Du kan visa statistisk information om dina prov och enkäter.

Med hjälp av statistik kan du utvärdera hur effektiva dina prov och enkäter är. Du kan till exempel ta reda på hur många deltagare i procent som har valt varje svar för en flervalsfråga i ett av dina tester.

I den här tabellen finns mer information om tillgängliga rapporter och användningsområden.

Tillgängliga rapporter och användningsområden
Statistikrapport Innehåller information Funktion
Kolumnstatistik Visar hela klassens prestationer för objektet i Kursadministration och resultat, däribland genomsnittspoäng och standardavvikelse.

Listar antalet inlämningar för objektet som pågår eller behöver bedömas.
Prov

Enkäter

Uppgifter

Bedömda diskussioner, wiki-sidor, bloggar och loggböcker
Försöksstatistik Visar genomsnittspoängen och distributionen av deltagarsvar för varje fråga. Prov

Enkäter
Objektanalys Ger statistik över övergripande testresultat och enskilda frågor. Med hjälp av dessa data kan du identifiera frågor som är dåliga på att urskilja deltagarnas prestation. Du kan använda denna information för att förbättra frågor för framtida tester eller för att justera poängresultat på aktuella tester.

Det här verktyget innehåller en del av samma information som kolumn- och försöksstatistiken men den presenteras på ett annorlunda sätt.

Mer information om objektanalys

Prov

Visa kolumnstatistik

Du kan visa kolumnstatistik på hela klassens prestationer för varje test och enkät i Kursadministration och resultat:

  • Statistik, till exempel standardavvikelse och genomsnittspoäng
  • Hur många försök som pågår, behöver bedömas eller undantas
  • Resultatfördelning

Du kan använda den här informationen för att snabbt analysera hur mycket deltagarna har tagit till sig materialet. Du kan även jämföra prestationerna i den aktuella klassen med andra avdelningar eller tidigare terminer.

Välj Kolumnstatistik på testets eller enkätens kolumnmeny i Kursadministration och resultat. Sidan Kolumnstatistik öppnas där du kan se följande statistik:

Antal: Antalet tester som har bedömts eller hur många enkäter som har fyllts i.

Minimumvärde: Testets lägsta poäng.

Maximumvärde: Testets högsta poäng.

Intervall: Det här poängintervallet ger en grundläggande uppfattning om hur testresultaten varierar.

Genomsnitt: Summan av alla poäng delat med antalet poäng.

Medel: Poängen som ligger mitt i resultatfördelningen. Lika många poäng ligger över och under den här poängen.

Standardavvikelse: Måttet på hur mycket poängen avviker från genomsnittspoängen.

Varians: Måttet på poängspridningen – kvadratroten av variansen är standardavvikelsen.

Eftersom enkäter inte har ett värde visas noll för en viss del av enkätstatistiken.


Visa försöksstatistik

I försöksstatistiken kan du se hur deltagarna presterade för varje fråga. Testets övergripande kvalitet beror på de enskilda frågornas kvalitet. Använd den här statistiken för att avgöra om innehållet var otydligt eller om frågorna misstolkades.

Du kan även använda försöksstatistik för att visa enkätresultat.

  1. Navigera till kolumnen för ett prov eller en enkät i Kursadministration och resultat.
  2. Öppna kolumnens meny och välj Försöksstatistik. Resultaten visas på sidan Statistik.

Följande information tillhandahålls:

  • Genomsnittspoäng för varje fråga
  • Antal bedömda deltagarförsök
  • Antal obesvarade svar
  • Distribution av deltagarsvar för varje fråga

Varje svarsalternativ visas med en procentsats eller svarsfrekvens. En hög svarsfrekvens för ett visst felaktigt svar på en flervalsfråga kan tyda på att deltagarna har missuppfattat frågan. En annan möjlighet är att du har valt fel svar när du skapade frågan. En hög svarsfrekvens för ett felaktigt svar kan även tyda på att du inte har formulerat frågan på bästa sätt.

Eftersom enkäter är anonyma kan du inte visa några av deltagarnas enskilda svar. Om du har inkluderat en öppen fritextfråga i enkäten anges alla svar.


Ladda ner resultat

I Kursadministration och resultat har menyn för varje test- och enkätkolumn även alternativet Ladda ner resultat. Du kan sammanställa frågorna och svaren i ett kalkylblad som du kan granska offline.

När du laddar ner testresultat ingår deltagarnas namn och användarnamn i kalkylbladet. Till skillnad från tester är enkäter avsedda att samla in åsikter från deltagare. I enkäter kan deltagare svara ärligt eftersom de är anonyma. Därför ingår inte någon information som kan identifiera varje deltagare när du laddar ner enkätresultat.

Det ingår inte statistisk information i nedladdade test- och enkätresultat.


Formateringsalternativ

När du laddar ner information kan du välja avgränsartyp för de nedladdade resultaten för testet eller enkäten. Kommaavgränsade filer (csv) innehåller dataobjekt som avgränsas med komman. Tabbavgränsade filer (txt) innehåller dataobjekt som avgränsas med tabbar.

Du kan lägga till .txt till det nedladdade filnamnet och sedan importera filen till ett kalkylbladsprogram.

Om du klistrade in test- eller enkätinformation från ett html- eller Word-dokument när du skapade dina frågor och svar, kan du se html-koden i ditt kalkylblad.