Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Mae cyfarwyddiadau'n gallu helpu sicrhau graddio cyson a diduedd a helpu myfyrwyr i ffocysu ar eich disgwyliadau.

Offeryn sgorio yw cyfarwyddyd y gallwch ei ddefnyddio i werthuso gwaith a raddir. Wrth greu cyfarwyddyd, rydych yn rhannu’r gwaith a neilltuwyd yn ddarnau. Gallwch ddarparu disgrifiadau clir o nodweddion y gwaith sy’n gysylltiedig â phob rhan, ar lefelau amrywiol o ran medr.

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r cyfarwyddyd i roi trefn ar eu hymdrechion i fodloni gofynion y gwaith sydd wedi’i raddio. Wrth roi mynediad at gyfarwyddiadau i fyfyrwyr cyn iddynt gwblhau eu gwaith, rydych yn darparu tryloywder o ran eich dulliau graddio.

Gallwch greu nifer o gyfarwyddiadau yn eich cwrs. Mae cyfarwyddiadau yn cynnwys rhesi a cholofnau. Nid oes cyfyngiadau ar y nifer o resi a cholofnau y gallwch eu hychwanegu at eich cyfarwyddiadau. Mae'r rhesi'n cyfateb i’r meini prawf a asesir. Mae'r colofnau'n cyfateb i'r lefel cyrhaeddiad sy'n disgrifio pob maen prawf. Gallwch greu pedwar math o gyfarwyddyd: canran, ystod canrannau, pwyntiau ac ystod pwyntiau. Mae gan gyfarwyddiadau newydd bedair rhes a phedair colofn. Gallwch ddileu pob rhes a cholofn ond un. Gallwch gysylltu cyfarwyddiadau ag aseiniadau, trafodaethau, a dyddlyfrau.

Gallwch ddim ond gysylltu cyfarwyddiadau ag aseiniadau. Ni allwch greu cyfarwyddiadau ar led sgrîn fach, fel dyfeisiau symudol. Mae cyfarwyddiadau ar gael yn y modd darllen yn unig ar ddyfeisiau symudol.

Overview image of a rubric

Mae'r pynciau ar y dudalen hon yn cynnwys:

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a d

 


Gwylio fideo am greu cyfarwyddiadau

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Creu cyfarwyddiadau yn dangos sut i greu cyfarwyddyd ar gyfer asesu a graddio gwaith myfyriwr.


Mathau o gyfarwyddiadau

Gallwch greu pedwar math o gyfarwyddyd mewn cwrs:

  • Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar ganran
  • Cyfarwyddiadau ystod-canran
  • Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar bwyntiau
  • Cyfarwyddiadau ystod-pwyntiau

Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar ganran

Ar gyfer cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar ganran, mae rhaid i gyfanswm canran y meini prawf ddod i 100%. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig. Gallwch ychwanegu rhesi wedi’u gosod yn 0% cyhyd â bo cyfanswm eich canran yn 100.

Image of a percentage rubric

Os nad yw’r canrannau’n hafal i 100, mae rhybudd yn ymddangos ar waelod y sgrîn. Dewiswch Cydbwyso Meini Prawf wrth ymyl y neges i addasu’r canrannau’n awtomatig fel eu bod yn hafal i 100. Fel arall, gallwch ddiweddaru’r canrannau â llaw fel y bo angen.

Ar gyfer lefelau cyflawniad, rhaid i un golofn gael gwerth 100%. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig.

Cyfarwyddiadau ystod-canran

Ar gyfer cyfarwyddiadau ystod-canran, mae gan bob lefel o gyrhaeddiad ystod o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol am lefel benodol o gyrhaeddiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi'r pwysau â'r ganran gyrhaeddiad a phwyntiau’r eitem.

Image of a percentage-range rubric

Cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar bwyntiau

Ar gyfer cyfarwyddiadau sy'n seiliedig ar bwyntiau, dylai'r nifer mwyaf o bwyntiau posibl fod yn llai na neu'n hafal i 99,999. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig. Gallwch ychwanegu rhesi wedi'u gosod i 0 os yw cyfanswm y pwyntiau'n llai na neu'n hafal i 99,999.

Image of a points-based rubric

Cyfarwyddiadau ystod-pwyntiau

Ar gyfer cyfarwyddiadau ystod-pwyntiau, dylai'r nifer mwyaf o bwyntiau posibl fod yn llai na neu'n hafal i 99,999. Gallwch ddefnyddio rhifau cyflawn yn unig. Gallwch ychwanegu rhesi wedi'u gosod i 0 os yw cyfanswm y pwyntiau'n llai na neu'n hafal i 99,999. Mae'n rhaid i ystod pwyntiau pob maen prawf ddechrau ar ystod is a gorffen ar ystod uwch.

Image of a points-range rubric

Creu cyfarwyddiadau

Mae dim ond modd cysylltu un cyfarwyddyd ag eitem. I greu cyfarwyddyd o aseiniad, trafodaeth neu ddyddlyfr, dewiswch y botwm Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau. Yn yr adran Offer Ychwanegol ger y gwaelod, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio. Wedyn, dewiswch Creu Cyfarwyddyd Newydd.

Gallwch hefyd greu cyfarwyddyd yn eich llyfr graddau drwy ddewis y botwm Gosodiadau. Wedyn, dewiswch Creu yn yr adran Cyfarwyddiadau Cwrs.

Image of the Course Rubrics panel, with the Create button highlighted

Cyfyngir teitlau i 255 o nodau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Cyfarwyddyd Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos fel y teitl.

Image of the New Rubric Panel, with a pink plus sign at the bottom

Yn ôl rhagosodiad, mae pedair rhes meini prawf a phedair colofn lefel cyflawniad yn ymddangos. Gallwch ychwanegu, dileu ac ailenwi’r rhesi a’r colofnau. Hofranwch dros gell i gyrchu’r eiconau golygu a dileu. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch am ychwanegu rhes neu golofn a theipio teitl. Os na ydych chi am res neu golofn newydd, gallwch ei dileu.

Pan fyddwch yn ychwanegu lefel cyflawniad, caiff canran ei hychwanegu’n awtomatig. Er enghraifft, os ydych chi’n ychwanegu lefel cyflawniad rhwng dwy lefel wedi’u nodi’n 100% a 75%, caiff eich lefel newydd ei dynodi’n 88%. Gallwch addasu’r canrannau fel y bo angen. Dewiswch unrhyw le yn y cyfarwyddyd i gadw'ch newidiadau.

Ar gyfer lefelau presennol a newydd o gyflawniad, gallwch ychwanegu disgrifiad dewisol. Mae gan deitlau cyflawniadau derfyn o 40 nod. Mae gan gelloedd meini prawf a disgrifiad derfyn o 1,000 nod. Mae cyfarwyddiadau'n cefnogi testun plaen yn unig. Gallwch gludo testun o ddogfen arall, ond ni fydd y fformatio’n cael ei drosglwyddo.

Pan fyddwch yn pwyso ar y fysell Enter, ni chaiff paragraff newydd ei ddechrau mewn cell. Mae’r fysell Enter yn cadarnhau eich bod wedi gorffen. Mae eich gwaith yn cael ei gadw ac rydych yn gadael y modd golygu.

Image of the description field within a rubric cell

Gallwch alinio nodau â meini prawf cyfarwyddiadau os ydych am fesur cyflawniad yn erbyn y nodau a osodwyd gan eich sefydliad. Dewiswch Alinio â nodau i ddechrau. Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â meini prawf mewn cyfarwyddyd.

Mae colofnau cyfarwyddiadau yn amrywio o'r sgorau mwyaf i'r lleiaf. Ni allwch newid y drefn hon.

Cynhyrchu cyfarwyddiadau

Os yw'ch sefydliad wedi troi'r nodwedd AI Design Assistant ymlaen, gallwch gynhyrchu cyfarwyddyd. O banel Cyfarwyddiadau Cwrs, dewiswch Cynhyrchu i ddechrau.

Image of the panel to add grading rubrics, with the Generate button highlighted

Mae gennych sawl ffordd o addasu'r cyfarwyddiadau y mae'r AI Design Assistant yn eu cynhyrchu.

  • Rhoi disgrifiad i gulhau ffocws y cyfarwyddyd
  • Dewis y math o gyfarwyddyd: canran, ystod canrannau, pwyntiau, neu ystod pwyntiau
  • Addasu cymhlethdod y cyfarwyddyd
  • Diffinio y nifer o golofnau a rhesi

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich gosodiadau, dewiswch Cynhyrchu. Os yw'r cyfarwyddyd yn diwallu eich anghenion, dewiswch Parhau i olygu'r cyfarwyddyd.

Image of an AI-generated rubric

Adolygwch bob cell o'r cyfarwyddyd i sicrhau eu bod yn gywir. Gallwch hefyd olygu eich cyfarwyddyd ymhellach i gyd-fynd â'ch dull dysgu a'ch nodau dysgu yn well. Ewch i'r pwnc "AI Design Assistant" i ddysgu rhagor am nodweddion AI Learn.


Cysylltu cyfarwyddiadau ag asesiadau

Gallwch gysylltu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli ag eitem oni bai eich bod eisoes wedi graddio’r eitem. Gallwch gysylltu un cyfarwyddyd yn unig â phob eitem. Ar dudalen yr aseiniad, trafodaeth, neu ddyddlyfr, dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau. Yn yr adran Offer Ychwanegol, dewiswch Ychwanegu cyfarwyddyd graddio.

Image of the panel to create a rubric, highlighting the buttons for View and Add

Os ydych eisiau creu cyfarwyddyd newydd, dewiswch Creu. Bydd y cyfarwyddyd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o gyfarwyddiadau yn y panel Cyfarwyddiadau Cwrs.

Gallwch olygu neu weld cyfarwyddyd drwy ddewis Gweld. Dewiswch Ychwanegu i gysylltu'r cyfarwyddyd â'r eitem.

Pan fyddwch yn cysylltu cyfarwyddyd a gweld yr aseiniad neu’r prawf a gyflwynwyd gan fyfyriwr, bydd y bilsen raddio yn ymddangos eicon cyfarwyddyd.

Image of the rubric icon within a grade pill

Gwylio fideo am gysylltu cyfarwyddiadau

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Cysylltu cyfarwyddiadau yn dangos sut i gysylltu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli ag asesiad.

Tynnu cysylltiadau

Gallwch dynnu cyfarwyddyd o asesiad rydych wedi’i raddio a bydd y graddau’n aros. Nid yw’r graddau wedi’u cysylltu â’r cyfarwyddyd mwyach, ond maent bellach yn ymddangos fel graddau a ychwanegoch â llaw.

Dychwelwch i’r panel Gosodiadau a hofran dros deitl y cyfarwyddyd cysylltiedig i fynd i'r eicon Tynnu.

Image highlighting the Delete button under Additional Tools for a rubric

Gwedd myfyrwyr o gyfarwyddiadau

Gall myfyrwyr weld cyfarwyddiadau cyn iddynt agor aseiniad, prawf, a thrafodaeth ac ar ôl iddynt ddechrau’r ymgais. Mae myfyrwyr yn dewis Mae’r eitem hon wedi’i raddio â chyfarwyddyd yn adran Manylion a Gwybodaeth yr eitem i weld y cyfarwyddyd.

Image of an assignment with the option to view a rubric highlighted

Gall myfyrwyr weld y cyfarwyddyd ochr yn ochr â’r cyfarwyddiadau cyffredinol. Gallant ehangu pob maen prawf cyfarwyddyd i weld y lefel cyflawniad a threfnu eu hymdrechion i fodloni gofynion y gwaith sy’n cael ei raddio.

Image of the student view of a rubric

Rheoli cyfarwyddiadau

Gallwch gopïo, dileu ac allgludo cyfarwyddiadau.

Copïo cyfarwyddyd

Ar ôl i chi ddefnyddio cyfarwyddyd ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu, ond gallwch wneud copi y gallwch ei olygu a’i ailenwi.

Ewch i'ch llyfr graddau. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor panel Gosodiadau'r Llyfr Graddau. Sgroliwch i lawr i'r adran Cyfarwyddiadau Cwrs.

Image of the More options menu highlighted with the Duplicate option in the dropdown

Cyrchwch ddewislen cyfarwyddyd drwy ddewis yr eicon tri dot ac wedyn dewis Dyblygu. Mae’r cyfarwyddyd a gopïwyd yn agor gyda’r dyddiad a “chopi” wedi’u hychwanegu at y teitl. Gallwch olygu fel y bo angen. Dewiswch Cadw i gadw’r cyfarwyddyd ddyblyg.

Sylwer: Os byddwch yn copïo cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli sy'n seiliedig ar ganran ac yn ei newid i gyfarwyddyd ystod-canran, caiff yr holl ddisgrifiadau eu clirio.

Os ydych chi eisoes wedi defnyddio cyfarwyddyd i raddio eitem, gallwch hefyd gopïo’r cyfarwyddyd a golygu’r fersiwn ddyblyg. O banel Gosodiadau eitem, agorwch y cyfarwyddyd. Dewiswch Creu Copi ar waelod y sgrîn. Pan fyddwch yn creu copi o gyfarwyddyd sydd wedi cael ei ddefnyddio i raddio prawf neu aseiniad, mae’r cyfarwyddyd newydd wedi’i gysylltu â’r eitem. Caiff unrhyw raddau a gyfrifir gyda’r cyfarwyddyd wreiddiol eu cadw, ond caiff y graddau hyn eu trosi’n raddau gwrthwneud. Gellir ailraddio’r cyflwyniadau hyn gan ddefnyddio’r cyfarwyddyd newydd.

Ni allwch gopïo cyfarwyddiadau ar ddyfeisiau bach.

Dileu cyfarwyddiadau

Gallwch ddileu cyfarwyddyd yn barhaol o’ch cwrs hyd yn oed os defnyddioch chi ef wrth raddio a bydd y graddau’n aros. Nid yw’r graddau wedi’u cysylltu â’r cyfarwyddyd mwyach, ond maent bellach yn ymddangos fel graddau a ychwanegoch â llaw.

I ddileu cyfarwyddyd am byth, agorwch banel Gosodiadau'r Llyfr Graddau yn eich llyfr graddau.

Copïo cyfarwyddiadau rhwng cyrsiau

Gallwch gopïo cyfarwyddiadau rhwng eich cyrsiau. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch Copïo Cynnwys. Neu, agorwch y ddewislen Mwy o opsiynau uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Copïo Eitemau. Bydd y panel Copïo Eitemau yn agor.

O'r panel Copïo Eitemau, gallwch bori pob un o'r cyrsiau rydych yn eu dysgu. Dewiswch y ffolder Cyfarwyddiadau ar gyfer y cwrs rydych eisiau copïo cyfarwyddiadau ohono a dewiswch y cyfarwyddiadau yr hoffech eu copïo. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch Dechrau copïo.

Image of the Copy Items panel, showing several rubrics selected to be copied from a rubric folder

Ewch i'r pwnc  "Copïo Cynnwys o Gyrsiau Eraill" i gael rhagor o wybodaeth am gopïo cyfarwyddiadau.

Allgludo ac archifo cyrsiau sydd â chyfarwyddiadau yn y profiad Gwreiddiol

Cedwir cyfarwyddiadau mewn pecynnau allgludo ac archifo.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra, caiff y cyfarwyddiadau amrediad-canran a chanran eu trosi heb ddisgrifiadau.

Caiff pob math arall o gyfarwyddyd ei drosi i gyfarwyddiadau canran, megis pwyntiau ac amrediad pwyntiau. Ni chefnogir cyfarwyddiadau heb bwyntiau. Mae pob gosodiad cyfarwyddyd Gwreiddiol bellach wedi eu gosod i’r rhagosodiadau cyfarwyddiadau Ultra, megis dangos i fyfyrwyr.