Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Mae cyfarwyddiadau'n gallu helpu sicrhau graddio cyson a diduedd a helpu myfyrwyr i ffocysu ar eich disgwyliadau.

Offeryn sgorio yw cyfarwyddyd y gallwch ei ddefnyddio i werthuso gwaith a raddir. Wrth greu cyfarwyddyd, rydych yn rhannu’r gwaith a neilltuwyd yn ddarnau. Gallwch ddarparu disgrifiadau clir o nodweddion y gwaith sy’n gysylltiedig â phob rhan, ar lefelau amrywiol o ran medr.

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r cyfarwyddyd i roi trefn ar eu hymdrechion i fodloni gofynion y gwaith sydd wedi’i raddio. Wrth roi mynediad at gyfarwyddiadau i fyfyrwyr cyn iddynt gwblhau eu gwaith, rydych yn darparu tryloywder o ran eich dulliau graddio.

 


Ynghylch cyfarwyddiadau

Gallwch greu nifer o gyfarwyddiadau yn eich cwrs. Mae cyfarwyddiadau yn cynnwys rhesi a cholofnau. Mae'r rhesi'n cyfateb i’r meini prawf. Mae'r colofnau'n cyfateb i'r lefel cyrhaeddiad sy'n disgrifio pob maen prawf. Gallwch greu pedwar math o gyfarwyddyd: canran, ystod canrannau, pwyntiau ac ystod pwyntiau. 

Mae gan gyfarwyddiadau newydd bedair rhes a phedair colofn. Gallwch ychwanegu hyd at 15 colofn a rhes, a gallwch ddileu pob rhes a cholofn ond un. Gallwch gysylltu cyfarwyddiadau ag aseiniadau a thrafodaethau.

Ar hyn o bryd, gallwch dim ond gysylltu cyfarwyddiadau â phrofion heb gwestiynau. Ni allwch greu cyfarwyddiadau ar led sgrîn fach. Mae cyfarwyddiadau ar gael yn y modd darllen yn unig ar ddyfeisiau bach.

Rubrics are rows and columns that help you evaluate graded work. Rows show your assessment criteria and columns describe student’s performance for each criteria.

Mathau o gyfarwyddiadau

Gallwch greu pedwar math o gyfarwyddyd mewn cwrs:

 • Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar ganran.
 • Cyfarwyddiadau ystod-canrannau.
 • Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar bwyntiau.
 • Cyfarwyddiadau ystod-pwyntiau.

Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar ganran

Ar gyfer cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar ganran, mae rhaid i gyfanswm canran y meini prawf ddod i 100%. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig. Gallwch ychwanegu rhesi wedi’u gosod yn 0% cyhyd â bo cyfanswm eich canran yn 100.

This is how a percentage-based rubric balance look like. There’s a warning: all percentages must add up to 100%.

Os nad yw’r canrannau’n hafal i 100, mae rhybudd yn ymddangos ar waelod y sgrîn. Dewiswch Cydbwyso Meini Prawf wrth ymyl y neges i addasu’r canrannau’n awtomatig fel eu bod yn hafal i 100. Fel arall, gallwch ddiweddaru’r canrannau â llaw fel y bo angen.

Ar gyfer lefelau cyflawniad, rhaid i un golofn gael gwerth 100%. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig.

Cyfarwyddiadau ystod-canran

Ar gyfer cyfarwyddiadau ystod-canran, mae gan bob lefel o gyrhaeddiad ystod o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol am lefel benodol o gyrhaeddiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi pwysau x canran gyrhaeddiad x pwyntiau’r eitem. 

This is how a percentage-based rubric details look like.

Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar bwyntiau

Ar gyfer cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar bwyntiau, dylai'r nifer mwyaf o bwyntiau posibl fod yn llai na neu'n hafal i 99,999. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig. Gallwch ychwanegu rhesi wedi'u gosod i 0 os yw cyfanswm y pwyntiau'n llai na neu'n hafal i 99,999.

This is how a point-based new rubric looks like. There’s a warning sign: added value should be less than or equal to 99,999.

Cyfarwyddiadau ystod-pwyntiau

Ar gyfer cyfarwyddiadau ystod-pwyntiau, dylai'r nifer mwyaf o bwyntiau posibl fod yn llai na neu'n hafal i 99,999. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig. Gallwch ychwanegu rhesi wedi'u gosod i 0 os yw cyfanswm y pwyntiau'n llai na neu'n hafal i 99,999. 

Mae rhaid i ystod pwyntiau pob maen prawf ddechrau ar ystod is a gorffen ar ystod uwch. 

In this example of points range rubric, excellent ranges from 8 to 10 points. Satisfactory ranges from 5 points to 7 points. Unsatisfactory, ranges from 2 to 4 points, and poor ranges from 0 to 1 point.

Creu cyfarwyddiadau

Gallwch greu cyfarwyddiadau o aseiniad, prawf, trafodaeth neu o'r llyfr graddau. Ar dudalen yr aseiniad, prawf, neu drafodaeth, dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau. Yn yr adran Offer Ychwanegol, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio a  Creu Cyfarwyddyd Newydd. Yn eich llyfr graddau, dewiswch yr eicon Gosodiadau. Yn y panel Gosodiadau Llyfr Graddau, mae cyfarwyddiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u rhestru yn yr adran Sgemâu graddio

O aseiniad, prawf neu drafodaeth

Wrth greu neu olygu aseiniad, prawf, neu drafodaeth, gallwch greu cyfarwyddyd newydd. Gallwch hefyd gysylltu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli oni bai eich bod eisoes wedi graddio’r eitem. Cewch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob aseiniad, prawf neu drafodaeth.

Ar hyn o bryd, gallwch dim ond gysylltu cyfarwyddiadau â phrofion heb gwestiynau.

 1. Ar dudalen yr aseiniad, prawf, neu drafodaeth, dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau.
 2. Yn yr adran Offer Ychwanegol, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio > Creu Cyfarwyddyd Newydd.
 3. Ar y dudalen Cyfarwyddyd Newydd, teipiwch deitl nid yw’n hwy na 255 o nodau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Cyfarwyddyd Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos fel y teitl.
 4. Dewiswch Math o Gyfarwyddyd: CanranYstod Canran, Pwyntiau, neu Ystod Pwyntiau.
  This is how creating a new rubric for a new gradable item looks like. You can select the rubric type from percentage, percentage range, points, and points range. According to your rubric type, you have a row to define each criteria.

  Yn ôl rhagosodiad, mae pedair rhes meini prawf a phedair colofn lefel cyflawniad yn ymddangos. Gallwch ychwanegu, dileu ac ailenwi’r rhesi a’r colofnau. Pwyntiwch at gell i gyrchu’r eiconau golygu a dileu. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch am ychwanegu rhes neu golofn a theipio teitl. Os na ydych chi am res neu golofn newydd, gallwch ei dileu.

  Pan fyddwch yn ychwanegu lefel cyflawniad, caiff canran ei hychwanegu’n awtomatig. Er enghraifft, os ydych chi’n ychwanegu lefel cyflawniad rhwng dwy lefel wedi’u nodi’n 100% a 75%, caiff eich lefel newydd ei dynodi’n 88%. Gallwch addasu’r canrannau fel y bo angen. Cliciwch unrhyw le i gadw eich newidiadau.

  Ar gyfer lefelau presennol a newydd o gyflawniad, gallwch ychwanegu disgrifiad dewisol. Mae gan deitlau terfyn o 40 nod. Mae gan gelloedd meini prawf a disgrifiad derfyn o 1,000 nod. Ni allwch ychwanegu côd HTML i deitlau a chelloedd. Gallwch gludo testun o ddogfen arall, ond ni fydd y fformatio’n cael ei drosglwyddo.

  Pan fyddwch yn pwyso ar y fysell Enter, ni chaiff paragraff newydd ei ddechrau mewn cell. Mae’r fysell Enter yn cadarnhau eich bod wedi gorffen. Mae eich gwaith yn cael ei gadw ac rydych yn gadael y modd golygu.

  You can add an optional description to each level of achievement from your grading rubric.

  Gallwch alinio nodau â rhesi yn y cyfarwyddyd os ydych chi am fesur cyflawniad yn erbyn y nodau a osodwyd gan eich sefydliad. Dewiswch Alinio â nodau i ddechrau. Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â meini prawf mewn cyfarwyddyd.

Mae colofnau cyfarwyddiadau yn amrywio o'r sgorau mwyaf i'r lleiaf. Ni allwch newid y drefn hon.

O’r llyfr graddau

Gallwch greu, golygu, dileu ac adolygu cyfarwyddiadau presennol o’ch llyfr graddau. Caiff cyfarwyddiadau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor.

Create, edit, copy, delete, and review existing rubrics from your gradebook.
 1. Yn eich llyfr graddau, dewiswch yr eicon Gosodiadau.
 2. Yn y panel Gosodiadau Llyfr Graddau, mae cyfarwyddiadau sydd eisoes yn bodoli wedi’u rhestru yn yr adran Sgemâu graddio

Cysylltu cyfarwyddiadau ag asesiadau

Gallwch gysylltu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli ag asesiad neu brawf oni bai eich bod eisoes wedi graddio’r asesiad. Gallwch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob asesiad. Ar dudalen yr aseiniad, prawf, neu drafodaeth, dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau. Yn yr adran Offer Ychwanegol, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio a  Creu Cyfarwyddyd Newydd.

Rhagor am gysylltu cyfarwyddyd â thrafodaeth

Add a grading rubric in your assignment settings.

Ar hyn o bryd, gallwch dim ond gysylltu cyfarwyddiadau â phrofion heb gwestiynau.

 1. Ar dudalen yr aseiniad neu brawf, dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau.
 2. Yn yr adran Offer Ychwanegol, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio i weld cyfarwyddiadau presennol. Caiff cyfarwyddiadau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor.
  • Os nad ydych wedi defnyddio cyfarwyddyd wrth raddio, gallwch ddewis teitl y cyfarwyddyd i newid y teitl, y rhesi, y colofnau a’r canrannau. Gallwch hefyd ychwanegu neu ddileu rhesi a cholofnau.
  • Dewiswch yr eicon Ychwanegu i gysylltu’r cyfarwyddyd â’r aseiniad. Neges Atgoffa: Gallwch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob asesiad neu drafodaeth.

Pan fyddwch yn cysylltu cyfarwyddyd a gweld yr aseiniad neu’r prawf a gyflwynwyd gan fyfyriwr, bydd y bilsen raddio yn ymddangos eicon cyfarwyddyd.

Rubric icon on a student's assignment or test submission.

Rhagor am raddio â chyfarwyddiadau

Tynnu cysylltiadau

Gallwch dynnu cyfarwyddyd o asesiad rydych wedi’i raddio a bydd y graddau’n aros. Nid yw’r graddau wedi’u cysylltu â’r cyfarwyddyd mwyach, ond bellach maent yn ymddangos fel graddau a ychwanegwyd gennych â llaw.

Dychwelwch i’r panel Gosodiadau a phwyntiwch at deitl y cyfarwyddiadau cysylltiedig i gyrchu’r eicon Tynnu.

Delete option from an assessment you've graded beside a grading rubric.

Gwedd myfyrwyr o gyfarwyddiadau

Gall myfyrwyr weld cyfarwyddiadau cyn iddynt agor aseiniad, prawf, a thrafodaeth ac ar ôl iddynt ddechrau’r ymgais. Mae myfyrwyr yn dewisMae’r eitem hon wedi’i raddio â chyfarwyddyd i weld y cyfarwyddyd.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Gall myfyrwyr weld y cyfarwyddyd ochr yn ochr â’r cyfarwyddiadau cyffredinol. Gallant ehangu pob maen prawf cyfarwyddyd i weld y lefel cyflawniad a threfnu eu hymdrechion i fodloni gofynion y gwaith sy’n cael ei raddio.

This is how students view any given rubric criteria on a gradable item.

Rheoli cyfarwyddiadau

Gan ddibynnu ar le byddwch yn cyrchu cyfarwyddyd, mae gennych wahanol opsiynau. Gallwch olygu, dileu, copïo, allgludo, archifo cyfarwyddiadau neu alinio cyfarwyddyd â nodau. Gallwch gyrchu cyfarwyddyd o banel Gosodiadau a phanel Gosodiadau Llyfr Graddau eitem.

Golygu cyfarwyddydau

Os nad ydych wedi defnyddio cyfarwyddyd wrth raddio, gallwch ddewis teitl y cyfarwyddyd i newid y teitl, y rhesi, y colofnau a’r canrannau. Gallwch hefyd ychwanegu neu ddileu rhesi a cholofnau.

Ar ôl i chi ddefnyddio cyfarwyddyd ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu, ond gallwch wneud copi y gallwch ei olygu a’i ailenwi.

Copïo cyfarwyddiadau

O’r panel Gosodiadau Llyfr Graddau, agorwch ddewislen y cyfarwyddyd a dewiswch Dyblygu i greu copi o gyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli. Mae’r cyfarwyddyd a gopïwyd yn agor gyda’r dyddiad a “chopi” wedi’u hychwanegu at y teitl. Gallwch olygu fel y bo angen. Dewiswch Cadw i gadw’r cyfarwyddyd ddyblyg.

Os byddwch yn copïo cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli sy'n seiliedig ar ganran ac yn ei newid i gyfarwyddyd ystod-canran, caiff yr holl ddisgrifiadau eu clirio.

Rubric options menu open showing the duplicate option.

Os ydych chi eisoes wedi defnyddio cyfarwyddyd i raddio eitem, gallwch hefyd gopïo’r cyfarwyddyd a golygu’r fersiwn ddyblyg. O banel Gosodiadau eitem, agorwch y cyfarwyddyd. Dewiswch Creu Copi ar waelod y sgrîn. Pan fyddwch yn creu copi o gyfarwyddyd sydd wedi cael ei ddefnyddio i raddio prawf neu aseiniad, mae’r cyfarwyddyd newydd wedi’i gysylltu â’r eitem. Caiff unrhyw raddau a gyfrifir gyda’r cyfarwyddyd wreiddiol eu cadw, ond caiff y graddau hyn eu trosi’n raddau gwrthwneud. Gellir ailraddio’r cyflwyniadau hyn gan ddefnyddio’r cyfarwyddyd newydd.

This is a Create a copy button at the bottom of a rubric page.

Ni allwch gopïo cyfarwyddiadau ar ddyfeisiau bach.

Dileu cyfarwyddiadau

Gallwch ddileu cyfarwyddyd yn barhaol o’ch cwrs hyd yn oed os defnyddioch chi ef wrth raddio a bydd y graddau’n aros. Nid yw’r graddau wedi’u cysylltu â’r cyfarwyddyd mwyach, ond maent bellach yn ymddangos fel graddau a ychwanegoch â llaw.

I ddileu cyfarwyddyd am byth, agorwch banel Gosodiadau'r Llyfr Graddau yn y Llyfr Graddau.

Copïo cyfarwyddiadau rhwng cyrsiau

Gallwch gopïo cyfarwyddiadau rhwng eich cyrsiau. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch Copïo Cynnwys. Neu, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Copïo Eitemau. Bydd y panel Copïo Eitemau yn agor.

O'r panel Copïo Eitemau, gallwch bori pob un o'r cyrsiau rydych yn eu dysgu. Dewiswch y ffolder Cyfarwyddiadau o'r cwrs o'ch dewis a defnyddiwch y blychau ticio i ddewis y cyfarwyddiadau hoffech eu copïo. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch Dechrau copïo.
 

Copy rubrics between courses.

Rhagor am sut i gopïo cyfarwyddiadau rhwng cyrsiau.

Alinio nodau â chyfarwyddyd

Y tu mewn i gyfarwyddyd newydd neu un sy’n bodoli eisoes, dewiswch y ddolen Alinio â nodau sy’n ymddangos dan res maen prawf i ychwanegu, golygu neu ddileu nodau cysylltiedig. Mae’r dudalen Nodau a Safonau yn ymddangos. Ni all myfyrwyr weld y nodau y byddwch chi’n eu alinio â chyfeireb.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Allgludo ac archifo cyrsiau sydd â chyfarwyddiadau

Cedwir cyfarwyddiadau mewn pecynnau allgludo ac archifo.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra, caiff y cyfarwyddiadau amrediad-canran a chanran eu trosi heb ddisgrifiadau. Os yw eich cyfarwyddyd yn cynnwys mwy na phymtheg rhes neu golofn yn eich cwrs Gwreiddiol, dim ond y bymtheg gyntaf fydd yn cael eu trosglwyddo i'ch cwrs Ultra. Caiff pob math arall o gyfarwyddyd ei drosi i gyfarwyddiadau canran, megis pwyntiau ac amrediad pwyntiau. Mae pob gosodiad cyfarwyddyd Gwreiddiol bellach wedi eu gosod i’r rhagosodiadau cyfarwyddiadau Ultra, megis dangos i fyfyrwyr.


Defnyddiwch eich bysellfwrdd i lywio trwy gyfarwyddiadau

Gallwch ddefnyddio'r bysellau saeth i lywio trwy gelloedd y cyfarwyddyd. Y cell i’r frig ar y chwaith yw canolbwynt cychwynnol y tabl cyfarwyddyd. Wrth bwyso Tab, rydych yn rhoi ffocws yn y drefn hon:

 • SwyddogaethYchwanegu Colofn gyntaf
 • Cell bennawd y golofn gyntaf, ac yn y blaen
 • Pwyswch Tab ar y swyddogaeth Ychwanegu Colofn olaf i anfon ffocws i’r swyddogaeth Ychwanegu Maen Prawf ar frig y rhes nesaf
 • Cell bennawd maen prawf y rhes nesaf
 • Lefel cyflawniad cyntaf y rhes
 • Yna, ar draws y rhes
 • Swyddogaeth Ychwanegu Maen Prawfar y rhes nesaf, ac yn y blaen

Gallwch bwyso Enter ar unrhyw gell gyfarwyddyd i roi ffocws y swyddogaeth Golygu ar y gell honno. Pwyswch Enter eto i ddechrau’r weithred golygu. Pwyswch Enter pan fyddwch yn y modd golygu i adael y modd golygu a dychwelyd ffocws i’r gell roeddech yn ei golygu.

Pan fyddwch yn golygu pennawd colofn, dim ond y pennawd hwnnw y gellir ei olygu. Mae Tab/Enter yn gadael y pennawd ac yn dychwelyd ffocws i’r gell.

Pan fyddwch yn golygu pennawd maen prawf, gellir golygu pennawd pob maen prawf. Gyda Tab, mae ffocws yn symud yn fertigol rhwng y mewnbynnau. Mae Tab yn symud o’r mewnbwn diwethaf i adael modd golygu meini prawf ac yn rhoi’r ffocws ar y gell honno.

Pan fyddwch yn golygu unrhyw gell disgrifio lefel cyflawniad, gellir golygu pob cell disgrifio lefel cyflawniad ar gyfer y maen prawf hwnnw. Mae Tab yn symud o ganran i ddisgrifiad i ganran ar gyfer y lefel nesaf. Mae Tab ar y mewnbwn diwethaf yn gadael modd golygu ac yn dychwelyd ffocws i gell olaf y rhes.

Symud ffocws rhwng y cyfarwyddyd a’r cynnwys

Gallwch symud rhwng y cyfarwyddyd a’r cynnwys rydych yn ei raddio, megis aseiniad.

Pan fydd y ffocws ar bennawd y maen prawf olaf, pwyswch Tab i symud ffocws i swyddogaeth angor cudd wrth frig y panel cyfarwyddyd sy’n darllen “Ffocws” ac yn pwyntio at ddarn y cynnwys.

Mae’r swyddogaeth angor ond yn weladwy pan fydd dan ffocws, nid wrth hofran. Defnyddwyr bysellfwrdd yn unig a fydd yn ymwybodol bod y swyddogaeth yn bodoli.

Pan fydd ffocws ar y botwm ”Ffocws”, pwyswch Tab i symud i frig panel y cyfarwyddyd i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab, y botwm cau.

Pwyswch Enter/bylchwr i symud y ffocws i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab yn y rhan cynnwys.

Pan fydd y ffocws ar yr elfen olaf y gellir ei gosod fel ond un yn y rhan cynnwys, pwyswch Tab i symud y ffocws i fotwm angor cudd wrth frig y rhan cynnwys a nodir yn “Ffocws” ac sy’n pwyntio at y panel cyfarwyddyd.

Pan fydd ffocws ar y botwm ”Ffocws”, pwyswch Tab i symud y ffocws i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab yn y rhan cynnwys.

Pwyswch Enter/bylchwr i symud y ffocws i’r elfen gyntaf y gellir ei gosod fel tab ym mhanel y gyfeireb.