Ychwanegu Disgrifiadau Delweddau

Ychwanegwch ddisgrifiad cyfoethog at ddelweddau a graffiau i wella dealltwriaeth

Gall delweddau fod yn ddull gwych o ymgysylltu'ch dysgwyr â dulliau gwahanol o ddysgu, a gallant helpu i gyfleu syniadau cymhleth i fyfyrwyr. Ar gyfer myfyrwyr gyda nam ar eu golwg, mae disgrifiadau delwedd sy'n esbonio cynnwys delwedd yn hanfodol ar gyfer eu dysgu. Ar gyfer pob myfyriwr, gall disgrifiadau testun ddarparu cyd-destun dyfnach i gynorthwyo eu dealltwriaeth.

Yn aml, gelwir disgrifiadau delweddau'n "disgrifiadau amgen" neu "testun amgen". Mae hyn oherwydd eu bod yn darparu disgrifiad amgen, ar ffurf testun, i'r ddelwedd.

Mae Ally yn gwirio am ddisgrifiadau delweddau lle bynnag bod yna ddelwedd. Mae hyn yn cynnwys ffeiliau ar ffurf delweddau a ffeiliau sy'n cynnwys delweddau. Er enghraifft, dogfen neu gyflwyniad.

Dewiswch ddangosydd y Sgôr hygyrchedd i weld panel adborth yr hyfforddwr. Dilynwch y camau canlynol i ychwanegu disgrifiadau at eich delweddau. 

Rhagolygu Ble Mae’r Broblem Hygyrchedd


Gweld ble mae'r broblem hon

Mae'r rhagolwg yn amlygu ble allwch ganfod problemau hygyrchedd penodol yn y ddogfen. Mae amlygiadau yn dangos pob digwyddiad un math o broblem ar y tro. Er enghraifft, os nad oes disgrifiadau amgen ar eich delweddau, bydd yr amlygiadau yn dangos lle mae'r broblem benodol hon yn digwydd. Os oes cyferbyniad testun gwael yn eich dogfen hefyd, dewiswch y broblem honno yn y panel adborth i amlygu pob digwyddiad o'r broblem honno.

Darparir amlygiadau ar gyfer y problemau hyn:

 • Delweddau heb ddisgrifiad amgen priodol
 • Darnau o destun â chyferbyniad annigonol
 • Tablau heb benawdau tabl

Pob problem hygyrchedd arall heb ei hamlygu yn y rhagolwg.

Offer rhagweld

Defnyddiwch yr offer uwchben y rhagolwg i archwilio'r problemau yn eich dogfen.

 • Symudwch trwy ragolwg y ddogfen tudalen yn ôl tudalen.
 • Gweld faint o weithiau mae problem benodol yn digwydd yn y ddogfen.
 • Neidiwch rhwng amlygiadau'r broblem.
 • Cuddio neu ddangos yr amlygiadau.
 • Chwyddo cynnwys y rhagolwg mewn neu allan.
 • Lawrlwythwch y ffeil wreiddiol.

Ychwanegu disgrifiadau at ffeil ar ffurf delwedd

Pan fyddwch yn barod, ychwanegwch eich disgrifiad o'r ddelwedd at y maes testun yn y panel adborth i hyfforddwyr a dewiswch Ychwanegu.

Gwnewch yn siŵr fod eich disgrifiad yn fwy na theitl y ffeil yn unig, neu bydd Ally yn adrodd am wall hygyrchedd. Disgrifiwch y ddelwedd a'r hyn sy'n bwysig. Nodwch unrhyw destun yn y ddelwedd i wella'ch sgôr. I ddysgu mwy, edrychwch ar Ysgrifennu disgrifiadau da.

Marcio ffeil delwedd fel eitem addurniadol

Os mai dim ond ar gyfer effeithiau gweledol yw'ch delwedd, ac nad yw'n cynnwys gwybodaeth sy'n berthnasol i'r cynnwys dysgu, dewiswch Nodwch fod y ddelwedd yn addurnol.

Nid oes angen disgrifiadau amgen ar gyfer delweddau addurnol. Mae eich sgôr hygyrchedd yn gwella. Mae hyn yn helpu i sicrhau i fyfyrwyr ynghylch diben y ffeiliau hynny.


Ychwanegu disgrifiadau at ddelweddau mewn ffeiliau eraill

Mae rhannu cyflwyniadau a dogfennau gyda myfyrwyr yn gallu darparu deunyddiau adolygu ac astudio defnyddiol iddynt. Gan fod nifer o ffeiliau'n cynnwys delweddau, mae'n bwysig bod y delweddau'n cynnwys disgrifiad amgen, er mwyn helpu i labelu delweddau mewn dogfennau a chynorthwyo myfyrwyr gyda nam ar eu golwg.

Os oes disgrifiadau testun ar goll mewn delweddau yn eich cyflwyniad neu ddogfen, bydd angen i chi drwsio'r broblem hon ym meddalwedd eich cyflwyniad neu ddogfen. Uwchlwythwch y ffeil newydd i Ally pan fyddwch chi'n barod. Dewiswch Sut i ychwanegu disgrifiadau i gael cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i wneud hyn.

Ddim yn siŵr sut i ysgrifennu disgrifiadau amgen effeithiol? Gwnewch yn siŵr fod eich disgrifiad yn fwy na theitl y ffeil yn unig, neu bydd Ally yn adrodd am wall hygyrchedd. Disgrifiwch y ddelwedd a'r hyn sy'n bwysig. Nodwch unrhyw destun yn y ddelwedd i wella'ch sgôr. I ddysgu mwy, edrychwch ar Ysgrifennu disgrifiadau da.

 1. Dewiswch Sut i ychwanegu disgrifiadau a dilynwch y cyfarwyddiadau.
 2. Agorwch y ffeil ar eich cyfrifiadur.

  Os nad oes gennych gopi o'r ffeil ar eich cyfrifiadur, gadewch banel adborth yr hyfforddwr a lawrlwythwch y ffeil o'r cwrs.

 3. Ychwanegwch ddisgrifiadau at eich delweddau.
  • Microsoft® Office: Dwbl neu dde-gliciwch ar ddelwedd i agor panel Fformatio Llun. Dewiswch Maint a Phriodweddau a Testun Amgen. Ychwanegwch y testun disgrifiad. Peidiwch â phoeni am y teitl.
  • LibreOffice: Dewiswch ddelwedd. Dewiswch Fformatio o'r bar dewislen a dewiswch Ddisgrifiad. Ychwanegwch destun y disgrifiad..
 4. Cadwch y ffeil.
 5. Lanlwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs.

  Os ydych chi'n dal i gael y cyfarwyddiadau ar agor ym mhanel adborth yr hyfforddwr, dewiswch Nesaf a Pori i lanlwytho'ch ffeil. Os nad yw panel adborth yr hyfforddwr ar agor gennych, dewiswch ddangosydd y sgôr hygyrchedd nesaf at y ffeil yn eich cwrs a dewiswch Pori i uwchlwytho'ch ffeil.


Testun Amgen ar Ddelweddau

Ysgrifennu disgrifiadau da

Dilynwch yr arferion gorau hyn i ysgrifennu disgrifiadau testun amgen da ar gyfer eich delweddau:

 • Disgrifio'r ddelwedd yn seiliedig ar gyd-destun y dudalen. Cyfleu ystyr llawn y ddelwedd.
 • Peidio â dweud "delwedd o" neu "llun o". Mae darllenyddion sgrin yn cyflwyno delweddau fel delweddau yn awtomatig.
 • Bod yn gryno.
 • Ysgrifennu adroddiadau ar gyfer delweddau cymhleth fel ffeithluniau. Rhoi'r adroddiad hwn ar y dudalen yn syth ar ôl y ffeithlun. Cynnwys dolen angor ar frig y dudalen i weld y dewis amgen i'r testun. Cymerwch olwg ar esiampl o ffeithlun gyda dewis amgen i'r testun.
 • Peidio â defnyddio delweddau testun. Os oes rhaid ichi eu defnyddio, copïo’r testun mewn i'r disgrifiad amgen.
 • Dweud rhywbeth newydd. Peidio ag adrodd disgrifiadau amgen ar yr un dudalen. Peidio ag ailadrodd beth ddywedir ar y dudalen.
 • Nodi delweddau nad ydynt yn cynrychioli cynnwys perthnasol fel rhai addurnol.

Beth mae delwedd addurnol?

Mae delwedd yn addurnol pan nad yw'n ychwanegu at y wybodaeth sydd ar y dudalen. Er enghraifft, gwaith celfyddyd a ddefnyddiwyd i wahanu pynciau neu lun o rywun sydd ar y ffôn wrth drafod sgiliau cyfathrebu.

Maen nhw'n werthfawr ar ran ei apêl weledol ond efallai nad oes rhaid i ddarllenyddion sgrin eu darllen.

Rhagor am ddelweddau addurniadol ar wefan y fenter hygyrchedd ar y we


Pam mae disgrifiadau amgen delweddau yn bwysig?

Mae nifer o resymau i ddefnyddio disgrifiadau amgen gyda'ch delweddau.

 • Mae disgrifiadau amgen, neu destun, yn y canllawiau WCAG 2.1
 • Gall myfyrwyr chwilio am ddelwedd
 • Mae gan fyfyrwyr â nam ar y golwg anawsterau yn gweld delweddau
 • Efallai bydd gan fyfyrwyr â chysylltiad gwael at y rhwydwaith anawsterau yn gweld delweddau
 • Ni all darllenyddion sgrin ddarllen delweddau
 • Mae rhai myfyrwyr yn dysgu yn well o ddisgrifiadau na delweddau
 • Mae testun yn graddio'n well na'r mwyafrif o ddelweddau pan gaiff y sgrin neu'r dudalen ei mwyhau