När du distribuerar ett test eller en enkät på en innehållsyta anger du alternativ för återkoppling, inlämningsdag, begränsning efter plats, tidur, flera försök och presentation.

Alternativen i det här ämnet gäller både tester och enkäter.

Sidan med test- eller enkätalternativ

Öppna menyn för ett test eller en enkät och välj Redigera testalternativen eller Redigera enkätalternativen.

Du kan lägga till anvisningar eller en beskrivning på sidan med test- eller enkätalternativ som ska visas för deltagarna på innehållsytan.

Du kan även hantera testets eller enkätens tillgänglighet.

De tester och enkäter som är ej tillgängliga eller borttagna skiljer sig åt på följande sätt:

 • Ej tillgängliga tester och enkäter som har distribuerats på en innehållsyta visas inte för deltagare. När redigeringsläget är kan lärare och kursbyggare se tester som inte är tillgängliga.
  • Du kan begränsa tillgängligheten till en specifik tidsperiod. Visningsdatum påverkar inte tillgängligheten för ett test eller en enkät, endast när testet eller enkäten visas.
 • Om du tar bort ett test eller en enkät från en innehållsyta tas testet eller enkäten bort från den platsen. Du kan distribuera testet eller enkäten igen vid behov, men endast på en plats.
 • Om du tar bort ett test eller en enkät från sidorna Tester eller Enkäter tas testet eller enkäten permanent bort från din kurs. Den här åtgärden kan inte ångras.

Flera försök

Du kan tillåta att deltagarna gör ett test eller en enkät flera gånger. Statusvärdet för flera försök visas för deltagare längst upp på testet eller enkäten.

Markera Tillåt obegränsade försök om du vill låta deltagarna göra testet eller enkäten så många gånger de vill. Du kan även markera Antal försök och ange en siffra.

Om du har valt flera försök för ett test kan du även välja vilket försöksresultat som ska användas i Kursadministration och resultat på menyn Betygsätt försök med hjälp av.


Påtvinga fullbordan, tidur och lösenord

Alternativen i det här avsnittet gäller både tester och enkäter.

Vissa testinställningar gör det möjligt för dig att styra hur lång tid deltagarna kan komma åt ett test. Du kan även ange ett lösenord för säkrare online-testning.

Påtvinga fullbordan

Om du väljer Påtvinga fullbordan måste deltagarna slutföra testet när de har öppnat det. Deltagare får endast öppna testet EN GÅNG. Deltagarna kan använda funktionen Spara för att spara frågorna allt eftersom de arbetar på dem men de kan inte avsluta testet och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Påtvinga fullbordan anges och förklaras för deltagarna i instruktionerna. Om du inte aktiverar Påtvinga fullbordan kan deltagarna spara det de har gjort hittills, navigera bort från testet och sedan komma tillbaka för att slutföra det.

Deltagarna kan inte fortsätta om de av misstag stänger sina webbläsare, lämnar sidan med testet, eller råkar ut för strömavbrott eller förlorar internetanslutning. Då måste de kontakta dig och be om att få göra ett nytt försök.

Du vill kanske reservera alternativet Påtvinga fullbordan. Istället kan du kräva att deltagare gör testet på campusområdet när de är anslutna till internet med en Ethernet-kabel istället för Wi-Fi och med en examensövervakare. Om det uppstår något problem kan övervakaren återställa testet.

Exempel: Påtvinga fullbordan med tidur

Deltagare måste slutföra testet när de väl har börjat. De kan inte avsluta testet och gå tillbaka, även om det finns tid kvar. Om deltagare har anslutningsproblem måste de kontakta dig för att återställa ett test med Påtvinga fullbordan.

Exempel: Ingen påtvingad fullbordan med endast tidur

En deltagare kan förlora internetanslutning under 10 minuter vid ett test med tidsgräns. När anslutningen har återställts kan deltagaren komma åt testet och fortsätta arbeta. Med Skicka in automatiskt kommer den här deltagaren gå miste om tid under vilken den hade kunnat arbeta. Utan Skicka in automatiskt kan deltagaren fortsätta att arbeta och du kan kontrollera deltagarens slutförandetid efter inlämning.

Ställa in tidur

Du kan ställa in ett tidur för att begränsa deltagarnas slutförandetid. Du kan ställa in tiduret så att det automatiskt skickar in testet när tiduret avslutas eller tillåter deltagare att fortsätta arbeta och skicka in det manuellt. Du kan visa deltagarnas slutförandetider i deras inlämningar.

Markera alternativet Ställ in tidur och ange hur lång tid som tillåts i rutan Minuter. Maximal tid som kan läggas till är 1440 minuter.

Den förflutna tiden visas för deltagare i tidsbegränsade prov. Tidsvarningar visas vid angivna intervall när halva tiden återstår ner till 30 sekunder.

Om en deltagare sparar och avslutar testet, fortsätter tiduret att gå. Deltagarna kan gå tillbaka och arbeta med testet tills de skickar in eller tiduret skickar in automatiskt, beroende på vilket som kommer först.

Ta en titt på deltagarvyn för test på tid – använd webbläsarens bakåtknapp för att komma tillbaka detta ämne

Skicka in automatiskt

Om du ställer in tiduret kan du slå på Skicka in automatiskt. Prov sparas och skickas automatiskt in när tiden går ut.

Om du inte sätter på Skicka in automatiskt kan deltagarna välja att fortsätta när tiden löpt ut, till och med över maxgränsen på 1440 minuter. Dessa prov visas med ikonen Behöver bedömas i Kursadministration och resultat för att meddela dig om att deltagarna har använt mer tid. Testerna visas även med etiketten ÖVERTID i området Testinformation. Systemet tillämpar inte någon automatisk påföljd för slutförandetider som ligger över gränsen. På en deltagares inlämningssida kan du justera resultatet efter slutförandetiden.

Exempel:

På tisdag påbörjar en deltagare ett test med en tidsgräns på 60 minuter utan Skicka in automatiskt. Deltagaren avslutar testet med hälften av frågorna kvar. Tiduret slutar inte när deltagaren lämnar testet. På onsdag slutför deltagaren testet och skickar in det. Den tid som förflutit är 16 timmar och 19 minuter.

Visa slutförandetid

Visa slutförandetiden genom att öppna en deltagares inlämning från Kursadministration och resultat och expandera avsnittet Provinformation.

Video: Timed Tests

Watch a video about timed tests

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Timed tests shows how to add a timer to tests.

Lösenord

Du kan ställa in ett lösenord som deltagarna ska använda för att öppna provet eller enkäten. Lösenord får ha högst 15 tecken och är skiftlägeskänsliga.


Begränsa plats

Du kan kräva att deltagarna gör ett test eller en enkät på en specifik plats. Deltagare som inte befinner sig på den här platsen kan inte göra testet eller enkäten.

Det här alternativet utgår från ett intervall med IP-adresser som ditt lärosäte skapar. Om ditt lärosäte inte har skapat det här intervallet visas inte det här alternativet.

IP-adresser identifierar specifika datorer och är en bra metod för att upprätthålla platsbegränsningskraven. Välj en plats på menyn Begränsa plats på sidan Testalternativ.

I vissa situationer måste du eventuellt låta en deltagare eller en deltagargrupp göra testet från en plats som är utanför den angivna platsen (IP-intervallet). I det här fallet kan du använda Undantag för testtillgänglighet för att utesluta angivna deltagare eller deltagargrupper från platsbegränsningen.

Mer om undantag för testtillgänglighet

Deltagare som har det här undantaget aktiverat kan göra testet från valfri plats, även om testet har begränsats för andra deltagare.

I en situation med höginsatstester kan du eller övervakaren åsidosätta en begränsning som har införts av systemet. På sidan Påbörja test kan du se de enskilda instanser då deltagare nekades åtkomst till ett test. Du ser även ett alternativ att åsidosätta den här begränsningen för att låta en deltagare fortsätta med testet.

De här begränsningarna loggas av systemet om det skulle krävas en granskning vid ett senare tillfälle.


Undantag för testtillgänglighet

Du kan lägga till undantag för individuella deltagare eller grupper i befintliga tillgänglighetsinställningar. Använd undantag för att göra anpassningar för deltagare som är funktionshindrade, eller för teknik- och språkskillnader.

Om du har skapat en regel för anpassad publicering som endast tillhandahåller provet för vissa deltagare eller grupper, kan endast dessa deltagare öppna provet. Om du lägger till olika deltagare eller grupper i avsnittet Undantag för testtillgänglighet kan de inte öppna testet. Om objekt med anpassad publicering krävs, så som Visa efter/till, måste anpassad publicering vara aktiverat.

Exempel:

Du kan tillåta fler försök för ett test med ett försök för en deltagare som är blind och vill använda skärmläsarteknik för första gången.

Om det finns inställningar för ett test eller en enkät kan du skapa följande undantag:

 • Antal försök
 • Tidur
 • Tillgänglighet: Datum och tid då provet är tillgängligt för deltagaren eller gruppen

  Om objekt för anpassad publicering krävs, så som Visa efter/tills, måste anpassad publicering vara aktiverat.

 • Påtvinga fullbordan
 • Begränsa plats

Du kan bara ställa in datum och tid i en av de här ytorna: anpassad publicering eller testundantag. Om du ställer in datum och tid i ett område och sedan gör detsamma i det andra området ersätts den första inställningen.

Utöka tillgänglighet

Genom att använda undantag för testtillgänglighet kan du erbjuda vissa deltagare och grupper längre åtkomst till ett test.

Exempel:

I avsnittet Testtillgänglighet väljer du att visa ett test mellan kl. 13–15 den 1 oktober.

I avsnittet Undantag för testtillgänglighet kan du välja deltagare och grupper, och ge dem längre åtkomst till testet. Du måste lägga till datum och tid i fälten Efter och Tills.


Förfallodag

Om du använder bedömningsperioder i Kursadministration och resultat kan du ange en förfallodag för att på ett enkelt sätt inkludera testet eller enkäten i en bedömningsperiod och i kalendern på Min Blackboard-menyn.

Förfallodag och sena inlämningar

Om du vill förhindra sena inlämningar kan du markera kryssrutan för Tillåt inte att deltagare påbörjar testet/enkäten om förfallodatumet har passerats. Efter förfallodagen får deltagarna ett meddelande att de inte längre kan slutföra testet eller enkäten.

När du tillåter sena inlämningar markeras de tydligt på följande sidor:

 • Behöver bedömas – endast test
 • Visa alla försök
 • Granska testinlämning
 • Betygsöversikt

Sena inlämningar för automatiskt bedömda test visas också på dessa sidor. Du måste granska sena testinlämningar manuellt för att ta bort statusen Behöver bedömas. När du öppnar en sen inlämning och väljer Spara och lämna släpps det automatiskt bedömda testresultatet till deltagaren och resultatet visas i kolumnen Kursadministration och resultat. Eftersom enkäter lämnas in anonymt kan du inte visa deltagarens faktiska inlämningar. Men om en deltagare lämnar in en enkät sent måste du öppna inlämningen och välja Spara och lämna. Sedan visas ikonen Slutförd i Kursadministration och resultat och för deltagare i Mina resultat.


Inställningar för självgranskning

Ett distribuerat test inkluderas som standard i beräkningarna i Kursadministration och resultat. Du kan däremot tillåta att deltagarna gör tester i gransknings- eller övningssyfte utan att påverka beräkningarna i Kursadministration och resultat.

Du kan göra testet till en självgranskning genom att dölja deltagarnas poäng i Kursadministration och resultat. Då kan deltagarna göra tester i inlärningssyfte utan att känna någon press att poängen ska påverka deras slutresultat. Välj lämpliga alternativ i avsnittet Visa testresultat och återkoppling för deltagare så att deltagarna kan se hur de presterade. Om du markerar alla alternativ kan deltagarna se vilka svar de har valt och vilka som är de rätta svaren.

Inställningar för självgranskning
Alternativ Beskrivning
Inkludera detta test i poängberäkningar i Kursadministration och resultat Du kan inkludera detta test i beräkningar i Kursadministration och resultat. Om testet inte är inkluderat påverkar inte poängen några beräkningar i Kursadministration och resultat.
Dölj resultat på detta test helt för lärare och Kursadministration och resultat Du kan dölja det här testresultatet från dig själv och utesluta det från beräkningar i Kursadministration och resultat. I vyn i Kursadministration och resultat visas Fullständig/Ofullständig, och Ej tillgänglig eller noll visas på sidan Resultatöversikt. Du kan inte se deltagarnas svar på frågor. Deltagarna kan se sina egna poäng.

När du markerar det här alternativet och redigerar kolumninformation i Kursadministration och resultat är följande inte tillgängliga:

 • Inkludera denna kolumn vid andra beräkningar i Kursadministration och resultat
 • Visa statistik (genomsnitt och median) i denna kolumn för deltagare i Mina resultat

Alternativ för resultat och återkoppling

Du kan ange vilka resultat och vilken återkoppling som ska vara tillgängliga för deltagarna efter att de har slutfört ett test eller en enkät. Du kan välja en eller två regler på menyerna. Du kan inte kombinera vissa regler. När du har valt en regel på den första menyn, visas eventuellt inte vissa regler på den andra menyn.

Vid regelkonflikter ger systemet deltagaren eller deltagargruppen de mest tillåtande inställningarna. Deltagare får till exempel det högsta antalet försök och den längsta tillgänglighetstiden.

Om du inte gör några ändringar ser deltagarna sina sammanlagda testresultat och poängen för varje enskild fråga efter att de har skickat in testet. Välj fler alternativ för att avgöra vad de mer kan se, som t.ex. rätt svar eller din återkoppling.

Deltagare kan alltid se sina sammanlagda testresultat. Du kan inte ändra det alternativet från den här sidan. Om du inte vill att de ska se sina poäng än, kan du öppna menyn för kolumnen i Kursadministration och resultat och dölja kolumnen från deltagarna. Men när du döljer en testkolumn från deltagarna kan de inte se något om testet i Mina resultat. När de öppnar testet på innehållsytan får de ett meddelande som anger när de skickade in testet. Inga poäng visas.

I den här tabellen beskrivs test- och enkätresultat och återkopplingsalternativ.

Test- och enkätresultat och återkopplingsalternativ
Alternativ Beskrivning
När Ange när lämpliga testresultat och återkoppling ska visas för deltagare:
 • Efter inlämning: Det här är standardalternativet.
 • Engångsvy: När deltagarna har skickat in sina tester eller enkäter, gäller de valda alternativen för resultat och återkoppling och deltagarna kan se dem EN GÅNG. Men deltagare kan alltid visa poängen de har tilldelats såvida du inte döljer kolumnen i Kursadministration och resultat från deltagarna. Så fort en deltagare navigerar bort från testet eller enkäten, begränsas alla andra resultat och all annan återkoppling. Du kan ändra inställningen eller lägga till en annan regel så att informationen kan ses en andra gång. En andra regel kombineras inte med regeln för engångsvy utan används separat.
 • På specifikt datum: Visa resultat och återkoppling efter det valda datumet och den valda tiden.
 • Efter förfallodatum
 • Efter sista tillgänglighetsdatum
 • Efter bedömda försök: När alla deltagare har skickat in testet eller enkäten och alla försök har bedömts, görs resultaten och återkopplingen tillgängliga för deltagarna. Om en eller flera deltagare inte skickar in ett försök, måste du tilldela resultatet 0 så att alla deltagare kan visa resultaten och återkopplingen.
Poäng per fråga Visa poängen som har uppnåtts för varje testfråga. Det här alternativet är enbart ett standardalternativ för tester. Avmarkera kryssrutan om du inte vill visa poängen för enskilda frågor.
Svar Du kan låta deltagarna se information om sina svar.
 • Alla svar: Visa alla svarsalternativ.
 • Rätt: Visa rätt svar (endast prov).
 • Skickad: Visa en deltagares alla inskickade svar.

Exempel 1: Visa mer återkoppling

När deltagare öppnar sina tester kan de se sina sammanlagda poäng, poängen för varje fråga och alla svarsalternativ. De kan se vilka av sina inskickade svar som har markerats som rätt eller fel och eventuell återkoppling.

Exempel 2: Visa mindre återkoppling för att förhindra fusk

Om deltagarna gör ett test vid olika tidpunkter kan du göra en begränsad mängd återkoppling tillgänglig tills alla deltagare har skickat in testet.

Välj Efter sändning som den första regeln på den första menyn och avmarkera kryssrutan för Poäng per fråga. Markera inga andra alternativ. När deltagarna har skickat in sina tester kan de enbart se sina sammanlagda testresultat.

Välj Efter förfallodatum som den andra regeln och välj alternativ för att visa mer resultat och återkoppling. Du kan skapa ett anslag för att meddela deltagarna att ytterligare återkoppling finns tillgänglig.

Återkoppling Visa återkoppling som har skapats av läraren för varje fråga. Det här alternativet visas enbart för tester.
Visa inkorrekta frågor Visa de frågor där deltagaren gav ett felaktigt eller delvis felaktigt svar. Det här alternativet visas enbart för tester. Du kan välja att visa inkorrekta frågor och tillåta flera försök så att deltagarna kan rikta sina studieinsatser på dessa områden.

Engångsvy för resultat och återkoppling

Du kan välja Engångsvy i avsnittet Visa testresultat och återkoppling för deltagare. När deltagarna har skickat in sina tester, gäller de alternativ som du har valt för resultat och återkoppling och deltagarna kan se dem EN GÅNG. Men deltagare kan alltid visa de sammanlagda testresultaten som de har uppnått. Så fort en deltagare navigerar bort från testet, begränsas alla andra alternativ som du väljer. Du kan använda en andra regel för att tillåta deltagarna att visa alternativ som du nyligen har valt vid ett senare tillfälle. Den andra regeln kombineras inte med regeln för engångsvy utan används separat.

Eftersom du kan välja olika alternativ för varje regel kan du inledningsvis visa vissa testresultat och viss återkoppling, och sedan visa mer vid ett senare tillfälle.

Exempel:

Regel nr 1: Välj Engångsvy och Visa inkorrekta frågor. Markera inga andra alternativ så att ingen kan dela med sig av de rätta svaren under tiden som andra deltagare fortfarande kan göra testet.

Regel nr 2: Markera alla dessa alternativ:

 • Efter förfallodatum
 • Poäng per fråga
 • Alla svar
 • Rätt
 • Inlämnad
 • Återkoppling

Efter förfallodagen kan deltagarna se sina poäng och alla svarsalternativ. De kan även se vilka av sina inskickade svar som har markerats som rätt eller fel och eventuell återkoppling från läraren.


Test- eller enkätpresentation

I den här tabellen beskrivs alternativen för att visa frågor i tester och enkäter.

Frågealternativ
Alternativ Beskrivning
Alla på en gång Visa alla frågor på en skärm. Deltagare kan bläddra genom alla frågorna och flytta uppåt eller nedåt mellan frågorna. När du har valt det här alternativet kan du inte välja Gör det förbjudet att backa och ändra.
En åt gången Visa en fråga i taget. På skärmen finns navigeringsverktyg som kan användas för att flytta mellan frågorna. Funktionen Skicka visas endast på testets eller enkätens sista sida. Du kan även välja Gör det förbjudet att backa och ändra och Slumpvisa frågor.
Förbjudet att backa och ändra Förhindra att deltagare går tillbaka till frågor som de redan har besvarat. Om du inte låter deltagarna gå tillbaka och ändra visas frågorna en i taget och deltagarna kan inte se funktionerna <<, <, och >>.
Slumpvisa frågor Visa frågor i en slumpmässig ordning varje gång ett test eller en enkät görs. Om du inkluderar referenser till frågenumren i den ordning som de visas på provytan, ska du inte använda det här alternativet eftersom den slumpmässiga ordningen ändrar frågornas nummer.