Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Mae cyfeirebau'n gallu helpu sicrhau graddio cyson a diduedd a helpu myfyrwyr i ffocysu ar eich disgwyliadau.

Offeryn sgorio yw cyfeireb y gallwch ei defnyddio i werthuso gwaith graddedig. Wrth greu cyfarwyddyd, rydych yn rhannu’r gwaith a neilltuwyd yn ddarnau. Gallwch ddarparu disgrifiadau clir o nodweddion y gwaith sy’n gysylltiedig â phob rhan, ar lefelau amrywiol o ran medr.

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r cyfarwyddyd i roi trefn ar eu hymdrechion i fodloni gofynion y gwaith sydd wedi’i raddio. Wrth roi mynediad at gyfarwyddiadau i fyfyrwyr cyn iddynt gwblhau eu gwaith, rydych yn darparu tryloywder o ran eich dulliau graddio.

Creu cyfarwyddyd

Gallwch greu nifer o gyfeirebau yn eich cwrs. Mae cyfeirebau wedi eu creu o resi a cholofnau. Mae'r rhesi'n cyfateb i’r meini prawf. Mae'r colofnau'n cyfateb i'r lefel cyflawniad a fynegwyd sy’n disgrifio pob maen prawf. Mae gan gyfeirebau newydd tair rhes a thair colofn.

Ar ôl creu cyfarwyddiadau, gallwch eu cysylltu â’r cynnwys.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Cyfarwyddiadau

 1. Ar y dudalen Cyfarwyddiadau, dewiswch Creu Cyfarwyddyd. Teipiwch deitl a disgrifiad opsiynol.
 2. Dewiswch Ychwanegu Rhes i ychwanegu maen prawf newydd i waelod y grid.
 3. DewiswchYchwanegu Colofn i ychwanegu lefel newydd o gyrhaeddiad i’r grid.
 4. Dewiswch Math o Gyfarwyddyd o’r ddewislen:
  • Dim Pwyntiau: Darparu adborth yn unig.
  • Pwyntiau: Mae gan bob lefel o gyrhaeddiad werth pwynt unigol.
  • Amrediad Pwyntiau: Mae gan bob lefel o gyrhaeddiad amrediad o werthoedd.
  • Canran: Mae pwyntiau posib pob eitem yn pennu’r ganran.
  • Amrediad Canran: Mae gan bob lefel o gyrhaeddiad amrediad o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol am lefel benodol o gyrhaeddiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi pwysau gan ganran gyrhaeddiad gan bwyntiau’r eitem.
 5. I newid teitl rhes neu golofn, cyrchwch dewislen pennawd a dewiswch Golygu. Teipiwch y teitl newydd a dewiswchCadw.
 6. Teipiwch werth pwynt neu ganran ar gyfer pob rhes a cholofn.
 7. Teipiwch ddisgrifiad ar gyfer y maen prawf a’r lefel cyflawniad cysylltiedig. Mae terfyn 1,000 nod ym mhob cell.
 8. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch aildrefnu rhesi a cholofnau. Dewiswch y pennawd Meini Prawf neu Lefel Cyflawniad, sy’n agor panel aildrefnu.

Unwaith y defnyddiwch gyfarwyddyd ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu. Gallwch gopïo'r gyfeireb i greu cyfeireb ddyblyg y gallwch ei olygu.

Mwy ar raddio gyda chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Seiliedig ar Ganran

Pan fyddwch yn dewis cyfarwyddiadau sy’n seiliedig ar ganran, dewiswch o’r opsiynau canlynol:

 • Blwch ticioDangos Pwysau Meini Prawf: Dangos neu guddio pwysau meini prawf. Os ydych yn ychwanegu rhesi ychwanegol pan guddir pwysau, dosbarthir pwysau ar gyfer meini prawf newydd yn gyfartal.
 • Cydbwyso Pwysau: I’w defnyddio ar ôl i chi ychwanegu rhes newydd i gadw’r holl feini prawf wedi’u pwyso’n gyfartal. Os yw'n well gennych bwysoli meini prawf unigol, teipiwch ganrannau ar gyfer pob maen prawf. Rhaid i chi ddewis y blwch ticio Dangos Pwysau Meini Prawf er mwyn i Cydbwyso Pwysau ymddangos.

Mae'n rhaid i gyfanswm yr holl bwysau ddod i 100%. Ni all pwysau unrhyw res fod yn 0%. Mae’n rhaid i o leiaf un lefel cyflawniad fod â gwerth o 100%.


Cysylltu Cyfarwyddyd

Gallwch gysylltu cyfeirebau â’r mathau hyn o gynnwys graddadwy:

 • Aseiniadau
 • Cwestiynau Traethawd, Ateb Byr, ac Ymateb Ffeil
 • Blogiau a dyddlyfrau
 • Wikis
 • Fforymau bwrdd trafod ac edafedd

Gallwch hefyd gysylltu cyfarwyddyd ag unrhyw golofn Canolfan Raddau nad yw wedi’i chyfrifo. Er enghraifft, gallwch gysylltu cyfarwyddiadau â cholofn a grëwyd â llaw ar gyfer cyfranogiad y dosbarth a defnyddio’r cyfarwyddiadau er mwyn graddio cyfranogiad. Cyrchwch ddewislen colofn a dewiswch Golygu Gwybodaeth y Golofn.

I gysylltu â chyfarwyddiadau, cyrchwch y ddewislen Ychwanegu Cyfarwyddiadau a dewiswch un o’r opsiynau canlynol:

 • Dewiswch Gyfeireb o’r rheini rydych chi wedi’u creu.
 • Mae Creu Cyfeireb Newydd yn agor ffenestr er mwyn i chi allu creu cyfeireb.
 • Mae Creu O Gyfeireb Bresennol yn defnyddio cyfeireb bresennol fel templed i greu cyfeireb newydd.

Yn y golofn Teipio, gallwch neilltuo cyfarwyddyd fel Defnyddio ar gyfer Graddio neu Defnyddio ar gyfer Gwerthuso Eilradd. Os ydych chi’n cysylltu sawl cyfarwyddyd, gallwch dim ond defnyddio un fel y prif gyfarwyddyd graddio.

Mae ganDangos Cyfarwyddyd i Fyfyrwyr bedwar opsiwn ar gyfer gwelededd y cyfarwyddyd:

 • Na: Ni all myfyrwyr weld y cyfarwyddyd.
 • Ie (Gyda Sgôr Cyfarwyddyd): Gall myfyrwyr weld y cyfarwyddyd pan fyddwch yn trefnu bod eitem ar gael, gan gynnwys gwerthoedd pwynt neu ganran posib.
 • Ie (Heb Sgôr Cyfarwyddyd): Gall myfyrwyr weld y cyfarwyddyd pan fyddwch yn trefnu bod eitem ar gael, gan gynnwys gwerthoedd pwynt neu ganran posib.
 • Ar Ôl Graddio: Gall myfyrwyr weld y cyfarwyddyd dim ond ar ôl i chi orffen graddio eu gwaith a gyflwynwyd.

Ar gyfer cyfarwyddiadau sy’n seiliedig ar ganran, teipiwch y pwyntiau posib. Ar gyfer cyfarwyddiadau sy’n seiliedig ar bwyntiau, gofynnir i chi ddefnyddio gwerth pwyntiau’r cyfarwyddyd fel pwyntiau posib yr eitem.

Ymdrinnir â gwerthoedd pwyntiau ar gyfer cwestiynau profion yn y prif brawf neu cynfas y gronfa. Mae’r cyfeirebau sy’n seiliedig ar bwyntiau a chanran yn addasu eu cyfrifiadau i gyd-fynd â’r gwerth pwyntiau a neilltuwyd ar gyfer y cwestiwn prawf. Mae cwestiynau rydych chi wedi’u cysylltu â’r gyfeireb yn ymddangos gydag eicon y gyfeireb wrth ymyl y blwch pwyntiau.


Gwedd myfyrwyr o gynnwys â chyfeireb

Gall myfyrwyr ddewis Gweld Cyfeireb a gweld y meini prawf graddio cyn iddynt gyflwyno eu gwaith. Gallant symud ffenestr y gyfeireb wrth ymyl y cynnwys er mwyn gweld y gyfeireb ochr yn ochr â’r meini prawf.

Yng Ngwedd Rhestr y gyfeireb, os na ddewisoch chi opsiwn ar gyfer maen prawf cyn teipio adborth, yna ni chafodd yr adborth ei arbed pan arbedoch chi’r gyfeireb.

Ar gyfer aseiniad

Ar gyfer cwestiwn prawf


Rheoli cyfarwyddiadau

Cyrchwch ddewislen cyfeireb i olygu, copïo neu ddileu’r gyfeireb. Gallwch hefyd Gweld Cynnwys Cysylltiedig i weld yr eitemau y mae cyfarwyddyd yn gysylltiedig â nhw.

Gallwch gopïo cyfarwyddyd i’ch myfyrwyr os oes gennych chi eitem debyg i raddio a fydd yn defnyddio’r un meini prawf. Gallwch gadw’r gosodiadau ac ailenwi’r cyfarwyddyd. Gallwch hefyd gopïo cyfarwyddyd pan fyddwch am olygu cyfarwyddyd sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio. Caiff gopi ei greu gyda’r un teitl gan ychwanegu’r rhif 1: "Araith Ragarweiniol(1)."

Rheoli cyfarwyddiadau cysylltiedig

Pan fyddwch yn golygu eitem gyda chyfarwyddyd cysylltiedig, gallwch newid opsiynau’r cyfarwyddyd.

Yn yr adran Cyfarwyddiadau Cysylltiedig, mae gennych y swyddogaethau rheoli hyn:

 • Mae Tynnu Cysylltiad Cyfeireb yn tynnu’r cysylltiad i gyfeireb ond nid yw’n dileu’r gyfeireb ei hun. Gallwch dynnu cyfeireb o asesiad rydych chi wedi’i raddio a bydd y graddau’n aros. Nid yw’r graddau wedi’u cysylltu â’r gyfeireb mwyach, ond bellach maent yn ymddangos fel graddau a ychwanegwyd gennych â llaw.
 • Mae Gweld Cyfeireb yn agor rhagolwg na allwch ei olygu, gyda dolen i weld eitemau cydgysylltiedig ac argraffu’r gyfeireb.
 • Mae Golygu Cyfeireb yn agor y gyfeireb gysylltiedig fel y gallwch ei olygu. Os ydych chi eisoes wedi defnyddio’r cyfarwyddyd ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu.

Video: Create Rubrics


Watch a video about creating rubrics

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create rubrics shows how to create a rubric for assessing and grading student work.


Ynghylch cyfarwyddiadau

Gallwch greu nifer o gyfeirebau yn eich cwrs. Mae cyfeirebau wedi eu creu o resi a cholofnau. Mae'r rhesi'n cyfateb i’r meini prawf. Mae'r colofnau'n cyfateb i'r lefel cyflawniad a fynegwyd sy’n disgrifio pob maen prawf. Gallwch greu dau fath o gyfeireb: canran ac amrediad-canran.

Mae gan gyfarwyddiadau newydd bedair rhes a phedair colofn. Gallwch ychwanegu hyd at bymtheg colofn a rhes, a gallwch ddileu pob rhes a cholofn ond un. Gallwch gysylltu cyfarwyddiadau ag aseiniadau a thrafodaethau.

Ar hyn o bryd, gallwch dim ond gysylltu cyfarwyddiadau â phrofion heb gwestiynau. Ni allwch greu cyfarwyddiadau ar led sgrîn fach. Mae cyfarwyddiadau ar gael yn y modd darllen yn unig ar ddyfeisiau bach.


Mathau o gyfarwyddiadau

Gallwch greu dau fath o gyfarwyddyd mewn cwrs:

 • Cyfarwyddiadau Seiliedig ar Ganran
 • Cyfeirebau amrediad-canran

Cyfarwyddiadau Seiliedig ar Ganran

Ar gyfer cyfeirebau seiliedig ar ganran, rhaid i gyfanswm canran y meini prawf ddod i 100%. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig. Gallwch ychwanegu rhesi wedi’u gosod yn 0% cyhyd â bo cyfanswm eich canran yn hafal i 100.

Os nad yw’r canrannau’n hafal i 100, mae rhybudd yn ymddangos ar waelod y sgrîn. Dewiswch Cydbwyso Meini Prawf wrth ymyl y neges i addasu’r canrannau’n awtomatig fel eu bod yn hafal i 100. Fel arall, gallwch ddiweddaru’r canrannau â llaw fel y bo angen.

Ar gyfer lefelau cyflawniad, rhaid i un golofn gael gwerth 100%. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig.

Cyfeirebau amrediad-canran

Ar gyfer cyfeirebau amrediad-canran, mae gan bob lefel o gyrhaeddiad amrediad o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol am lefel benodol o gyrhaeddiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi pwysau gan ganran gyrhaeddiad gan bwyntiau’r eitem.


Creu cyfarwyddiadau

Gallwch greu cyfarwyddiadau o aseiniad, prawf, trafodaeth neu o'r llyfr graddau.

O aseiniad, prawf neu drafodaeth

Wrth greu neu olygu aseiniad, prawf, neu drafodaeth, gallwch greu cyfarwyddyd newydd. Gallwch hefyd gysylltu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli oni bai eich bod eisoes wedi graddio’r eitem. Cewch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob aseiniad, prawf neu drafodaeth.

Ar hyn o bryd, gallwch dim ond gysylltu cyfarwyddiadau â phrofion heb gwestiynau.

 1. Ar dudalen yr aseiniad, prawf, neu drafodaeth, dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau.
 2. Yn yr adran Offer Ychwanegol, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio > Creu Cyfarwyddyd Newydd.
 3. Ar y dudalen Cyfarwyddyd Newydd, teipiwch deitl nid yw’n hwy na 255 o nodau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Cyfeireb Newydd" a'r dyddiad yn ychwanegu fel y teitl.
 4. Dewiswch Math o Gyfeireb: Canran neu Amrediad Canran.
  New rubric, rubric type drop down menu with percentage, percentage range, points, and points based options

  Yn ôl rhagosodiad, mae pedair rhes meini prawf a phedair colofn lefel cyflawniad yn ymddangos. Gallwch ychwanegu, dileu ac ailenwi’r rhesi a’r colofnau. Pwyntiwch at gell i gyrchu’r eiconau golygu a dileu. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch am ychwanegu rhes neu golofn a theipio teitl. Os na ydych chi am res neu golofn newydd, gallwch ei dileu.

  Pan fyddwch yn ychwanegu lefel cyflawniad, caiff canran ei hychwanegu’n awtomatig. Er enghraifft, os ydych chi’n ychwanegu lefel cyflawniad rhwng dwy lefel wedi’u nodi’n 100% a 75%, caiff eich lefel newydd ei dynodi’n 88%. Gallwch addasu’r canrannau fel y bo angen. Cliciwch unrhyw le i gadw eich newidiadau.

  Ar gyfer lefelau presennol a newydd o gyflawniad, gallwch ychwanegu disgrifiad dewisol. Mae gan deitlau terfyn o 40 nod. Mae gan gelloedd meini prawf a disgrifiad derfyn o 1,000 nod. Ni allwch ychwanegu côd HTML i deitlau a chelloedd. Gallwch gludo testun o ddogfen arall, ond ni fydd y fformatio’n cael ei drosglwyddo.

  Pan fyddwch yn pwyso ar y fysell Enter, ni chaiff paragraff newydd ei ddechrau mewn cell. Mae’r fysell Enter yn cadarnhau eich bod wedi gorffen. Mae eich gwaith yn cael ei gadw ac rydych yn gadael y modd golygu.

  Gallwch alinio nodau â rhesi yn y cyfarwyddyd os ydych chi am fesur cyflawniad yn erbyn y nodau a osodwyd gan eich sefydliad. Dewiswch Alinio â nodau i ddechrau. Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â meini prawf mewn cyfarwyddyd.

Mae colofnau cyfarwyddiadau yn amrywio o'r sgorau mwyaf i'r lleiaf. Ni allwch newid y drefn hon.

O’r llyfr graddau

Gallwch greu, golygu, dileu ac adolygu cyfarwyddiadau presennol o’ch llyfr graddau. Caiff cyfarwyddiadau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor.

 1. Yn eich llyfr graddio, dewiswch yr eicon Gosodiadau.
 2. Yn y panel Gosodiadau Llyfr Graddau, mae cyfarwyddiadau presennol wedi’u rhestru yn yr adran Cyfarwyddiadau Cwrs. Defnyddiwch y camau yn yr adran flaenorol i greu cyfarwyddyd.

Video: Associate Rubrics


Watch a video about associating rubrics

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Associate rubrics shows how to associate an existing rubric to an assessment.


Cysylltu cyfarwyddiadau ag asesiadau

Gallwch gysylltu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli ag asesiad neu brawf oni bai eich bod eisoes wedi graddio’r asesiad. Gallwch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob asesiad.

Rhagor ynghylch cysylltu cyfeireb â thrafodaeth

Ar hyn o bryd, gallwch dim ond gysylltu cyfarwyddiadau â phrofion heb gwestiynau.

 1. Ar dudalen yr aseiniad neu brawf, dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau.
 2. Yn yr adran Offer Ychwanegol, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio i weld cyfarwyddiadau presennol. Caiff cyfarwyddiadau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor.
  • Os nad ydych wedi defnyddio cyfarwyddyd wrth raddio, gallwch ddewis teitl y cyfarwyddyd i newid y teitl, y rhesi, y colofnau a’r canrannau. Gallwch hefyd ychwanegu neu ddileu rhesi a cholofnau.
  • Dewiswch yr eicon Ychwanegu i gysylltu’r cyfarwyddyd â’r aseiniad. Neges Atgoffa: Gallwch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob asesiad neu drafodaeth.

Pan fyddwch yn cysylltu cyfarwyddyd a gweld yr aseiniad neu’r prawf a gyflwynwyd gan fyfyriwr, bydd y bilsen raddio yn ymddangos eicon cyfarwyddyd.

Mwy ar raddio gyda chyfarwyddiadau

Tynnu cysylltiadau

Gallwch dynnu cyfeireb o asesiad rydych chi wedi’i raddio a bydd y graddau’n aros. Nid yw’r graddau wedi’u cysylltu â’r gyfeireb mwyach, ond bellach maent yn ymddangos fel graddau a ychwanegwyd gennych â llaw.

Dychwelwch i’r panel Gosodiadau a phwyntiwch at deitl y cyfarwyddiadau cysylltiedig i gyrchu’r eicon Tynnu.


Gwedd myfyrwyr o gyfarwyddiadau

Gall myfyrwyr weld cyfarwyddiadau cyn iddynt agor aseiniad, prawf, a thrafodaeth ac ar ôl iddynt ddechrau’r ymgais. Mae myfyrwyr yn dewisMae’r eitem hon wedi’i raddio â chyfarwyddyd i weld y cyfarwyddyd.

Gall myfyrwyr weld y cyfarwyddyd ochr yn ochr â’r cyfarwyddiadau cyffredinol. Gallant ehangu pob maen prawf cyfarwyddyd i weld y lefel cyflawniad a threfnu eu hymdrechion i fodloni gofynion y gwaith sy’n cael ei raddio.


Rheoli cyfarwyddiadau

Gan ddibynnu ar le byddwch yn cyrchu cyfeireb, mae gennych opsiynau gwahanol. Gallwch gyrchu cyfeireb o banel Gosodiadau a phanel Gosodiadau Llyfr Graddau eitem.

Golygu cyfeirebau

Os nad ydych wedi defnyddio cyfarwyddyd wrth raddio, gallwch ddewis teitl y cyfarwyddyd i newid y teitl, y rhesi, y colofnau a’r canrannau. Gallwch hefyd ychwanegu neu ddileu rhesi a cholofnau.

Ar ôl i chi ddefnyddio cyfeireb ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu, ond gallwch wneud copi y gallwch ei olygu a’i ailenwi.

Copïo cyfarwyddiadau

O’r panel Gosodiadau Llyfr Graddio, agorwch ddewislen y cyfarwyddyd a dewiswch Dyblygu i greu copi o gyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli. Mae’r cyfarwyddyd a gopïwyd yn agor gyda’r dyddiad a “chopi” wedi’u hychwanegu at y teitl. Gallwch olygu fel y bo angen. Dewiswch Cadw i gadw’r gyfeireb ddyblyg.

Os byddwch yn copïo cyfeireb gyfredol sy'n seiliedig ar ganran ac yn ei newid i gyfeireb amrediad-canran, caiff yr holl ddisgrifiadau eu clirio.

Os ydych chi eisoes wedi defnyddio cyfarwyddyd i raddio eitem, gallwch hefyd gopïo’r cyfarwyddyd a golygu’r fersiwn ddyblyg. O banel Gosodiadau eitem, agorwch y cyfarwyddyd. Dewiswch Creu Copi ar waelod y sgrîn. Pan fyddwch yn creu copi o gyfeireb sydd wedi cael ei ddefnyddio i raddio prawf neu aseiniad, mae’r gyfeireb newydd wedi’i gysylltu â’r eitem. Caiff unrhyw raddau a gyfrifir gyda’r gyfeireb wreiddiol eu cadw, ond caiff y graddau hyn eu trosi’n raddau gwrthwneud. Gellir ailraddio’r cyflwyniadau hyn gan ddefnyddio’r gyfeireb newydd.

Ni allwch gopïo cyfeirebau ar ddyfeisiau bach.

Dileu cyfarwyddiadau

Gallwch ddileu cyfarwyddyd yn barhaol o’ch cwrs hyd yn oed os defnyddioch chi ef wrth raddio a bydd y graddau’n aros. Nid yw’r graddau wedi’u cysylltu â’r gyfeireb mwyach, ond bellach maent yn ymddangos fel graddau a ychwanegwyd gennych â llaw.

I ddileu cyfeireb yn barhaol, agorwch y panel Gosodiadau Llyfr Graddau yn y llyfr graddau.

Alinio nodau â chyfeireb

Y tu mewn i gyfeireb newydd neu un sy’n bodoli eisoes, dewiswch y ddolen Alinio â nodau sy’n ymddangos dan res maen prawf i ychwanegu, golygu neu ddileu nodau cysylltiedig. Mae’r dudalen Nodau a Safonau yn ymddangos. Ni all myfyrwyr weld y nodau y byddwch chi’n eu alinio â chyfeireb.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Allgludo ac archifo cyrsiau sydd â chyfarwyddiadau

Cedwir cyfarwyddiadau mewn pecynnau allgludo ac archifo.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra, caiff y cyfarwyddiadau amrediad-canran a chanran eu trosi heb ddisgrifiadau. Os yw eich cyfarwyddyd yn cynnwys mwy na phymtheg rhes neu golofn yn eich cwrs Gwreiddiol, dim ond y bymtheg gyntaf fydd yn cael eu trosglwyddo i'ch cwrs Ultra. Caiff pob math arall o gyfarwyddyd ei drosi i gyfarwyddiadau canran, megis pwyntiau ac amrediad pwyntiau. Mae pob gosodiad cyfarwyddyd Gwreiddiol bellach wedi eu gosod i’r rhagosodiadau cyfarwyddiadau Ultra, megis dangos i fyfyrwyr.


Llywio â'r bysellfwrdd

Gallwch ddefnyddio'r bysellau saeth i lywio celloedd cyfarwyddiadau. Y cell i’r frig ar y chwaith yw canolbwynt cychwynnol y tabl cyfarwyddyd. Wrth bwyso Tab, rydych yn rhoi ffocws yn y drefn hon:

 • SwyddogaethYchwanegu Colofn gyntaf
 • Cell bennawd y golofn gyntaf, ac yn y blaen
 • Pwyswch Tab ar y swyddogaeth Ychwanegu Colofn olaf i anfon ffocws i’r swyddogaeth Ychwanegu Maen Prawf ar frig y rhes nesaf
 • Cell bennawd maen prawf y rhes nesaf
 • Lefel cyflawniad cyntaf y rhes
 • Yna, ar draws y rhes
 • Swyddogaeth Ychwanegu Maen Prawfar y rhes nesaf, ac yn y blaen

Gallwch bwyso Enter ar unrhyw gell gyfarwyddyd i roi ffocws y swyddogaeth Golygu ar y gell honno. Pwyswch Enter eto i ddechrau’r weithred golygu. Pwyswch Enter pan fyddwch yn y modd golygu i adael y modd golygu a dychwelyd ffocws i’r gell roeddech yn ei golygu.

Pan fyddwch yn golygu pennawd colofn, dim ond y pennawd hwnnw y gellir ei olygu. Mae Tab/Enter yn gadael y pennawd ac yn dychwelyd ffocws i’r gell.

Pan fyddwch yn golygu pennawd maen prawf, gellir golygu pennawd pob maen prawf. Gyda Tab, mae ffocws yn symud yn fertigol rhwng y mewnbynnau. Mae Tab yn symud o’r mewnbwn diwethaf i adael modd golygu meini prawf ac yn rhoi’r ffocws ar y gell honno.

Pan fyddwch yn golygu unrhyw gell disgrifio lefel cyflawniad, gellir golygu pob cell disgrifio lefel cyflawniad ar gyfer y maen prawf hwnnw. Mae Tab yn symud o ganran i ddisgrifiad i ganran ar gyfer y lefel nesaf. Mae Tab ar y mewnbwn diwethaf yn gadael modd golygu ac yn dychwelyd ffocws i gell olaf y rhes.

Symud ffocws rhwng y cyfarwyddyd a’r cynnwys

Gallwch symud rhwng y gyfeireb a’r cynnwys rydych yn ei raddio, megis aseiniad.

Pan fydd y ffocws ar bennawd y maen prawf olaf, pwyswch Tab i symud ffocws i swyddogaeth angor cudd wrth frig y panel cyfeireb sy’n darllen “Ffocws” ac yn pwyntio at ddarn y cynnwys.

Mae’r swyddogaeth angor ond yn weladwy pan fydd dan ffocws, nid wrth hofran. Defnyddwyr bysellfwrdd yn unig a fydd yn ymwybodol bod y swyddogaeth yn bodoli.

Pan fydd ffocws ar y botwm ”Ffocws”, pwyswch Tab i symud i frig panel y gyfeireb i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab, y botwm cau.

Pwyswch Enter/bylchwr i symud y ffocws i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab yn y rhan cynnwys.

Pan fydd y ffocws ar yr elfen olaf y gellir ei gosod fel ond un yn y rhan cynnwys, pwyswch Tab i symud y ffocws i fotwm angor cudd wrth frig y rhan cynnwys a nodir yn “Ffocws” ac sy’n pwyntio at y panel cyfarwyddyd.

Pan fydd ffocws ar y botwm ”Ffocws”, pwyswch Tab i symud y ffocws i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab yn y rhan cynnwys.

Pwyswch Enter/bylchwr i symud y ffocws i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab ym mhanel y gyfeireb.