I adeiladu cymuned ar-lein lwyddiannus, mae angen yr offer ar fyfyrwyr i ryngweithio a chynnal sgyrsiau. Trwy sgwrs, rydym yn dysgu am ein gilydd, ein hunain, y pwnc, sut i fynd yn ein blaen, a gwneud penderfyniadau grŵp. Er bod amser a daearyddiaeth yn cyfyngu ar beth o'n sgyrsiau, mae grym y cysylltiad gan ddefnyddio technolegau sgwrs amrywiol yn adeiladu cymuned.

Mae myfyrwyr yn adrodd bod eu boddhad ar gyrsiau ar-lein yn gysylltiedig â phresenoldeb hyfforddwyr a'r cydweithio ac ymdeimlad o gymuned y maent yn eu profi. Mewn cymuned ddysgu ar-lein lwyddiannus, mae myfyrwyr yn cefnogi ei gilydd ac yn helpu ei gilydd i gyflawni'r hyn na fyddent wedi ei wneud ar eu pen eu hun. Pan fydd y myfyrwyr yn rhyngweithio ac yn cyfeirio eu hymdrechion tuag at nod gyffredin, mae cydweithio'n bobli.

Mae Blackboard Learn yn cynnig pedwar offeryn cyfathrebu ar gyfer hunan-fyfyrio, cydweithio, a chyfathrebu. Mae'r bwrdd trafod, blogiau, dyddlyfrau, ac offer wikis yn caniatáu i chi ddarparu aseiniadau cyfoethog ac arfarnu myfyrwyr mewn ffyrdd dilys lle gall myfyrwyr rannu a chreu gwybodaeth.

Gall pob un o'r pedwar offeryn rhyngweithio wasanaethu pwrpasau arbennig. Gallwch ddefnyddio un ohonynt neu'r cyfan yn eich cwrs, a gallant weithio'n dda wedi eu cyfuno. Dewiswch yr offer sy'n bodloni nodau eich cwrs a chaniatewch i fyfyrwyr ryngweithio yn y ffyrdd mwyaf effeithlon.

Defnyddiau a awgrymir

Yn y tabl hwn, dewch o hyd i ddefnyddiau awgrymedig ar gyfer yr offer i'ch helpu penderfynu sut y gallent chwarae rôl yn eich cwrs. Wrth i chi symud trwy'r rhestr o offer, mae'r lefel ofynnol o ryngweithiad gan eich myfyrwyr yn cynyddu.

Defnyddiau awgrymedig ar gyfer offer rhyngweithiol

Dyddlyfrau

Gall myfyrwyr fynegi eu meddyliau, cwestiynau a phryderon i chi'n breifat.

Enghreifftiau:

 • Gofynnwch i fyfyrwyr gofnodi arsylwadau.
 • Cwestiynwch y cynnwys.
 • Nodwch feysydd ar gyfer help.
 • Datblygwch gynllun ar gyfer gwella.
 • Gosodwch nodau.
 • Arfarnwch eu teithiau addysgol.
 • Cyflwynwch gynysgrifennu ar gyfer aseiniad a raddir ar gyfer arweiniad ac adborth.

Trafodaethau

Gall myfyrwyr fynegi eu syniadau, gan gasglu adborth a help gyda mireinio eu barn a chynlluniau.

Enghreifftiau:

 • Postiwch syniadau am brosiectau a phapurau, a gofynnwch i gyd-fyfyrwyr am eu barn.
 • Rhannwch fyfyrdodau cychwynnol am bwnc cyn iddo gael ei drafod mewn manylder mewn blogiau unigol.
 • Trafodwch syniadau am brosiect wiki.
 • Mynegwch farn i helpu i rannu myfyrwyr i mewn i grwpiau gwaith.

Blogiau

Gall myfyrwyr ddehongli'r hyn y maent wedi ei ddysgu, arddangos eu dealltwriaeth o'r deunydd, a chyflwyno gwybodaeth i'w cyd-fyfyrwyr.

Mae myfyrwyr yn aml yn ymgorffori cyfryngau cyfoethog i mewn i'w postiadau i ddenu a hysbysu eraill.

Enghreifftiau:

 • Dehonglwch astudiaeth achos.
 • Cyflwynwch ddrafft terfynol aseiniad ysgrifenedig, a raddir.
 • Dadansoddwch bwnc, gan ychwanegu gwybodaeth dros gyfnod o sawl wythnos neu'r tymor cyfan.
 • Cyflwynwch ddadleuon a thystiolaeth sy'n cefnogi.
 • Darparu sylwebaeth ar bwnc.

Cyfuniadau o offer

Mae offer rhyngweithiol Blackboard yn darparu cyfle i chi adeiladu aseiniadau cyfoethog ac yn cynnig dull arall o werthuso myfyrwyr. Gyda'r offer hanfodol hyn, gallwch roi sylwadau, arweiniad, ac asesiad adeiladol i fyfyrwyr. Gallwch hefyd ddefnyddio'r offer gyda'i gilydd i fodloni'ch nodau.

Siwrnalau + blogiau

Aseinio blog wedi'i raddio sy'n gofyn i fyfyrwyr ymchwilio'n llawn i bwnc ac ychwanegu cofnodion wrth i'r tymor fynd rhagddo. Fodd bynnag, mae cynllunio ar gyfer y pwnc yn dechrau yn yr offeryn siwrnalau lle byddwch yn cynnig arweiniad a chefnogaeth. Helpwch fyfyrwyr i egluro'r prif bwyntiau a gofyn am samplau ysgrifennu cyn iddynt bostio eu syniadau i'r dosbarth cyfan eu darllen a rhoi sylwadau arnynt.

Trafodaethau + blogiau

Gofynnwch i fyfyrwyr bostio ffynhonnell o'r rhyngrwyd i'r bwrdd trafod sy'n ehangu ar y ddarlith ddiweddaraf. Nesaf, yn eu blogiau, gall myfyrwyr ddewis ffynhonnell a chymathu'r wybodaeth honno gyda deunyddiau'r cwrs, ac estyn eu dealltwriaeth y tu hwnt i'r dosbarth. Gofynnwch i'r holl fyfyrwyr ddarparu sylwadau ar gyfer cofnodion o leiaf dau gymar dosbarth sy'n cynnwys cwestiynau prawf potensial.