Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Om beregninger

Det er lett å legge til beregninger i vurderingsboken for emner. Beregninger er formler som gir numeriske resultater som brukes til å se eller tilordne vurderinger, vanligvis basert på andre vurderte elementer.

Du kan opprette dine egne formler og bruke vanlige aritmetiske operasjoner, som å legge til, trekke fra, multiplisere og dividere – samt bruke gruppeoperatorer (parenteser).

Du kan legge til beregninger som er basert på gjennomsnittet, totalsummen, maksimumsverdien eller minimumsverdien for variablene du tar med, for eksempel kategorier, vurderte elementer og andre beregninger. Du kan for eksempel legge til en beregning som viser gjennomsnittet for alle oppgaver, sånn at studentene kan få et overordnet bilde av hvordan de gjør det. Du kan legge til så mange beregninger du vil.

I Ultra-emnevisningen har hvert emne ett standard vurderingsskjema som brukes for vurderinger og beregninger. For øyeblikket er det ikke mulig å opprette nye skjemaer, men du kan gjøre endringer i standardskjemaet.

Mer om vurderingsskjemaet som brukes som standard


Opprett beregninger i linje

I listen for elementer som kan vurderes eller studentrutenettet, velger du plusstegnet for å legge til en beregning og velge Legg til beregning.

Mer om de to visningene i vurderingsboken

Add calculation option in the gradebook

Beregningsgrensesnittet

Skriv inn et beskrivende navn for beregningen. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises Ny beregning og datoen i vurderingsboken. Du kan bruke plassholderteksten som tittel hvis formelen på siden er gyldig og lagret. Hvis du vil, kan du også legge til en beskrivelse og gjøre beregningskolonnen synlig for studentene. Studentene ser beregnede vurderinger på Vurderinger-sidene sine, men de ser ikke beskrivelsene eller formlene dine.

Avgjør hvordan resultatet for beregningen skal vises. I Velg et vurderingsskjema-menyen velger du Poeng, Prosent eller Bokstav.

Opprett en formel. Du kan velge funksjoner, variabler og operatorer i ruten til venstre for å legge dem til i ruten til høyre.

Instructor grading calculation

Funksjoner og variabler

 • Gjennomsnitt: Genererer gjennomsnittet for et utvalg vurderte elementer, kategorier og andre beregninger. Du kan for eksempel finne den gjennomsnittlige poengsummen for alle prøver.
 • Totalt: Genererer en totalsum basert på kumulative poeng, relatert til tillatte poeng. Du kan velge hvilke vurderte elementer, kategorier og andre beregninger som skal inkluderes i beregningen.
 • Minimum: Genererer minimumsvurderingen for et utvalg vurderte elementer, kategorier og andre beregninger. Du kan for eksempel finne minimumspoengsummen for alle oppgaver.
 • Maksimum: Genererer maksimumsvurderingen for et utvalg vurderte elementer, kategorier og andre beregninger. Du kan for eksempel finne maksimumspoengsummen for alle diskusjoner.
 • Variabel: Velg et individuelt vurdert element eller en beregning fra menyen. Du kan bare legge til én variabel om gangen. Fortsett å legge til variabler fra ruten til venstre til du har alle variablene du trenger.

Operatorer

 • Legg til ( + )
 • Trekk fra ( - )
 • Divider ( / )
 • Multipliser ( * )
 • Venstreparentes (
 • Høyreparentes )
 • Verdi Når tekstfeltet vises i formelen, kan du klikke på det for å legge til en numerisk verdi. Du kan inkludere sju sifre før desimaltegnet og fire sifre etter. Når beregningen er generert og vises i studentenes vurderingspiller, vises bare to sifre etter desimaltegnet.

Opprett en formel

Eksempel: Velg Totalt i ruten til venstre for å legge til den funksjonen i ruten til høyre. Utvid listen, og merk av for de elementene du vil ha med i formelen. Når du velger en kategori, blir alle elementene i den også tatt med. Du må velge vurderte elementer og andre beregninger hver for seg. Rull gjennom listen for å se alle elementene. I Variabel-menyen du et element for å ta det med.

Add functions and variables to gradebook calculations

Når du har valgt noe i en meny, kan du klikke hvor som helst utenfor menyen for å avslutte og lagre valget i panelet til høyre. Hvert element du legger til i formelen, vises sist. Du kan trykke og dra på elementer du har lagt til, for å endre rekkefølgen på formelen. Hvis du vil fjerne et element, velger du det og deretter X. Du kan bruke alle funksjoner, variabler eller operatører på nytt.

Når du velger Lagre eller Valider, sjekker systemet hvor nøyaktig formelen din er. Med Valider sjekkes formelen mens du er på siden. Du kan ikke lagre beregninger før de er matematisk gyldige.

Velg Fjern for å fjerne alle elementer fra ruten til høyre og begynne på nytt.

Eksempelformel for totalsummen for det første kvartalet:

Opprett en totalberegning som inkluderer oppgave- og prøvekategoriene og deltakelsesvurderingen, men ikke vurderingen for uvarslede quizer.

Oppgave- og prøvekategoriene finner du i Totalt-menyen. Deltakelse og uvarslet quiz er individuelt vurderte elementer i Variabel-menyen.

Formel: Total for oppgavekategorien + prøvekategorien + deltakelse - uvarslet quiz

Example of gradebook calculation

Hvis formelen er ugyldig, ser du en feilmelding ved siden av Valider. Problemer i formelen fremheves i rødt i ruten til høyre.

Eksempler på feilmeldinger:

 • Operator uten motsvarende kode: Symboler som (+) og (-) får ingen treff i andre deler av formelen. Eksempel: Vurdert element + (ingenting).
 • Funksjon, variabel eller verdi uten motsvarende kode: Vises vanligvis når det mangler en operator mellom to variabler, for eksempel to vurderte elementer eller kategorier.
 • Noen feilmeldinger er spesifikke, for eksempel Venstreparentes uten motsvarende kode, så det blir lettere å finne ut nøyaktig hva som mangler.
Example of gradebook calculation error

Det nye beregnede elementet vises nå i vurderingsboken. I elementlistevisningen trykker du på Flytt-ikonet i raden for beregningen for å dra og slippe det på et nytt sted. Rekkefølgen du velger, vises også i rutenettvisningen og på studentenes Vurderinger-sider.

Example of calculation in gradebook

Husk: Studentene ser ikke beregningen før den har en vurdering og du gjør den synlig for dem.

Sletting av vurderte elementer i en beregning

Hvis du sletter et vurdert element som brukes i en beregning, ser du en advarsel når du åpner den aktuelle beregningen.

Et element er fjernet fra vurderingsboken som ble brukt i denne beregningen. Vi har oppdatert beregningen der det var mulig, men du bør gå gjennom den.

Det kan hende du må oppdatere beregningen. Studenter ser den oppdaterte beregningen på Vurderinger-sidene sine hvis du gjør beregningen synlig for dem.


Opprett vektede beregninger

Med vektede beregninger genereres det vurderinger basert på resultatet for de valgte vurderte elementene og kategoriene samt andre beregninger og de tilhørende prosentverdiene. Du kan bruke vanlige aritmetiske operasjoner for å opprette vektingen du trenger.

Hvis du for eksempel har fire prøver og én endelig prøve, kan du gi dem ulik vekt.

Velg enkeltprøver i Variabel-menyen, og velg Verdi for å legge til prosentverdien for hver prøve, for eksempel 0,15. Legg til operatorene du trenger, for eksempel Multipliser og Legg til.

Grunnleggende formel:

Prøve 1 x 0,15 + Prøve 2 x 0,15 + Prøve 3 x 0,15 + Prøve 4 x 0,15 + Endelig eksamen x 0,40

Hvis du vil, kan du inkludere parenteser, som i dette eksempelet:

(Prøve 1 x 0,15) + (Prøve 2 x 0,15) + (Prøve 3 x 0,15) + (Prøve 4 x 0,15) + (Endelig eksamen x 0,40)

Beregningen er gyldig uansett hva du velger, og resultatet blir det samme.

Gradebook weighted calculation example

I elementlistevisningen kan du velge beregningen for å se den beregnede vurderingen for hver student. Eventuelt kan du åpne rutenettvisningen for studenter og gå til den aktuelle kolonnen.

Example of weighted tests

Mer om vekting og totalvurderingen

 


Tastaturkommandoer

Hvis du navigerer med tastaturet, kan du bruke tabulatortasten til å gå mellom rutene og lage en formel.

Legg til funksjoner og operatorer i formelen. I Funksjon- og Operator-rutene kan du bruke opp- og ned-tastene til å velge elementer fra listen og trykke på Enter for å legge dem til i formelen.

Endre rekkefølge på formelen. Flytt fokuset til et formelelement, og trykk på Enter. Flytt elementet med piltastene, og trykk på Enter igjen for å plassere det.

Velg hvilke elementer du vil ta med i funksjoner. Flytt fokuset til en funksjon eller variabel i formelen, og trykk på mellomromstasten. Velg hvilke vurderingsbokelementer du vil ta med, ved hjelp av menyen. Trykk på Esc for å lukke menyen.