Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsmatriser i Ultra-emnevisningen.

Med vurderingsmatriser kan du lettere gi konsekvente og objektive vurderinger samt hjelpe studentene med å fokusere på forventningene dine.

En vurderingsmatrise er et verktøy for poengsetting som du kan bruke til å evaluere vurdert arbeid. Når du oppretter en vurderingsmatrise, deler du det tildelte arbeidet inn i deler. Du kan skrive tydelige beskrivelser av hva som kjennetegner arbeidet som er knyttet til hver del – for forskjellige ferdighetsnivåer.

Studenter kan bruke en vurderingsmatrise til å organisere innsatsen sin for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes. Når du gir studentene tilgang til vurderingsmatriser før de fullfører arbeidet sitt, gir du dem også et innblikk i vurderingsmetodene dine.

Opprett vurderingsmatriser

Du kan opprette flere vurderingsmatriser i emnet ditt. Vurderingsmatriser består av rader og kolonner. Radene samsvarer med de forskjellige kriteriene. Kolonnene samsvarer med prestasjonsnivået som er angitt for hvert kriterium. Nye vurderingsmatriser inneholder tre rader og tre kolonner.

Når du har opprettet vurderingsmatriser, kan du knytte dem til innhold.

Kontrollpanel > Emneverktøy > Ordliste

 1. Velg Opprett vurderingsmatriseVurderingsmatriser-siden. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse.
 2. Velg Legg til rad for å legge til et nytt kriterium nederst i rutenettet.
 3. Velg Legg til kolonne for å legge til et nytt prestasjonsnivå i rutenettet.
 4. Velg en vurderingsmatrisetype i menyen:
  • Ingen poeng: Bare gi tilbakemeldinger.
  • Poeng: Hvert prestasjonsnivå har én poengverdi.
  • Poengområde: Hvert prestasjonsnivå har en serie med verdier.
  • Prosent: Hvert elements antall mulige poeng avgjør hva prosentverdien er.
  • Prosentområde: Hvert prestasjonsnivå har en serie med verdier. Når du vurderer, velger du det rette prosentnivået for et bestemt prestasjonsnivå. Systemer beregner hvor mange poeng som skal gis, ved å gange vektingen med prestasjonsprosenten og deretter denne verdien med elementpoengene.
 5. For å endre tittelen på en rad eller kolonne åpner du menyen for en overskrift og velger Rediger. Skriv inn den nye tittelen, og velg Lagre.
 6. Skriv inn en poeng- eller prosentverdi for hver rad og kolonne.
 7. Skriv inn en beskrivelse for kriteriet og det tilknyttede prestasjonsnivået. Hver celle har en grense på 1 000 tegn.
 8. Velg Send.

Du kan omorganisere rader og kolonner. Velg Vilkår- eller Prestasjonsnivåer-overskriften for å åpne et panel for omorganisering.

Når du har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere, kan du ikke redigere den. Du kan kopiere vurderingsmatrisen for å opprette en duplisert vurderingsmatrise som du kan redigere.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Prosentbaserte vurderingsmatriser

Når du velger en prosentbasert vurderingsmatrise, kan du velge blant disse alternativene:

 • Vis vilkårsvekting-avmerkingsboksen: Vis eller skjul kriterievekting. Hvis du legger til flere rader når vektingen er skjult, blir vektingen for nye kriterier likt fordelt.
 • Lik vekting: Bruk dette når du legger til en ny rad for å holde vektingen lik for alle kriterier. Hvis du bruke individuell vekting for kriterier, skriver du inn prosentverdier for hvert kriterium. Du må merke av for Vis vilkårsvekting for at Lik vekting skal vises.

Den samlede vektingen for alle kriteriene må være lik 100 %. Ingen rader kan ha 0 % vekting. Minst ett prestasjonsnivå må ha en verdi på 100 %.


Tilknytt rubrikker

Du kan knytte vurderingsmatriser til disse typene innhold som kan vurderes:

 • Oppgaver
 • Langsvar-, kortsvar- og filopplastingsspørsmål
 • Blogger og dagbøker
 • Wikier
 • Diskusjonsforumer og tråder

Du kan også knytte vurderingsmatriser til en hvilken som helst uberegnet vurderingssenterkolonne. Du kan for eksempel knytte en vurderingsmatrise til en manuelt opprettet kolonne for deltakelse i klassen og bruke vurderingsmatrisen til å vurdere deltakelsen. Åpne menyen for en kolonne, og velg Rediger kolonneinformasjon.

For å tilknytte en vurderingsmatrise kan du åpne Legg til vurderingsmatrise-menyen og velge ett av de følgende valgene:

 • Velg vurderingsmatrise blant dem du allerede har opprettet.
 • Opprett ny vurderingsmatrise åpner et vindu, så du kan opprette en vurderingsmatrise.
 • Opprett fra eksisterende bruker en eksisterende vurderingsmatrise som mal for å opprette en ny vurderingsmatrise.

I Type-kolonnen kan du utpeke en vurderingsmatrise som Brukes til vurdering eller Brukes til sekundær vurdering. Hvis du tilknytter flere vurderingsmatriser, kan du bare bruke én av dem som den primære vurderingsmatrisen.

Vis vurderingsmatrise til studenter har fire alternativer for vurderingsmatrisens synlighet:

 • Nei: Studentene kan ikke se vurderingsmatrisen.
 • Ja (med vurderingsmatrisepoengsummer): Studentene kan se vurderingsmatrisen, mulige poeng eller prosentverdier når du gjør elementet tilgjengelig.
 • Ja (uten vurderingsmatrisepoengsummer): Studentene kan se vurderingsmatrisen når du gjør elementet tilgjengelig, men de kan ikke se mulige poeng eller prosentverdier.
 • Etter vurdering: Studentene kan bare se vurderingsmatrisen når du er ferdig med å vurdere innsendingene deres.

Skriv inn mulige poeng for prosentbaserte vurderingsmatriser. Du blir bedt om å bruke vurderingsmatrisens poengverdi som elementets mulige poeng for poengbaserte vurderingsmatriser.

Poengverdier for prøvespørsmål håndteres i hovedprøve- eller spørsmålsbanklerretet. Både poeng- og prosentbaserte vurderingsmatriser justerer beregningene sine så de samsvarer med de tilordnede poengverdiene for prøvespørsmålene. Spørsmål du har knyttet til vurderingsmatriser, vises med vurderingsmatriseikonet ved siden av poengfeltet.


Studentvisning av innhold med en vurderingsmatrise

Studenter kan velge Vis vurderingsmatrise og se vurderingskriteriene før de sender arbeidet sitt. De kan plassere vurderingsmatrisevinduet ved siden av innholdet, så de kan se instruksjonene ved siden av kriteriene.

Hvis du ikke velger noe alternativ for et kriterium i listevisningen for vurderingsmatrisen og så legger inn tilbakemelding, lagres ikke tilbakemeldingen når du lagrer vurderingsmatrisen.

For en oppgave

For et prøvespørsmål


Administrer vurderingsmatriser

Åpne menyen for en vurderingsmatrise for å redigere, kopiere eller slette den. Du kan også velge Vis tilknyttet innhold for å se elementene en vurderingsmatrise er tilknyttet.

Du kan kopiere en vurderingsmatrise for studentene dine hvis du har et lignende element som bruker de samme kriteriene. Du kan beholde innstillingene og gi vurderingsmatrisen et annet navn. Du kan også kopiere en vurderingsmatrise når du vil redigere en vurderingsmatrise som er i bruk. En kopi opprettes med den samme tittelen med tallet 1 lagt til: «Velkomsttale(1).»

Administrer tilknyttede vurderingsmatriser

Når du redigerer et element med tilknyttet vurderingsmatrise, kan du endre vurderingsmatrisens alternativer.

I Tilknyttede vurderingsmatriser-delen har du de følgende administeringsfunksjonene:

 • Fjern vurderingsmatrisetilknytning fjerner tilknytningen til en vurderingsmatrise, men ikke vurderingsmatrisen. Du kan fjerne vurderingsmatriser fra vurderinger som er ferdige. Vurderingene blir værende. Vurderingene er ikke lenger tilknyttet vurderingsmatrisen. I stedet ser det ut som om du la dem til manuelt.
 • Vis vurderingsmatrise åpner en forhåndsvisning du ikke kan redigere, med en lenke for å se tilknyttede elementer og skrive ut vurderingsmatrisen.
 • Rediger vurderingsmatrise åpner den tilknyttede vurderingsmatrisen, så du kan redigere den. Hvis du allerede har brukt vurderingsmatrisen til å vurdere, kan du ikke redigere den.

Om vurderingsmatriser

Du kan opprette flere vurderingsmatriser i emnet ditt. Vurderingsmatriser består av rader og kolonner. Radene samsvarer med de forskjellige kriteriene. Kolonnene samsvarer med prestasjonsnivået som er angitt for hvert kriterium. Du kan opprette to typer vurderingsmatriser: prosent og prosentområde.

Nye vurderingsmatriser inneholder fire rader og fire kolonner. Du kan legge til opptil femten kolonner og rader, og du kan slette alt unntatt én rad og én kolonne. Du kan knytte vurderingsmatriser til oppgaver og diskusjoner.

For øyeblikket kan du bare knytte vurderingsmatriser til oppgaver eller prøver uten spørsmål. Du kan ikke opprette vurderingsmatriser ved små skjermbredder. Vurderingsmatriser kan ikke redigeres på små enheter.

Rubrics are rows and columns that help you evaluate graded work. Rows show your assessment criteria and columns describe student’s performance for each criteria.

Vurderingsmatrisetyper

Du kan opprette to typer vurderingsmatrise i et emne:

 • Prosentbaserte vurderingsmatriser
 • Prosentområdebaserte vurderingsmatriser

Prosentbaserte vurderingsmatriser

For prosentbaserte vurderingsmatriser må den totale prosentverdien for kriteriene være lik 100 %. Du kan bare bruke heltall. Du kan legge til rader med 0 % så lenge totalsummen for prosentverdiene er lik 100 %.

This is how a percentage-based rubric balance look like. There’s a warning: all percentages must add up to 100%.

Hvis totalsummen ikke er 100 %, ser du en feilmelding nederst på skjermen. Velg Balanser kriteriene ved siden av meldingen for å justere prosentverdiene automatisk, slik at totalsummen blir 100. Eventuelt kan du oppdatere prosentverdiene manuelt.

For prestasjonsnivåene må én kolonne ha 100 % som verdi. Du kan bare bruke heltall.

Prosentområdebaserte vurderingsmatriser

For vurderingsmatriser med prosentområder har hvert prestasjonsnivå en serie med verdier. Når du vurderer, velger du det rette prosentnivået for et bestemt prestasjonsnivå. Systemer beregner hvor mange poeng som skal gis, ved å gange vektingen med prestasjonsprosenten og deretter denne verdien med elementpoengene.

This is how a percentage-based rubric details look like.

Opprett vurderingsmatriser

Du kan opprette vurderingsmatriser fra en oppgave, prøve, diskusjon eller fra vurderingsboken.

Fra en oppgave, prøve eller diskusjon

Når du oppretter eller redigerer oppgaver, prøver eller diskusjoner, kan du lage nye vurderingsmatriser. Du kan også tilknytte en eksisterende vurderingsmatrise med mindre du allerede har vurdert elementet. Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per oppgave, prøve eller diskusjon.

For øyeblikket kan du bare knytte vurderingsmatriser til oppgaver eller prøver uten spørsmål.

 1. Gå til oppgave-, prøve- eller diskusjonssiden, og velg Innstillinger-ikonet for å åpne Innstillinger-panelet.
 2. I Flere verktøy-delen velger du Legg til vurderingsmatrise > Opprett ny vurderingsmatrise.
 3. Ny vurderingsmatrise-siden må du skrive inn en tittel (maks. 255 tegn). Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Ny vurderingsmatrise» og datoen som tittel.
 4. Velg en type vurderingsmatrise: prosent eller prosentområde.
  This is how creating a new rubric for a new gradable item looks like. You can select the rubric type from percentage, percentage range, points, and points range. According to your rubric type, you have a row to define each criteria.

  Som standard ser du fire rader for kriterier og fire kolonner for prestasjonsnivåer. Du kan legge til, slette og endre navn på radene og kolonnene. Hold markøren over en celle for å få frem rediger- og slett-ikonene. Velg plusstegnet der du vil legge til en rad eller kolonne, og skriv inn en tittel. Hvis du ikke vil ha den nye raden eller kolonnen likevel, kan du slette den.

  Når du legger til et prestasjonsnivå, får det automatisk en prosentverdi. Hvis du for eksempel legger til et prestasjonsnivå mellom to nivåer som er oppført med 100 % og 75 %, får det nye nivået verdien 88 %. Du kan justere prosentverdiene etter behov. Klikk hvor som helst for å lagre endringene.

  Du kan eventuelt legge til en beskrivelse for nye og eksisterende prestasjonsnivåer. Prestasjonstitler har en grense på 40 tegn. Kriterie- og beskrivelsesceller har en grense på 1000 tegn. Du kan ikke legge til HTML-kode i titler eller celler. Du kan lime inn tekst fra andre dokumenter, men formateringen inkluderes ikke.

  Når du trykker på Enter i en celle, lages det ikke noe nytt avsnitt. Enter brukes til å bekrefte at du er ferdig. Arbeidet lagres, og redigeringsmodusen avsluttes.

  You can add an optional description to each level of achievement from your grading rubric.

  Du kan innrette mål med rader i vurderingsmatrisen hvis du vil måle prestasjoner opp mot mål institusjonen har angitt. Velg Innrett med mål for å komme i gang. Studenter kan ikke se målene du har innrettet med kriterier i en vurderingsmatrise.

Vurderingsmatrisekolonnene strekker seg fra høyeste til laveste poengsum. Du kan ikke endre denne rekkefølgen.

Fra vurderingsboken

Du kan opprette, redigere, kopiere, slette og se gjennom eksisterende vurderingsmatriser fra vurderingsboken. Vurderingsmatriser listes opp i alfabetisk rekkefølge.

Create, edit, copy, delete, and review existing rubrics from your gradebook.
 1. Velg Innstillinger-ikonet i vurderingsboken.
 2. Innstillinger for vurderingsboken-panelet vises eksisterende vurderingsmatriser i Vurderingsmatriser for emnet-delen. Bruk trinnene i forrige avsnitt til å opprette en vurderingsmatrise.

Tilknytt vurderingsmatrise til vurderinger

Du kan knytte en eksisterende vurderingsmatrise til en oppgave eller prøve, såfremt du ikke har gitt den en vurdering allerede. Du kan bare knytte én vurderingsmatrise til hver oppgave eller prøve.

Mer om hvordan du tilknytter vurderingsmatriser til diskusjoner

Add a grading rubric in your assignment settings.

For øyeblikket kan du bare knytte vurderingsmatriser til oppgaver eller prøver uten spørsmål.

 1. Gå til oppgave- eller prøvesiden, og velg Innstillinger-ikonet for å åpne Innstillinger-panelet.
 2. I Flere verktøy-delen kan du velge Legg til vurderingsmatrise for å se eksisterende vurderingsmatriser. Vurderingsmatrisene vises i alfabetisk rekkefølge.
  • Hvis du ikke har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere, kan du velge vurderingsmatrisens tittel for å endre tittelen, radene, kolonnene eller prosentverdiene. Du kan også legge til eller slette rader og kolonner.
  • Velg Legg til-ikonet for å knytte vurderingsmatrisen til vurderingen. Husk: Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per oppgave/prøve eller diskusjon.

Når du tilknytter en vurderingsmatrise og ser på en oppgave eller prøve som er sendt inn av en student, ser du et vurderingsmatriseikon på vurderingspillen.

Rubric icon on a student's assignment or test submission.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Fjern tilknytninger

Du kan fjerne vurderingsmatriser fra vurderinger som er ferdige. Vurderingene blir værende. Vurderingene er ikke lenger tilknyttet vurderingsmatrisen. I stedet ser det ut som om du la dem til manuelt.

Gå tilbake til Innstillinger-panelet, og hold markøren over den tilknyttede vurderingsmatrisens tittel for å se Fjern-ikonet.

Delete option from an assessment you've graded beside a grading rubric.

Studentvisning av vurderingsmatriser

Studentene kan se vurderingsmatriser både før de åpner oppgaver, prøver eller diskusjoner og etter at de har startet forsøket. Studentene kan velge Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise for å se vurderingsmatrisen.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Studentene kan se vurderingsmatrisen ved siden av instruksjonene. De kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåene og hva de må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.

This is how students view any given rubric criteria on a gradable item.

Administrer vurderingsmatriser

Avhengig av hvor du åpner vurderingsmatrisene, har du forskjellige alternativer: Du kan åpne en vurderingsmatrise fra et elements Innstillinger-side og Vurderingsbokinnstillinger-panelet.

Rediger vurderingsmatriser

Hvis du ikke har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere, kan du velge vurderingsmatrisens tittel for å endre tittelen, radene, kolonnene eller prosentverdiene. Du kan også legge til eller slette rader og kolonner.

Når du har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere, kan du ikke redigere den, men du kan lage en kopi, som du kan redigere og gi et annet navn.

Kopier vurderingsmatriser

Åpne menyen for en eksisterende vurderingsmatrise på Vurderingsbokinnstilllinger-panelet og velg Dupliser-ikonet for å lage en kopi. Den kopierte vurderingsmatrisen åpnes med datoen og «kopi» lagt til i tittelen. Du kan redigere så mye du vil. Velg Lagre for å lagre den dupliserte vurderingsmatrisen.

Alle beskrivelsene fjernes hvis du kopierer en eksisterende prosentbasert vurderingsmatrise, og endrer den til en prosentområdebasert vurderingsmatrise.

Rubric options menu open showing the duplicate option.

Hvis du allerede har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere et element, kan du også kopiere vurderingsmatrisen og redigere den dupliserte versjonen. Åpne vurderingsmatrisen fra Innstillinger-panelet for et element. Velg Lag en kopi nederst i panelet. Når du lager en kopi av en vurderingsmatrise du har brukt til å vurdere en prøve eller oppgave, knyttes den nye vurderingsmatrisen til elementet. Eventuelle vurderinger som beregnes med den opprinnelige vurderingsmatrisen, beholdes, men disse vurderingene konverteres til overstyringer. Du kan vurdere disse innsendingene på nytt med den nye vurderingsmatrisen.

This is a Create a copy button at the bottom of a rubric page.

Du kan ikke kopiere vurderingsmatriser på små enheter.

Slett vurderingsmatriser

Du kan slette vurderingsmatriser fra emnet ditt permanent – til og med hvis du har brukt dem til å vurdere – uten at vurderingene slettes. Vurderingene er ikke lenger tilknyttet vurderingsmatrisen. I stedet ser det ut som om du la dem til manuelt.

For å slette en vurderingsmatrise permanent, kan du åpne Vurderingsbokinnstillinger-panelet i vurderingsboken.

Innrett mål med en vurderingsmatrise

Velg Tilpass med mål-lenken du kan se under en kriterier-rad i en ny eller eksisterende vurderingsmatrise, for å legge til, redigere eller fjerne tilknyttede mål. Du ser Mål og standarder-siden. Studentene kan ikke se målene du har tilpasset med en vurderingsmatrise.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Eksporter og arkiver emner med vurderingsmatriser

Vurderingsmatriser lagres i eksport- og arkivpakker

Når du konverterer Original-emner til Ultra, konverteres prosentbaserte og prosentområdebaserte vurderingsmatriser uten beskrivelser. Hvis vurderingsmatrisen inneholder mer enn femten rader eller kolonner i Original-emnet, overføres bare de første femten radene eller kolonnene til Ultra-emnet ditt. Alle andre typer vurderingsmatriser – for eksempel poeng- og poengområdebaserte – konverteres til vurderingsmatriser med prosentverdier. Alle innstillinger for Original-vurderingsmatriser forandres til standardene for vurderingsmatriser i Ultra, for eksempel når det gjelder visning for studenter.


Tastaturnavigasjon

Du kan bruke piltastene til å navigere i celler i vurderingsmatriser. Til å begynne med i vurderingsmatrisetabellen fokuseres det på cellen øverst til venstre. Når du trykker på Tab, flyttes fokuset slik:

 • Første Legg til kolonne-funksjon
 • Topptekstcellen for første kolonne og så videre.
 • Når du er på den siste Legg til kolonne-funksjonen og trykker på Tab, flyttes fokuset til Legg til kriterium-funksjonen øverst i neste rad
 • Topptekstcellen for kriteriet i neste rad
 • Radens første prestasjonsnivå
 • Deretter bortover raden
 • Legg til kriterium-funksjonen på neste rad og så videre

Du kan trykke på Enter på en hvilken som helst vurderingsmatrisecelle for å flytte fokuset til Rediger-funksjonen for den aktuelle cellen. Trykk på Enter på nytt for å begynne å redigere. Trykk på Enter mens du er i redigeringsmodusen for å avslutte redigeringsmodusen og flytte fokuset tilbake til cellen du holdt på med å redigere.

Når du redigerer toppteksten for en kolonne, er det bare toppteksten som kan redigeres. Tab/Enter lukker toppteksten, og fokuset flyttes tilbake til cellen.

Når du redigerer toppteksten for et kriterium, kan topptekstene for alle kriterier redigeres. Tab flytter fokuset vertikalt langs feltene. Med Tab flyttes fokuset fra det forrige tekstfeltet til redigeringsmodus for avslutningskriteriet.

Når du redigerer en beskrivelsescelle for et prestasjonsnivå, kan du redigere alle beskrivelsescellene for prestasjonsnivåene for det aktuelle kriteriet. Tab flytter fokuset fra prosentverdien til beskrivelsen til prosentverdien for neste nivå. Når du er i det siste tekstfeltet og trykker på Tab, avsluttes redigeringsmodusen, og fokuset flyttes tilbake til den siste cellen i den aktuelle raden.

Flytt fokuset mellom vurderingsmatrisen og innholdet

Du kan navigere mellom vuderingsmatrisen og innholdet du vurderer, for eksempel en oppgave.

Når fokuset er på toppteksten for det siste kriteriet, kan du trykke på Tab for å flytte fokuset til en skjult ankerfunksjon øverst i panelet for vurderingsmatrisen. Hvor det står «Fokus» og som leder til innholdsdelen.

Ankerfunksjonen er bare synlig når fokuset er på den, ikke når du holder markøren over den. Du må bruke tastaturet for å få tilgang til denne funksjonen.

Når fokuset er på «Fokus»-knappen, kan du trykke på Tab for å gå til det første elementet som kan nås med Tab i toppen av vurderingsmatrisepanelet, nemlig lukkeknappen.

Trykk på Enter/mellomrom for å flytte fokuset til det første elementet som kan nås med Tab i innholdsdelen.

Når fokuset er på toppteksten for det nest siste elementet som kan nås med Tab i innholdsdelen, kan du trykke på Tab for å flytte fokuset til en skjult ankerknapp øverst i innholdsdelen hvor det står «Fokus» og som leder til vurderingsmatrisepanelet.

Når fokuset er på «Fokus»-knappen, kan du trykke på Tab for å flytte det til det første elementet som kan nås med Tab i innholdsdelen.

Trykk på Enter/mellomrom for å flytte fokuset til det første elementet som kan nås med Tab på vurderingsmatrisepanelet.