Mae llawer o hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau wyneb wrth wyneb a chymysg yn defnyddio data presenoldeb fel rhan o raddau cyffredinol eu myfyrwyr. Hefyd, mae gan rai sefydliadau a rhaglenni bolisïau presenoldeb sy'n mynnu bod hyfforddwyr yn olrhain nifer y cyfarfodydd dosbarth y mae myfyrwyr wedi'u colli.

Mae hyfforddwyr a sefydliadau hefyd yn defnyddio data presenoldeb yn y ffyrdd hyn:

 • Gall fod angen i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n gorfod cynnal fisâu fodloni gofynion presenoldeb.
 • Gall fod angen i sefydliad brofi "amser eistedd" i dderbyn cyllid neu achrediad gwladol.
 • Mae llawer o sefydliadau a hyfforddwyr yn defnyddio data presenoldeb wrth iddynt ganolbwyntio ar gadw myfyrwyr.

Ar gyfer pob cyfarfod dosbarth, gallwch farcio p'un a yw myfyriwr yn bresennol, hwyr, absennol neu wedi'u esgusodi. Mae cofnodion presenoldeb pob myfyriwr yn ymddangos mewn colofn sengl drws nesaf i raddau eraill. Ar y dudalen Presenoldeb, mae lluniau proffil yn ymddangos fel y gallwch adnabod myfyrwyr yn hwylus.

Gallwch ddefnyddio presenoldeb fel rhan o gyfrifiadau graddau yn yr un modd â cholofn graddio aseiniad.


Cyrchu presenoldeb

Ar y dudalen Cynnwys Cwrs, dewiswch Marcio presenoldeb yn y panel Manylion a Gweithrediadau.

Pan fyddwch chi'n cyrchu'r nodwedd bresenoldeb am y tro cyntaf, byddwch chi'n penderfynu a ydych am ychwanegu presenoldeb at eich llyfr graddau. Ar y dudalen Presenoldeb, dewiswch Ychwanegu Presenoldeb a bydd y panel Gosodiadau yn agor.

Gallwch newid y gosodiadau diofyn ar gyfer dangos graddau ac ar gyfer Hwyr yn y sgema graddio. Ni allwch newid y canrannau ar gyfer Presennol, Absennol, nac Esgusodwyd ar hyn o bryd. Mae Esgusodwyd yn cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. Gallwch ddewis a ydych am gynnwys Esgusodwyd mewn cyfrifiadau.

Cadwch eich gosodiadau neu caewch y panel os nad ydych eisiau gwneud newidiadau. Mae colofn presenoldeb yn ymddangos yn y llyfr graddau.

Gallwch newid y cynllun yn y panel Gosodiadau, cadw, ac wedyn adnewyddu'r dudalen ar unrhyw adeg. Byddwch yn gweld y cynllun rydych newydd ei ddewis yn y pilsen gradd ar y dudalen Presenoldeb yn y wedd Cyffredinol.

Ychwanegu presenoldeb o'r llyfr graddau.

Mewn cwrs newydd pan nad oes unrhyw raddau'n bodoli yn y llyfr graddau, dewiswch Ychwanegu Presenoldeb.

Gallwch ychwanegu presenoldeb pan fydd graddau eraill yn bodoli. Yn y wedd grid, gallwch ychwanegu colofn bresenoldeb drws nesaf i golofn bresennol. Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch Ychwanegu Presenoldeb. Yn y wedd rhestru, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag y byddwch am ychwanegu presenoldeb a dewiswch Ychwanegu Presenoldeb.

Ar ôl i chi ychwanegu presenoldeb, ni fydd yr opsiwn ychwanegu yn ymddangos eto.

Dileu presenoldeb

Yn llyfr graddau Ultra, gallwch ddileu presenoldeb os nad oes cofnodion presenoldeb yn bodoli. Yn y wedd grid, dewiswch bennawd y golofn Presenoldeb i agor y ddewislen a dewiswch Dileu. Yn y wedd rhestru, cyrchwch ddewislen y rhes bresenoldeb i ddewis Dileu.


Trosolwg o'r dudalen Presenoldeb

Yn ddiofyn, pan fyddwch yn agor presenoldeb, byddwch yn gweld y wedd Cyfarfod ar gyfer y diwrnod presennol hyd yn oed os nad ydych wedi gorffen marcio cyfarfod blaenorol. Yn y wedd Cyffredinol, gallwch weld nifer o gyfarfodydd ac ystadegau cyffredinol y cwrs. Gallwch farcio neu olygu presenoldeb o'r naill wedd na'r llall.

Gwedd cyfarfod

Yn y wedd Cyfarfod, gallwch farcio presenoldeb pob myfyriwr. Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennyn statws i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Yna, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol neu glirio'r holl farciau. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Y wedd Cyfarfod yw'r unig wedd sy'n ymddangos ar ddyfeisiau bach.

Dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a pherfformio'r gweithrediadau hyn:

 • Clirio holl farciau myfyrwyr ar gyfer cyfarfod
 • Dewis statws arall ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Eithrio'r cyfarfod
 • Golygu'r cyfarfod
 • Dileu'r cyfarfod

Os byddwch yn marcio'r un statws ar gyfer yr holl fyfyrwyr ac eisiau newid i statws arall, byddwch yn derbyn cadarnhad gwrthwneud.

Statws

 • Presennol: Wedi'i bennu fel 100%. Ni allwch newid y ganran ar hyn o bryd.
 • Hwyr: Pennir y gwerth diofyn fel 50%. Addaswch y ganran yn y panel Gosodiadau.
 • Absennol: Wedi'i bennu fel 0%. Ni allwch newid y ganran ar hyn o bryd.
 • Wedi esgusodi: Mae'n cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. Gallwch ddewis a ydych am gynnwys Esgusodwyd mewn cyfrifiadau.

Mae sgorau'r wedd Cyfarfod bob amser yn ganrannau beth bynnag fo'r sgema rydych yn ei dewis yn y panel Gosodiadau. Gan fod y wedd Cyfarfod yn dangos dim ond un statws, byddwch yn gweld y ganran gan mai dyna phwysiad yr un statws hwnnw.

Defnyddiwch y saethau Cyfarfod Blaenorol a Cyfarfod Nesaf i lywio rhwng cyfarfodydd.

Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Gyffredinol pob myfyriwr yn ymddangos gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau. Dyma wedd darllen yn unig.

Gwedd gyffredinol

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch farcio presenoldeb, gweld hanes presenoldeb ac ystadegau cryno'r dosbarth, a chreu cyfarfodydd newydd.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Mae'r cyfarfod diweddaraf y mae angen i chi ei farcio'n ymddangos ar ochr dde'r sgrîn. Mae'r golofn yn borffor hyd nes i chi ychwanegu marciau ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennawd colofn i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Wedyn, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol o'u celloedd fel y bo angen. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Os byddwch yn marcio'r un statws ar gyfer yr holl fyfyrwyr ac eisiau newid i statws arall, byddwch yn derbyn cadarnhad gwrthwneud.

Crynodeb myfyriwr mewn pilsen gradd

Mae'r bilsen gradd ar gyfer pob myfyriwr yn dangos y radd presenoldeb gyffredinol gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau, fel A+ yn lle 100. Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Dyma wedd darllen yn unig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newid yn eu graddau cyffredinol ar unwaith.

Crynodeb cwrs cyffredinol

Mae'r wedd Cyffredinol yn dangos ystadegau cryno'r cwrs am bresenoldeb eich myfyrwyr. Mae’r ystadegau hyn wedi'u cynnwys:

 • Cyfartaledd y cwrs a ddangosir yn y bilsen gradd
 • Presenoldeb perffaith
 • Presenoldeb cyfartaledd neu'n uwch na'r cyfartaledd: Mae myfyrwyr sydd â phresenoldeb perffaith wedi'u cynnwys
 • Presenoldeb sy'n is na'r cyfartaledd

Os oes gan y myfyriwr dim ond cofnodion wedi esgusodi, dim cofnodion o gwbl neu os yw wedi'i ddileu o'ch cwrs, nid yw presenoldeb y myfyriwr wedi'i gynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs. Mae'n bosib na fydd nifer y myfyrwyr a restrir ar gyfer pob ystadegyn yn cyfateb i'ch cyfanswm nifer o fyfyrwyr.

Os oes gan bob myfyriwr gofnod presenoldeb, mae'r ystadegau cyfartaledd/uwch na'r cyfartaledd ac is na'r cyfartaledd yn adio i fyny i'r holl fyfyrwyr.

Mae gwybodaeth myfyrwyr nad yw ar gael yn ymddangos fel darllen yn unig ac ni fydd eu graddau presenoldeb blaenorol wedi'u cynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs.


Golygu cyfarfod

Dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Golygu cyfarfod. Gallwch ddewis dyddiad newydd o'r calendr naid. Os byddwch yn newid dyddiad cyfarfod neu ddewis Ewch i Heddiw, mae'r holl gyfarfodydd yn cael eu didoli mewn trefn amser pan fyddwch yn cau ac yn agor y dudalen Presenoldeb.

Gallwch ddewis dyddiad cyfarfod yn y dyfodol. Os oes gennych un neu fwy o gyfarfodydd yn y dyfodol, mae’r wedd Cyfarfod yn dal i agor i'r cyfarfod Heddiw diweddaraf.


Ychwanegu neu ddileu cyfarfod

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch ychwanegu cyfarfod os yw eich dosbarth wedi cwrdd y tu allan i amserlen sefydledig y cwrs. Gallwch ddileu cyfarfod os ydych wedi canslo dosbarth hefyd.

Ychwanegu cyfarfod

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch ychwanegu mwy nag un cyfarfod ar gyfer presenoldeb ar ddiwrnod. Er enghraifft, os yw eich dosbarth wedi cwrdd am daith maes ar ôl eich dosbarth rheolaidd, gallwch ychwanegu cyfarfod a marcio pwy oedd yn bresennol. Dewiswch yr eicon plws drws nesaf i ddyddiad cyfarfod presennol i ychwanegu cyfarfod newydd.

Dileu cyfarfod

Gallwch ddileu cyfarfod yn y naill wedd na'r llall, ond mae'n rhaid bod o leiaf un cyfarfod yno o hyd. Ni allwch gael tudalen Presenoldeb wag. Os oes gennych ddim ond un cyfarfod ac rydych yn ei ddileu, bydd cyfarfod Heddiw newydd yn ei ddisodli.

Mae graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr yn diweddaru i beidio â chynnwys y cyfarfod wedi'i ddileu.

Yn y wedd Cyfarfod, dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Dileu cyfarfod.

Yn y wedd Cyffredinol, dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a dewiswch Dileu cyfarfod.


Eithrio cyfarfod

Yn y wedd Cyfarfod neu Cyffredinol, gallwch eithrio cyfarfod nad oes angen graddio ei bresenoldeb mwyach. Mae graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr yn diweddaru i beidio â chynnwys y cyfarfod wedi'i eithrio, hyd yn oed os nad ydych wedi marcio'r holl gelloedd myfyrwyr neu rai ohonynt. Gallwch glirio'r eithriad yn y ddwy wedd hefyd.

Pan fyddwch yn eithrio cyfarfod, nid yw pennyn colofn y cyfarfod hwnnw'n cynnwys opsiynau i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol mwyach. Hefyd, mae'r opsiwn ddewislen Eithrio cyfarfod yn newid i Clirio eithriad.

Mae colofnau Eithrio cyfarfod yn ymddangos yn llwyd ac mae holl ddewislenni celloedd y grid yn cael eu hanalluogi. Mae gwerth o ddim byd neu wag (--) yn ymddangos ar gyfer yr holl fyfyrwyr nad oes ganddynt farc. Os ydych wedi marcio myfyrwyr gyda statws, mae'r statysau hynny'n aros, ond maent yn ddarllen yn unig ac ni allwch eu newid.

Ar ddyfeisiau llai, gallwch weld presenoldeb yn y wedd Cyfarfod yn unig. Pan fyddwch yn eithrio cyfarfod, analluogir yr opsiynau statws nes i chi glirio'r eithriad.


Gweld presenoldeb yn y Ganolfan Raddau

Gallwch weld presenoldeb yn y Ganolfan Raddau ond ni allwch raddio presenoldeb. Mae sgorau presenoldeb cronnus myfyrwyr bob amser yn ymddangos allan o 100 o bwyntiau. Ni allwch ddileu'r golofn Presenoldeb, ond gallwch ei chuddio o'ch gwedd.

Ychwanegir y golofn presenoldeb yn awtomatig at y categori Presenoldeb. Gallwch newid y categori ar y dudalen Golygu Colofn.

Gallwch berfformio'r rhan fwyaf o'r un gweithredoedd ar y golofn presenoldeb â cholofnau eraill. Er enghraifft, gallwch ychwanegu enw arddangos a newid y gosodiadau, fel Prif Wedd a defnyddio presenoldeb mewn cyfrifiadau.

Rhagor am gyfrifo graddau

Agorwch ddewislen cell a dewiswch Graddio Gweithgarwch Defnyddiwr i weld crynodeb o gofnodion presenoldeb cyffredinol myfyriwr.

Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae'r myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Gyffredinol pob myfyriwr yn ymddangos gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau presenoldeb. Dyma wedd darllen yn unig. Ar waelod y sgrîn, dewiswch Dychwelyd i'r Ganolfan Raddau i ddychwelyd i'r grid.

Er y gallwch olygu graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr o'u celloedd gradd yn y Ganolfan Raddau, ni fydd unrhyw newidiadau'n ymddangos ar gyfer unrhyw gyfarfodydd rydych eisoes wedi'u marcio. Felly, os oedd myfyriwr yn bresennol ar gyfer yr holl gyfarfodydd ac rydych yn golygu cell gradd presenoldeb y myfyriwr ac yn newid 100 i 75, 75 fydd y radd presenoldeb gyffredinol. Pan fyddwch yn agor presenoldeb, bydd 75 yn ymddangos fel y radd gyffredinol, ond roedd y myfyriwr yn bresennol ar gyfer yr holl gyfarfodydd. Rydym yn argymell i chi wneud newidiadau i gyfarfodydd unigol i newid sgôr gyffredinol myfyriwr.


Gweddau Mobile a llechen

Yn eich dosbarth wyneb wrth wyneb, gallwch ddefnyddio'ch ffôn symudol neu lechen i farcio presenoldeb wrth i chi sefyll o flaen eich dosbarth. Mae gennych fynediad i wedd fach o bresenoldeb sy'n dangos un cyfarfod ar y tro, ynghyd â lluniau proffil eich myfyrwyr. Does dim angen gwneud nodiadau at y dyfodol neu farcio presenoldeb ar eich cyfrifiadur.

Ar dop y sgrîn, gallwch ddewis statws a marcio'r holl fyfyrwyr mewn un weithred. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen. Neu, gallwch farcio un statws yn unigol ar gyfer rhai myfyrwyr a symud ymlaen at y statws nesaf. Mae myfyrwyr wedi'u grwpio fesul statws a aseiniwyd gennych. Mae myfyrwyr heb eu marcio'n symud i dop y rhestr. Os bydd unrhyw fyfyrwyr nad ydynt ar gael, maent yn ymddangos mewn adran ar wahân.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Defnyddiwch y saethau Cyfarfod Blaenorol a Cyfarfod Nesaf i lywio rhwng cyfarfodydd.


Gwedd myfyriwr

Gall myfyrwyr weld crynodeb o'u presenoldeb a gweld yn hwylus faint o gyfarfodydd dosbarth maent wedi'u colli.

Mwy am y wedd presenoldeb ar gyfer myfyrwyr


Allgludo data presenoldeb

Yn y wedd Cyffredinol, dewiswch yr eicon Allgludo i lawrlwytho ffeil CSV gyda chofnodion presenoldeb eich myfyrwyr. Mae lawrlwytho'n dechrau ar unwaith heb gadarnhad.


Presenoldeb a chopïo cwrs, archifo/adfer, ac allgludo/mewngludo

Ni chynhwysir data presenoldeb mewn allforyn cwrs neu pan fyddwch yn copïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol. Tynnir yr opsiwn presenoldeb o’r opsiynau copïo ac allforio.

Cynhwysir data presenoldeb mewn archif/adferiad ac mewn copi union o gwrs.

Mae allgludo/mewngludo yn creu colofn presenoldeb na allwch ei dileu, ond nid ychwanegir data presenoldeb ati.

Senarios penodol a'r canlyniadau

 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs newydd neu gwrs sydd eisoes yn bodoli heb ddata presenoldeb, ni chopiir data presenoldeb y cwrs ffynhonnell. Ychwanegir un golofn gradd presenoldeb heb ddata y gallwch ei dileu.
 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs sydd eisoes yn bodoli â data presenoldeb, bydd dwy golofn presenoldeb. Gallwch ddileu'r golofn ychwanegol.
 • Os fyddwch yn gwneud copi union o gwrs â data presenoldeb, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb â'r data cyfan o'r cwrs ffynhonnell.
 • Os fyddwch yn allforio cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol heb ddata presenoldeb, ni fydd gan y cwrs presennol ddata presenoldeb. Fodd bynnag, ni allwch ddileu'r golofn presenoldeb.
 • Os fyddwch yn allforio cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol â data presenoldeb, bydd gan y cwrs presennol ddwy golofn presenoldeb. Ni allwch ddileu'r golofn ychwanegol. Mae’r ddwy golofn yn agor i ddangos yr un data. Os fyddwch yn dileu data o un golofn, byddwch yn ei dynnu o'r llall.
 • Mae data presenoldeb wedi'i gynnwys mewn archifau cwrs. Pan fyddwch yn archifo'ch cwrs, fe greoch gipolwg wedi’i rewi neu gofnod parhaol o'ch cwrs. Mae archif yn cynnwys yr holl gynnwys, ystadegau cwrs, defnyddwyr a rhyngweithio'r cwrs, fel trafodaethau, presenoldeb a graddau. Os fyddwch yn archifo ac adfer cwrs, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb sy’n cynnwys yr holl ddata presennol.

Rhagor am archifo'ch cwrs


Dileu data presenoldeb cwrs a gopïwyd

Wrth baratoi cwrs ar gyfer tymor sydd ar ddod, efallai byddwch yn copïo pob cynnwys, gan gynnwys colofnau graddau, o gwrs y tymor diwethaf. Gallwch ddileu colofnau presenoldeb a ychwanegwyd wrth gopïo cwrs.

Gallwch hefyd ddileu’r golofn presenoldeb sy’n gysylltiedig yn gywir â’ch cwrs os ydych yn tynnu cofnod presenoldeb pob myfyriwr yn gyntaf.

Yn eich Canolfan Raddau, agorwch ddewislen y golofn a dewiswch Dileu’r Golofn.


Adroddiadau presenoldeb Collaborate

Gadewch i Collaborate farcio presenoldeb ar eich rhan. Os ydych yn defnyddio Collaborate o'ch cwrs Blackboard Learn, gallwch ddewis i Collaborate anfon presenoldeb myfyrwyr at dudalen Presenoldeb eich cwrs Blackboard Learn.

Mae rhaid i fyfyrwyr ymuno â'r sesiwn trwy’r offeryn Collaborate yn eu cwrs. Ni fydd y sesiwn hwnnw yn cyfrif tuag at eu presenoldeb ar gyfer unrhyw un sy’n ymuno o ddolen gwadd.

Diffoddwyd adroddiadau presenoldeb yn ddiofyn. Mae'n rhaid ichi droi adroddiadau presenoldeb ymlaen ar gyfer pob sesiwn rydych eisiau nodi presenoldeb ar ei gyfer. Mae adroddiadau presenoldeb ar gael yn sesiynau â dyddiad ac amser gorffen yn unig.

Rhagor am droi ymlaen adroddiadau presenoldeb yn eich sesiwn Collaborate

Yn seiliedig ar y meini prawf a ddewiswch, mae Collaborate yn nodi os yw myfyriwr yn bresennol, hwyr neu'n absennol o sesiwn. Wedyn, mae Collaborate yn anfon y wybodaeth hon yn uniongyrchol i'r dudalen Presenoldeb yn eich cwrs Blackboard Learn.

Cyfrifir presenoldeb o'r sesiwn Collaborate ym mhresenoldeb cyfartalog pob myfyriwr yn y cwrs, y gellid ei ddefnyddio i gyfrifo graddau myfyriwr.

Byddwch yn sylwi'r pethau hyn ar y dudalen Presenoldeb:

 • Ymddengys gwybodaeth presenoldeb Collaborate yn nhrefn gronolegol a ddengys enw, dyddiad ac amser y sesiwn. Gallwch newid dyddiad y cyfarfod ond nid yr enw na'r amser.
 • Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw’r sesiwn. Os symudwch eich pwyntydd drosti, byddwch yn gweld mai ffynhonnell y wybodaeth yw Collaborate.

Gallwch olygu, dileu, ac eithrio gwybodaeth presenoldeb Collaborate.

Gwedd Cyfarfod neu'r Wedd Gyffredinol

Gwedd cyfarfod: Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw’r sesiwn.

Gwedd gyffredinol: Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw pob sesiwn.