Öppna tester som ska bedömas

Du kan öppna prov som ska bedömas på sidan Behöver bedömas eller från Kursadministration och resultat.

En kolumn skapas automatiskt i Kursadministration och resultat för varje test du skapar och länkar i din kurs. Ett test som har skickats in men inte bedömts markeras med ikonen Behöver bedömas. Även om systemet poängsätter många frågetyper måste du manuellt bedöma vissa frågor, till exempel öppna frågor, kortsvarsfrågor och svar via fil-frågor.

Du kan bedöma tester anonymt, bedöma alla svar på en viss fråga och ge full poäng för alla svar på en fråga. Du kan även ta bort frågor från ett test eller rensa ett testförsök så att en deltagare kan göra testet igen.


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och inlämningsdagen om du har angett ett.

Mer information om att skicka påminnelser


Tilldela testresultat på sidan Behöver bedömas

I kurser där det finns många inskrivna deltagare och bedömningsbara objekt, kan det vara praktiskt att använda sidan Behöver bedömas för att avgöra vilka tester som ska bedömas först.

Tester som pågår visas inte på sidan Behöver bedömas.

Du kan till exempel sortera efter förfallodag så att dina sluttest bedöms innan institutionens tidsgräns. Om du har en avsedd handläggningstid för alla bedömningsbara objekt kan du anpassa vyn över objekt som har statusen Behöver bedömas. Du kan sortera och filtrera listan och bedöma de mest brådskande proven först.

Kontrollpanel > avsnittet Kursadministration och resultat > sidan Behöver bedömas

Mer information om sidan Behöver bedömas


Tilldela testresultat i Kursadministration och resultat

I Kursadministration och resultat visas alla bedömningsbara objekt. Antalet objekt kan påverka hur du schemalägger ditt arbete med att bedöma aktiviteter. Du kanske även tycker att det är praktiskt att visa tidigare resultat för en deltagare under ditt bedömningsarbete.

Öppna Kursadministration och resultat:

 1. Kontrollpanelen ska du visa avsnittet Kursadministration och resultat.
 2. Välj Hela Kursadministration och resultat eller smartvyn Tester (om den finns tillgänglig) för att öppna testförsök.

Bedöma ett enskilt test:

 1. Leta upp den cell för en deltagares prov som har ikonen för Behöver bedömas.
 2. Öppna cellens meny och välj Försök. Sidan Bedöm test öppnas.

Bedöma alla försök för ett test:

 1. Öppna menyn för testkolumnen.
 2. Välj Bedöm försök. Sidan Bedöm test öppnas.

Mer information om att tilldela resultat i Kursadministration och resultat


Sidan Bedöm test

På sidan Bedöm prov kan du navigera bland deltagare och försök, visa kriterier, bedöma anonymt samt visa information om ett prov.

Expandera länken Provinformation för att visa status, instruktioner och viktiga datum och tider. Du kan rensa ett testförsök så att en deltagare kan skicka in testet igen. Du kan även skicka in ett test som pågår så att du kan bedöma det.

Om ett test har frågor där du måste tilldela poäng, anges teststatus som Behöver bedömas och Försökspoäng som 0.

 1. Ange ett poäng för varje fråga som inte bedöms automatiskt på sidan Bedöm test. Du kan även ändra befintliga poäng.
 2. Om du har kopplat kriterier till öppna frågor, kortsvarsfrågor eller svar via fil-frågor, kan du välja Visa kriterium för att bedöma frågan med hjälp av kriterierna.
 3. Du kan även lägga till Återkoppling på svar som är specifik för den enskilda frågan. Om du vill att din återkoppling ska visas för enskilda frågor (t.ex. öppna frågor), väljer du det alternativet på sidan för frågeinställningar. Även om textrutan Återkoppling på svar visas som standard ser deltagarna ingen återkoppling om du inte väljer det här alternativet. Du kan inte ge individuell återkoppling för svar på sant/falskt-, ordna korrekt- eller para ihop-frågor.
 4. Du kan även skriva kommentarer i rutan Återkoppling till lärande.
 5. Du kan även skriva kommentarer i rutan Bedömningsanteckningar. Deltagarna kan inte se den här texten.
 6. Välj Spara och avsluta för att gå tillbaka till Hela Kursadministration och resultat, sidan Behöver bedömas eller sidan Resultatöversikt, beroende på var bedömningen började.

  -ELLER-

  Välj Spara och nästa för att visa nästa deltagare, om någon finns tillgänglig.

  -ELLER-

  Använd pilarna för att navigera till föregående eller nästa deltagare, om någon finns tillgänglig.

Om du har tillåtit flera försök för ett test, släpps inte deltagarens resultat förrän du har bedömt alla försök.


Lägga till inspelningar med återkoppling

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Bedöma tester med dolda deltagarnamn

När du bedömer tester kan du dölja användarnamnen när som helst under bedömningsprocessen för att undvika partiska bedömningar av viktiga tester.

Genom att använda anonym bedömning går det att vara mer rättvis och objektiv. Då vet du inte vem som har lämnat in en uppgift och påverkas således inte på ett otillbörligt sätt av deltagarnas tidigare insatser, deltagande på lektioner, konflikter, etnicitet, kön eller förutfattade meningar om deltagarnas begåvning. Denna metod kan även hjälpa till att förbättra relationen mellan deltagare och lärare, eftersom deltagarna kan känna sig trygga i vetskapen om att bedömningen är opartisk.

När du bedömer anonymt döljs all identifierande information och testförsöken visas i en slumpmässig ordning. Alla deltagare tilldelas ett nummer, till exempel deltagare 8.

Öppna sidan Behöver bedömas:

 1. Öppna menyn för ett testförsök.
 2. Välj Bedöm med dolda användarnamn. Sidan Bedöm test öppnas.

Öppna Kursadministration och resultat:

 1. Öppna testkolumnrubrikens meny.
 2. Välj Bedöm med dolda användarnamn. Sidan Bedöm test öppnas.

Börja på sidan Bedöm test:

 1. Markera Dölj användarnamn.
 2. Klicka på OK. Om en bedömning pågick, gick alla osparade ändringar i det öppna försöket förlorade. Sidan Bedöm test uppdateras, ett nytt försök visas och all identifierande information döljs.

Bedöma tester enligt fråga

Du kan välja att bedöma alla svar på en viss fråga för varje test. Du kan gå igenom inlämningarna och visa och poängsätta samma fråga för varje deltagare. Du kan spara tid eftersom du enbart behöver koncentrera dig på svaren som har lämnats in för en fråga. Du kan se hur alla deltagare har svarat och få en omedelbar uppfattning om hur gruppen har presterat för den specifika frågan. Du kan även bedöma varje fråga för sig när du vill gå tillbaka till en fråga där det behövs en poängjustering för en eller flera deltagare.

Du kan dessutom bedöma frågorna med dolda deltagarnamn. Alla testförsök behåller statusen Behöver bedömas tills du har bedömt alla svaren för alla frågorna.

 1. Öppna en testkolumns meny i Kursadministration och resultat och välj Bedöma frågor.

  -ELLER-

  Öppna menyn för ett test på sidan Behöver bedömas och välj Bedöm efter fråga.

 2. Du kan filtrera frågorna efter status på sidan Bedöma frågor: Bedömd, Behöver bedömas eller Pågår. Du kan även markera kryssrutan Bedöm med dolda användarnamn vid behov.
 3. Välj siffran för varje fråga i kolumnen Svar.
 4. Expandera länken Frågeinformation på sidan Bedöma svar för att visa frågan. Om du inte tidigare har valt anonym bedömning markerar du Dölj användarnamn. Klicka på OK i popup-fönstret.
 5. Välj Redigera bredvid poängen för en deltagare.
 6. Ange ett resultat i rutan Poäng. Du kan även lägga till Återkoppling på svar som är specifik för den enskilda frågan. Återkopplingsrutan visas endast för vissa frågetyper, till exempel öppna frågor. Klicka på Skicka.
 7. Om du har kopplat kriterier till öppna frågor, kortsvarsfrågor eller svar via fil-frågor, kan du välja Visa kriterium för att bedöma frågan med hjälp av kriterierna.
 8. När du har bedömt alla deltagarnas svar kan du välja Tillbaka till frågor för att gå tillbaka till sidan Bedöma frågor.

Ge eller ta bort full poäng

Du kan Ge full poäng för alla testinlämningar för den fråga som du visar. Påföljande inlämningar tilldelas också full poäng. När du har tilldelat full poäng kan du Ta bort full poäng om du vill återgå till det automatiska resultatet eller till ett tidigare tilldelat manuellt resultat.

 1. Följ stegen 1–3 i föregående avsnitt för att öppna sidan Bedöma svar.
 2. Expandera länken Frågeinformation för att visa frågan. Om du inte tidigare har valt anonym bedömning markerar du Dölj användarnamn. Klicka på OK i popup-fönstret.
 3. Välj Ge full poäng för att tilldela full poäng för frågan ELLER Ta bort full poäng.
 4. Välj Tillbaka till frågor för att gå tillbaka till sidan Bedöma frågor.

Redigera, ta bort eller ändra värdet för frågor

I prov- eller enkätytan kan du lägga till, redigera och ta bort frågor. Du kan även lägga till frågeuppsättningar eller slumpvisa block, ändra ordningsföljd på frågor och redigera informationen i ett test eller en enkät innan deltagarna skickar in något.

När försök har skickats in för ett test kan du inte lägga till en fråga, ändra antalet frågor i en frågeuppsättning eller ändra definitionen eller alternativen för ett slumpvist block.

Du kan ta bort frågor även efter att du har distribuerat ett test eller en enkät och deltagarna har skickat in försök. Alla påverkade testinlämningar omvärderas och alla påverkade enkätresultat uppdateras. Frågornas nummer uppdateras automatiskt. Om försök har skickats in för ett test, och du tar bort en fråga, tas frågan bort från testet tillsammans med eventuella poäng som har tilldelats. Provförsöken omvärderas som om frågan inte hade inkluderats i provet.

Mer information om att redigera och ta bort frågor


Visa deltagarnas kommentarer och filer

Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för infogad bedömning i dina kurser. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.


Arbetsflöde vid Bb Annotate-bedömning

På sidan Uppgiftsinlämning öppnas de filtyper som stöds i webbläsaren. Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, , BMP, HEIC)
 • Källkod (Java, PY, C, CPP osv.)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makron, som Visual Basic, stöds inte.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande innan sessionen går ut. Dina slutförda anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Animerade GIF-bilder visar endast den första bildrutan i PDF-visningsprogrammet för anteckningssyften. Ladda ner inlämningen för att visa den animerade GIF-bilden.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har lämnat in en fil som inte stöds uppmanas du att ladda ner den. Uppgifter som skrivits med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren.

Bb Annotate stöds på aktuella versioner av Firefox, Chrome, Edge och Safari.

Editing menu

Som en del av den responsiva designen ändras menyn beroende på skärmens storlek. På medelstora och små skärmar visas sidnumret som du är på i inställningarna för Dokumentvy. Anteckningsverktygen finns under ikonen Visa anteckningsverktyg. På små skärmar visas inte Innehållsbibliotek.

Menyalternativ från vänster till höger

 • Sidofält: Visa miniatyr-, översikts- eller anteckningsvy för inlämningen.
 • Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.
 • Panorera: Flytta inlämningen på sidan.
 • Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.
 • Anteckningsverktyg: Klicka på respektive verktyg för att se verktygsegenskaperna.

  Ditt val för varje verktyg sparas mellan inlämningar.

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på inlämningen med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Bild eller Stämpel: Välj en förinstallerad stämpel eller skapa en egen anpassad stämpel eller bild som ska läggas till i inlämningen.
 • Ångra: Ångra eller återställ det sista du gjorde.
 • Gör om: Upprepa det sista du gjorde.
 • Text: Lägg till text direkt i inlämningen. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.
 • Kommentera: Ange återkoppling i kommentarer. Dina kommentarer syns i panelen bredvid inlämningen. Du kan göra dina kommentarer anonyma genom att klicka på knappen Anonym. Du kan bara kommentera anonymt om ditt lärosäte har aktiverat detta.

  Deltagare kan komma åt filerna med anteckningar, men kan inte lägga till anteckningar i sina inlämningar.

 • Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

  Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

 • Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.
 • Innehållsbibliotek: Skapa en bank med återanvändbara kommentarer. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan även lägga till en kommentar direkt på inlämningssidan från menyn. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny kommentar i innehållsbiblioteket. Du kan Lägga till kommentarer, kopiera till Urklipp, redigera, eller Ta bort innehåll från biblioteket. Skriv in nyckelord eller fraser för att söka efter sparade kommentarer.<

  Innehållsbiblioteket är endast tillgängligt i SaaS-miljöer.

 • Markeringsverktyg: Välj specifika delar av inlämningen som ska markeras. När du markerar text i inlämningen öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.

Se en video om Annotate i Blackboard Learn

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.Video: Annotate i Blackboard Learn visar Annotate-verktygen som är tillgängliga för direktbedömning i dina Blackboard Learn-kurser.