Genom så kallade tillträden kan du dela filer och mappar med användare som inte har Content Collection. Tillträden är ett säkert sätt att samarbeta i projekt med andra utanför institutionen eftersom åtkomsten är specifik och reglerad.

Om tillträden

Genom tillträden skapas en webbadress som användare utanför institutionen kan använda för att gå till en fil eller mapp i Content Collection. Tillträdena kan begränsas genom att du anger sluttid och slutdatum. Du kan också ställa in behörigheter för tillträdena så att externa användare (användare som inte har tillgång till Blackboardsystemet) kan arbeta på uppgifter tillsammans med dig eller öppna filer eller mappar utan att ändra dem.

Tillträden listas i tabellen på sidan Hantera tillträden. Varje rad representerar ett tillträde och innehåller den här informationen:

 • Datumet och tiden då tillträdet går ut.
 • Behörigheterna som beviljats tillträdet. En grön bockmarkering visar behörigheterna i tillträdet.
 • Den webbadress som de som inte har åtkomst till Content Collection kan använda för att komma åt innehållet.

Om man skickar ett tillträde till en mapp beviljas åtkomst till alla undermappar och filer i mappen där tillträdet skapades. Mottagare av tillträden som har läsbehörighet kan se undermappar och filer. Mottagare av tillträden som har läs-/skrivbehörighet kan lägga till och redigera mappar och filer.

Om det går att dela kommentarer i filen eller mappen kan användaren med tillträde läsa och skriva egna kommentarer. Om en användare utanför systemet lägger till en ny kommentar blir namnet kopplat till kommentaren ”Anonym”.


Använda tillträden

En person som får ett tillträde måste ha detta:

 • ett e-postkonto
 • internetanslutning
 • ett program som kan öppna aktuell fil, till exempel Microsoft Word för att öppna Microsoft Word-dokument

Skapa tillträden

 1. Gå till mappen som innehåller filen eller mappen som du vill skapa tillträde till.
 2. Välj alternativet Tillträden i filens eller mappens meny.
 3. Välj alternativet Skapa tillträde.
 4. Ställ in hur länge tillträdet ska gälla i rutan Ställ in giltighetstid för tillträde.
 5. Ställ in behörigheter för tillträdesanvändaren.
 6. Klicka på Skicka.

Tillträden som inte har något utgångsdatum går tekniskt sett ut den 1 januari 2038. Det går inte att sätta ett utgångsdatum efter det datumet.


Skicka tillträden med e-post

När du har skapat ett tillträde kan du dela det med utomstående användare via sidan E-posta tillträde. Du skickar ett e-postmeddelande till de utomstående användarna med webbadressen till filen eller mappen i Content Collection.

 1. Gå till mappen som innehåller filen eller mappen som du vill skapa tillträde till.
 2. Välj alternativet Tillträden i filens eller mappens meny.
 3. Markera kryssrutan bredvid ett tillträde och klicka på E-posta tillträde.
 4. Du kan också välja alternativet E-posta tillträde i filens eller mappens meny.
 5. Skriv in information på sidan E-posta tillträden.
 6. Om du har gett den utomstående användaren endast läsbehörighet till filen eller mappen visas alternativet Skicka mottagarna till filinformationssidan. Markera den här rutan om du vill.
 7. Skicka meddelandet genom att klicka på Skicka.

Om du bara har gett användaren läsbehörighet har du två alternativ för att länka URL-adressen. Du kan ställa in webbadressen så att användarna kommer direkt till filen eller filinformationssidan. Filinformationssidan ger tillgång till objektet och alla delade kommentarer.

Om du har gett användaren läs- och skrivbehörighet till filen eller mappen kommer de alltid till filinformationssidan. Användarna kan komma åt filen från den här sidan eller komma åt ytterligare information, till exempel delade kommentarer och versioner.