Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Ynghylch cyfrifiadau'r llyfr graddau

Mae cyfrifiad llyfr graddau yn fformiwla sy'n cynhyrchu canlyniad rhifol a ddefnyddir i weld neu neilltuo graddau ar gyfer cwrs, fel arfer yn seiliedig ar eitemau a raddiwyd eraill.

Yn y wedd cwrs Ultra, gallwch greu 3 math o gyfrifiad o fewn cwrs:

 1. Colofn Cyfrifiad CyfanswmAr gyfer cyfrifo sgôr yn seiliedig ar bwyntiau neu eitemau wedi'u pwysoli. Defnyddir hyn yn amlaf ar gyfer cyfrifiad Tymor i roi gwedd arall o'r Radd Gyffredinol i fyfyrwyr, lle mae un mewn pwyntiau a'r llall mewn canrannau. 
 2. Colofn CyfrifiadAr gyfer cyfrifo sgôr yn seiliedig ar fformiwla bersonol ar gyfer detholiad o waith cwrs, megis asesiadau neu gategorïau penodol yn unig.
 3. Gradd Gyffredinol — Ar gyfer cyfrifo gradd derfynol y cwrs yn seiliedig ar bwyntiau, eitemau wedi'u pwysoli, neu fformiwla bersonol. Am ragor o wybodaeth, gweler Gradd Gyffredinol
Calculation options in the grade column menu

Yn y wedd cwrs Ultra, mae gan bob cwrs un sgema graddio diofyn a ddefnyddir ar gyfer graddau a chyfrifiadau. Diffinnir enw a gwerthoedd y sgema diofyn gan y gweinyddwr, ond gallwch greu sgemâu graddio newydd neu addasu sgemâu sydd eisoes yn bodoli ar gyfer eich cwrs. 

Mae cyfrifiadau sy'n rhoi rhifau ar ôl y degolyn, gan gynnwys rhifau sy'n ailadrodd, yn cael eu talfyrru ar ôl yr ail le degol. Defnyddir y talfyriad hwn at ddibenion arddangos yn unig ac ni fydd y gwerthoedd byth yn cael eu talgrynnu i fyny. Mae cyfrifiadau ychwanegol yn defnyddio'r rhif llawn hyd at 15 lle degol. Am ragor o wybodaeth, gweler Delio â degolion ar gyfer graddau.


Colofnau Cyfrifiad Cyfanswm

Pan fyddwch yn ychwanegu colofn Cyfrifiad Cyfanswm, gallwch ddewis o ddau ddull cyfrifo: 

 • Wedi Pwysoli. Mae'r cyfrifiad wedi'i bwysoli yn cyfrifo'r categorïau ac eitemau a raddir fel canran o'r radd derfynol sy'n werth 100%. Gallwch neilltuo gwerthoedd canran i unrhyw eitem gwrs a chategori a dewis a ddylid pwysoli eitemau yn yr un categori yn gymesur neu'n gyfartal.
 • Pwyntiau. Gall cyfrifiad gradd sy'n seiliedig ar bwyntiau gynorthwyo tryloywder gan ei fod yn ei gwneud yn glir i fyfyrwyr beth sy'n werth mwy mewn cwrs a beth sy'n werth llai. Gallwch ddewis pa gategorïau ac eitemau rydych eisiau eu cynnwys yn y cyfrifiad. Caiff y nifer mwyaf o bwyntiau sydd ar gael yn y gwrs ei benderfynu gan yr eitemau a chategorïau rydych yn eu cynnwys yn y cyfrifiad.

Ychwanegu colofn wedi'i phwysoli

 1. O'r Llyfr Graddau, yn y wedd Eitemau Graddadwy neu'r wedd Graddau, dewiswch yr arwydd plws lle rydych eisiau rhoi'r golofn newydd a dewiswch Ychwanegu Cyfrifiad Cyfanswm.
 2. Rhowch deitl ar gyfer y cyfrifiad. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, ymddengys "Cyfrifiad Cyfanswm Newydd a'r dyddiad yn y llyfr graddau. 
 3. Dan Gosodiadau, rhowch ddisgrifiad a dewiswch y sgema graddioPwyntiau, Canran, Llythyren, neu Cyflawn/Anghyflawn.
 4. I ddangos colofn y cyfrifiad ar dudalennau Graddau myfyrwyr, dewiswch Yn weladwy i fyfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn gweld y graddau a gyfrifiwyd, ond ni fyddant yn weld y disgrifiadau na'r fformiwlâu.
 5. Dan Dewis Math o Gyfrifiad, dewiswch Wedi Pwysoli.
 6. Dan Pwysoli eitemau graddadwy o fewn categori, dewiswch Yn Gymesur neu Yn Gyfartal.
  • Mae Yn Gymesur yn defnyddio sgoriau crai'r colofnau a chategorïau sydd wedi'u cynnwys ac wedyn yn rhannu'r canlyniad â chyfanswm y pwyntiau sy'n bosibl er mwyn cael canran ar gyfer pob eitem yn y golofn wedi'i phwysoli. Mae'r canrannau sy'n deillio o hynny yn cadw pwysoliad cymesur pob eitem fel bod eitemau sydd â gwerth pwynt mwy yn cael mwy o effaith ar y radd wedi'i chyfrifo.
  • Pan fydd gan y colofnau a'r categorïau a ddewiswch ar gyfer y golofn wedi'i phwysoli werthoedd pwyntiau gwahanol, mae Yn Gyfartal yn eu trosi yn ganrannau. Cyfartaleddir y canrannau hyn i gael gwerth cyfartal ar gyfer pob un o'r eitemau a gynhwysir yn y golofn wedi'i phwysoli. 
 7. Mae categorïau sy'n cynnwys eitemau yn cael eu rhestru'n gyntaf a'u trefnu yn ôl y nifer o eitemau maent yn eu cynnwys. Ehangwch gategori i weld ei eitemau. O'r ardal hon, gallwch:
  • Datgysylltu eitem o'i chategori. Mae hyn yn ddefnyddiol os rydych eisiau cynnwys yr eitem yn y cyfrifiad ar wahân i weddill y categori. 
  • Datgloi eitem neu gategori i olygu ei bwysoliad. Bydd y cyfrifiad yn mantoli'r holl eitemau wedi'u datgloi'n awtomatig i sicrhau bod cyfanswm y cyfrifiad yn 100%. 
  • Eithrio eitem mewn categori o gyfrifiad y radd gyffredinol. Mae hyn yn tynnu pwyntiau'r eitem o'r cyfanswm o bwyntiau sydd ar gael yn y cwrs. Bydd yr eitem neu’r categori yn troi’n llwyd i ddangos nad yw wedi’i gynnwys yn y cyfrifiad. Dewiswch y botwm eto i gynnwys yr eitem neu'r categori yn y cyfrifiad unwaith eto. 
 8. Ar gyfer pob categori, gallwch ddewis Golygu'r rheolau cyfrifo i ddilysu neu ddiweddaru'r gosodiadau presennol:
  • Mae Gollwng Sgoriau yn tynnu'r nifer penodol o'r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o'r cyfrifiad. 
  • Mae Defnyddio yn Unig yn tynnu'r holl raddau o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr uchaf neu isaf.
 9. Dewiswch Cadw.
 Instructor view of the new proportional weighted calculation option. Instructors can see what percentage each item in the category contributes to the overall category weighting

Ychwanegu colofn pwyntiau

 1. O'r Llyfr Graddau, yn y wedd Eitemau Graddadwy neu'r wedd Graddau, dewiswch yr arwydd plws lle rydych eisiau rhoi'r golofn newydd a dewiswch Ychwanegu Cyfrifiad Cyfanswm.
 2. Rhowch deitl ar gyfer y cyfrifiad. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, ymddengys "Cyfrifiad Cyfanswm Newydd a'r dyddiad yn y llyfr graddau. 
 3. Dan Gosodiadau, rhowch ddisgrifiad a dewiswch y sgema graddioPwyntiau, Canran, Llythyren, neu Cyflawn/Anghyflawn.
 4. I ddangos colofn y cyfrifiad ar dudalennau Graddau myfyrwyr, dewiswch Yn weladwy i fyfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn gweld y graddau a gyfrifiwyd, ond ni fyddant yn weld y disgrifiadau na'r fformiwlâu.
 5. Dan Dewis Math o Gyfrifiad, dewiswch Pwyntiau.
 6. Mae categorïau sy'n cynnwys eitemau yn cael eu rhestru'n gyntaf a'u trefnu yn ôl y nifer o eitemau maent yn eu cynnwys. Ehangwch gategori i weld ei eitemau. O'r ardal hon, gallwch:
  • Datgysylltu eitem o'i chategori. Mae hyn yn ddefnyddiol os rydych eisiau cynnwys yr eitem yn y cyfrifiad ar wahân i weddill y categori. 
  • Eithrio eitem mewn categori o gyfrifiad y radd gyffredinol. Mae hyn yn tynnu pwyntiau'r eitem o'r cyfanswm o bwyntiau sydd ar gael yn y cwrs. Bydd yr eitem neu’r categori yn troi’n llwyd i ddangos nad yw wedi’i gynnwys yn y cyfrifiad. Dewiswch y botwm eto i gynnwys yr eitem neu'r categori yn y cyfrifiad unwaith eto. 
 7. Ar gyfer pob categori, gallwch ddewis Golygu'r rheolau cyfrifo i ddilysu neu ddiweddaru'r gosodiadau presennol:
  • Mae Gollwng Sgoriau yn tynnu'r nifer penodol o'r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o'r cyfrifiad. 
  • Mae Defnyddio yn Unig yn tynnu'r holl raddau o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr uchaf neu isaf.
 8. Dewiswch Cadw.
Creating a weighted total calculation in points

Colofnau cyfrifiad

Pan fyddwch yn ychwanegu colofn Cyfrifiad, byddwch yn creu fformiwla bersonol sy'n defnyddio gweithrediadau rhifyddol cyffredin, (adio, tynnu, lluosi, a rhannu, a gweithrediadau grŵp (parenthesisau).

Gallwch ychwanegu cyfrifiadau sy'n seiliedig ar gyfartaledd, cyfanswm, uchafswm, neu leiafswm y newidynnau rydych yn eu cynnwys, megis categorïau, eitemau wedi'u graddio, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, ychwanegwch gyfrifiad sy'n dangos cyfartaledd yr holl aseiniadau, fel bod gan y myfyrwyr ddarlun cyffredinol o'u perfformiad. Gallwch ychwanegu cynifer o gyfrifiadau ag sydd eu hangen arnoch.

Ychwanegu colofn cyfrifiad

 1. O'r Llyfr Graddau, yn y wedd Eitemau Graddadwy neu'r wedd Graddau, dewiswch yr arwydd plws lle rydych eisiau rhoi'r golofn newydd, a dewiswch Ychwanegu Cyfrifiad.
 2. Rhowch deitl ar gyfer y cyfrifiad. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, ymddengys "Cyfrifiad Newydd" a'r dyddiad yn y llyfr graddau. Yn ddewisol, rhowch ddisgrifiad.
 3. Dan Dewiswch sgema gradd, dewiswch sut y dylai canlyniadau'r cyfrifiad gael eu dangos -- fel Pwyntiau, Canran, Llythyren, neu Cyflawn/Anghyflawn.
 4.  I ddangos colofn y cyfrifiad ar dudalennau Graddau myfyrwyr, dewiswch Yn weladwy i fyfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn gweld y graddau a gyfrifiwyd, ond ni fyddant yn weld y disgrifiadau na'r fformiwlâu.
 5. Dechrau creu'ch fformiwla. Yn y cwarel ar y chwith, dewiswch ffwythiant, newidyn, neu gweithredydd i'w ychwanegu at y cwarel ar y dde.

  Er enghraifft, dewiswch Cyfanswm yn y panel ar y chwith i ychwanegu'r ffwythiant hwnnw at y cwarel ar y dde. Ehangwch y rhestr a dewiswch yr eitemau i'w cynnwys yn y fformiwla. Pan fyddwch yn dewis categori, caiff yr holl eitemau yn y categori hwnnw eu cynnwys. Rhaid i chi ddewis eitemau wedi'u graddio a chyfrifiadau eraill yn unigol. Sgroliwch drwy'r rhestr i weld yr holl eitemau. Yn y ddewislen Newidyn, dewiswch eitem i'w chynnwys.

  • Ar ôl i chi wneud dewisiad mewn dewislen, cliciwch y tu allan i'r ddewislen i adael a chadw'r dewisiad yn y cwarel ar y dde. Mae pob eitem a ychwanegwch at y fformiwla yn ymddangos ar y diwedd. 
  • I aildrefnu'ch fformiwla, dewiswch elfen a'i llusgo i'r lleoliad newydd.
  • I dynnu elfen, dewiswch hi a dewiswch yr X
  • I ddechrau o'r newydd, dewiswch Clirio i dynnu pob elfen ar yr un pryd.
  • SYLWER: Gallwch ailddefnyddio unrhyw ffwythiant, newidyn, neu weithredydd.
 6. Dewiswch Dilysu i wirio cywirdeb eich fformiwla. Amlygir problemau gyda'ch fformiwla yn goch. Gwneud newidiadau yn ôl yr angen. 
 7. Unwaith bod y fformiwla wedi'i chadarnhau fel fformiwla ddilys, dewiswch Cadw. Mae'r golofn wedi'i chyfrifo newydd yn ymddangos yn eich llyfr graddau. 
Example of gradebook calculation

Yn y wedd Eitemau Graddadwy, dewiswch y botwm Symud ar gyfer y golofn i'w llusgo i leoliad newydd. Mae'r drefn a ddewiswch yn ymddangos yn y wedd Graddau a'r wedd Graddau myfyrwyr hefyd. 

Neges Atgoffa: Ni fydd myfyrwyr yn gweld y cyfrifiad hyd nes bod ganddo radd a'ch bod yn gwneud yr eitem yn weladwy iddynt.

Ffwythiannau a Newidynnau

 • Cyfartaledd: Yn cynhyrchu'r cyfartaledd ar gyfer nifer a ddewiswyd o eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr cyfartalog ar bob prawf.
 • Cyfanswm: Yn cynhyrchu cyfanswm sy'n seiliedig ar y pwyntiau cronnus, mewn perthynas â'r pwyntiau a ganiateir. Gallwch ddewis pa eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill i'w cynnwys yn y cyfrifiad.
 • Isafswm: Yn cynhyrchu'r radd isaf ar gyfer detholiad o eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr isaf ar bob aseiniad.
 • Uchafswm: Yn cynhyrchu'r radd uchaf ar gyfer detholiad o eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr uchaf ar bob trafodaeth.
 • Newidyn: Dewiswch eitem a raddiwyd neu gyfrifiad unigol o'r ddewislen. Gallwch ychwanegu ond un newidyn ar y tro. Parhewch i ychwanegu newidynnau o'r cwarel ar y chwith i ychwanegu cynifer o newidynnau ag y bo angen.

Gweithredyddion

 • Adio ( + )
 • Tynnu ( - )
 • Rhannu ( / )
 • Lluosi ( * )
 • Agor Parenthesis (
 • Cau Parenthesis )
 • Gwerth: Yn y blwch testun sy'n ymddangos yn y fformiwla, rhowch werth rhifol. Gallwch gynnwys saith digid cyn pwynt degol a phedwar digid ar ei ôl. Pan gynhyrchir y cyfrifiad ac mae'n ymddangos ym mhils gradd myfyrwyr, ymddengys ond dau ddigid ar ôl y pwynt degol.

Enghraifft o fformiwla ar gyfer cyfanswm y chwarter cyntaf

Gallwch greu cyfrifiad Cyfanswm sy'n cynnwys y categorïau Aseiniad a Phrawf a'r radd Presenoldeb, ond yn eithrio gradd y Cwis Cyflym.

 • Mae'r categorïau Aseiniad a Phrawf yn y ddewislen Cyfanswm
 • Mae Presenoldeb a Chwis Cyflym yn eitemau a raddiwyd unigol yn y ddewislen Newidyn.

Fformiwla: Cyfanswm categori Aseiniad + categori Prawf + Presenoldeb - Cwis Cyflym

Enghreifftiau o negeseuon gwallau

 • Gweithredydd heb ei baru: Nid yw symbolau megis (+) neu ( -) yn paru gyda rhan arall o'r fformiwla. Enghraifft: Eitem a raddiwyd + (dim).
 • Ffwythiant, newidyn, neu werth heb eu paru: Ymddengys yn gyffredinol pan fydd gweithredydd ar goll rhwng dau newidyn, megis dwy eitem a raddiwyd neu gategorïau.
 • Mae rhai o'r negeseuon gwallau yn benodol, megis Parenthesis sy'n agor heb ei baru, i'ch hysbysu am beth yn union sydd ar goll.

Gorchmynion bysellfwrdd

Os ydych yn defnyddio llywio bysellfwrdd, gallwch ddefnyddio'r symbol tab i symud rhwng cwarelau i adeiladu fformiwla.

Ychwanegu swyddogaethau a gweithredyddion. Yn y cwareli Ffwythiant a Gweithredydd, defnyddiwch y bysellau i fyny ac i lawr i ddewis eitem o'r rhestr a phwyswch Enter i'w ychwanegu i'r fformiwla.

Ad-drefnu'r fformiwla. Canolbwyntio ar eitem fformiwla a phwyso Enter. Defnyddiwch y bysellau saethau i symud eitem a phwyso Enter eto i'w roi ef.

Dewiswch eitemau i'w cynnwys yn ffwythiannau. Canolbwyntio ar ffwythiant neu newidyn yn y fformiwla a phwyswch y bylchwr. O'r ddewislen, dewiswch eitemau'r Llyfr graddau i'w cynnwys. Pwyswch Esc i gau'r ddewislen.