Gallwch fewngofnodi i Blackboard Learn ar borwr gwe ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

I gael mynediad i Blackboard, bydd arnoch angen:

  • Cyfeiriad gwe safle Blackboard Learn eich sefydliad
  • Eich enw defnyddiwr
  • Eich cyfrinair

Yn y mwyafrif o achosion, mae'r cyfeiriad a roddir gan eich sefydliad yn eich cyfeirio i'r dudalen mewngofnodi. Os ydych yn cael eich cyfeirio at leoliad arall, edrychwch am fotwm mewngofnodi neu ardal arbennig y porth.

Os na allwch ddod o hyd i wefan eich sefydliad, chwiliwch ar y we am enw eich sefydliad + Blackboard, neu cysylltwch â’ch desg gymorth TG.

Am ragor o wybodaeth am fewngofnodi i ap Blackboard, gweler Cwestiynau am Ap Blackboard.

Oes angen help gyda phroblemau mewngofnodi? Gweler Cwestiynau Myfyrwyr am Fewngofnodi i Learn


Ar y dudalen hon, dysgu mwy am:


Beth sy'n digwydd ar ôl i fi fewngofnodi?

Mae defnyddwyr newydd yn gweld tudalen groeso sy'n eu gwahodd i greu proffil. Cyn i chi greu proffil, rhaid i chi dderbyn Telerau Defnyddio Proffiliau Blackboard yn y neidlen. Os nad ydych yn cytuno i'r telerau defnydd, ni fyddwch yn gallu cael mynediad at rai o'r offer. Gallwch ddewis creu proffil yn hwyrach.

Mae defnyddwyr cyfredol yn gweld tab Fy Sefydliad. O'r tab hwn, gallwch gael mynediad at y cyrsiau rydych wedi cofrestru arnynt.


Cael mynediad i safle Blackboard Learn eich sefydliad

Cysylltwch â'r ddesg gymorth cyfrifiaduron yn eich sefydliad. Nid oes gan Blackboard fynediad at safle Blackboard Learn eich sefydliad a ni allant eich helpu gyda'r mathau hyn o gwestiynau.

Os nad ydych chi'n siŵr sut i gysylltu â nhw, edrychwch am y swyddfa dechnoleg ar wefan eich sefydliad. Gallwch hefyd chwilio ar y we am enw eich sefydliad + Blackboard + help neu cymorth.


Gosod a mewngofnodi gan ddefnyddio dilysiad aml-ffactor

Os yw'ch sefydliad yn galluogi dilysiad aml-ffactor, mae angen i chi ddechrau'r broses gofrestru MFA ar ôl rhoi enw a chyfrinair cywir. Gallwch ddefnyddio ap dilysu o'ch dewis neu'r un a awgrymir gan eich sefydliad.

Ar gyfer y gosod a mewgofnodi cychwynnol ag MFA:

  1. Lawrlwythwch a gosodwch unrhyw ap dilysu (fel Microsoft Authenticator, Google Authenticator, neu Authy) ar eich ffôn neu ddyfais. Efallai fod gan eich sefydliad ap sy'n well ganddynt a ddefnyddir hefyd.
  2. Agorwch yr ap dilysu a sganio'r ddelwedd sy'n ymddangos gan ddefnyddio camera eich ffôn neu gopïo'r allwedd a nodir.
  3. Pwyswch Nesaf i roi'r cod a'i gysylltu â'ch cyfrif.
  4. Unwaith eich bod wedi derbyn y cod 6 digid dros dro a gynhyrchir gan eich ap dilysu, teipiwch y cod hwnnw yn y maes a ddarperir a dewiswch Cyflwyno.

Unwaith eich bod wedi galluogi MFA, gofynnir i chi am god mewngofnodi bob tro y byddwch yn mewngofnodi.

Os byddwch yn colli mynediad i'ch dyfais ddibynadwy, gallwch ofyn am ailosod eich MFA (drwy'r sianeli cymorth arferol a ddiffiniwyd gan y sefydliad). Mae hyn yn caniatáu i chi ddechrau proses gofrestru dyfais newydd.


Adfer cyfrinair wedi'i golli neu wedi'i anghofio

Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, defnyddiwch y ddolen Wedi Anghofio'ch Cyfrinair? ar y dudalen mewngofnodi. Bydd yn rhaid i chi gwblhau un o'r ddau opsiwn ar y dudalen Wedi Anghofio'ch Cyfrinair i gael cyfrinair newydd. Ar ôl i chi gyflwyno'ch gwybodaeth, gallwch greu cyfrinair newydd yn seiliedig ar y cyfarwyddiadau a dderbyniwch mewn e-bost. Mae'n rhaid defnyddio llythrennau bach/mawr yn gywir mewn cyfrineiriau, ni ddylent gynnwys bylchau, ac mae'n rhaid iddynt gynnwys o leiaf un nod arbennig.


Newid eich cyfrinair

Ar ôl i chi fewngofnodi, gallwch newid eich cyfrinair. Argymhellwn eich bod yn newid eich cyfrinair o dro i dro er mwyn sicrhau diogelwch. Peidiwch â defnyddio gwybodaeth bersonol gyffredin fel eich cyfrinair, er enghraifft, eich enw.

Mae'n rhaid defnyddio llythrennau bach/mawr yn gywir mewn cyfrineiriau, ni ddylent gynnwys bylchau, ac mae'n rhaid iddynt gynnwys o leiaf un nod arbennig.

Defnyddiwch y ddolen Wedi Anghofio’ch Cyfrinair? ar y dudalen mewngofnodi i newid eich cyfrinair. Allgofnodwch i gael mynediad at y dudalen honno eto. Bydd yn rhaid i chi gwblhau un o'r ddau opsiwn ar y dudalen Wedi Anghofio'ch Cyfrinair i gael cyfrinair newydd. Ar ôl i chi gyflwyno'ch gwybodaeth, gallwch greu cyfrinair newydd yn seiliedig ar y cyfarwyddiadau a dderbyniwch mewn e-bost.

Gallwch hefyd newid eich cyfrinair o'ch tudalen Proffil. Ewch i'ch proffil a dewiswch Newid Cyfrinair. Ar y panel Newid Cyfrinair, teipiwch eich hen gyfrinair a'ch cyfrinair newydd. Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen.

Os ydych yn newid eich cyfrinair system, ni fydd yn effeithio ar unrhyw gyfrifon allanol (megis Google) yr ydych yn eu defnyddio i fewngofnodi i Blackboard Learn.

Pan fyddwch yn newid eich cyfrinair, bydd pob sesiwn arall yn dod i ben i ddiogelu’ch diogelwch. Os yw'ch cyfrif wedi’i fewngofnodi ar borwr arall, terfynir y sesiwn, a bydd yn rhaid i chi fewngofnodi eto.

Efallai na fydd eich sefydliad yn caniatáu i chi newid eich gwybodaeth bersonol, cyfrinair neu osodiadau drwy Blackboard Learn. Oherwydd bod Blackboard Learn yn aml yn rhannu data gyda systemau eraill ar y campws, fel swyddfa'r cofrestrydd, efallai y bydd yn angenrheidiol i chi sicrhau bod eich gwybodaeth yr un peth ymhob man. Yn yr achos hwn, bydd gan eich sefydliad wahanol ffordd i newid eich gwybodaeth. Cysylltwch â'ch sefydliad i ddysgu mwy.


Allgofnodi

Dewiswch Allgofnodi ar waelod y rhestr.

Os yw'ch sefydliad yn defnyddio dull cyflwyno'ch hun unwaith i ddilysu defnyddwyr yn Blackboard Learn, bydd neges ychwanegol yn ymddangos pan fyddwch yn allgofnodi. Gyda'r dull cyflwyno'ch hun unwaith, gallwch ddefnyddio nifer o raglenni ar ôl i chi fewngofnodi i un yn unig. Mae'r rhaglenni wedi'u gosod i ymddiried yn ei gilydd ac i rannu'ch dilysiad mewn un sesiwn. Er enghraifft, mae'n bosibl y bydd eich sefydliad yn caniatáu i chi ddefnyddio'ch cyfrif Google i fewngofnodi i Learn. Os ydych eisoes wedi mewngofnodi i Google ar eich porwr cyfredol, bydd Learn yn eich mewngofnodi'n awtomatig hefyd.

Os byddwch yn allgofnodi o sesiwn cyflwyno'ch hun unwaith, bydd Blackboard Learn yn gofyn a ydych eisiau diweddu'r holl sesiynau perthnasol neu barhau. Os na fyddwch yn gwneud unrhyw beth, bydd y system yn diweddu pob sesiwn ymhen dwy funud. Os ydych eisiau parhau â'ch sesiwn, mewngofnodwch eto.


Cael mynediad i'ch cyfrif pan fydd wedi'i gloi

Er eich diogelwch, efallai bydd y system yn eich cloi allan os ydych wedi rhoi’ch enw defnyddiwr na chyfrinair yn anghywir ormod o weithiau neu os yw'r broses mewngofnodi yn cymryd rhy hir.

Efallai bydd eich sefydliad yn caniatáu i chi ddatgloi eich cyfrif os ydych yn ailosod eich cyfrinair. Dewiswch Wedi Anghofio’ch Cyfrinair? a dilynwch y cyfarwyddiadau i ailosod eich cyfrinair a datgloi eich cyfrif.

Os nad yw’ch sefydliad yn caniatáu i chi ddatgloi eich cyfrif, arhoswch nes bod y cyfnod cloi yn dod i ben neu cysylltwch â desg gymorth TG eich sefydliad i ddatgloi’ch cyfrif. Os nad ydych yn gwybod sut i gysylltu â'r ddesg gymorth, chwiliwch ar y we am enw eich sefydliad + desg gymorth. Neu gallwch wirio eich tudalen mewngofnodi am ddolen gymorth neu wybodaeth gyswllt.


Deall sesiynau 

Terfyn amser y sesiwn

Pan fyddwch yn anweithredol am dros dair awr, daw eich sesiwn ddefnyddiwr i ben, a chewch eich allgofnodi'n awtomatig. Weithiau, gallwch ymddangos i fod yn anweithredol hyd yn oed pan fyddwch yn gweithio'n weithredol yn Learn, fel pan fyddwch yn:

  • awduro cyflwyniad Aseiniad yn y golygydd cynnwys cyfoethog.
  • creu dogfen Ultra.

Bydd yn rhaid i chi fewngofnodi eto i barhau i ddefnyddio Learn. Os byddwch yn cadw tudalen neu'n dewis botwm, bydd y sesiwn yn adnewyddu a bydd yn weithredol am dair awr ychwanegol.

Byddwch yn gweld rhybudd chwe munud cyn i chi gael eich allgofnodi. Caewch y rhybudd i barhau i fod yn weithredol.

Os rydych oddi wrth eich cyfrifiadur am gyfnod hir, ni fydd modd i chi estyn eich sesiwn. Pan fyddwch yn cau'r rhybudd, byddwch yn dychwelyd i'r dudalen bresennol yn lle mynd i'r dudalen mewngofnodi. Mae hyn yn caniatáu i chi gopïo unrhyw beth rydych wedi'i awduro cyn iddo gael ei golli. Byddwch yn mynd yn ôl i'r dudalen mewngofnodi pan fyddwch yn dewis unrhyw ddolen neu fotwm ar y dudalen.

Terfynu sesiwn weithredol 

I wella'ch diogelwch data, efallai bydd eich sefydliad yn gofyn i chi fewngofnodi eto yn ystod eich sesiwn ar ôl amser a bennir gan weinyddwr y system. Mae terfynu sesiwn yn digwydd heb ystyried eich gweithgarwch presennol. Cewch rybudd sy'n dweud, "Mae eich sesiwn Blackboard Learn ar fin dod i ben. Cadwch eich gwaith a mewngofnodwch eto."  Ar ôl i chi allgofnodi, gallwch fewngofnodi eto a pharhau â'ch gwaith. 

Cyfyngiadau sesiynau cydamserol

Gall eich sefydliad eich cyfyngu rhag cael mynediad i Learn ar ddyfeisiau lluosog ar yr un pryd.  Cewch eich allgofnodi'n awtomatig os byddwch yn mynd dros y nifer o sesiynau cydamserol mae'ch sefydliad yn eu caniatáu. Er enghraifft, os yw'ch sefydliad yn caniatáu dwy sesiwn gydamserol, a'ch bod wedi mewngofnodi ar eich gliniadur a'ch ffôn, cewch eich allgofnodi o'ch sesiwn gynharaf os byddwch yn mewngofnodi i drydedd dyfais. 

Hefyd, mae mewngofnodi ar ddau borwr ar wahân ar un ddyfais yn cyfrif fel dwy sesiwn gydamserol. Pe byddech yn mewngofnodi i ddyfais arall, byddai'n cyfrif fel trydedd sesiwn gydamserol yn yr achos hwn.


Gwylio fideo am sut i fewngofnodi i Blackboard Learn

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.

Fideo: Sut i fewngofnodi i Blackboard Learn