfället kan du inte skapa nya scheman men du kan göra ändringar av standardschemat.

Mer information standardschemat för bedömning


Skapa infogade beräkningar

Klicka på plustecknet på den plats där du vill lägga till en beräkning i listan över Bedömningsbara objekt eller rutnätsvyn över deltagare och välj Lägg till beräkning.

Mer information om de två vyerna för kursadministration och resultat

Add calculation option in the gradebook

Beräkningsgränssnitt

Skriv in en meningsfull rubrik för beräkningen. Om du inte lägger till någon rubrik visas Ny beräkning och datumet i Kursadministration och resultat. Du kan använda platshållartexten som rubrik om formeln på sidan är giltig och sparad. Du kan även lägga till en beskrivning och göra beräkningskolumnen synlig för deltagare. Deltagarna ser beräknade resultat på dina sidor för Resultat men de ser inte dina beskrivningar eller formler.

Bestäm hur resultatet av beräkningen ska visas. I menyn Välj ett bedömningsschema ska du välja Poäng, Procenttal eller Bokstav.

Skapa din formel. Välj en funktion, variabel eller operator i den vänstra rutan för att lägga till den i den högra rutan.

Instructor grading calculation

Funktioner och variabler

 • Genomsnitt: Genererar genomsnittet för ett utvalt antal bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar. Du kan till exempel hitta den genomsnittliga poängen för alla prov.
 • Summa: Genererar ett totalresultat framräknat från avklarade ackumulerade poäng i relation till möjliga poäng. Du kan välja vilka bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar som ska inkluderas i beräkningen.
 • Minimum: Genererar minimiresultatet för utvalda bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar. Du kan till exempel hitta den lägsta poängen på alla uppgifter.
 • Maximum: Genererar det högsta resultatet för utvalda bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar. Du kan till exempel hitta den högsta poängen på alla diskussioner.
 • Variabel: Välj ett enskilt bedömt objekt eller en beräkning från menyn. Du får bara lägga till en variabel åt gången. Fortsätt att lägga till variabler från vänster ruta för att lägga till så många variabler som du behöver.

Operatörer

 • Addera ( + )
 • Subtrahera ( - )
 • Dela ( / )
 • Multiplicera ( * )
 • Startparentes (
 • Slutparentes )
 • Värde: Efter att textrutan visas i formeln ska du klicka i rutan för att lägga till ett numeriskt värde. Du kan inkludera sju siffror innan före decimalen och fyra efter den. När beräkningen genereras och visas i deltagarens resultatkapsel visas bara två siffror efter decimaltecknet.

Skapa din formel

Du kan till exempel välja Summa i den vänstra rutan för att lägga till den funktionen i den högra rutan. Expandera listan och markera kryssrutorna för de objekt som du vill lägga till i formeln. När du väljer en kategori, ingår alla objekt i den kategorin. Du måste välja bedömda objekt och andra beräkningar individuellt. Bläddra genom listan för att visa alla objekt. I menyn Variabel ska du markera ett objekt för att välja det.

Add functions and variables to gradebook calculations

När du har gjort ett val i menyn ska du klicka någonstans utanför menyn för att lämna och spara markeringen i den högra rutan. Varje element som du lägger till i formeln visas i slutet. Du kan klicka på och dra valfritt tillagt element för att ordna om formeln. Om du vill ta bort ett element markerar du det och klickar på X. Du kan återanvända alla funktioner, variabler eller operatorer.

När du väljer Spara eller Validera kontrollerar systemet om din formel är korrekt. Om du väljer Validera kontrolleras formeln medan du är kvar på sidan. Du kan inte spara en beräkning förrän den är matematiskt giltig.

Välj Rensa för att ta bort alla element från den högra rutan och börja om.

Exempelformel för summan för det första kvartalet:

Skapa en Summa-beräkning som inkluderar resultaten i kategorierna Uppgift och Test och närvaro, men som inte inkluderar snabbprovet.

Kategorierna Uppgift och Tes finns i menyn Summa. Närvaro och snabbprov är individuellt bedömda objekt i menyn Variabel.

Formel: Summan av kategorierna Uppgift + Test + Närvaro - Snabbprov

Example of gradebook calculation

Om formeln inte är giltig visas ett infogat felmeddelande bredvid Validera. Problem i din formel markeras med rött i den högra rutan.

Exempel på felmeddelande:

 • Ej matchad operatör: Symboler som (+) eller ( -) matchar inte den andra delen av formeln. Exempel: Bedömt objekt + (inget).
 • Ej matchad funktion, variabel eller värde: Detta förekommer vanligtvis när en operatör saknas mellan två variabler, såsom två bedömda objekt eller kategorier.
 • Vissa felmeddelanden är specifika, såsom Ej matchad startparentes, för att uppmärksamma dig om exakt vad som saknas.
Example of gradebook calculation error

Det beräknade objektet du precis har skapat visas i kursadministration och resultat. I listvyn för objekt ska du trycka på ikonen Flytta i raden för beräkningen för att dra den till en ny plats och släppa. Den ordning som du väljer visas även i rutnätsvyn och på deltagarnasresultatsidor.

Example of calculation in gradebook

Kom ihåg: Deltagarna ser inte beräkningen förrän den har ett resultat och du har gjort objektet synligt för dem.

Borttagning av bedömt objekt i en beräkning

Om du tar bort ett bedömt objekt i en beräkning får du en varning när du öppnar beräkningen:

Ett objekt togs bort från resultatboken som användes i den här beräkningen. Vi har uppdaterat beräkningen där det är möjligt, men du kan behöva se över den.

Du kan behöva uppdatera beräkningen. Deltagarna ser den uppdaterade beräkningen på sina Resultatsidor om du har gjort beräkningen synlig för dem.


Skapa viktade beräkningar

En viktad beräkning genererar ett resultat som beräknats från resultat för bedömda objekt, kategorier, andra beräkningar samt procentsatserna för dem. Du kan använda normala aritmetiska operationer för att skapa den viktning du behöver.

Om du till exempel har fyra test och ett slutprov kan du vikta vart och ett av dem för få beräkningen "Viktade test".

Välj testen individuellt från menyn Variabel och välj Värde för att lägga till procenttalet för vart och ett av testen, t.ex. 0,15. Lägg till de operatörer som behövs, som Multiplicera och Addera.

Grundformel:

Test 1 x 0,15 + Test 2 x 0,15 + Test 3 x 0,15 + Test 4 x 0,15 + Slutprov x 0,40

Du kan inkludera parenteser i detta exempel om du vill:

(Test 1 x 0,15) + (Test 2 x 0,15) + (Test 3 x 0,15) + (Test 4 x 0,15) + (Slutprov x 0,40)

Beräkningen är giltig oavsett vilket och producerar samma resultat.

Gradebook weighted calculation example

I listvyn över objekt kan du välja beräkningen för att visa varje deltagares beräknade resultat eller öppna rutnätsvyn över deltagare och navigera till kolumnen.

Example of weighted tests

Mer information om viktning och övergripande resultat

 


Tangentbordskommandon

Om du använder tangentbordsnavigering kan du tabba mellan rutorna för att bygga upp en formel.

Lägg till funktioner och operatorer i formeln. I rutorna med funktioner och operatorer kan du använda upp- och nedpilarna för att markera ett objekt i listan och trycka på Retur för att lägga till det i formeln.

Ordna om formeln. Fokusera på ett formelobjekt och tryck på Retur. Använd piltangenterna för att flytta objektet och tryck på Retur igen för att placera det.

Välj objekt som ska ingå i funktioner. Fokusera på en funktion eller variabel i formeln och tryck på mellanslagstangenten. Välj vilka objekt i Kursadministration och resultat som ska tas med på menyn. Tryck på Esc för att stänga menyn.